kitas reikšmė

Kas yra kitas? 1 kìtas, -à pron. (4) K; N, R 1. pron. def. ne šis, ne tas, kitoniškas: Perėjimas į visiškai kitą sistemą, žinoma, negalėjo įvyktikarto rš. Jo mislis yra kità KI35. Duodu ir kitiems R167. Kità gaspadinėkitaip yra J. Taip, kasmet pavasaris ateina, bet kasmet jis kitas, nebe tas rš. Mano rūpesčiai buvo kiti, ir kiti buvo mano takai rš. Kitais metais šiuo metu jau esti suvežta rugiai An. Šiais laikais kitais metais dygo jau žolė Žem. Daryk gerai kitiems, bet ne tims patims Skdv. Kito darbo negalėjo dirbti, ir pasakojo Smn. Prie manęs visai kitas vaikas – nei verkia, nei niek Ut. Lanka yra kita, o pieva – kita Šts. Bõrvikiai visai kìtas, vikiai kìtas, o peliuškos vėl kìtas Brt. Perskaičiusi šitą skelbimą, Adelė pasijuto lyg kitame pasaulyje V.Mont. Nuog pavasario kitì metai Dv. Nubirs lapeliai, užaugs ir kiti, numirs matušė, jau nebus kitos JD1225. Bus žiedelis ir kitsai, nebus mano bernužio RD121. Idant žmogus kuo kitu girtis turėtų DP315. Atsakytojas, atrašytojas nuog vyskupo kitiemus SD3. Nėra kito vardo BPII91. Tada anys kreipsis kitump dievump ir jiemus slūžys BB5Moz31,20. Neturėki kito dievo prieg manęs Mž18. ^ Kiti metai – kiti lapai Pnd, Ds, Pln. Kiti medžiai – kiti kirtėjai B. Kitas kraštas – kiti papročiai B. Bus kità, kaip supus šita Kb. kìta n.: Dabar jau kìta Krn. 2. SD46 antras (ppr. iš dviejų): Būna vieninga valia vienu atžvilgiu ir nevieninga kitu rš. Vienas išlipo čia, kitas ten P.Cvir. Praslinko mėnuo vienas ir kitas, o Kasiulienė jokios žinios iš Amerikos nesulaukė V.Krėv. Be žodžių suprato vienas kitą J.Balt. Anuodu po viens kìto, po viena kitõs mirė J. Vieni tą kalnelį vadina Milžinkapiu, kiti šmėklų kalnu V.Krėv. Vieni metai buvo ir kiti buvo obuolių Ad. Jie vienas kito bijo J.Jabl. Ubags eina iš vieno buto į kitą KBI46. Vieno kitam pasižadėjimas FrnS28. Viens su kitu persimainydami R112. Viens kaip koks baisus erelis sviete lekioja, o kitsaĩ kaip žvirblis koks po stogu gyvena K.Donel. Per kokią dieną kitą ir atvažiuok Grž. Prašau svetelius į kitą galą! Alk. Iš vienos ligoninės į kitą, iš kitos – į trečią vežė Ėr. Ačiū už šitą, išgersiu ir kitą, pilk dar ir trečią Mrj. Minutę kitą truko visuotinis sąmyšis rš. Aš, kità ir dešimta teip sako Krkn. Jau ma[n] penkiasdešimt kitì metai Pls. Mano sūnus jau kiti metai vaikščioja škalon Dv. Mano vaikas pirmoj klesoj, o jo – kitõj Zt. Vai kad aš duočia šimtą ir kitą, ar n'išvaduočia rūtų vainiką (d.) J.Jabl. Ant kalno lineliai, po kalnu kiti – te vargo mergelė linelius rovė JD712. Metelius laukiau, ir kiti suėjo, negrįžta bernelis iš didžios vainelės TŽII267. O tik neverkie, mano valdaunykėli, da aš pernešiu kitą pusę kelio (d.) Lzd. Nieko, regis, nebėr kitañ šone Ds. ^ Vienas šerną užmušė, o kits mėsą valgo Sim. Nepilk vienam per viršų – kitam nei pusės neteks Sim. Viena diena motina, kita diena močeka B. Vieną avį kerpant, kitai kinkos dreba J.Jabl. Šarka nuo vietos, kita į vietą Sim. Vienas sako: bėkim, bėkim, kitas sako: čia stovėkim, trečias sako: čia linguokim (upelis, akmuo, nendrė) J.Jabl. kìta n.: Kìta sukus Švnč. Kita vertus, kiekvienas liliputų tvarkos menkniekis reiškia tikrus atsitikimus iš Svifto laikų Anglijos gyvenimo J.Balč. Kit (viena), drin to, jog ..., kita vėl [dėl to], jog... DP258. 3. vienas (iš dviejų): Gyvolius – kitus pabrikui išpjovė, kiti badu išdvėsė Žem. Kits negalė[jo], kits tingė[jo] mokytis Brt. Kitas giria, kitas peikia Žg. Kita iž tiesos gailėdamies, kit dėl baimės DP181. Šie du sunkiai sirgo: kits raupais, antras kaulų liga BP1189. ^ Kits ima žentą išlepęs, kits bėdoj būdams B. Kita diena motina, kita – pamotė LTR. kìta n.: Kita yra gert, o kita paragaut DP139. 4. vienas iš daugelio: Mūsų partija, turėdama tikslią ir visų priimtą programą, yra visų kitų priešakyje (sov.) rš. Ir jis įsivaizdavo, kaip ateis rytoj į lauką, kitiems jau gal dešimtą vagą varant J.Balt. Kitoji [moteris] net vieną mažiuką vedasi, kitą nešasi drauge I.Simon. Kitój arklio karčiai daug trumpesni Lš. Kitàsis norėjo jam sermėgą nuvilkti J. Kitiesems ir rugiai užauga Kal. Dėl ko kitiem veda seseris kaip žmonės, o nuo manęs pavogė, nežinau, kas nei kur MPs. Kitam (ne sau) tik baranką nupirkti Lš. Kitõ[je] dieno[je] arklių neduoda, tik sekmadieniais Ėr. Kitų išjojo jauni brolyčiai, o mūsų nėra neigi kam joti Sch15. Karelėliai pažyčioti, marškinėliai kitos duoti JV718. Greit auga, ilgai esti giminių visokių: paąžuolių, raudonikių ir kitų kitokių A.Baran. Nė tu pats, nė tu pats parnešiosi, nė kamui kitamui dovanosi JV663. O jau tavo merguželę kitsai suderėjo RD115. Juokai, klegesys, o kartais kitojo ir verksmas sklido į visas trobas Žem. Kitiejai žvejo[ja], o mes tinklus ant karais džiaustom Plng. Idant kas nei savimp, nei kitamimp žmogup, o toli mažiaus darbuose ir nuopelnuose ... paduksį turėtų padėdinėt DP315. Nereikia mums ieškot kituosemp tiesos DP588. Įvaro ten galvijį savo, kad ganytųs kitojo lauke Ch2Moz22,5. Puolusi kitop SD377. Numiręs žmogus nei kitą užeit, nei kalba BPII23. ^ Būk toks, koks nori kitiems rodytis, ir geras būsi žmogus J.Jabl. Daryk gerai dėl kitų, tai bus ir pačiam gerai J.Jabl. Kas kitam kilpas spendžia, tas pats įkliūva J.Jabl. Nei pats valgo, nei kitam duoda J.Jabl. Ir vagis nevagia, kitam matant J.Jabl. Geriaus kitam duoti, ne kad iš kito prašyti K.Būg. Nekask kitam duobės – pats įkrisi S.Dauk. Kito nenorėk, savo nepaleisk Sln. Ar tą, ar kitą pirštą įsipjauji, vis teip lygiai skauda Ašb. Kito rankoj ir baranka didesnė Skr. Ko pats nenori, kitam nedaryk Nj. 5. ateinantis, tolesnis: Kitus metus ar eisi [mokyklon]? Vlk. Tai aš ateisiu kitus metus, tai mudu ženysimės LB180. Cit neverk, neraudok, jaunoji mergele, aš tave parvesiu kitą rudenelį StnD12. Mėsa kitám čėsui Grž. 6. R250 tūlas (dažnas): Bitė, žmogau, protingesnė už kitą vyrą V.Krėv. Kitas ir nesėjęs pjauna J.Jabl. Kiti geba juokais sakyti tiesą rš. 7. likęs: Trys pasiliko prielaivėj, o 7 kitiejai išlipo I. 8. pron. indef. kai kuris: Kitàs ir moteris nuvarė Ėr. ◊ be kìta ko, be ko kìta; rš be to. juo kìta kas kitą, geriau: Atsisėdus juo kìta važiuoti Gršl. Vasarą juo kìta yra visims šiltų drabužių neturintims Šts. kas kìta visiškai kitaip, ne taip: Dabar bus kas kita J.Jabl. kìtas gãlas juok. užpakalis: Kai jau kìtas gãlas veda galvą, tai jau tada nebėr nieko Gdr. kitaĩs kar̃tais; kìtą kar̃tą 1. R112 antrą, tolesnį kartą. 2. kadaise, kitados: Kitą kartą čia gyvenęs vienas žmogelis, pavarde Perkūnas J.Jabl. Kitaĩs kar̃tais senais laikais žvakelės vaikščiojo Lnk. Kitais kartais gyveno tokie žmonės Jnšk. kìtas (kìts, kìta) kas kitkas, kas kita: Kad būtų pats davęs, tai kitas kas Trk. Turiu arielkos, sirapo, silkių ir daug kito ko MPs. Ir dar dėl kita ko jam reikia liūsti rš. Pavalgyt negi gali kìta ko, kaip tik pieno Skp. Buvo kits kas, kas labiau pagaudavo mano dvasią rš. kìtas kìto vienas antro: Jie visi po kìts kìto pas mane atėjo KII77. Jie ateina po kits kito, po kits kitos KBI26. Prie kits kito pririšu R20. Mokyti vyrai už kits kito smuko rankioti jau sutrenėjusius senų dienų raštus M.Valanč. Vaikai už kits kito neša ir neša man vandenį Rd. Du vaiskai netoli kits kito bebuvo S.Stan. Žąsys po kita kitos betraukiančios į avižas rš. Byloja jam kits po kito BPI362. Artimi kits kitam R20. Sveikinas, dešinę ranką kits kitam paduodami S.Stan. Kunigai nebvažinės kìts kitám į atlaidus Kal. Jie kitas kitam visa ką susako Dl. Dovanas kits kitam siųs BtApr11,10. Turim kits kitam rodi atleisti BPII493. Kits kitą tur mylėti OsG138. Jiedu nė vienas ilgus metus nežinojo apie kits kitą J.Bil. Jie visi kìts už kìtą kvailesnis BŽ257. Jie eina už kìts kìtą į smertį KI56. Į kits kitą užsigauna R20. Valgėm už kìts kìtą, skubinom, ale nepavalgėm Srv. Eglės, pušys par kita kitą į padanges mušės S.Dauk. Žmonės nusigandę išlėkė iš gryčios par kìts kìtą BM80. Lempas ... pastatysi ant žibintuvo, kad šviestų kita prieš kitą Skv2Moz25,37. Kaulai kits su kitu sujungti įvairiai rš. Nu to laiko abi tauti pradėjo su kita kita prekioti S.Dauk. kìta tíek; SD375, R268 antra tiek dvigubai: Arkliai nejunta nuo tokio vežimo, galėjau kita tiek dėt Bsg. Dar kìta tíek reiks skusti bulvių Kkl. Kìta tíek galėsit miegoti Lnkv. Tėvas da kìta tiek geležies turėjo nupirkt Sch230. kìtas lãpas vir̃to pasikeitė padėtis: Manė pirkti namus, bet paskui kìtas lãpas vir̃to – broliai išsiskirstė kas sau Alk. tarp kìta ko; tarp ko kìta be kita ko, be to: Paryžiaus komuna žlugo, tarp kita ko, todėl, kad susidūrė su vidurinių sluoksnių, pirmiausia su valstietijos, pasipriešinimu rš.
2 ×kìtas (vok. Kitt) sm. (2) Ms, Slnt, Als, Jrb, Kltn, Kp, Skr, kỹtas (2) glaistas langų stiklams, plyšiams glaistyti: Su kitù užkituoja stiklus Škn. Prikibo kaip kìtas prie stiklo Jnš. Daryk kìtą kietesnį, ba nelimpa prie stiklo Dg. Reiks nupirkt kito, ir apkituosim langus žiemon Švn. Geras kỹtas ilgai laikosi Ds.

kitas sinonimai

kitas junginiai

  • kitas pasirinkimas, kitas toks pat, kitas toks pat/panašus į, ne kas kitas, nei vienas (nei kitas), paskyrimas į kitas pareigas
  • paskyrimas į kitas pareigas
  • Kitas pasirinkimas (judėjimas), Laimingas skaičius... Kitas
Ką reiškia žodis kitasodis? Visi terminai iš raidės K.