tegul reikšmė

Kas yra tegul? 1 tegùl prt. K, Š, Rtr, RŽ, DŽ, NdŽ, KŽ, FrnW, Mrj, Krn, Žsl, Raud, Grg, Antz, Rk, Alks, Ukm, Šmn, Skp, Alz, Pbr, Krs, Pin, tegul̃ NdŽ, DūnŽ, Dkš, Als, Škn, Btr, Ant, Šr, Smal, Tj, Rm; SD173,278, I, N, M, L, PK87, KoG81 žr. 1 tegu: 1. Kam tu jį keli, tegul̃ miega Prn. Ka nora, tegul nešneka LKT109(Šv). Nevarai greit, tegùl atsigeria Grv. Tegul̃ sau lekia kai galvon daužtas Lkm. Sakau: leisk tu jį (vaiką) pečelin, tegùl velka – visokių te pagalių, visa Kp. Po mirties nors eglę atžagarinę per gerklę tegul man traukia Gdr. Tegùl atsiguli kupsnoj šienas Ktk. Tegul ben kiek atpuls dobilai, ne teip trupės lapeliai Sdk. Ką lentas graužia [kiaulės], tai tegul̃ duoną ėda Žl. Tegùl pasigano karvelė, a gaila? Mžš. Ne mano ratai, ne mano arkliai, tegul, kas nori, tas važinėja LTR(Grv). Kad sode prie obelei įsitaisius šiurpė, tai neraunam – tegùl žydžia Svn. Leisk žirgelį į laukelį, tegul lydavoja LTR(Igl). Tegul eina, tegul teka, tegul vinčiavoja, tegul mano panaitėlę kitas pasdaboja LTR(Lp). Tegul teveža ir tegabena, ir aš drauge keliausiu KlvD224. Tegul jums pavydės tos garbės putinai, kai prieš saulę žydės Mair. Ką išmananti, tegul tą ir daranti P.Cvir. Tegul girė šlamščia ūžia tra ta ta, tra ta ta A1884,306. Kaip trečias apsūdys, tegul gi jau teip bus Tat. ^ Tegul jau ant tavo pilvo bus turgus PPr427(Zr). Tegul bus ir tavo kieme kermošius Brž. 2. Kv, Pnd Tegul̃ bus gana Prn. Tegul̃ išsivežie [vaikaitį] tėvai DūnŽ. Tegul neima tie tėvai mūsų Varn. Paprašyk, tegùl ateina pakravuosna Pb. Oi tegul nebus lietaus, bulbas reikia apsarinėt Mlk. Tegul̃ lieka visa kas terpu mūsų Grv. Tegul̃ mergaičių nesups daugiau Aps. Tegùl mano berniokas manę pavežės Ker. Aš nukrėsiu obuolius, tegul̃ anas susrenka Žl. Man ažteks ir tų praryšėtų skaryčių, tegùl dukteriai bus naujos Svn. Tegùl durys nedarytos būva Sb. Kišk, – sako, – an tą pynę tą anglį, ir tegùl būva (ps.) Pn. Duok, mergyte, man ranką, tegul tave nieks nelanko RD131. Gale grometos dėkavoja man be galo už rūpesčius ir kviečia, tegul aš jį aplankąs Blv. Kam gailėtis, kas žuvo ir sugrįžt nebgali? Tegul šviečia žvaigždė jų kapams! Mair. Tegul ponas užmoka mums už darbą, tada dirbsim! V.Myk-Put. Tegul gi tad nebūs daremna nadieja muno P. Daleisk mumus, Pone, tegul išravime kukalį tą MP86. Tegul žino…, jog Dievas jį padarė Viešpatim Ch1ApD2,36. ^ Tegùl bus pagarbintas (sakoma sveikinantis) Nmč. Tegul bus pagarbintas apynėlis saldintas! J.Marcin. Tegul Dievas padeda, kas gerai pradeda (mislija Sln) PPr53(Ps). Tegul būs! Ant amžių! Duok druskos! Bėgu numie (pajuokiant perdėtą skubėjimą) Nt. 3. P Ten i ten tegul ateita anudu, praneškiat Plt. Tegul̃ važiuo[ja] drauge su mumis LKT146(Nd). Anelija tegùl baltąją ataveda Ds. Tegùl vaikai valgo ir gula Pnd. Pasakyk Pranutei, tegùl prausias pienu – nebus rečiuota Slm. Duokit tai pasiutėlei, tegul̃ eina man iš akių! Krkn. Pasakyk jam, tegùl parduoda Pn. Tegul greičiau lenda į kelnes (skuba rengtis) rš. Tegul prikanda liežuvį! rš. Tegul palocių ko gražiausią tėvas per tris metus išstato del jojo LB245. Oi, tegul pinas, tegul dabinas, ba in ją rengias jauni berneliai LLDII123(Rmš). Kas tur auses, tegul klauso I. Čia tegùl tedūmoj visokia dūšia ištikimoji, koksai čia V. galvokartas ir gėda buvo DP164(167). Tegùl teduodies kaltas, jog nemylėjo artimų savų DK128. Jei kas man tarnauja, tegul paskui mane eit Ev. Jeigu tai yra gėda moteriškamui skustis aba kirptis, tegul gi dengiasi Ch11PvK11,6. 4. Tegùl tik pabando! Gž. Vaigi aš jai akis išlupsiu, tegul aš ją tik sutiksiu kur! V.Krėv. 5. Kas ant muno suolo atsisės, tas tegul neatsikela Žr. Tegul gi dalis tavo visad bus laiminga! V.Kudir. Tegul auga didutėlis, tegul būva artojėlis, motinėlės duonos dirbėjėlis NS169(Kpr). ^ Tegùl jį perkūnas trenkia! Ds. Tegùl tave velniai nuneša su visa gimine! Brž. Tegùl tę viskas ežeru užeina, tuščia jų! Pv. 6. NdŽ Tegùl sau, bala jos nematę! Svn. Na tegul, veskis, veskis kad ir tu, aš ryto[j] parsivesiu Sln. Na tegul sau! V.Kudir. 7. Kl reiškiant nesitikėjimą, nepritarimą, pašiepimą: A nusineš į grabą, ką prisiplėšusi, tegul̃ DūnŽ. A begalės ateiti, tegul̃ Krš. A nusišvarinsi, tegul̃, pri kiaulių Rdn. Ka vė[ja]s užejo pūsti, pradėjo daržinę girgždinti, sakau, tegul̃, a nūvers Lkv. ◊ tegùl jį̃ (tavè…) balà (vélnias) sakoma nepiktai keikiantis: Padės nepadės, tegùl jį̃ vélnias! Grv. Seniau to pasoga, tegùl jį̃ balà, kaip žmones kankindavo! Slm. Tegul̃ tavè balà, tokią bobą, atsivilko i privirė košės! Ps. tegùl pašiū̃rstas (žìnosi) sakoma paliekant ką, nebesirūpinant: Tegùl anos pašiū̃rstas! Kv. Tegùl žìnos strielčiai su tais pinigais BM247(Zp).
2 tegùl conj., tegul̃ 1. DŽ, NdŽ žr. 2 tegu: Tegùl netoli, vis dėlto galas kelio OGLIII369. Tegul jie ir vienasėdy gyveno, ale skudučiais labai skudučiuodavo Slm. Tegùl žolė auga nors lig kaklu, jy neisiant[i] ravėtų Svn. Tegul stovėtų didžiausias ąžuolas, tai aš jį kaip smilgą trukt ir išraunu MPas. Tegul jam tektų nusivilkti paskutinius marškinius – jis padarys savo P.Cvir. 2. vartojamas sąlygai reikšti: Tegul̃ neparvežtų dovenų, užplyštų Krš. Tegul̃ paršinga [gyvatė] inkąs žmogui, nemožna išliečyt Aps. Tegul būva pašalintas despotizmas, tai anarchistai patys išnyks rš.

Ką reiškia žodis tegulai? Visi terminai iš raidės T.