plikas reikšmė

Kas yra plikas? plìkas, -à adj. (4) 1. SD139, R, K neturintis natūralios dangos (plaukų, vilnų, plunksnų, augmenijos, lapų): Plìkas, kurs be plaukų, o nuogas, kas be drabužių J. Pirma pagimdytasis buvo plaukuotas, o antras plikas S.Stan. Kakta plikà, pražilęs toks žmogus Brs. Plikas pakaušis kaip liktorius Varn. Lizdely[je] gulėjo penki maži plikì paukščiukai Dkš. Plìkos avys NdŽ. Dabar kiaulės juo plikesnės, pirmiau buvo juo gauruotos Šts. Ir kai pliki stabarai pavasario laukia A.Baran. Nudraskė šakas, lapus, paliko plikuĩ plìkas stuobrys Grdž. Plìkas stiebas NdŽ. Medžiai jau buvo pliki, tik kur ne kur tarp šakų gurksojo vienas kitas lapas ir drebėjo nuo vėjo A.Vien. Lapai pliki, ploni, smalingi rš. Gegužė į plikus medžius įkukuo[ja] – plikas metas vagims Šts. Pliką ganyklą saulė išdegina, paliekta kaip kulnis plika M.Valanč. Plikų̃ plìkos ganyklos Trk. Nors jau dabar lietuvys plikuos plotuos gimsta, giesmėj mišką užgirdęs, be jo neberimsta A.Baran. Visų laukai tušti, pliki, tik vieno žmogaus buvo dideli ir gražūs LTR(Mrk). Plika pieva N. In plikõs dirvos kad pastovi gyvulys, tai ką te iš jo norėt pieno Skdt. Plikutis, plikutėlis, plikutytis M. Plikitė̃lis NdŽ. Plikas kaip būgnas Vl. | Plikūsiūse (be akuotų) kviečiūse auga tilžkės, iš anų trakalį daro Nt. Jis pirmas pradėjo sėti plikuosius miežius J.Avyž. Žiedai pliki (be žiedapdario ir be požiedžių) LTII435. ^ Su pliku negera peštis Sch93. Gera plikam peštis, senam meluoti, o bagotam vogti KrvP(Ds). Plikas atsigulęs, nenorėk apžėlęs keltis LTR(Vdk). Plikam šunie ir po pečiu šalta Šts. Aukštai apžėlęs, žemai plikas (riešutas) LTR(Grk). Plikas kaip tilvikas, aukštyn lipdamas kiaušius deda (apynys) Vkš. plikaĩ adv.: Plikaĩ nukirpti NdŽ. Aš markų ravėti nemoku, paskuo nurausiu plikaĩ Gršl. Pievas galvijai plikai nugraužtų ir išniekintų K.Donel1. Gaspadorius savo kupelį jau plikai nuganyti davė K.Donel1. Labai dirbu, plikaĩ pjaunu Jnš. plikỹn adv.; M: Senyn – plikỹn, nieko čia nepadarysi Sb. 2. neprisidengęs drabužiu, neapsirengęs, nuogas: Jam gėda motinai pasirodyti pliku kūnu I.Simon. Musėt, išejo iš proto, ka plìkas vaikščio[ja] Kv. Pirtė[je] visi žmonys pliki Sd. Motriškai sarmata plikaĩs rietais bristi Žlb. Dabar kad fabrikų nebūtų – plikom uodegom nešiotų: nei be jos (moterys) moka verpti, nei bemoka austi Rz. Vaikščiojo nu galvai lig kojų plikų plikas S.Dauk. Plikų plikà išbėgo ant ežero Slnt. Nuo viršugalvio lig papadžių plikitelės stovylos J.Balč. Plikà galva negal vaikščioti Mžk. ^ Žmogus plikas ateina į svietą ir plikas išeina VP51. Biednam bėda, plikam šalta LTR(Mrj). Plikám visur šalta (kam negerai, visur negerai) Lkv. Juoda duona ne badas, storas drabužis ne plikas NžR. Bėdo[je] ir plikas būdamas sarmatos neturia LTR(Vdk). Dosni širdelė – plika subinelė Akm. Tavo plika, muno plika (velėjimo ir su spragilais kūlimo taktas) Šts. Marškiniuose gimęs plikas vaikščioja (sūris) LTR. Plika panelė visą svietą aprėdo (adata) LTR(Sln). Pats plikas, marškiniai antė[je] (žvakė) Grg. ║ Ktč menkai apsirengęs: Mama eina plikà po lauką, i ką tu jai padarysi Jnš. ║ ištrauktas iš makšties, apnuogintas: Policija puolė plikais kardais darbininkų demonstraciją rš. Vėl iš naujos pradėtum jo ieškoti su pliku mečiu, norėdamas jį atrasti ir užmušti P. 3. niekuo neapdengtas, neapdėtas, neapkabinėtas: Ant plikos, kietos žemės gerai pergulėjau rš. Jis nuo stogo nusirito ant plikõs žemės Jrb. Atsigulė ant plikų šiaudų I.Simon. Nešk staltiesę, juk stalas plikas rš. Stalai apkrauti valgiais, nustatyti gėrimais – lopinėlio plikos staltiesės nematyti J.Avyž. Visą laiką važiavo keliu, bet kelias pasidarė plìkas (be sniego), tai jis pasuko šunkeliais Lnkv. Plìkos sienos NdŽ. Plìkas stogas NdŽ. Žambrio plikà lenta Šln. Sienos plikų rąstų, asla molinė rš. Plikiejai kailiniai, kurie nėr milu traukti, neturia apmušo Šts. Kailiniai plikì – skrebiai Pš. Gerai, kad tokia plikà, o jeigu sniego pusiau blauzų, i negali dirbt Erž. ^ Akmuo, gulintis ant vietos, apsamanoja, o metamas visados plikas LMD. plikaĩ adv.: Sniego nėra, plikaĩ šąla Ėr. Šiemet taip plikaĩ pašalo Krs. Saulė plikai kaitina (nėra debesų) Rm. plikỹn adv.: Barkšos mums kaulai kas diena plikyn Mair. 4. vienas, grynas, be priedų: Nusipirkov vedu pačiudu pliką šilyną Mžk. Plìką karvę turi turėti, i gan Gršl. Pliko laiško nesiųsk be dovenų Lk. Iš plikos algelės gyvena Plng. Iškepa blynų iš plikų̃ miltų: ne kiaušelį įmuša, ne pieno įpila Krš. Gyventojai galėjo tik pliką gyvastį išgelbėti prš. Prašom negerti pliko vandens Šl. Kol užsipilsi žoleles, dabar plikos – sveiks! Žem. Pliki kopūstai Šts. O būna taip, kad eiliniai dirba už pliką pagyrimą J.Avyž. Žodynai su plikais žodžiais (be iliustracinių pavyzdžių) nieko neverti A.Vencl. Kartoja plikas frazes [, nepaaiškindamas konkrečios jų prasmės] rš. 5. neturtingas: Plikas esi kaip šuo per tą prakeiktą smarvę (degtinę) Žem. Tas žmogelis visai nėko netura, yr gatavai plìkas Vvr. Apsidirbi, apsimoki, plìkas nuogas palieki, i gana Krč. Vaikinas gražus, bet plikas, meilės ugnim dega, artinas pri mergelės, mergelė pabėga D.Pošk. Aniedvim ka tik būt jaunas, gražus, strainus, nors i plikas, vaikis Plt. Gal mergaitė būtų ir nebloga, bet kas iš to, kad amžinai plikutėlė J.Paukš. Plikos marčios į namus neimsiu V.Krėv. Kur dėsi plìką mergą parsivedęs Up. Su nieku nešinas atėjai, su nieku nešinas išeisi, jeigu plìkas apsižanysi J. Kaip judu gyvensita – plìkas su plikà apsivedę? Skr. Par tą savo gėrimą plìkas paliko Kv. Drabužėlio turi gražaus. O man kuo sviesi, tuo ir užgausi: plikitelaitė esmi! LzP. Kas mane ims? Aš plikut plikutėlė rš. Plika vieta, kunegas vienok išminta M.Valanč. Plikas (skurdus) jomarkas Pš. Plìkas ūkis NdŽ. Plikasis laikas, arba pupžydis (kada pernykščios daržovės susenusios, o šviežių dar nėra) Šts. ^ Plikas kaip tilvikas VP38, Rm, Grž, Dkš. Plikas kaip delnas LTR. Jis buvo plikas kaip pirštas I.Simon. Plikà kap griūšė Gs. Plikam nei giminių, nei pažįstamų nėra LTR(Ds). Iš pliko nieko nepeši LTR. Plikas nū pliko perka, plikas plikiuo parduoda TDrVII150. Plìkas būdamas su turtingaisiais pri stalo nesėsi Skdv. Plìkas ne nuogas NdŽ. Juo plìkas, juo trakas; juo šąla, juo bėga (kuo menkesnio supratimo, tuo labiau pučiasi) Prk. ◊ [su] plikà rankà (plikomìs rañkomis) be nieko (be ginklo, be pinigų): Plikomis rankomis vienas nuo plėšikų neapsiginsi Jnš. Jo plika ranka jau nebepaimsi Ds. Plika ranka nieko nenuveiksi Upt. O tu žmogus su plikomis rankomis, ką gi tu jiems padarysi? rš. Manęs plikomis rankomis nepaimsi (nenugalėsi) rš. Juk teip neisi į veselę plikõms rañkoms Lpl. Užsidegė gryčia, sulėkė kaimynai, bet ką jie plikõm rañkom padarys, nė viedro neatsinešė Skrb. [su] plikà akimì (plikomìs akimìs) Vdk be optinio prietaiso: Plika akimi ten matome vieną penkto ryškio žvaigždę rš. Plika akimi galima matyti tik nedaugelio augalų ląsteles rš. Kuomet yra giedra, Amerika regis plikomis akimis iš Azijos Blv. Su plikõm akimì kalnai regėt Mrk. po plikù dangumì lauke, ne pastogėje: Ar tai mes po pliku dangumi ten nakvosim? rš.

plikas sinonimai

plikas antonimai

Ką reiškia žodis plikasnukis? Visi terminai iš raidės P.