nors reikšmė

Kas yra nors? 1 nórs conj. 1. nepaisant to, kad...; kad ir (jungiant šalutinius nuolaidos aplinkybės sakinius arba priešpriešinio sujungimo vienarūšes sakinio dalis): Nors mes jį kvietėm, tačiau neatėjo J.Jabl. Nors retai sėjom, bet tankiai dygo DvD300. Viršūnės da žaliuoja, nors jau šakos džiovi A.Baran. Nors oras truputį atvėso, vienok prakaitu rasoja visų kaktos Žem. Nors tvirtovės sienos griuvo, tačiau išlikusieji gruzinai nutarė gyvi nepasiduoti A.Vien. Bet, nors ir kaip įtūžęs, ponas Skrodskis susigriebė V.Myk-Put. Nors verkia širdis, linksmai juoktis galiu, ir kūdikiai laimės pavydi Mair. Nors nesuprantame kas, bet matome, kad atsitiko negerai J.Bil. Nors užmuškite, nevesiu jos! – rėkia Lapinas V.Krėv. Myliu aš jus, kovos draugai, nors žuvot jūs, – nežus darbai V.Mont. Nórs nebe jaunas, ale gražu jaunų pažiūrėt Ds. Nors kelelį vynu laistė, vieškelis dulkėjo BsO38. Nors austi ji nemoka, bile gražiai pašoka JD1373. Mykolas buvo vyras nors dar jaunas, bet stiprus, smagus, greitas A.Vien. ^ Nors su lopu, bile savu B. Nors nei vyžos nevežamas (niekam vertas), o tik gaspadorius B. 2. jungiant šalutinius tarinio sakinius: Arbatos – nors galvą trink (daug) J.Jabl. Kartais tiek jėgų, kad nors kalnus vartyk K.Bink. Nerimų gi vaikai buvo taip gražiai skaisčių veidų, kad nors ir žiūrėk Vaižg. ◊ nórs į pir̃štą ką́sk; VP35; nórs į ùgnį šók; VP35; nórs į žẽmę lį̃sk; rš sakoma patekus į sunkią, be išeities būklę. nórs prie žaizdõs dė́k apie labai švelnų, paslaugų žmogų: Sūnus pasidarė tėvams toks geras, nórs prie žaizdõs dė́k Jnš.
2 nórs prt. 1. J bent, mažų mažiausiai: Pasilik nórs vieną dieną K. Gindamas užeik, dėdule, aš tau nors sūrio kąsnelį laukan duosiu V.Krėv. Kaip te būt, taip būt, nors karo nebūt Skp. Nórs ruginės putros išvirkit Zt. Teip tas žmogus ir prasmanė pinigų nors tam kartui LTR(Dkk). Nors tik negestų ugnelės mielos mūsų Romuvos Vd. Kad pasiversčiau raiba gegute, nors aš nulėkčiau pas motinėlę Niem32. Užjok, sūneli, nors pas tėvelį JV63. Rašysiu gromatėlę nors į sekmus metelius JV1125. Jei broleliai rado mano vainikėlį, da nešiosiu, da dėvėsiu nors trejus metelius JD1001. Kad aš užmigčiau nors valandėlę JD72. Jei negražus, tai nórs bagotas Ukm. 2. kad (ppr. su prt. ir): Nors ir ryt galim savo traktorių atkalnėn į dirvonų plotus išvaryt rš. Kad ir sekasi žmogui. Nors ir bites paimkime. Kasmet kiekvienos spiečiasi, o kitos du, tris kartus V.Krėv. Ji net nenusišypsojo nors ir nevilties šypsena I.Simon. ◊ kad taũ nórs Antz toks švelnus keiksmas: Kad taũ nórs – tik neinlėkiau moliaduobėn! Ds. A kad taũ nórs, kaip tu daug žinai! Ds. Kad tau nors, kad tik nesutemtų! Sdk.

nors sinonimai

nors junginiai

  • (kam nors) atstovaujantis, (kam) į galvą ateiti (ką nors daryti), (kieno nors) atžvilgiu, (ko nors) išlaikymo šalininkas, (kokiu nors) atveju, (kokiu nors) atveju, (kam nors) kilus, (ką nors) darant, (ką nors) darant/padarius, (priversti ką nors) dirbti be atvangos, atimti drąsą ką nors daryti, atimti norą ką nors daryti, atlikti (kokį nors veiksmą), atsižvelgti į (ką nors), būdingas/įprastas kuriam nors metų laikui, būti neteisiam kieno nors atžvilgiu, būti neteisingam kieno nors atžvilgiu, būti užsiėmusiam kuo nors, dėl ko nors, eilė (ką nors daryti), galintis (ką nors daryti), galų gale ką nors padaryti, gelbėti kieno nors prestižą, gelbėti kieno nors prestižą/reputaciją, gerai pagalvoti prieš ką nors darant, ginti ką nors, imtis (kokios nors veiklos), imtis ko nors, iš kieno nors rankų, iš visų jėgų stengtis (ką nors daryti), išgerti už ką/į kieno nors sveikatą, išgerti į kieno nors sveikatą, jausti kam nors silpnybę, kada nors, kaip nors, kam nors baigta, kam nors kliūti, kam nors nežinant, kam nors rodytis/pasirodyti lyg, kas nors, kas nors bjauraus, kas nors bjauraus/nemalonaus, kas nors išsunkta, kas nors papildoma, kas nors specialaus, kas pamišęs dėl ko nors, kibti į (ką nors), kieno nors akimis žiūrint/supratimu, kieno nors akyse, kieno nors globoje, kieno nors iniciatyva, kieno nors labui, kieno nors naudai, kieno nors pasididžiavimas, kieno nors rankose, kieno nors sąskaita, kieno nors vardu, kieno nors þinioje/dispozicijoje, klysti ką nors darant, ko nors nepadarymas, ko nors nepadaryti, kokiais nors sumetimais, kokiu nors būdu, kokiu nors pavidalu, koks nors, kokį nors darbą dirbantis vaikinas, kur nors, kur nors kitur, kuria nors priemone, kuriuo nors būdu, ką nors reikšti, leisti (ką nors daryti), lenkti galvą prieš ką nors, nepralaidus (kam nors), nesaikingai ką nors vartojantis žmogus, nors kas, nors kiek, nors vienas, nuteikinėti ką nors prieš ką nors, padaryti (kam) ką nors bloga, padaryti (kam) ką nors bloga, nuskriausti, pakenkti, paduoti kam nors ranką, pakliūti į (kieno nors) rankas, palaikyti kieno nors pusę, palaikyti kurią nors pusę, pasekti (kieno nors) pavyzdžiu, pasinaudoti (kuo nors), pasukti kuria nors atšaka, patekti į kokią nors būseną/būklę, patikėti kuo nors, pavesti kà nors padaryti, pavesti ką nors padaryti, po kieno nors padu, pranešti (ką nors) gavus, priversti (ką nors padaryti), priversti ką ką nors daryti, rengti kokiai nors veiklai, sekti kieno nors pėdomis, stoti už ką nors, su kuo nors baigta, sutikti su kuo nors, teikti kam nors vilčių, toliau ką nors daryti, turėti (kam nors) silpnybę, turėti ką nors bendra, turėti ką nors bendra su, už kieno nors nugaros, užeiti ko nors paimti, užimti (kieno nors) vietą, užimti kieno nors vietą, užsiundyti (ką nors) ant (ko nors), į kieno nors sveikatą, įbrukti (kam nors ką nors), įgyti (kokią nors) specialybę, įgyti (kokią nors) specialybę, gauti... diplomą, įprastas kuriam nors metų laikui
Ką reiškia žodis nors katras? Visi terminai iš raidės N.