valia reikšmė

Kas yra valia? 1 valià sf. (2) K, Š, Rtr, LzŽ; R150, Sut, N, LsB312, L, APhIV154, OGLIII283 1. gebėjimas apsispręsti, sąmoningai tikslingai atlikti vienus veiksmus ir susilaikyti nuo kitų; gebėjimas pasirinkti ir siekti tikslo: Valià yra žmogaus apsisprendimo galia FT. Antras minties svarbus pažymys yra tas, kad ji susidaro ne be mūsų valios J.Balč. Tvirtos, silpnos vãlios žmogus DŽ. Geležinė (plieninė) valià NdŽ. Tvirta, vyriška valià NdŽ. Žmogus su valià NdŽ. Vãlios jėga KŽ. Vãlios trūkumas KŽ. Vãlios tvirtybė yra didė galybė J.Jabl. Bat ant viso stiprą pastatymą ir vãlią nepakrutinamą turite turėt DP12. Nes ir žodį savą šventą ižsėjo po visą pasaulį ir kiekvienam žmogui davė išmintį, atminimą ir vãlią DP385. Viešpatį Dievą vadinam dvasia dėl to, jogei tur protą ir valią, o netur kūno M.Valanč. 2. B576, H180, P, N, Sch101, KBII92, K teisėdaryti, veikti, tvarkyti, valdžia, galia: Kieno jam duota tokia valia? Žem. Būti kieno vãlioj NdŽ. Iki aš gyvas, mano valià Dkš. An ko turi vãlią, tą spaudžia Lbv. Jie turi vãlią, tai jie daro, ką nori Jnk. Aš vienas: ką aš noriu, tą darau – mano valià Skdt. Aš savo vãlioj gyvenu Dglš. Daug te neleisdavo niekur, pririštas prie ūkės, negi savo vãlioj gyveni Sb. In savo kiemo neturì vãlios Lz. Aš jau in nieko neturiu vãlios Dglš. Jų valià: kap nori, tegu tep darosi Pun. Seniau tėvų valià buvo Mžš. Moma an dukteres turi vãlią Dkk. Nu jau gražiau gyveno [šeimos], matai, tėvo valià buvo Č. Mum bagoto nereikia, reikia iš biednų, ka tik mūsų valià būtų Slm. Tėvas paveda dukterį žentu, atduoda jo vãlion Kpč. Aprašo viską žentu, bet kad senio būt valià Srj. Kito vãlio[je] sunku gyvent Ėr. Gyvent gerai, tik ką žmogus neturì savo vãlios Nmč. Visa mūsų, visa mūsų, tik valià nebe mūsų Šmn. | Vaikų dabar valià didesnė kaip tėvų Antš. An to menko žmogaus tura visi vãlią – kaip nora, teip daro, i gana End. An kito vãlios nuvažiuosi gyvent [pas vaikus] Žl. Ponai vãlią turėjo, negalia žmogus nieko daryt Kri. Į jo vãlią buvau – turėjau klausyti Rsn. Kas duotum mun vãlią, aš anus sutvarkyčiu Lk. Motriška tura vãlią – nebžino ką daranti Krš. Boba ka pagauna vãlią – ir blogai Trk. Aš turėjau pinigus savo vãlioj Pl. Jos pasoginis arklys, tai ant arklio turia vãlią Slm. Ne tokis aš tėvas, kad vaikas iš mano valios išeitų V.Krėv. Karaliai savo valios netura, įstatymais yra suvaržyti S.Dauk. Jis (valdovas) turėjo savo valioje daug šalių ir turtų L.Dovyd. Paprašyk, kad aš an žuvelės turėč vãlią ir su ja plaukyč (ps.) Ds. Valdyk, žentuž, dukrytę, dabar ji tavo vãlio[je] yr MitIV341. Teip tu drebėsi, kai laps virpėsi, kad mano valioj būsi KlvD96. Matau varge užguitą mažametę, likimo atiduotą valiai svetimų J.Aist. Neduokiem [i](neduok manęs)
2 valià adv. Sch177, KII41, Jrk32, NdŽ, OGLIII283, KŽ, Rg, Vrb; R125, MŽ165 galima, leidžiama, nedraudžiama: Drįstu, man valia R102, MŽ134. Valia man eit ir pasilikt MŽ526. Ar valià taip elgtis? DŽ. Anuodum valià duoti, valià neduoti Nt. Nėra valià mums laikyt tiek gyvulių Žgč. Dabar valià mokyklėn eit, valià šokiuos eit Pnm. Nebuvo valià rašyt Kbr. Pjaut valià: kiek nori, tiek ir pjauk Ob. Man valia dirbti, valia nedirbti; savo šimtais išpirkau gyvenimą Žem. Jeigu nori, gali liepti, o man valia neklausyti! LzP. Prasts ubage, pasilik, kaip tau nuo Dievo paskirta! Ne visiems valià karalių šūbą nešioti K.Donel. Man bus valia tuos javus vartoti, kaip pats tiktai noriu BPII321. Ar būtų valia Pelenijoj iš dantų išsikrapščius mėsą suvalgyt? Sln. Nebuvo tuo čėse valia iš kokių krikščioniškų knygų mokinti Ns1832,6. Valia man skirtisvisų, kuri dailiausia KlvD19. Valià jums teip sakyti, ale ne teip daryste LB76. Valia pjauti, valia nepjauti, valia dalgelį pakabinti J. Padėk rūtas sėti, padėk nuravėti, valià pasiskinti žaliąsias rūteles JV902. ◊ valià kóks nesvarbu koks: Paima valia kokį daiktą ir eina J.Jabl. valià nevalià Grv nori ar nenori, norom nenorom: Valià nevalià, turėsit eiti NdŽ. Kur dėsis nemokėjęs, jam valià nevalià reikėjo mokėt Šd. Valia nevalia Petras išejo šokti DS369.

valia sinonimai

valia antonimai

valia junginiai

  • duoti valią, duoti valią jausmams, gyvojo valia, laisva valia, pikta valia, tėvų valia
  • gyvojo valia [V4.1], tėvų valia
  • Naujoji Valia
Ką reiškia žodis valiacūga? Visi terminai iš raidės V.