tačiau reikšmė

Kas yra tačiau? tačiaũ conj. K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; Q124, H166, R, MŽ, OsG117, Sut, N, M, L 1. bet, vis dėlto (sakinio dalims, sujungiamųjų sakinių dėmenims arba savarankiškiems sakiniams jungti priešpriešos bei neatitikimo santykiu): Norint sirgdamas, jis tačiau ėjo J.Jabl. Maniau, laikysiuos didvyriškai, įžūliai spoksodamas jai į akis, tačiau suglebau ir nunėriau galvą V.Bub. Paprastai santūrus ir tylus, jis tačiau nevengdavo jaunimo pasilinksminimų V.Myk-Put. Tu bėgi bėgi, tačiaũ tave nutveriu J. Aš šiandien daug arklių mačiau, kurių man tačiaũ nei vienas nepamėgo KI7. Betaig noprosnai yra, jog daug gydai, tau tačiau neišgyti BBJer46,11. Mes sėdėjome tylėdami, visiškai arti vienas kito, ir man staiga pasirodė, kad mes tebesam tokie pat naktigoniai, kaip ir tada, prieš ketvertą metų. Tačiau tai truko labai neilgai J.Balt. Tur tačiau ateiti papiktinimai VlnE175. ║ tos pat reikšmės sudėtinio jungtuko dėmuo: Buvo norai plačiausi, begaliniai tada, o tačiau mus suprato visi Mair. Ir, rodosi, jokio man šulo nestinga… O tačiau nežinau, kas many dar glūdi ir jaudina širdį lig pat gelmių V.Myk-Put. Nieks nor tai girdėti ir vieryt, o tačiaũ man sakyta yra K.Donel1. Akimis savo regėjo, o tačiau neišmanė MP130. O tačiaũ anys ižg to nieko nesuprato DP212. Regėjo, o tačiaũ nopykantoj turėjo ir mane, ir Tėvą DP234. Žodžių V[iešpaties] klausė, o tačiaũ jų priimdinėt nenorėjo DP212. Dievas, kad nor, est Tėvu, kad nor, est Sūnumi, kad nor, yra Dvasia š[venta], bet tačiau viena yr persona DP44. 2. antroji porinio jungtuko dalis, rodanti ryšį su nuolaidos šalutiniu sakiniu: Kad ir jaunas buvau, al tačiaũ gerai dirbau Pgg. Kad ir tėvai jau išmirė, tačiau vaikai neištvirko J.Jabl. Nors žmonės dar tebemiegojo, tačiau gamta jau pabudo A.Vien. Ir kačei jis juos pažino, tačiau anys jo nepažino BB1Moz42,8. Norint jau būtų per tikėjimą … po akim Dievo apčystytas, tur tačiau statytis po akim kunigo ir duot tam apžvalgyt sielą savą DP76. Ir kačei šaukiu ir meldžiu, tačiau jis ausis užkemš nuog mano maldos BBRd3,8. Kačei sakau jums, tačiau netikit BPI374.

tačiau sinonimai

Ką reiškia žodis tačiaug? Visi terminai iš raidės T.