tiek reikšmė

Kas yra tiek? 1 tíek adv. K, FrnW; H, R, MŽ, Sut, N, LL259 1. nurodo, nusako tam tikrą apibrėžtą kiekį: Daugiaus nekaip tíek siūlyti KI282. Tiek nuojėgos turiu J. Tiek, šitiek buvo vandens J.Jabl. Mums ir su tíek smagu NdŽ. Tíek užteks NdŽ. Jei negausi už tiek, tai nepirk Jnšk. Kada su mintuvais mynėm, tumet susiskirs tíek vyrų, tíek motriškų minti [linus] Žr. Kaimas – tíek ir tíek kiemų Pš. Susitars su žydais – tíek i tíek linų, i turì nuvežti pri žydo Bdr. Aš kariuomenėn išėjau, paklausė tiktai va – tíek ir tíek (dauginimo veiksmų) Pnd. Aš jau turėjau dvidešimtį aštuonis metus a septynis – tíek turėjau Krt. Ar čia bus tíek ar kitiek – vis vien da maža Ds. Moterų tíek ir tíek, o vyrų tíek ir tíek Ar. Tíek i tíek dienų turì išdirbti Plt. Suderam va tíek ir tíek, ir kad man visi vyriški darbai būtų padaryti Vlk. Pasiūs ką, pasakys – tíek i tíek, nu ir užmokės Tl. Kai tik geresnis, jaunesnis arklys, tuoj [komisija] kvitą – tiek ir tiek bus išmokėta – ir į geležinkelio stotį J.Avyž. Dabar kiaulę papjauna, tai mum, sako, reikia an tíek, an tíek dalių dalytis Skp. Iš čia ir paskalbų neiškils, kad, girdi, po tiek ir po tiek metų jis pasikvietė savo „pirmgimę“ dukterį pasimatyti I.Simon. Kelinta čia tíek išgyvena, miršta jauni žmonys Žeml. Par kokį tik pusmetį, tíek tera">tėra, par pusmetį tėra jaunesnis Lk. Mamelė buvo devyniasdešimt devynių i pusės metų, o aš lig tiek nedatrauksiu Nmk. Užpuolė muni prašyti, mes tau tíek duosam, mes tau tíek Pln. Tai aš i sakau: – Kaip čia: popiery (kvite) – tíek, o patikrinau – tíek nėra Mžš. Tai man tėvukas tíek ir davė [pinigų] Klvr. Ne tiek svarbu – biednas ar bagotas, svarbu, kad žmogus būtų laimingas! K.Saj. Jos (karvės) tiek vertos vidur nakties J.Balč. Šitai dar du turiu rublius, aš tíek tebuvau paėmęs Trk. Giltinė, tiek pasakiusi, nuėjo savo keliu LMD(Sml). Tau po tiek duoda Lar103. Nu tame prūde teip ligi tíek [v]andens Yl. Muno ilgi plaukai buvo, lig tíek čia buvo Jdr. Aš geriau tau sumokėsu tus piningus, du kartu po tíek duosu Yl. Paskui tas vyras iš vežimo išlipo ir tam smakui su pirmu kirčiu penkias galvas nukirto, o antrą sykį ir tiek BsPI6-7. Tiek kartų SD1180, SD375. Penkis kartus tiek N. Antrą tíek K; N. Kitą tiek R268, MŽ359, N. Pusę tíek K; N. Perpus tíek NdŽ. Jėga rodėsi dukart tiek sustiprėjusi J.Jabl. Du tiek suariau šiandien J. Jis antra tiek didesnis KII94. Antra tiek jei sumokėsi, tai parduosiu Ktk. Antkritys ir marai antra tiek svieto išnaikino S.Dauk. Užtat klojime, šiaudų šalinėje, bemaž antra tiek gyvio suslėpta [nuo vokiečių] J.Avyž. Kita tiek SD375. Kita tiek negyvensiu, vis jum liks Dglš. Bobą rasimane kita tiek storesnę Nm. Tu dveja tíek padarei GrvT100. Triskart tíek bit žmonių Zt. Ketveria tíek GrvT100. Katras duos ubagui pinigų, tai tam užmokės Dievas šimtą rozų tiek LB188. Pasakyk man, argi už tiek tą dirvą pardavėt? BtApD5,8. Tiek apie karojimą Moab BBJer48,47. ^ Tiek žento ragaišių B. Tiek ir tiek, ir dar tiek Pšl. Verskis vilku, verskis meška: kaip tiek, teip tiek K.Būg. 2. taip daug (kartais kartu su kitu, neįvardiniu, prieveiksmiu žymi, pabrėžia didelį ar mažą kiekį): Aš tíek iškentėjau dėl tavęs NdŽ. Dabar ne tíek žuvų DrskŽ. Atsinešiau tiek pinigo – ir da liko LTR(Klt). Ans ten nėko nepirko, ka jau bijojo išleisti tíek Jdr. Jo lėšos tiek neišneša J.Jabl. Tíek tų vaistų nueina ant nėkų Kv. Kur čia tiek žmonių ir sutelpa tokio[je] mažo[je] trobalė[je] Vkš. Tiek daugybė svieto! Pš. Iš tiek svieto! Sem. Mano tíek vaikų išauklėta, ir tíek metų [pragyventa]! Pnd. O tąsyk po tíek būdavo [vaikų] – būriai didžiausi Skdv. Daba nebė[ra] jau po tíek daug [vaikų] Skd. Aš esu tíek daug vaikų turėjusi Krg. Voveraičių jau ne tíek yra Vrn. Jis pergyveno tiek tiek metų, kad jau jis sulaukė dešimtą ainių kartą BsPIV109(Brt). Mūso tėvelis netura tíek atminties Šts. Par tíek metų žmogaus kaulai nesupuvo, i labai dideli Vdk. Nu, sakau, jau viskas, tos baimės iki tíek Lnk. Kam tiek daug duodi? Lp. Gana tau tiek daug buzos srėbt Lš. Tíek sykių tau sakiau – tu vis užmiršti Pln. O tu nevalgyk tiek daug, pamatysi – numirsi Žl. Aguonų pienas neblogas, nu bet tik išaugink anų tíek! Lž. Senovės pasakos jau užmirštos, par tíek metų negal beatminti Yl. Tíek negerumos mumi dadarė (padarė) LKKIX203(Dv). Buvo tíek daug baugų dienų pergyventa Plšk. Prižiūrėtas namas, niekas nepasako, kad jis tíek metų gyventas Vlk. Lėktuvų buvo tíek: nebuvo matyti debesų, kiek lėktuvų buvo Žd. Oi kaip nesisekė: tíek kelio atpūškojau, o jo namie nėra Dbk. Pievos geros, užliejo, tai, žinok, pūsta – apačioj tíek žolės Kp. Par dieną tíek šieno suvežė! Jnš. Tíek nebit sniego kap dabar Zt. Tíek prilyta – klanai stovi Žž. Kai išmindavo [linus], reikėdavo išplūkt – kiek darbo, tíek dulkių! Bsg. Tíek kirmėlių buvo: takais ejo, nemožna buvo pereit Str. Nežinau, iš kur jau jų (musių) tíek ir beprisrinkę buvo Kp. Mislyk tikt, ar būtų tíek nuogų nabagėlių K.Donel. Ir turėk tiek drąsos! I.Simon. Juk tíek čėso tikt turėsi K.Donel. Ir tiek tų ančių daug, tokios jos riebios! J.Bil. Aš atradau tíek baravykų i pradėjau šaukti Žlb. Ka turėtumi tíek kantrybės, ta tu danguo[je] būtumi Žeml. Į vestuvių šaunią puotą tiek svetelių privažiuota! B.Sruog. Tiek metų medžiojo, tiek dienų pragyveno, dar niekuomet nebuvo girdėjęs, kad kranklys kalbėtų, žmogaus mintis atspėtų V.Krėv. Eikim pagal tvorą – tíek vėjo nebus Ėr. Kaip jis regėjo neprietelius, tiek žmonių turinčius, meldėsi jis ir bylojo BB1Mak4,30. Idant jų tiek nebūtų BB2Moz1,10. | Nusišvietė – tíek čia to lytaus Krš. Tíek to proto tetura – vienas didumas tiktai Vkš. Kaip mas tíek žemės teturėjom, aš ejau ir par žmonis ausdama Rdn. Su tíek žemės reikėjo sukties Krš. Tiek kas ir tėr mano naudos J. Tíek čia ūkininkų tebuvo Skuode – keli Yl. Tíek to žmogaus: čia kojos, čia galva Šk. Ka dvijo važiuoji [dviračiu], tíek i telaiko Bt. Jo koja lūžusi: kaip senas, tíek tegy[ja] Erž. Ne vieno danties nebliko, anie tíek (vos) bekybojo Yl. Nulėkė, išplepėjo – matai, ka tíek košės (proto)! Mžš. Tai Irenai tíek to raugo tė[ra] Trk. ║ sudėtinėse ir paprastose lyginamosiose ar gretinamosiose konstrukcijose kiek… tiek, (ne) tiek… kiek (kaip), tiek… tiek, [dveja] tiek… [nei] kaip: Kiek prašė, tíek ir daviau DŽl. Kiek dav[ė], tíek paėmė LzŽ. Kiek duosi, tíek – važiuoju numie Pln. Žiemos antra tiek kaip vasaros J. Kiek namuose žmonių, tíek dviračių Žg. Och buvo merga – kiek ilga, tíek plati! Rš. Kiek kirst kartų, tai tíek tų vytelių [pjauna] Aps. Kiek karvių, tíek dienų penėdavo užštovą Dglš. Prisidėjau tiek, kiek galėjau Jz. Kiek galėjau, tíek dirbau Skd. Kiek išvalgysi, tíek, valgyk iš viso Jrb. Reik gert tíek, kiek pakeli Bgt. Kiek nori, tíek i šienaunas pievų Dglš. Kiek daug nori, tíek priskasa [bulvių] Pls. Ans tíek neužsidirbs, kiek ans suėda Varn. Kiek pasiekia, tíek nusdrasko [obuolių] Kvr. Kiek tu nori, tíek sėdėk pri stalo Als. Kiek yr [metų], tíek ir gerai Cs. Ji buvo tiek graži kiek ir jauna A.Vien. Tíek buvo, kiek pietus pavalgė Žr. Kiek brūkių braukė [šieną grėbdama], tiek graudžiai verkė (d.) Vkš. Kiek tu tankiai skrynę versi, tiek tu graudžiai verksi KlpD52. Ne tiek kariavo Armėnijos karaliai su savo priešais, kiek aršiai kovėsi jie savo tarpe dėl sosto A.Vien. Kiek yra pievon (pievoje) žolelių, tíek sode bitelių DrskD255. Kiek kailių, tíek karpiukų ant birkos Grz. Kiek ašarų išraudojot, žodelių dovenojot, lašų kraujo ištiško, lapelių ant miško, tiek šimtelių užgims raitelių S.Dauk. Kiek ūkis didelis, tíek arklių buvo Akm. Daba tíek lyja, tíek džiovina Jrb. Ir atrado tokią dėželę, tíek ilgą i tíek plačią Lnk. Kam kiek paskirta gyvenimo, tíek i būva Mžš. Kiek yra an svieto ligų, tíek ir sirgau Kpč. Kiek turam piningų, tíek nusiperkam Kv. Kiek sušilo [vandens], tíek i gana Švnč. Kiek šuo apibėgs par dieną, tíek i suarsi Yl. Kiek nušersi, tíek papjausi Trk. Kad suderi tíek, tai mokėk, kiek suderėjai, tíek mokėsi Pnd. Kiek ten to[je] pirtė[je] būs sudžiautà, tíek visus turėsi iškulti Krtn. Kiek paskirta gyvent, tíek gyveni Klt. Duoda keturis, duoda penkis [darbininkus], kiek tik reik, tíek Žlb. Ar tiek ir težinai, kiek pernai išmokai? rš. Kiek parėjęs vakarais padirbi, tai tiek ir turi Vl. Tiek sopulio nebuvo kiek to šaukimo Vkš. Kiek prašė, tíek daviau Žl. Kiek galiu, tíek krapštau Krž. Dabar tų vaikų i gana, kiek y[ra], tíek Vdk. Tíek pasirgo, kiek aš pusrytį pataisiau Rdn. Tíek neišarsi jaučiais kap arkliu Mrc. Jis rodo personažą tiktai tiek, kiek tai reikia pjesės veiksmui rš. Turėjau aklą kumelę: kiek galva tiek uodega akla JR92. Kiek mašinistas buvo niūrus ir piktas, tiek jo pagalbininkas buvo malonus, greit su kiekvienu susibičiuliuojąs P.Cvir. Bruknė tíek neturia rūgštumo kiek spalgena Alz. Kai daviau galvą an siją, tai kiek užaugau, tíek ir nudaužiau Str. Bernas kiek tik užtarnaudavo, tiek ir pragerdavo LTR(Rk). Niekas tiek nesuėda kai piemuo, kai piemuo (d.) Mrj. Savo gyvenime su nieku tiek nebendravau kaip su Jablonskiu J.Balč. Juk šuo negyvena tíek metų kaip žmogus Jrb. Ir vargu bau kas kitas begali tiek pavydo žmogui sukelti kaip šitokios vietos Vaižg. Nė vienas mokytojas nėra tiek galvos guldęs už savo klasę kaip jūsų auklėtojas K.Bink. Vis dėltoturbūt ne tiek atsimainęs kaip tamsta V.Myk-Put. Kiek sykių mušiau, tíek gailiai verkiau (d.) Nm. Kiek brūkių braukiau, tiek apsiverkiau (d.) S.Dauk. Kiek žalioj slyvoj baltų žiedelių, tiek yr tarp vedums meilės žodelių LTR(Plt). Ne tíek jis džiaugėsi, kiek aimanavo NdŽ. Ne tiek kalbino, kiek jis viliojo, baltas rankaites apdovanojo (d.) Alvt. Ne tiek ji rinko [uogeles], kaip graudžiai verkė JV861. Ne tíek verpimo, kiek verkimo (d.) DrskŽ. Ne tiek verpimo, kiek dūsavimo, ne tiek sieksnelių, kiek ašarėlių LTR(Sb). Ne tiek aš audžiau, kiek gailiai verkiau už muštuvėlių pasiimdama LTR(Al). Ne tíek nukrinta liepos šakelių, kiek josios ašarėlių DrskD197. Ne tiek ant medžių žalių lapelių, kiek tenai guli jaunų bernelių LTR(Kpč). Suskudo jos širdis: ne tiek drobužių gailėjos kiek iš apmaudo Žem. Rudens metas, kelias išmaltas, purvas. Ne tiek važiuoji, kiek stumiesi per molynes V.Bub. Ji ne tíek graži kiek žavi NdŽ. Seniau gintaras atlikdavęs ne tiek estetinę, kiek maginę funkciją rš. Nesa kiek tų miestų, tiek deivių turi, Juda BBJer2,28. ^ Kiek paritus, tíek pastačius Pln. Moteriškė apkūni: kiek paritus, tíek pastačius Plv. Tíek reikia kąsti, kiek nurysi NdŽ. Kiek žmogaus, tíek proto Mžš. Gudri boba: jos tiek viršuj tiek žemėj yra LTR(Grv). Kiek muši, tiek važiuoja LMD(Graž). Tíek tesupranta kiek kiaulė apie debesį Ds. Tiek tiesos, kiek siete vandenio LTR(Lp). Bene tiek saulės kiek pro langą? Žem. Tiek bėdos, kiek lig tvoros LTsV319(Šl). Tiek tu čia reikalingas kai šuniui penkta koja LTR(Šd). Tu man tiek reikalingas kaip kumelei kiškis LTR(Pn). Tiek čia tavęs gaila kaip pernykščio sniego PPr427(Rk). Aš jo tiek tebijau kiek akmuo dalgio LTR(Vdk). Kiek balandis pučia į ragą, tiek ruduo duos gerą dagą prš. Kiek padėsi, tiek rasi J.Jabl. Kiek pakasa, tíek palesa Lkš. Kiek iškasi, tiek sulesi LTR(Vs). | O šeštą dieną tepasitaiso, idant anys dvilinkai (dveja tiek) įneš, nei kaip kitada renk BB2Moz16,5. 3. DŽ1 taip, šitaip, labai (kartais kartu su kitu, neįvardiniu, prieveiksmiu žymi veiksmo ar ypatybės intensyvumą, laipsnį): Tiek šalta, tiek šalta N. Ko tíek skubi? NdŽ. Mane šiandie tíek miegas ėmė Lnkv. Tėvas dulkt i išlėkė; pavakary, bra, atalekia – tíek rėkia an Kazienės! Mžš. Tíek rėkia, neėda, išvertę akis žiūria – žino mat gyvuliai, kad nebe savo namie Slm. Tiek rėkė, tiek rėkė vaikas Lp. Aš buvau tíek išrėdyta NmŽ. Ans atejo šikšninėms pirštinėms apsimovęs, tokiu trumpu paletu – pasišvietęs tíek jau! Trk. Aš jau tíek esu baugi Trk. Ale tíek nubalęs, tíek liūdnus Gršl. Mažne iš proto išejau – tíek gailėjaus Šts. Jau pašukas drobulėms išverpsiam plonai, išausiam, teip būs gražios, plonos, tíek sveikà gulėti Pkl. Ta tíek neš sunkiai, tíek jau! Všv. Kodėl ans čia tíek bėga? Žeml. Tai mėnesį te išbuvo [uošvė], tai jau marti tíek prisikentėjus Č. Ir tíek silpna eit, ka tíek bloga, kad einu, kad einu Č. Par dieną tíek nuvargsi, jau ateis vakaras, bėgsi numie Yl. Būdavau aš jauniausia, ale tíek man' šokino berniokai! Kp. Tíek dirbęs esu, vargęs, neduok nė vienam! Lnk. Varginas buvo gyvenimas, galėjo geriau gyventi [tėvai], ne tíek vargti Kl. Eina anuočės pro mumienai tíek girtas, tíek girtas Žl. Tíek nudegė šviesiai ta kakta (plaukai) Trk. Tíek ta burnelė ano y[ra] graži, plaukeliai geltoni Žlb. Ant tíek jau buvo prasikeikęs Vkš. Ka kumet skausta tíek, ka kumet mažiau Trk. Tíek sutino kelis, vakare jau spuogeliai pradėjo dygt ir tuoj tie spuogeliai kiurt Kp. Klaipėdo[je] gipsavo užmarintą – tíek buvau sulaužyta Žlb. Tíek atsikratyt nebemožna [čigoniokų], tokie landūs Slm. Tíek rodu pasižiūrėt, kas pas mum dedas Kp. Mes klausėm mokytojų – nė tėvų tíek neklausėm Krt. Daugiau mėsos tíek nevalgyk Žl. Ka mun būna žiemą tíek skani grybai Žlb. Niaugi senam reik tíek valgyt? LzŽ. Nu ale tíek juokingai, negal ištūrėti Trk. Tíek juokėmės, net susilenkdamos Brž. Nederėjo didžiajam kunigaikščiui tiek niekinti savo brolio ir dargi valdovo pasiuntinius V.Krėv. Šuva skersai platesnis – tíek priėdęs Ėr. Mūsų šuva tíek loja, tíek loja! Ėr. Tiek puikus avinas, garbanotas Šts. Vasarą ka sužydės [gėlės], tíek gražiausiai būs Žlb. Miltai tíek karštūs, tíek karštūs – nepakenčia ranka Kp. Ant kalniuko tíek gražios bulbės Rm. Tíek dulka plentas Pbr. Kaip tu tíek ankstie kėleis? Lnk. Ak, tíek greitai išgainiojo Žeml. O tíek aukštai reikėjo lipti Skd. Geriau be to arklio – su arkliu tíek ilgai važiuosi Lk. Užbridau tíek tolie – apie kokį pusantro kilometro Krt. Žinai, tíek skaudžiai ant širdies Yl. Nu kad tíek didliai lyna, statybininkai nedirba Trk. [Vaikus] susivežėm į gryčią, i tíek pradėjo lyt LKT247(Rz). Tíek liję, sako, visus ravus išnešę Gr. Tíek slidumas, vos parėjau Ėr. Pavasarį jau bitė y[ra] brangi, rudinį ana nebė[ra] tíek brangi Vgr. Ta karvė buvo tíek jauki, tíek maloni Akm. Aš tíek dirbau, tíek skubinau skyt Jrb. Devyniolekos metų – tíek didelė buvo Jnš. Pas mus raudonų [serbentų] nėr – tíek nulesė žvirbliai Ssk. ║ sudėtinių prijungiamųjų konstrukcijų tiek, kad (jog) pagrindiniuose dėmenyse: Mes visi išsižioję klausydavom, tíek anas mum pasakų prisakydavo, kad baisu! Ant. Gegužės mėnesyje šiltais vakarais lakstydavo tiek ąžuolinių vabalų, kad sodai, daržai ir kiemai skambėdavo nuo jų bimbėjimo M.Katk. Temstant prisirinko tiek žmonių, kad kojai vietos nebebuvo J.Paukš. O kaip reik, pats tíek susirgau vakar, ka į lovą nebįlipu Kl. Ka pareisi numie, nejausi kojų – tíek būs paršalusios Bdr. Tíek sudžiūvau, ka nebgalėjau an kojų pastovėti LKT60(Sd). Tíek primušė, pridaužė, kad, sakė, su akmenais mušė Sdb. Turì darbo tíek, ka šilta daros Žlb. Bene moteriškė turi tiek proto, kad galėtų vyrą valdyti Žem. Aš tíek einu, kad jis manę nedavyt DrskŽ. Žemės tiek, kad šuo uodega užklotų LTR. Tėvas buvo senas, negalėjo uždirbti tiek, kad galėtų vienas visą šeimyną išmaitinti LTsIII397. Stragainių riterių dvaras turėjęs tiek žemės, jog ponai ir patys nežinoję, kur jų laukų riba I.Simon. Darbo buvo tiek, jog abu jie nuolat kviesdavosi senį Kirdą patalkininkauti J.Balt. Perlūžime atsiranda tiek daug šeberkščių iš dviejų galų, jog niekaip jo atgal nebeatstatysi Vaižg. Tais pačiais metais tiek buvo gausu vaidinimų, kad ir Juras turėjo pasirodyti senovės lietuvių karo vadu P.Cvir. Ka tíek y[ra] šlapì – jog lig pusė aulų purvo! Trk. Ta tas vakaras, būdavo, įkyrės tíek, ka negal apsakyti Varn. Iš galulaukių parsivarė karves, – tiek pripampusios dobilų, kad dribsnojo nuvargusios, vos tešmenis apžergdamos V.Bub. Tiek lenki nugarą, kad tuoj ir kupra užaugs A.Vien. O vyriškis, kuris tiek pamilsta moterį, jog akimi jos mato, jos protu protauja, jos norais savo norus matuoja – sumoterėja, ir gero iš jo nelauk V.Krėv. Vežimas dar tiek toli, kad negalima įžiūrėti, ar jame sėdi kas, ar ne I.Simon. Jis darosi jau tiek drąsus, kad ima pats, kas jam patinka I.Simon. Ant galų eglių šakų augo skujai tiek gražūs, kad reiktų vieną neštis namo M.Katk. O aš jau tíek nuvargusi, kad aš nebžinau Akm. Tos vyšnios tíek pilnos [uogų], kad šakos linksta Svn. Iki Velykų tíek išsekdavo jėgos [nuo pasninko], ka virsdavom Sk. Vaikas tíek prikuliganijo, kad tėvam nebėr kur akių dėt Tr. Mušė tíek, ka to mušeikos prakaitas ejo kaip pupos Bdr. Ir į tíek būdavo įkaityta, kad kai žiūrì – balta balta Snt. Tíek baravykų, ka tokį krežį prisidėjau iš vienos vietos Žlb. O paskiaus turėjo išdžiūti tíek [linai], ka tas kailis (luobas) lūžtų Bdr. Miestas tuo laiku buvo tiek sunaikintas, kad jį reikėjo iš naujo statyti rš. Tíek laiko klojėjas, kol atlieka minkšti [linai] Kp. | Valgyti tíek noriu kaip pasiutusi Trk. ║ mažai, menkai: Iš tos šventybės tik tíek tėra NdŽ. Dvi dukros ir sūnus, tik tíek teturiu Žg. Aš tai tíek suprantu Dglš. Tiktai aš jau tíek teprisiminu Kl. Ir jis tiek težino J.Jabl. O darbų dirbti aš iš pradžios tíek temokėjau Kl. Šeimininkė augino septynių mėnesių sūnų, tai pri darbų tiek ir tespėdavo Gr. Miesto žmogus tíek tenoria dirbt atvažiavęs [į kaimą] Bt. Tiek tevalgo seni mėsos Erž. Tíek čia nuostolio – už pusę kiaušinio Ar. Ka kitą kartą tos karvės tíek pieno to tedavė Als. Tiek čia to mūsų šieno J.Jabl. Mėšlo tiek teįdeda, dėl to ir nekelas žemė Šts. Tíek tos dienos daba bė[ra] End. Kai šaltà, visur tíek tebus, ir pašarų plonai tebus Erž. Maža vietos, nė kur tų vištų paleist, o kad laikai uždarytas – tíek i tų kiaušinių! Mžš. Tíek jis te ir buvo Sb. Dieną šyla, ė vakare prišąla – ne tíek [v]andenio Švnč. ^ Ka negausiu, tai tíek (nesvarbu, tiek to) Pv. Ponevalia į bažnyčią nuvarytas, tiek tos ir maldos LMD(Žg). Tíek išmanai, kas nuo nosies iki lūpų Nm. Jis in darbą ne tíek (nelabai) Sem. Jei tau Lietuvoj negerai, tai kitur nė tíek Klvr. Jeigu pati savęs nevaldysi, aš nė tiek to nenuganysiu LzP. Ant brukio gyvenant, žinai, tíek berandas (visko būna) End. Daugiau tíek jo (jį) tematė NdŽ. Jis kad movė tai movė, tíek jį ir tematė Č. Kai paleidžiau išnešęs [kiškelį], nurūko par laukus, tíek jį ir temačiau Lel. Dantis kaip puolė į kelmą, nuo kelmo į patelnę, iš patelnės į žemes. Tiek jo ten ir regėjo! MPs. Išvažiavo kitur, ir tíek jį tematysi Jnš. ◊ ir tíek Nmč, Kvr, Lel ir viskas, ir baigta, ir gana (sakoma, kai kas daroma ar vyksta neatsižvelgiant į nieką, nepaisant nieko): Braškam dabar, ir tiek J.Jabl. Nevažiuosiu, ir tíek NdŽ. Kad i to darbo nepadarydavo, ale keldavo [anksti], i tíek Mšk. Nori ar nenori – varo, ir tíek Ker. Ka ir nueini [pas daktarą], duoda tų pačių žolių, i tíek LKT259(Jnšk). I mokėjo i plaukti, i gabus vyras buvo, nuskendo, i tíek Yl. A jam sakyk, a pečiu – neklauso, i tíek Ėr. Užsiaugino vaiką ant savo sprando, dabar kraują siurbia močiai, ir tíek Msn. O kad tau kotas – bijai, ir tíek Kpr. Sveikas nesveikas, bet reikia dirbt, tai eini, ir tíek Krs. Jis buvo geras, praktiškas ūkininkas, žiūrįs savo reikalų, ir tiek V.Myk-Put. Bet miegas neima, ir tiek K.Saj. Mūso arklys kartais užsispira, nors užmušk, nebeita, i tíek Pln. ir tíek tõ (tõ tíek) [i]juo labiau: Ko nebuvo saulei tekant, sėdant ir tiek to nebus J.Jabl. Ė žuvį gali valgyt? – Ne! – Ė su lašiniais? – I tõ tíek! Dglš. Melo nė ant siūlo galo, teisybės i tõ tíek Pš. Jei repeticijose kas nors nevyksta, tai spektakly ir tõ tíek nebus KŽ. iš tíek tõs iš visos širdies (išėjo, išsakė ką): Atsistojo žmogus ir kad jau dėjo iš tíek tõs Lp. kaĩp tíek, taĩp (teĩp) tíek NdŽ tas pats, tiek pat, taip pat, be skirtumo: Nieko neišeina: kaip tiek, teip tiek Dr. Ausis apstojo ūžt šiek tiek, bet girdėt kaip tiek, teip tiek (geriau negirdžiu) J.Jabl. Daug kartų spaviedojaus, bet kaip tiek, taip tiek brš. kíek tíek truputį, kiek: Moka kíek tíek Dglš. Užsikandęs kíek tíek, jis išskubėjo Al. Duok munie kiek tiek šieno Ms. neĩ (nė̃ be, ne) šíek, neĩ (nė̃ be, ne) tíek labai daug: Užmokėjo Sauserys ne šíek, ne tíek End. Aš liuobu karves ganydama pripinsu vainikų ne šíek, ne tíek Žlb. Privydavo pančių nė̃ be šíek, nė̃ be tíek Skp. Tai pririnko mergužė pienių – neĩ šíek, neĩ tíek Erž. neĩ tíek tiekõs juo labiau: Geru negavęs, piktu neĩ tíek tiekõs negausi A.Baran. neĩ (nė̃, ne) tõ tíek juo labiau: Kad tau, savam, jos sveikata nerūpi, tai man, svetimam, – nė to tiek Sml. O kitas ne tõ tíek ne kavalierius Trk. O ka vaiką įgaus, nė̃ tõ tíek nebibūs laiko End. Aš, tai aš blogai skaitau, o tu, nė̃ tõ tíek nemoki paskaityt Ps. Jeigu tėvas nežino, tai motina nė̃ tõ tíek Pc. Mes nė to tiek neturam Kv. Kulkoze grūdo negavom, piningo nė̃ tõ tíek Sd. Nei to tiek negali pasiekti NS694. Jau močiutė nemylėjo, o tėvelis nė to tiek JD853. Ir aš pats iš bato aulo kad drožiau – ir balsas vuv vuv, prisikišus led girdėti, apsirišus – ne to tiek S.Dauk. Kartais keletas rublelių, o kartais nė to tiek Vaižg. šíek tíek Š, Rtr, LKT329(Mlt), Sd, Trk; L kiek, truputį: Šíek tíek prasimoko Lp. Jau paskaitau šíek tíek Prk. Turu tų piningų, jau užsidirbau šíek tíek Als. Šiek tíek neprimatąs NdŽ. Sau vis tiek pasirauka šíek tíek: kitam neduoda siūti Lnk. tíek daũg 1. J.Jabl tiek to: Lipt an kėdės tai tíek daũg, bet aukščiau negalima Mrj. Tíek daũg, eisiu, nors ir lyja Prn. Maža man iš tavęs nauda, bet tiek daug: liepsiu tave nuo kirmėlių apvalyti Mš. 2. nebent tik: Jau krautuvė uždaryta, tiek daug iš antros pusės įeisi LD392(Kal). 3. tiek pat: Tu tiek daug negeresnis Ds. Aš tiek daug galiu atsidalyt nuo brolio Ds. tíek ir daũg Gršl štai ir viskas. tíek ir šìtiek labai daug: Jis turi pinigų tíek ir šìtiek! Lp. tíek ir (o) tíek 1. labai daug: Aš tau tiek ir tiek piningų duosu Vkš. Aš turu darbo tíek i tíek KlvrŽ. Tiek ir tiek trokštu su tavimi kalbėtis Pt. Vargo turėjau tíek ir tíek Vl. Ašarų buvo tíek ir tíek Dgp. Mažas miestelis, o krautuvių buvo tíek i tíek Pkl. Dabar duonos yra tíek ir tíek Mrj. Ir sūrių, ir sviesto tíek ir tíek Km. Buvo valgyti tíek ir tíek Nd. Savo arklys turint, tai malkų gali prisivežt tíek i tíek Mžš. Miškų buvo aplinkuo, grybų buvo tíek i tíek Akm. Kur geros grybijos, tai žmones prisrenka grybų tíek ir tíek LKT383(Knv). Toks vanduo užterštas tíek i tíek nūstolių padarė Als. Mes dabar visko turim tíek o tíek PnmA. Yra dėžių tíek o tíek Plv. 2. labai gerai, puikiai: Jis ją pažįsta tíek ir tíek NdŽ. tíek kõ tiek, tiek to: Nuejo žvakelė, ir tiek ko Šts. tíek tiekõs Pg nesvarbu, tiek to, et: Tíek tiekõs, tegul ir teip būva Vžns. A, tíek tiekõs, geriau nebus! Vdšk. Tíek tiekõs, kad ir neatvažiavo, bus jo vietoj kitas An. Tíek tiekõs, neporyk to niekam Vlk. Tíek tiekõs, tegul lyja, čia ir persiplėši bedirbdamas Vad. Su tuo miegu tíek tiekõs! Alk. Dėl šalčio – tiek tiekos. Bet kad jau negražu buvo tokioj troboj gyventi P.Vaičiūn. tíek [jaũ, ir] tõ (tõs) [bėdõs, ir bėdõs] KŽ 1. nesvarbu: Ne, dėl manęs, tai jau tíek tõ NdŽ. Jei neturi, tai tíek tõ – apsieisiu Lp. Tíek jaũ tõ, neikim Jrb. Kad nesuspėsi, tíek i tõ – aš pati paliuobsiu Mžš. Tíek tõ, dėl to gyvens Lkv. Tíek tõs, ką anas biednas, bet tik gaspadorius Rod. Vaikami tai tíek tõ, o momai tai negadnai LKKXVIII165(Zt). Jei jau grįžai ir dalgį atsinešei, tiek jau to. Pasilik V.Myk-Put. Dar senam žmogui, kada per darbą dienos šviesos nematai, tiek jau tos rš. Pagaliau tiek tos. Vaikas paverks ir nustos rš. Ot, nenuvažiuosiu, tai tíek tõs bėdõs Pv. O daržinės neleisi [teatrui], tiek ir to: trijų rublių negausi Žem. Tíek tõs i bėdõs, jeigut nebūs, i nereiks Trg. Tíek tõs bėdõs, kad nesuvalgysme [virtinių] – pietum atliks Mžš. Jei tai atsitinka su kuria nors prasimanyta žinia, tai tíek tõ KŽ. 2. šiaip sau, pusė bėdos: Pas mus rugiai tiek tos Pls. tíek tõ daũg nesvarbu: Tíek tõ daũg tų ir pinigų Trgn.
2 tíek conj. NdŽ, KŽ porinio arba kartojamojo jungtuko tíek… tíek (ir) dėmuo, jungiantis pabrėžiamas vienarūšes sakinio dalis: Nebūs skirtumo: tíek jauni, tíek seni – visi eis Skd. Tíek muno broliai, kad ejo, tíek aš, apdriskę, basi Rt. Latvijo[je] esu tarnavusi tíek aš, tíek vyras vėl, ka ten daugiau mokėjo Lž. Ta rugpjūtė tíek motriškoms, tíek vyrams Kv. Tíek didį, tíek mažą – ten visus suvertė į duobę Sd. Tíek šieną pjovė su dalgiais, tíek javus pjovė su dalgiu Skd. Tíek sėsi, tíek nesėsi – nieko negausi Všv. Nu jug vis tiek: tíek alaus stiklinė, tíek arielkos Trk. Tiek žmonės, tiek gyvulėliai, paukšteliai – visi linksminosi Žem. Tiek vasarą, tiek žiemą, pavasarį ir rudenį [eigulys] rasdavo kuo miške džiaugtis Mš. Nuostabus kalnas Araratas, tiek savo bibliškais padavimais, tiek ir savo struktūra A.Vien. Paskutinis vakaras Andrioniškio girioje buvo liūdnas visiems sukilėliams – tiek eiliniams, tiek vadams V.Myk-Put. Už javus tiek čia, tiek tenai duoda N. Kviklaičiai, tiek kaip jaunavedžiai, tiek kaip naujai įsikūrę, gavo šiandien daug naudingų dovanų V.Krėv. Šykštus Puodžiūnas buvo tiek pats sau, tiek ir savo žmonai ir vaikams A.Vien. ^ Tiek jam sakius, tiek šuniui lojus LTR(Žg). Tiek varną perk, tiek ne – juoda do juoda Plt. Tiek senas, tiek mažas Pnd. Tiek didis, tiek mažas – duok man didįjį! Sln. Tiek ėjus, tiek nėjus Sch80. Tiek teip, sako, smertis, tiek teip smertis LMD. Tiek galvą, tiek ranką pakabindinti B136. Tiek klaupęs[is], tiek ant kelių Šts. Tiek našlystėlė, tiek mergystėlė – ta pati valnystėlė JV785. Tiek Lokis Jonis, tiek Meška Marė Sim.
3 tíek prt. žr. 1 tik: 1. Tíek penkis maišus bulbų priskasiau Grv. Jam tíek pačiūžos Dsn. Jau jum duos žemės daugiau, tíek pasrašaite Grv. 2. Pacukai tiek duodasi kap kumeliai Grv.
4 tíek conj. žr. 2 tik 3: Ir ne tíek, kad kas didžio ir sunkaus ant mūsų pripuola, bet ir ant visokio papūtimo vėjo DP80.

tiek sinonimai

tiek junginiai

  • ne tiek, tai tiek apie, vis tiek, šiek tiek
Ką reiškia žodis tiek ką? Visi terminai iš raidės T.