skirtas reikšmė

Kas yra skirtas? 1 skir̃tas sm. (2) Š, Rtr, BŽ473, (4) Dkk, Pl, skìrtas (1) J.Jabl; Ser 1. BŽ473, DŽ kokybinis skirtumas, skirtybė: Negali jų nei lygyt: vienas toks, kitas viškai kitoniškasdidelis tarp jų skir̃tas Kp. Koks čia skir̃tas, ar žieminiais, ar vasariniais kviečiais užmokės?! Ds. Vieni ataudai buvo plonesni, bet audime nėra skir̃to Dkk. Koks gi skir̃tas, kur miegot: ar čia, ar te Skdt. Žodyno turiniu eina visi, be jokio skir̃to, lietuvių kalbos žodžiai K.Būg. Svarbiausias betgi skirtas buvo kalba LzP. 2. kiekybinis skirtumas: Ar didelis jūsų metų skir̃tas? Ds. 3. atsiskyrimas: Mūsų gaidžiai kai suskabina, tai ir skir̃to nebėr Dkk. Susimušę negauna jokio skir̃to Tr. 4. perskyrimas, pertvara: Pilve turi būt koks nors skìrtas Dl. 5. paskyrimas: Agaras tura skìrtą vandeny augti, kitur neauga Bržr. 6. ramybė, tvarka: Kolei šitas varlė čia vaikščios, skir̃to nebus Sdk. Nėr su juo skir̃tų (negalima susitarti, sudrausti) Ds. Dešimts mėnesių jau praėjo, kaip kone visos Europos galybės tamposi, o vis dar jokio skirto – galo nesimato Vaižg. ◊ be skir̃to labai (daug): Be skir̃to daug prilijo Tr. Be skir̃to turi daug pinigų Tr.
2 skìrtas, -à adj. (3) Š, Plng, Rdn, -a (1) 1. BŽ472, Rtr, NdŽ kitoks, skirtingas; ypatingas: Kaipgi jiem kitų arų neduos, kad jų ir pavardė skirtà Mžš. Protinga pirma buvo ir dabar ne skirtèsnė yra Plt. Veizėk, kuo ans skirtèsnis y[ra] tas vaikas?! Lkv. Žemaičių kalba skirtèsnė už mūsų Dkšt. Kokia ta ranka skìrta paliko Lkv. Salantų ne teip didis, bet vis skirtèsnis miestelis Plng. Vienas ema, kitas ema, o kuom aš skirtèsnis – ir aš imsiu Ob. Barzdinės vištos skirtesnės už kitų Ggr. Berods, gyvuoja ir tokių draugijų, kurių sąnariai turi visai skirtus, net priešingus interesus prš. Pasklido dabar suvis skirta gaida V.Piet. | Skirtas mokslas (erezija) H, R. Skìrta viera KII179; H, R. Esąs skirtos vieros (eretikas) I. skirtaĩ adv.: Aukštaičiai skirčiaũ kalba už žemaičius Lk. 2. atskiras: Jo ir kambariukas skìrtas, ir virtuvėlė skirtà Mžš. skirtaĩ adv.; Ser: Anas vedęs, bet skirtaĩ gyvena Pin. Šiais laikais skirtis lengva: aš dirbu, tu dirbi – gyvenkiam skirtaĩ Mžš. Skirtaĩ visa būdavo Ps. Juos skirtaĩ tenai uždarė Ėr. Mūsų karves skirtaĩ gano Rm. Skirtaĩ padėk avelės ir gėriuko vilnas, kad nesusimaišytų Sb. Susikuria ugnį broliai skirtaĩ, o durnius vėl skirtaĩ (ps.) Brž. 3. NdŽ nevienodas: Mislys buvo nelygios, skìrtos KII226. 4. NdŽ labai geras, puikus: Ka būtų karvių i mažiau, ale ka jos būtų skìrtos Jrb. 5. greitas. skirtaĩ adv.: Eina skirtai geru keliu važiuojant Mc.

skirtas sinonimai

skirtas junginiai

  • išimtinai skirtas, skaitymui skirtas, skirtas dviem, skirtas laikas, skirtas nakčiai, skirtas neakivaizdininkams, skirtas reabilitacijai, tam kartui skirtas
Ką reiškia žodis skirtaspalvis? Visi terminai iš raidės S.