miegoti reikšmė

Kas yra miegoti? miegóti, miẽga (miẽgma, miẽgsma Rod, miẽgsta Nm, miẽgna Dv, miẽgsi Pun, miẽgta, miẽgti, miẽnga, miẽngsna), -ójo intr. (tr.) K, J; R būti miego būsenoje: Daug nevalgyk – bus lengviau miegót Dkš. Ak, kad būt ilgiaus žiema pas mus pasilikus, ir kad vis miegót mums būtų sviete paskirta! K.Donel. Ana per naktis stenės, mun miegóti negalės (d.) Slnt. Girdžiu, nemiegmi SD37. Nemiegstąs SD187. Kad tik sėsiuos, tai ir miegsmù Pls. Nu, miegmè (miegokime, mikime), bo pusiaunaktis arti Grv. Vištaliai į staldį sueina ir miẽgta Lkv. Anie miegós kožną dieną i nėko nedirbs Mžk. Aš miegmù, tu miegmì, anas miẽgma Lz. Visą naktį gerai miẽgmam Lz. Vištos miẽgti, žąsys miẽgti, tik viena boba nemiẽgti Dv. Jų duktė kaip panelė miẽga ligi pietų Jnš. Galvą dėjo (vos atsigulė) – ir miega Ds. Man žygiai, man pusrytis, o jūs miegoti kaip kiaulės! J.Jabl. Mano dukružėlė saldų miegą miega JV149. Ei miega miega saldaus miegelio! LB34. Aš miegelio nemiegojau, ant žirgelio prarymojau (d.) Krč. Miegelį miegosiu ligi aušrelės LTR(Dkk). Tu miegsmì kai paršas Pls. Kelkis, marti, ilgai miegtì Vrn. Vaikai, ar jūs miegtit? Ndz. Aš miegmi, o širdis mano jaučia DP79. Gardžiai miegojau LB164. Eik jau miẽg (miegok) Švnč. Tu miegmì daugest, aš miegmù mažest Zt. Tėvukas miẽgti iki dvyliktai valandai Klvr. Broliai, broliai, kurie miegtat, gana bemiegoti! A1884,257. Miẽgtam sau ramiai, tik atsibundu – trioba pilna dūmų Rs. Miegok sveikas! ST529. Tu vis nemiegtì Krok. Ko miegste (miegate)? Ir tarė Petrui: Simone, miegsi? DP149. Miegtù (miegu) Kv. Temiegt KlG46. Mano mergytė klėtyj skaniai miegsti N42. Žiūri, ne tu vienas tebenemiegi Vaižg. Vaikas nemiẽnga Šlčn. Mes dar nemiẽgtim Lp. Aš miegčiù, ir jūs miẽgtite Lp. Aš kelias naktis nemiegójęs praleisti galiu KBI33. Nusisuko ant sienos, būsiąs bemiegtąs Žem. Žmogus miegąsis patogesnis yra numirėliui, neg gyvam DP580. Budin žmogų miegstantį (d.) Nm. Oi, jūs naktys nemiegotos, rūpestėliais išvagotos! rš. Kai miegì, tai an svieto negyveni Smn. Ir atsigulė toje vietoje miegotų BB1Moz28,11. Kaip buvo miegót (kaip gerai miegojai)? Ėr. Man bemiẽgtant, tas visas alasas ir atsitiko Slnt. Jį pavogė mums bemiegant BPI402. Teip kietai miegóta – kad būt kas per galvą daužęs, būč negirdėjęs Skdt. Pasiūti dveji miegamì marškiniai Rm. Miegamoji kamara MŽ413. Čia mūsų miegamas kambarys J.Jabl. Rytą atsikeliant galva vis kaip nemiegota Šl. Miega kaip suvystytas (labai ramiai) Dl. Laikas ateit miẽgtamas Slnt. Budriai miẽga, kaip kiškis Ds. Miega kaip išdvėsęs (labai kietai) LTR(Kp). Miegta kaip vilnose (šiltai) VP30. Per visą naktį šoko, o dabar vyras miẽga kaip užmuštas (kietai) Jnš. | Nesusprogusieji medžių pažastiniai pumpurai pasilieka ant šakelės, virsta vadinamaisiais miegančiais pumpurais J.Dag. ^ Miegodamas žemės neišarsi LTR(Vdk). Dirba kaip miegódamas (pamažu) Jnš. Nors ilsėjausi, bet, kaip sakoma, viena akis miegojo, kita – žiūrėjo rš. Miegančiam ir kišenės tuščios LTR(Šš). Vis miegančio žmogaus blusa po šonu Tvr. Kas miega, tas neklysta Plv. Miegantį pabudini, tinginį pasiunti – tik ne tuščia vieta B. Duktė, nesuklojusi kraičio, nemiegta pakaičio VP13. Daugiau dirbsi, saldžiau miegosi KrvP(Vnd). Jei nori daug žinoti, reik mažai miegoti Erž. Dvylika brolyčių vienoj lovoj miegti (tekinio stipinai) Jrg. Koksai gyvolys neužsimerkęs miegta? (zuikis) Sim. miegótinai adv.: Eimi dabar ir atsigulu miegotinai brš. | refl. Jnšk: Iš vakaro nesimiẽga Ėr. Nesimiegojo, matyt, ir Joniui, nes nuolatos girdėjosi, kaip vartėsi ant savo lentų LzP. ║ prk. būti visiškai ramiam, nejudriam: Ant laukai šalti, kurių mes nugarą minkštą vasarą rėžėm ir grūdelius bėginėdami barstėm, dar su ledais ir su pusnynais miẽgt užsikloję K.Donel. Tik milžinkapiai prie kelio miegti dienas ir naktis L.Gir. Buvo dar labai anksti, ir visas miestelis tebemiegojo A.Vien. Saulelė tebemiegojo, giliai įsismerkusi baltojoj žaroje Žem. Miega aplinkui naktis Mair. | Tegu jis (sustojęs laikrodis) sau miẽgta Šln. ║ prk. gulėti, ilsėtis (apie mirusį): Kur šiandieną jinai? Miega jos milžinai Mair. Draugai kai ąžuolai, o tie visi miẽga (žuvę) Pgg. Miẽgta abudu po žemės Prk. ║ prk. būti neveikliam, pasyviam: Žmogaus genijus nemiega V.Kudir. Vel[nia]s nemiegta S.Dauk. Ačiū Dievui, ačiavojau, bet ir pats aš nemiegojau KrvP(Lš). ◊ miegamóji artèrija; V.Laš anat. miego arterija. septynì bróliai miẽgančiai Ėr; septynių̃ brólių miẽgančių dienà liepos dešimtoji, dažniausiai lietingo vasaros meto pradžia: Jei septynių̃ brólių miẽgtančių díeną lyna, tai lys par septynias nedėlias Plt. \ miegoti; apsimiegoti; atmiegoti; įmiegoti; išmiegoti; nedamiegoti; numiegoti; pamiegoti; permiegoti; pramiegoti; primiegoti; užmiegoti

miegoti sinonimai

miegoti antonimai

miegoti junginiai

  • eiti miegoti, laikas eiti miegoti, miegoti kaip užmuštam, miegoti žiemos miegu, neiti miegoti
Ką reiškia žodis miegotojas? Visi terminai iš raidės M.