kelias reikšmė

Kas yra kelias? 1 kẽlias sm. (4) 1. R, KlG22, S.Dauk žemės ruožas, kuriuo einama, važiuojama: Šitas kelias dabar (žmonių) nebevažiuojamas J.Jabl. Vėjais nulėksime!.. kelias kaip stalas Žem. Sniego ne per daug, kelias suvažinėtas – spindi kaip stiklas Žem. Lauksiu kelyje Žem. Važiuodamas Tarybų Lietuvos keliais, dar anksti rytą, kol neišsisklaidė rūkas, toli ir arti kolūkiuose girdi kuliamųjų mašinų gausmą (sov.) A.Vencl. Dejuoja, jau keliu einančio nepažįsta P.Cvir. Ir dunda po vežimų ratais dulkini keliai K.Kors. Kas tokią neramią naktį kelio beieškos? S.Nėr. Reikia kelias taisyt Klvr. Tuom keliù keliaudamas, nepaklysi K. Ant kẽlio guli šuva J. Ankštybė kelių SD30. Klaidžioja be kelio po prisnigtus laukus rš. Tiesus kẽlias, kaip šaut Klt. Tas kelias eina per Svierius Grv. Šalia kelio vieškelėlio augo žalias ąžuolėlis JV1. Lygų kelią vieškelėlį du broliukai ėjo Plm. Kap dabėgsi kelužėlį, sustok, žirge juodbėrėli Plm. Po šviesiu langeliu jauna prasėdėjau, viešą kelelį jauna pražiūrėjau TŽII266. Išars kelius, užsės rugius – nerasi kelelio pas močiutę JV1011. Kas gi keliaus tokiame kelyje (tokiu keliu)? Blv. Ant kur (kur) tas kelias eina? Als. Aš keleivis keleivelis, keleliu keliavęs KlpD20. Čia toks kelùtis – važiuokit juo Žal. Užžėlė visi keliutėliai Ukm. Geri žmonės ir prasti kelaičiai LTIII359. Sutikom tris sesytes kelužiu ateinant KlvD9. Jokim, brolužiai, viešu kelužiu BsO140. Iš vieno keliūkščio patekau į kitą rš. Daug žmonių tuo keliu eit DP270. Daug žmonių važiuoja – kelias net rūksta Up. | Svarbiausi keliai, kuriais nuodai išskiriami iš organizmo, yra inkstai ir žarnynas rš. | prk.: Pusė besimokančios jaunuomenės priklausė valstiečių klasei, kuriai kelias į visas profesijas buvo uždarytas (sov.) rš. Gyvenimo keliuos, triukšmingų aikščių rinkoj piktybėm ir melu širdis nuo amžių bodis V.Myk-Put. ^ Svietas darbe, net keliai lūžta (didelis judėjimas kelyje), o tu guli kap vilkas lauže Arm. Akys – dvi, kelių – šimtas PPr161. Kelian eit neregiu (silpnai matau) Prng. Eina keliu ir kelio klausia LTR. Be kelio netoli teeisi Jnš. Kelias niekada nemiega (vis kas nors juo važiuoja, eina) Kb. Aš tokio, kely radęs, neimčiau (labai prastas) Sln. Juk aš tau niekuo į kelius neparėjau (tau neužkliuvau) I.Simon. 2. geras, lengvas važiavimas (ppr. rogėmis): Pirmas sniegas dar ne kelias, tik purvas LTR. Šiemet kẽlio (rogių kelio) nėr, ir piršliai nevažiuoja Jnšk. Kelių nėr (blogi keliai), tai medžiai stovi nevežti Grž. ^ Kelias pabėgo (pavasarį sniegui tirpstant) Grž. 3. erdvėje (ore, vandenyje) linija, kuria vyksta judėjimas: Aš vesiu ją žvaigždžių keliais Mair. Debesų keliu skaisčiuoju grįžta gervės, gulbės S.Nėr. Gulbės – kelią! Gervės – kelią, debesų keliu didžiuoju aš važiuoju K.Bink. Vienas kelias kelužėlis ant jūrių marelių Niem17. ║ geležinkelis, geležinkelio bėgiai: Bėgių kelias rš. Jungiamasis kelias rš. Paskirstymo keliai rš. Kabantis vienbėgis kelias rš. Iš Klaipėdos per Įsrutę važiavau geležiniu keliu į Berlyną A1884,363. 4. vieta, tarpas, plotas, kuriuo reikia eiti, praėjimas: Broliai nenorėjo duot jam kẽlio BM242. Naktis eit dienai iš kẽlio KII343. Šviesai kelias atviras į mūs namus E.Miež. ^ Mano broliai smerties keliu vaikščioja (žūsta) Švnč. Jis man iš kẽlio (per toli nuo mano kelio) Kdn. Pamislijęs – labai iš kelio, ir nebeažejęs Ds. ^ Šuniui dešim varstų ne iš kelio Skdt. Vilkas kelią perbėgo (gerai pasisekė) LTIII461. 5. prk. kryptis, linkmė, kuria reikia vykti į paskirtą vietą ar tikslą: Jis ėjo savo keliù K. Kelio nežinojo MitI25. Parodė mums kelią DK5. Kleidenčius keliopi priversk Mž570. ^ Moki žodį, žinai kẽlią J. Gera motė vyrui kelią rodo J.Jabl. Nereikia vilkuo kelio rodyt Sim. Ar gal aklas aklam kelią rodyt? J.Jabl. Vagiuo bėgančiam vienas kelias, o ieškančiam dešimts Sim. Kelias ant liežuvio galo (pasiklausi ir žinosi) LTR. 6. atstumas, tolumas, skirtas nueiti (matuojamas dažnai laiko vienetais): Tokį kelią (40 kilometrų) tai jau neapsimoka tas mėšlas vežt Vv. Pavargėlis ėjo daug kẽlio, ir visai sutemo LB184. Didį kelią, draugai, mes nuėjom rš. Ėjo daug kelio, sutiko dieduką LB185. Nuėjo dienos kelią I. Penkios valandos kelio rš. Ir vijo jį kelią septynių dienų Ch1Moz31,23. ^ Šun ir kavalieriui šimtas mylių ne kelias (nepaiso tolumo) Lkš. 7. R274 kelionė: Šį rudenį bus kelias mūs su gervėmis į pietus S.Nėr. Vincas sėdėjo ant aukštos pasostės, o mes ėjom šalimais ir visą kelią dainavom J.Balt. Reikia kelian kur susrinkdinėt Lz. Tolimą kelią keliavau KlvD11. Grįžk, dukrele, iš kelio, svadink rūtas darželė[je] StnD30. Ne dėl uogelių didį kelią keliavom TDrV4. Aš papratęs ... kelužį keliauti JV486. Eis žalnierius kelelį, aš jauna prie šalelės FM. Išsirengėme į kelią rš. Kelỹ arklys jamui padvėsė J. Aš liuobu važiuoti į kelius Šts. Kelio daug eitu, o negaunu viralo, nakvynės Šts. Dar geri batai kẽliuo vaikščioti Šts. Teip kẽliuo važiuoti ans yra geras Slnt. Prašom užkąsti kiek iš kẽlio Slč. Ilgas kẽlias, trumpas laikas Skr. Ar laukia mane močiutė iš kelio parkeliaujant? (d.) Gs. Sušlapo kai kely botagas Švnč. Dėdė paskolijo dar jai keliui ir porą rublių pinigų Žem. Kely gali sustikt ir žmogų, ir vilką OG64. Tris dienas keliui užtrukau KoG12. Neturiu kuo už kẽlią (kelionės išlaidas) užsimokėt Jnšk. Kaip nors atvažiuok – pusę kelio (kelionės išlaidų) mes užmokėsim Jnšk. Aš pats mokėjau kẽliuo Plng. Motė vyrui, ižg kelio sugrįžusiam, kojas mazgoja DP561. 8. SD286 prk. veikimo, elgimosi, gyvenimo būdas: Charakteris nėra įgimtas, jis susidaro auklėjimo ir saviauklos keliu sp. Per visą savo amžių ėjo pareigos keliu rš. Toliau veiksmas eina ramiu paprastu keliu LTII95. Ponų kelias – lygus šilkas, vargšo – vienos dilgės S.Nėr. Keliu tiesos stipriai vaikščiokit DP591. Kelias mūsų yr valia DP30. 9. prk. veikimo kryptis: Nėra kito kelio į socializmą, kaip tik per demokratizmą, per politinę laisvę (sov.) rš. Kelias laisvėn – tai kelias kančių S.Nėr. Anas parodė kelią in Vilnių (paragino eiti mokytis į Vilnių) Lz. Tasai mokslas rodo kelią ... sūnausp Mž10. 10. prk. ruožtas: Darbo atlyginimas – savo keliu P.Cvir. Tas mokestis tai savo keliu, bet dabar atiduok šitą Alk. 11. prk. išeitis: Vargšė našlė nematė kito kelio, kaip sutikti su tuo J.Balč. 12. tarpas tarp į šalis palenktų pjūklo dantų, pjūklo takas: Siauras kẽlias pielos, sunku pjaut Lš. Dabok, kad gerai išvestai kelią, ba neims piela Nč. Pjūklui reikia naujas kelias išvesti PnmA. ◊ kẽlią dúoti nusileisti: Kvailam kelią reikia duoti LTR. kẽlio gãlas nuolat lankoma vieta: Ten jo kelio galas – kožną vakarą mauna ir mauna (eina) Lkč. Jo gãlas kẽlio vis į tuos Almonaičius Gs. kreivaĩs keliaĩs eĩti klysti, negerai elgtis, daryti, gyventi: Jis jau seniai kreivaĩs keliaĩs eĩna Ėr. krỹžiaus keliaĩ daug rūpesčių reikalaujantis reikalų tvarkymas: Naujai susirinkusiai šeimai prasidėjo kryžiaus keliai po dar nesusitvarkiusias įstaigas, kuriose šiltai įsitaisę tebesėdėjo daug okupantų demoralizuotų biurokratų A.Vencl. (krỹžiaus) keliùs eĩti 1. Pn tam tikras maldas kalbėti, giesmes giedoti. 2. Prn prk. ką sunkiai dirbti, vargti: Jerguteliau tu mano, kokius kelius ana apeita Skd. ne iš kẽlio ne pro šalį, pravartu: Tas lietus tai ne iš kẽlio Dl. Studentui labai ne iš kelio pastudijuoti Jauniaus gramatiką rš. paũkščių kẽlias Plk, Sb, Vb; MŽ astr. tolimų Galaktikos sričių reginys; paukščių takas. ant kẽlio stovė́ti DŽ trukdyti. iš kẽlio vèsti klaidinti: Mane jau kelintas veda iš kelio J.Jabl. po kẽliai pakeliui: Eidama ir in mus po kẽliai ažeik Trgn. Man su taviem ne po kẽliai Trgn.
2 kẽlias sm. (2) žr. 1 kelis: 1. Mš, Tj Parvirtau ir nusimušiau kẽlią Šk. Tasai vardas teip brangus yra, jog visi keliai jam tur kloniotisi BPI136. Man kloniosis visokias kẽlias, ir visokias liežuvis garbys mane DP7. 2. Rugio kẽliai mažesni negu dirsės Stak. 3. Mes su jais dar giminės – treti kẽliai Ėr. Jau ant trečio kẽlio Šlčn. Brolių vaikai – keliai, jų vaikai – antri keliai MTtIV125. Visi sako: pirmų kelių giminės, antrų kelių rš. Idant ... nevestųs ... artimieji net ik ketvirtam keliui DP470. Tai mes su tamsta, Josaitiene, vienas trečius, kitas ketvirtus kelius kertame (esame vienas trečios, kitas ketvirtos eilės giminės) MTtIV127.

kelias sinonimai

kelias antonimai

kelias junginiai

  • dviejų eilių kelias, kaimo kelias, kelias kvalifikacijas turintis darbuotojas, miesto kelias, pagrindinis Bendrijos kelias, pagrindinis kelias, tarptautinis vandens kelias, trumpesnis kelias, vandens kelias, viešas kelias privačia žeme, šalutinis kelias
  • kaimo kelias, kelias kvalifikacijas turintis darbuotojas, miesto kelias, pagrindinis Bendrijos kelias, tarptautinis vandens kelias
  • Baltijos kelias, Jokūbo kelias, Kelias į žvaigždes, Kelias į žvaigždes 2, Kelias į žvaigždes 3, Klintono kelias, Kryžiaus kelias, Latvijos kelias, Mielagėnų kelias, Milžinų kelias, Tautinė partija Lietuvos kelias, Vidžių Kelias, Ypatingasis Vokietijos kelias, Šilko kelias
Ką reiškia žodis keliasdešimt? Visi terminai iš raidės K.