ponas reikšmė

Kas yra ponas? põnas (l. pan, brus. пaн) sm. (2) 1. H, R, N, K, VlnE151 privilegijuoto luomo žmogus; turtingas žmogus, dvarininkas, savininkas; šeimininkas; kas nedirba fizinio darbo, valdininkas: Važiuoja põnas su savo lekajais Nmč. Jis ne põnas, tik gražiai apsirengęs Kn. Ėdu kaip põnas, bet ir dirbu kaip šėtonas Šv. Nuėjęs puolė ponui kojos (į kojas), bet ponas liepė jam inšert penkiolika rykščių BsPII182(Zr). Čyžę užmokėjau, padūmę sudėjau. Gyrė mane visi ponai ir kunigai klebonai LB103. Daugel yra ponų siratėlei barti, nėr tėvo, motulės, nėra kam užtarti LTR(Vlk). Sukviečiau aš ponus ir bajorus JV736. Atjojo ponai septyni, o jų slūgelės devyni VoL446. Nū kaip prie mirštančio vaiko širdis gelia põnų, kad nebteko žmonių J. Keturias dienas namie dirbu, o dvi dienas põnui (dvare) dirbu Aps. Ponai geria alų dar ir buteliavą, o aš prasčiokėlis vandenį iš ravo Pn. Išsimokino ir dabar būva põno vieto[je] Vb. Neturiu pono ant savo galvos Žem. Apsigyvenau atskirai ir dabar pats ant savęs põnas Jnš. Põnų dar nei viens su kardu negimė sviete K.Donel. Bijojau, kad [arkliai] nenueitų į to bieso pono dobilus Žem. Languos pasirodo ir tuojau nyksta išsigandusių ponų veidai J.Bil. Ponai lygu tie paukščiai: nei aria, nei sėja, o mintabepigu! LzP. Jievaravo dvare buvęs taip žiaurus ponas, kad jisai užmigti negalėdavęs, jeigu kurią dieną nenuplakdavęs vieno ar kelių žmonių LTII417. Nelengvą nešė po ponais naštą valstietis, retai nusiminęs Mair. Kiekvienas laikė jį už poną, ir pats Dickus užtai manė, kad jis tikrai didelis ponas ir daug žino Ašb. Ponas, it musę krimtęs, išdūlino iš žmogaus namų P.Cvir. Ji žinojo iš tėvų, kad vokiečiai yra ponai: visas teismas – vokiečiai, ten lietuviškai kalbančio nė vieno nesą I.Simon. Bajorai didikai, užėmę vaivadų ir kitas įtakingas vietas, be savo tėvoninių baudžiauninkų, įsigiję daug veldamų ir karinių tarnų, buvo vadinami ponais rš. Nuejau põnop prašyt Zt. Tamp ponip buvo dvi obelys Lz. Ach, ponai, klausykiat ir permanykiat, balsus tus jūsų žmonių išgirskiat! Mž11. Ponas to jaučio bus nekaltas BB2Moz21,28. Mokinkimės iš šio klausimo Jono, idant teipo darytų visi plebonai, visi svietiški ponai BPI32. Kad kunigaikštį, kokį arba didį põną, dekretu karaliaus ant pražudymo ižduotą, kirst turi DP8. Ak, išties! mūsų būrai nei rėdyti ponaičiai dar su dumčiais vokiškais susisėst užsigeistų K.Donel. O trečia [moteris] teip buvo turtingo ponelio pati BsPIV222. Neslaunas poniulis NS34. Ponuli, duok man čia pas šitą tavo ugnelę pasišildyt BsPIV156. Verpiu, ponuliuk, – atsiliepė tarnaitė BsPII214. Ponutėlis N. Ponutis N. Suaugo vargšų vaikai, ka davė ponùžiams, ka jie čiaudėjo! Rs. | Tai eisva į ponùs (bylinėsimės)! Jrk57. Didė kaštunka yr prie ponų (teisme) N. ^ Ne ponu būti gimęs B. Ponų giminės, ubago veislės Kos161. Jei ponu negimei, ponu ir nemirsi Lnkv. Visi ponai, o kas kiaules ganys? PPr440. Tu ponas, aš ponas – kas neš kašelę? CII1118. Aš ponas, tu ponas – kas gi mūsų terbą neš? Lnkv. Šunie sviesk – ponuo (valdininkui) kliūs (daug jų yra) Šts. Mesk į šunį – pataikysi į poną Šn. Ponas – ne brolis S.Dauk. Kur ponas, ten ir klebonas LTR. Ponas ir juokdamasis tankiai nudažo kailį M. Su ponu rokuokis ir akmenį rankoj tūrėkis Žem. Būtų ponas, kad tik Dievas nebūtų užmiršęs jam maišą pinigų duoti KrvP(Kvr). Koks põnas, toks ir kromas Vlkj, Vvr. Koks põns, toks tavors Sch94. Sulig põno ir kaptonas Upn. Ne tas ponas, kurio gražus žiponas PPr212. Be pinigų ne ponas, kad ir gražus ant jo žiponas KrvP(Ašm). Kiaulių neganęs, ponu nebūsi Ds, Mrj. Kaip penkių pilių ponas putas VP21. Šventas Jonas pieno ponas VP45. Ką ponas valgo, to ir šuva neėda Trgn. Durnas kai ponas, plikas kai ubagas LTR(Vdk). Laza i pirštinės ponu nepadarys LTR(Vdk). Ponù būti nėr kaip, o dirbti nenorėtumias Sch94. Ponu nedenkis, vandeniu neremkis Pnd. Ponų malonė iki vartų Žem. Kas do ponas, kad nėra dvaro LTR(Rs). Ponai – velnio monai PPr82. Mainasmonas: kas apgavo, tas ir põnas Krs. Põnai geri, tik šunes (tarnai) pikti (iron.) Jnš. Myli poną, mylėk pono i šuniuką Ml. Iš tų pačių žmonių põnai, iš tų pačių ubagai Trgn. Ant savęs kiekvienas yr ponas Sim. Kiekvienas sau ponas Vl. Ant kito gero nesi ponas Sln. Ir šuva ant savęs ponas Sim. Ruduo visus ponais daro TŽIII382. Duok, Dieve, ponaliams sotį, žmonėms kantrybę VP13. Ateina ponas, raudonas žiuponas: imkit vištas, šunų nebijo (sliekas) Slk. Pailgi dvarai, raudoni ponai (tarakonas plyšyje) Pnm. Gražus poniukas, nugaroj šakaliukas (obuolys) Ms. ║ kas nuo nieko nepriklauso, savarankiškas, laisvas: Par gronyčią išbėgai – jau i põnas KlvrŽ. ^ Ne tas ponas, kas daug turi, ale tas, kas kitų neprašo LTR(Srj). Kur kas ponas, tenai tam ir gerai LTR. Savo kerčioj kožnas ponas VoL453. Ant savo mėšlyno ir gaidys ponas LTR(Lp). 2. Mž371, Vln10, MP73, MKr31, KlvD349 Viešpats: Kitą sykį Ponas Dievas vaikščiojo ant žemės ubagu BsMtII17. O Ponas kalbėjo Mozėšiui BB2Moz14,26. Angelas Pono pasirodė jam ugningoje liepsnoje iš krūmo BB2Moz3,2. Malda Pono, kurią patis ponas Christusas paliko Mž23. Šaũk drąsiai Ponop savo PK59. Džiaukitėsig jau, Poniemp linksminkit PK58. Yra Ponumi ant visų ponų AruP58. 3. vyrų vardo, pavardės, pareigų priedėlis ar kreipimosi į vyrus žodis: Nejok, nejok, põnai Jonai J. Išvesiu, ponai, ir jaučius Brž. Kaip, ponas, bus su ganykla? Žem. Pamačiau, ponai, žvaigždę, – sakau visas drebėdamas, – tai žiūriva su Baltrum J.Bil. Grūdus visus ponas (tamsta) pardavei J.Jabl. O aš ieškau, ponas Jasiau, savo tėvo palšų jaučių LB128. Jok sau sveikas, ponai žentai, maža mano dukra JV166. Pavadinkit poną vaitą JD253. Labas vakars, pon gaspador! JD311. Pon', pon', dabar mano pačią užmušei! BsPI95. Ponas, tą knygą duok skaitytie ir susiedams Rp. Gerbiamasis põne! NdŽ. Nevierykit, ponùlia: kokia mergų rauda, tokia jų ir prauda Rdm. Ponutė̃lis, gal pamainytum kumelùkėm? Vlk. Ponuti, jeigu tamstos malonė, paskolink mums ... puodą BsMtII94(Srd). Ponuži! ne’š (ne aš) vienas vogiau BsP19. 4. Grž dykūnas, lengvaduonis, išlepėlis: Viskas būtų gerai, tik švogeris ponas Rm. Visi an põnų išej[o] (išponėjo, išlepo) Grv. | Aš ant miego nelabai didelis põnas Šd. ^ Kur tėvas ponas, ten ir vaikai ponaičiai PPr152. ◊ dovanų̃ põnas mìrė J niekas nebedovanoja. kaĩp põnas gerai, gražiai, mielai, patogiai: Kad jie visi intsirėdę kai põnai LB255. Bernas įsėdo į vežimą su gyvuliais ir važiuoja kaip ponas MPas. Miltais pašutinsiu žolę, ės ją paršiukas kaip ponas Drs.

ponas sinonimai

ponas antonimai

ponas junginiai

  • Ponas ir ponia Smitai
Ką reiškia žodis ponaujis? Visi terminai iš raidės P.