tvarkyti reikšmė

Kas yra tvarkyti? tvarkýti, tvar̃ko, tvar̃kė KBII176, K, Š, Rtr, DŽ, KŽ; Q86, R, MŽ, N, LL266, L 1. tr. daryti tvarkingą, atitinkantį tvarkos reikalavimus: Tvarkýti kambarį NdŽ. Dabar marti mano tvar̃ko [kambarius], aš jau nebetropiju, žinai, kaip senas žmogus Rk. Kiemą tvar̃kė ir visus aviečių krūmus ištvarkė (išlaužė) Šmn. Dabar iš mokyklų veda vaikus kapų tvarkýt Krč. Tvar̃ko ne iš akių (rūpestingai) Pls. Laužus (senus namus) nurinko – tvar̃ko Klt. Čia gerai ir teip – ką jau čia tvarkýsi Jrb. | refl.: Tvarkýkis, valykis, ka būt švara! Pv. Daba tik viską laužu po savęs, gaubu, i viskas, anksčiau tvarkýdavaus, švari buvau Yl. Jeigu da gali apie save tvarkýtis, tai labai gerai Šmn. ║ išdėlioti į reikiamas vietas: Tvarkýti savo daiktus NdŽ. Netrukus Paulius pramerkė vieną akį ir pamatė, kaip mama tvarko išmėtytus jo drabužius V.Bub. Blinkt, numetė viską, o man tvarkýt Dj. | Ėmė kas drobužius tvarkýti (liesti), nėr muno bliuskos (iron.) Krš. ║ daryti geros išvaizdos, lygų: Ji baikščiai tvarkė iš po skarutės kyšančius žilų plaukų pluoštus J.Dov. Atsileidusius ryšius čeverykų tvarkýk, kol sutvarkysi, t. y. suvaržysi J. | refl. tr. NdŽ: Izolda skubiai tvarkosi plaukus ir koketiškai šypsosi K.Saj. Gražintis, tvarkytis išvaizdą rš. ║ laikyti tvarkingą, prižiūrėti: Viena momelė yr, tai visą tvar̃ko namelį Smal. Tuos kapus tvar̃kė ji tę Jrb. Kitąsyk Nemunas labai tvar̃komas buvo PnmŽ. 2. tr. šalinti gedimus, trūkumus, taisyti, remontuoti: Namuose tvar̃kėm grindis, storu kardonu iškalėm Krs. Arbos buvo geros, geros, ka buvo tvar̃komos Kl. Patys [ūkininkai] išsidalydavo kelią ir tvarkýdavo Mšk. Pavasaris buvo, sniegą kasėm, kelią tvar̃kėm Pln. Juodu pasuka išrausta, nebaigta tvarkyti gatve J.Dov. Rūbus dar jos vaikui tvarkiaũ, pietus viriau, tai privargus, kaip sapnas vaikščioju Ant. Aš aną (suknelę) tvarkiáu, kur buvo praerdėjusi Lkv. Žinai, dyki nebuvom, nėrėm i skalbėm, lopėm, tvar̃kėm Lc. Jeigu tu netvarkaĩ [dangčio], aš einu apylinkėn Č. | Vieną kartą arklį tą medinį tvar̃kėm, į miltus suardėm (iron.) Trk. 3. tr. daryti sveikesnį, gydyti, normalinti: Ramunelės kvepančios žmogų tvar̃ko dideliai – kosulį lengvina LKT79(Lpl). | refl. tr.: Dantis tvarkáus Kv. Visas svietas susitvarkęs dantis – seniukai, bobuškėlės, o tu gi jaunesnis, tai tvarkýkis Mžš. ║ refl. darytis normaliam, imti normaliai veikti, gyti: Padarė operaciją, ale šlapumas nesitvar̃ko nieko Slm. Šantas, rūtas suvirins, medaus dės ir gers – gimda tvar̃kos Krž. 4. tr. gerinti reikalų padėtį: Tvarkýti apleistą ūkį NdŽ. [Dėdė] namus pradėjo tvarkýt: visokių trąšų priveždavo, mašinų pripirko, kertamą ir grėbiamą, – tai jau pradėjo šiaip teip gyvent Slm. Žmonims gyvenimą pradėjo biškį tvarkýti kiek jau padoriau End. ║ refl. įeiti į vėžes, gerėti: Po karo jau pradės viskas tvarkýties Žd. Mieste gyvenimas tvarkosi J.Dov. 5. tr. daryti tinkamą vartoti, naudoti; doroti, ruošti: Ant rudens vasarojų tvar̃kė Gd. Vakar miežius tvar̃kėm Kv. Daba pjaustau, tvarkáu, dedu į pastogę [malkas] Žlb. Jau du mėnesiai, kaip stovi malkos netvarkýtos Krs. Pjaut ejau, i šieno grėbot, tvarkýt, krūvõs dėt ejau Kr. Kaip turi laiko, apsižygiuoji, eitì meisą tvarkýti Kl. Pusantros savaitės praverčiau tvarkýdama tuos slyvus Krs. | prk.: Zuikiai tai jau tvar̃ko (graužia) žiemą medukus PnmŽ. | refl.: Pardien abu dirbam, tai tik vakarais tegaliam su mėsom tvarkýtis Krs. Buvo nelengva tvarkytis su šlapiais oreliais Vlkv. ║ ruošti atliekant parengiamuosius darbus: Tėvas išejo, ejo į jaują ratų tvarkýti Gršl. | refl. tr.: Paulius apsižvalgė ir skubiai ėmė tvarkytis sau patalą rš. Paskiaus jau tvarkáis dešras daryti Kl. 6. refl. NdŽ dirbti namų ūkio darbus, atlikti ruošą, ruoštis: Ką tu ten tvarkéis su tais stotkais, ka i mes girdėjom? Trk. Reikėjo su gyvoliais numie būti, dirbti, tvarkýties Tl. Visi išvažinėję, tik aš viena likus po namus tvarkausi Krs. Prie nami tvarkos Ad. Dar jau šoksiu tvarkýtis Dg. Kas šlavė aslą, kas tvarkėsi aplink grūdų krūvas P.Cvir. Kristina tylutėliai tvarkėsi savo kambaryje J.Dov. Jis tvarkėsi ambulatorijoje, dėliodamas vaistus, rūšiuodamas ligų istorijas rš. | Su buteliais kap tvarkýsies (gersi), pinigų nebus Klt. 7. tr. organizuoti tam tikra tvarka, rikiuoti: Jis (Sierakauskas) sutvarkė ir visą tą būrį, kaip tvarkoma tikra kariuomenė V.Myk-Put. Tvarkyti asmeninį gyvenimą rš. Tam geriau, kas pats tvarko savo likimą J.Mik. | refl.: Kapgi čia visa kas tvar̃kos: tai ateina žiema, tai būna vasara? Pv. 8. tr. atlikinėti (reikalus): Visus namų reikalus tvarkė žmona rš. Paprastai tokių reikalų tvarkyti jis važiuodavo mašinėle rš. 9. tr. taisyti (klaidas), sutikrinti, sisteminti: Susiformavusi terminologija yra toliau tvarkoma, tikslinama ir tobulinama rš. 10. tr. LL214, NdŽ žiūrėti (darbų, reikalų) tvarkos; vadovauti kam: Brolis, mirus tėvui, neturi valios tvarkýt sesers dalios Grv. Dvarininkai laisvai tvarko savo žemę, laisvai ją perka ir parduoda rš. Dievas dav[ė] galvą, ir tvarkiaũ valcius ir visą malūną LKKXIII120(Grv). Močia po šiai dienai tebegyvena su užkuriu, namus tvar̃ko Pl. Ji dabar sandėlininkė, visus grūdus tvarko Vl. Juk tik aš visą laiką tvarkaũ dujas Jrb. Marti stalą tvar̃ko, stuomenis duoda Grž. | refl. tr., intr. NdŽ: Motriškoms vienoms reik tvarkýties Rsn. Kol aš da tvarkiaũs, bitys ma[n] ėjo Jrb. O jau patys tėvai, ka jau atiduoda ūkį, anie nebtvar̃kės Trk. Geras gaspadorius buvo i paliko – tvarkýkis Sk. Pinigus aždirba, kad tvarkýtųs Klt. Mokyti pirmininkai, o nemoka ūky tvarkýtis Jd. ^ Gaspadorium namas laikosi, gaspadine – tvarkosi KrvP(Mrk). ║ refl. NdŽ veikti tam tikra tvarka: Tiktai dabar, išdirbęs „Raidėje“ beveik metus, sužinojau, kad ji tvarkosi lyg ir kooperatiniais pagrindais J.Balt. Įmonė turėjo tvarkytis rentabilumo principu rš. ║ NdŽ reguliuoti kieno veiksmus: Kazį tai boba tvar̃ko, duoda net per galvą Ob. Tvar̃ko ans tavi gražiai End. Lig numìršti, juos (vaikus) tvarkaĩ Adm. Nei aš jos daugiau tvarkýsiu, nei sakysiu, tegu eina vėjais Skr. Karves tai, matai, pats užstovas te tvar̃ko Sb. Jaučiais ardavo be vadžių, tik su liežuviu ir botagu juos tvarkýdavo Zp. Skerdžius sėdėj[o] ir piemenis tvar̃kė Srj. Nėra kam namelių ramyti, nėra kam šeimynos tvarkyti LTR(Plv). | Kareivis pavadžiais tvarko arklio eiseną rš. | prk.: Grandis stebulę tvarko (tūri, kad neiširtų) J.Jabl. ║ intr., tr. kreipti įvykių eigą, valdyti:karto buvo prasčiau, durniau tvarkė, dabar mo[ž]na gyvent Dgč. Po karo vokiečiai būtų viską kiteip tvar̃kę Plšk. Naujas direktorius griežčiau tvarkìs Mžš. I nežinau, kaip čia anie tvarkýs dabar Slnt. | refl.: Kad daba ka būčiu jauna, aš kitaip tvarkỹčios Klk. Tvarkýsimės, kaip mokam NdŽ. 11. tr. drausminti, tramdyti; bausti: Pirma tai reikia tėvai tvarkýt Ppl. Ta ans ten i baudės tavi jau tatai tvarkýti Trk. Dienadienos girtas – i tokių nereik tvarkýti?! Trk. Ne tokius vyrus ana tvar̃ko, ne kaip tavi Trk. ║ refl. NdŽ darytis tvarkingam, drausmingam, padoriam: Tu veizėk tvarkýkias, o blogai baigsias Akm. Jei pats nestvarko, nieks iš šono nesutvarkis Ds. Nestvar̃ko svietas niekap Drsk. ║ refl. Snt būti tvarkingam, drausmingam, padoriam: Ji mergaitė tvar̃kosi (rimta) Prn. \ tvarkyti; aptvarkyti; atitvarkyti; įtvarkyti; ištvarkyti; nutvarkyti; patvarkyti; pertvarkyti; pietvarkyti; pritvarkyti; sutvarkyti; užtvarkyti

tvarkyti sinonimai

tvarkyti antonimai

tvarkyti junginiai

  • (su)tvarkyti, griežtai tvarkyti, griežtai tvarkyti/organizuoti, tvarkyti (reikalus)
Ką reiškia žodis tvarkytojas? Visi terminai iš raidės T.