maž reikšmė

Kas yra maž? 1 màž adv., mãž 1. R, K, SD10 mažai, maža, nedaug: Maž tesakau, maž tedarau, maž tetikiu J. Mūsų šeimyna maž (maža) teįvalgo J.Jabl. Kelmų daug, bet uogų màž Žg. Salantas màž į mūso rubežių teįeita Kal. Karvės tikt maž pieno davė K.Donel1. Tai dar maž tepasakiau P. Daug pakviestų, bet maž išrinktų DP526. Kuriam maž atleidžiama yra, tas maž myli BPII298. Šičia maž apsistokime BPII212. Pjūtis, tiesa, yra didė, bet darbinykų yra maž BtMt9,37. Po maž dienų … siųsiu jumus dvasią palinksmintoją Mž302. | Maž (praeis nedaug laiko), ir jau neregėsite manęs, ir vėl maž, ir regėsite mane Ev. ^ Daug žinok, màž kalbėk Šts. Daug klausykis, maž kalbėk S.Dauk. Kas daug nora, tas màž tegauna Pln. Vilkas neveiza, ar daug, ar maž yra avių VP50. Maž turėdamas, skyst[ai] kepa (kas ką turi, tuo ir pasirodo) B. Daug proto, maž piningų VP11. 2. SD177 kone, mažne, beveik: Nubėgau džiaugdamos, visu keliu maž tekinas bėgau Žem. Kokia ta kelionė buvo, sunku apsakyti: maž auštant parsikrapštė LzP. ^ Kad didysis mistras, pagrįžęs į Parusnį, ilsėjo, lietuviai maž maž (vos vos) neįgavo pilę Bayerburg į nagą S.Dauk. Maž be maž (vos) N. 3. mažiausia: Jis mãž penkis vežimus šieno gavo iš lankos Plv. ^ Pasėjau dešimtį pūrų avižų ir viluos gausiąs màž màž (mažių mažiausiai) penkias dešimtis pūrų Kv. Antukui kelionė kaštuos maž maž penki šeši rubliai rš. Teipogi imk laivon visokio gyvio maž maž po du, patiną ir patelę brš. ◊ màž daũg šiek tiek, kiek nors: Suprašė màž daũg svečių BM357. [Po tokių žodžių] kiti broliai maž daug atsileido S.Stan. Jei man žadi duoti maž daug pinigų, tai iš mano dalies leisk Stasiuką dar mokyties Žem. Urėdininkai maž daug žaizdų gavę LC1878,7.
2 ×màž (l. moźe) prt. OG34 gal: Turiu nedaug, maž nebeužteksiu šieno J. Màž tau ko nors reikia? Prn. Šeši pūdai màž bus Mšg. Màž šiandie nelis – rugius vežtum Trgn. Màž ir bus šiandien lietaus Žž. Kažin ar grįšiu, maž ten supūsiu A.Baran. Maž dar prakalbinsit mylimą motinėlę TŽI297.

Ką reiškia žodis maža? Visi terminai iš raidės M.