prižiūrėti reikšmė

Kas yra prižiūrėti? prižiūrė́ti, prižiū̃ri (prìžiūri, prižiū́ro), -ė́jo Rtr, Š, DŽ, KŽ; N, LL21,23,25,196, L, ŠT25,160 1. tr. globoti, rūpintis: Jy tėvus gi prižiūrė́jo, ir slaugė, ir darbą nutraukė Mžš. Neprižiūrė́si jo, ištiks tave nelaimė NdŽ. Prižiūrė́k svečią, nebūk žioplys Krs. Reikia žiūrėt ir apie savę, bo kitas niekas neprižiūrė̃s Kp. Prižiūrė́ti ir sotūs, ir apvilkti, ale kad neauga Ob. Vaikas pragaišo, tai verkia: barsis, ka neprižiūrė́jo Pv. Jeigu mes išvažiuosiam, nebūs, kas prižiū̃riąs Kv. Turėjau aš bičių, su tais darbais nekaip prižiūrė́jau, i jos išėjo Pg. Jeigu bloga marti, nelabai prižiū̃ri, tai sẽniai prašydavo atiduot, kas užrašyta Snt. Sau prižiū́rau anūkučius ir būnu Lzd. Ana (šeimininkė) nieko nieko nedirbdavo, tik prižiūrė́davo šeimyną Jž. Ją lig pat mirties prižiūrė́jo ta seselė Jrb. Buvo atsiradęs [jaunikis], nenorėjo palikt motinos, tai kas gi prižiūrė̃s tokią invalidę, kadgi reikė prižiūrė́t – ant lovos Antš. Šitą ligonę dukra prižiū́ro Mrc. Vis vien lygiai dalijo, broliuku davė, o jaunėlė sesuo tai jau tėvelius prižiūrė́jo, tai jai tėvynė paliko Kpr. Dabar tai vaikai baisiai gražiai prižiūrimì auga Slv. Jos nekenčia marti: nueinam lankyt, o jy neprižiūrė́ta Pnd. Prižiūrėk savo vaikus, kad neišdykautų, nevogtų Skrd. Kai jau bobutė numirė, tai tada daugiau buvo mamos seserų, tai jau pasdalijo visos jau jos po tris, po keturis aktarus, o jau mum davė daugiau, kad aš prižiūrė́jau bobutę Plvn. Tau kūdikis prižiūrė́tas i tu pati (gimdyvė) aptvarkyta Krž. Vyras ir vaikas prižiū́romas Nmj. Reiks vaikelių našlės prižiūrė́ti, reiks vaikeliai našlės užaugytie DrskD264. Svotas mitulys prižiūrė́jo jaunosios doros, kad kas su ja iš pulko nesugultų (ps.) Ign. | refl. tr., intr.: Prisižiūrė́jo, tai ir pagyveno Ss. Susitarėm, kad jeigu sirgsma, tai viena kitą prisižiūrė́sma Slm. Tegul ana prisižiū̃ri savo dukterį, kad sterblėj neparsineštų Lel. Aš labai gerai prisižiūrė́jau – dabar galiu daug dirbt Arm. 2. tr. [i]tvarkyti:

prižiūrėti sinonimai

prižiūrėti junginiai

  • motiniškai prižiūrėti, prižiūrėti (studentus per egzaminą), prižiūrėti namus, prižiūrėti vaikus
  • tėvo atostogos vaikui prižiūrėti
Ką reiškia žodis prižiūrėtojas? Visi terminai iš raidės P.