tėvai reikšmė

Kas yra tėvai? tėvaĩ sm. pl. (4) KBII49, LzŽ, DrskŽ, Nm, Vp, (3) Plik, Rsn, Krš, Akm, Šts, tė́vai (1) DrskŽ, Smal, Nmč 1. AK68, N, Rtr, DŽ, Gdr, Akn tėvas ir motina: Aš dar tėvuose esmu, t. y. pas tėvus J. Ans nori užvergti tėvus J. Daug vargų bei strokų tė́vams savo padarėm K.Donel. Ir tėvaĩ yra, pažįstu gerai tė́vus DrskŽ. Čia mano tėvaĩ gyveno, žemę dirbo Prn. Jauni be tėvų̃ palikom – liūdnus gyvenimas buvo Pp. Gimiau, tėvų̃ dalios neradau (sako pamestinukė) Adm. Kiek paliko vaikų be tėvų̃, kiek našlių paliko! Krt. Tėvai išeina dirbt, o mum gi valia Rk. Tėvaĩ i pradėjo gyventi kumetyną nusipirkę Jdr. Aš tėvų̃ biednų buvau, tai nuo aštuonelių metų išejau svietan, tarnavau LKT338(Kzt). Kai tėvaĩ gyveno, tai duoną bėralinę valgė Upn. Tėvai ir vyžom avėjo Šmn. Kad i mūsų tėvaĩ kiaules rišdavo Vg. Ma[no] tė́vai lietuviškai dudeno Bn. Kap mes dudenome seniausia prieg tė́vamu, prieg diedamu, tep mes ir dabar Dv. Ma[no] tėvaĩ abu kalbėj[o] lietuviškai Btrm. Pasakot mokėj[o] tė́vai Azr. Mūs tė́vai Pervalkan statė bažnyčią Azr. Nebūtau ejus už seno vyro, jei būt buvę lengva pas tėvùs Rūd. Katara [duktė] graži, tai mažiau duodė tėvaĩ [dalios] Grv. Važiuoja an peržiūrų nuoteka su tėvaĩs; jei tėvų̃ nėr, tai su broliu Alv. Jeigu išgeria, ir jeigu nesutaria [dėl vestuvių], reikia apmokėt už butelį tėvám panos, tai mat ne visus [piršlius] ir priimdavo Slm. Jauniejai klaupas an kelių, pabučiuo[ja] tėváms rankas Tl. [Jaunoji] dalija dovanas, po stuomenį duoda vyro tėvám Brt. Tėvų̃ rankose buvo [vaikai], bijojo, tai ir negėrė Stk. Seniau gal tėvaĩ griežtesniai buvo Krns. Duok Dieve, kad tėvám vaikų nereiktų kavot (laidoti) Mžš. Mūsų tėvaĩ nei an daktarą buvo nei vienas: nei moma, nei tėvelis, nei niekas Rk. Kitą kartą tėvai išdalins [žemę] po lygiai, kitąkart kiteip Žg. Tėvų̃ išmokymas yr dideliai brangus Grd. Tėvaĩ niekada nemokina ant blogo, tik ant gero Stk. Tėvų̃ reik klausyti gyvų LKT122(Žgč). Kai tėvaĩ negeria, tai vaikai protingi Ob. Tėvám až vaikus savo kriūtinę sopa Ml. Tėvãmi niekada nepeik vaiko – širdis bus bloga Drsk. Tai panelei i nosį tėvaĩ nušluosto Tr. Vaikų meilė prieš tėvùs KI50. Vaikam padedi, vaikai tėvám padės Ps. Jug reik laikyti tė́vus, o kur dėsi? Lnk. Kas muša savo tėvus, tą senatvėj muš jo vaikai LTR(Lzd). Vaikai tai po tė́vais tep ne (vaikai mirusių tėvų ne taip verkia) Pls. Tėvám labai širdį sopa Lkm. Vaiko nėr – tėvám sopulys širdies Pv. Dar̃ tėvų̃ balsas užūpentin (iron.) Pv. Daba vaikam rojus, tėvám sunkiau Vdn. Kaipo vyriausias jis galėjo prie tėvų̃ pasilikt Bsg. Tėvaĩ paliekta vaikuo gyvenimą ir atsitraukas į pryšininkę Lž. Kenta šiais čėsais tėvaĩ par vaikus, vaikai par tė́vus Krš. Ale galgi vaikai po tėvaĩs nusduoda? Mlk. Vaikai išsiskyrusių tėvų̃ – klajūnėliai Ktk. Tėvaĩ, paki juos (vaikus) užugdo, paskiau nereikia Mlt. Marti išvažiavo pas savo tėvùs Drsk. Kartą prie žmonos tėvų̃ nuvažiavau Plšk. Pas tėvų̃ augina vaiką Grd. Be tėvų̃ ir augau svetimose rankose Yl. Pri tėvų̃ buvau sunkiai, tėvelis buvo aklas Ub. Aš jau būčio teisė[ja]s, aš teisčio už tėvų̃ nemylėjimą Sd. Nereikia rėkt negyvų tėvų̃, o gyvus tėvùs reikia mylėt Kb. Tėvaĩ tai širdį išimtų ir vaikam ataduotų Žl. Kartais tėvai iš vaikų rankos ubagais išeina Žem. Kurie tėvai iš puodo valgis, tai tų tėvų vaikai bus juodi LTR(Ob). Širdie mano, eisim in veseliją pas tavo tėvùs LB169. Reik tikėti gerų tėvų gerą vaiką būsiant M.Valanč. Mūsų tė́vai nemokyti duoną valgė O. Duktė į tėvus išėjo J.Jabl. Tėvų̃ namai NdŽ. Jau dabar lietuvininkai tėvai, norėdami, kad jų vaikai savo tėvų kalbą kalbėti mokėtų, tur juos patys šitą kalbą išmokinti Kel1879,134. Ką turi daryt gerieji tė́vai sūnumus savo? DK85. Ir tu nueisi tėvump savo BB1Moz15,15. Sūnus ne tiektai nesergtis piktybės tė́vų, bet ją pribėgti DP410. Kaip gerieji sūnūs tė́vamus saviemus tarnauja DP561. Tėvẽliai ir sesytės, ir broliukai reikė pakavot PnmR. Būčiu į mokslą leista, ka dideliai biedni tie tėvẽliai buvo Klk. Seni buvo tėvẽliai i gyvenom visi biednai Skd. Mano tėvẽliai, mano seneliai, jūsų duktelė laukia nuog pačio rytelio LzŽ. Lenkiau galvelę į jaunimėlį seniemjiem tėvẽliam (d.) Brt. Ir nuleido tėvas dukrę už marelių mėlynų: negirdėsi, seserėle, tu tėvẽlių dūsaujant DrskD112. Aš eisiu namučių palinksmyt tėvùčių (d.) Alvt. Vai negaliu, tėvužė̃liai, jis ma[n] nepatinka (d.) Šk. Na, tai kap da jūs tėvùliai kruta? Gž. Tėvùkai biednai gyveno, esam vargę Šts. Pryšininkė[je] tėvùkai gyvena, nemaišos vaikams po kojų Krš. Bijojo tėvaičiai atiduoti mergaitę rš. Prie kapelio prisiglausiu, tėvutėliùs pasišauksiu (d.) Pnd. | prk.: Iš to paties rajono per „Veislininką“ buvo supirktas ir išplatintas kituose rajonuose prieauglis, kurio tėvai nepasižymėjo nei produktyvumu, nei pieno riebumu sp. Jei tėvai auginami geros agrotechnikos sąlygomis, tai iš jų gaunamas didesnis derlingų hibridų procentas rš. ^ Kokie tėvaĩ, tokie ir vaikai Mlt. Geri vaikai tėvams paguoda, blogi širdį užduoda PPr148. Geras vardas tėvams, dar geresnis vaikams KrvP(Vv). Kap negeri tė́vai, tep negeri ir vaikai Rod. Ko tėvai nedarė, to ir vaikam nesakė Vrnv. Kas tėvų neklauso, valgo duoną sausą Šn. Kas tėvų̃ neklauso, tas pagalio klauso An. Kas tėvų neklauso, tas paklausys skūros šunio barškančios LTsVI59. Neklausysi tėvų̃, tai paklausysi šunio, par laukais bėgančio Mlk. Tol klausiau tėvų, kol žąsino bijojau LTsV160(Trg). Vaikai ėda, tėvams dantys dilna LTR(Vdk). Tėvai prakaite maudos, vaikai žertus provinė[ja] LTR(Vdk). Tėvai perplėšė užančius vaikams benešdami, o vaikai – nuo tėvų išnešdami LTsV160. Tėvams benešiojant, vaikams bekavojant kišenės nuplyšta Kltn. Tėvų̃ pinigai greit išeina Skp. Tėvų̃ gryčia šilčiausia Ds. Nė[ra] triobų – tai nė[ra] tėvų̃ (neimk merginos iš menkos sodybos) Mžš. Tė́vus karšinti i Dievą garbinti – nerasi sunkesnio darbo Rdn. Dažnai tėvai verkia nuo vaikų, bet dar dažniau dėl vaikų KrvP(Šk). Tėvai paputę, o vaikai pasiutę (žirnio ankštys ir grūdai) LTR. 2. MP118, DŽ protėviai: Tėvų, momų tėvas R23. Tėvų tėvas MŽ30. Iš tėvų tėvo brolis R15, MŽ19. Tėvų̃ šalis NdŽ. Tėvų̃ žemė NdŽ. Tėvų̃ kalba NdŽ. Geriausiais mūsų rašytojais klasikais J. Jablonskis laikė Valančių ir Žemaitę; iš jų jis patarė labiausiai mokytis tėvų kalbos KlbV75. Tėvučių žemele! Tau giesmę giedosiu rš. Guli mūsų tėvai milžinai ir ilsisi V.Krėv. Atminkite kaipo mūs tėvai mariosu Raudonosu išgelbėti yra BB1Mak4,9. Gerimą afierą afieravosim būdu mūsų ir mūsų tėvų, mūsų karalių BBJer44,17. Kas jau dabar pildžias Amerikoj ir aname naujame sviete, apie kurį nieko nežinojo tėvai mūsų pirmieji DP13. Tė́vai mūsų pirm šešių šimtų metų [Kristaus mokslą] priėmė ižg Rymo nuog sosto apaštalų DP446. 3. visų gerbiami kokio luomo žmonės: Antri tė́vai pagalei dvasią – tai yra kunigai, pralotai ir mokytojai, arba mistrai DK82. ◊ krìkšto tėvaĩ NdŽ krikštatėviai. tėvų̃ tėvaĩ K, KGr404, DŽ, NdŽ, Žr, Rmš; BPII183, R, R184,387, MŽ, MŽ244,521, O protėviai: Tėvų̃ tėvaĩ čia gyveno Rsn. Čia tėvų̃ tėvų̃ palikimas Mrj. Nės ir jas (klumpes) mūsų tė́vų tė́vai girt nenorėjo K.Donel. Šarkės dvare gyveno ano tėvai ir dar tėvų̃ tėvaĩ Brs. Mūsų tėvų tėvai taipo darė ir medaus turėjo Rdž. Mūsų tėvai ir tėvų tėvai pylė pylas ir dones dėjo dėl kunigaikščio V.Piet.

tėvai sinonimai

tėvai junginiai

  • JAV tėvai-įkūrėjai
Ką reiškia žodis tėvaikštis? Visi terminai iš raidės T.