duktė reikšmė

Kas yra duktė? duktė̃ sf. (3b) 1. SD115, SD32, R, H, K moteriškos lyties vaikas savo tėvams: Duktė̃ toji pati motynysta, t. y. turi būdą, lytį motynos, iš kailio nerta motyna, visu kuomi atspėta J. Duktė̃ sirgo DP115. Už to girtuoklio savo dukter̃s neleisiu Kt. Dukterès sūnus numirė Rdm. Neturi dukterès Dkšt. Žmona pajuto reikalą dukterès savos DP116. Išdavimas dukteries SD410. Dukteriẽs duktė̃ buvo [atėjusi] Als. Eisu gyventi pri dukteriẽs Vvr. Dukterė̃s vaikai jau suaugo Jnšk. Moma tos dukterė̃s Zt. Važiuok prilankyt duktė̃s Skp. Jau duktė̃s vaikai dideli Rdm. Itó žemė duktė̃s OG24. Didelę dalį dùkteriai davė Gs. Viską dùkteri atdavė Rdm. Pasakykite dùkteri DP1. Sūnai išmirė, dùkterie paliko gyvenimas Vvr. Ar daug davė dùkter kraičio? Brt. Da prigulėtų dùkter atidirbt Gs. Dùkter padėjau sodyt bulves Snt. Nušluostyk gailias ašaras jo duktei Ašb. Turi vieną dùkterį Zt. Ižduomi dukterį ažu vyro SD410. Sukalbėt dukterį ažu ko SD459. Žada žvirblis dùkter duoti, žad alų daryti JD501. Triobelėje rado dvi moteriški: momą ir duktę BsMtI79. Siuntė duktę motužėlė į pajūrį vandenėlio KlvD133. Liko motina tik su viena dùkteria (dukterim̃) Gs. Jis su dùkteria gyvena Rdm. Nebijok, Siono dukterie SkvJn12,14. Pasitikėk, dukter SkvMt9,22. Dukteri mano, pasakyk dukteriai savo, kad dukteries duktė̃ (proanūkė) mane apraudotų! Pg. Tu, dukte, suverpkie Tvr. Ko tu čia dabar, dukte, raudi?! Slm. Linksminkis labai, dukte Siono, klykauk, dùkte Jerozolimo DP2. Klausyk, dukte, ir veizdėk SPI218. Mano dukte, tau yra atleisti tavo griekai BPI283. Kelkis, karaliaus duktė̃! LB190. Atnešk, duktė, gerti Brt. Mano duktaũ, klausyk J. E, duktáu, kur tavo verpimas? Tvr. O kur tu pasidėsi, duktau? Žem. O duktau, duktau, dukrelė, kano sveteliai? JD877. Būk geros širdies, duktau mano I. Da mano duktẽle, da mano mieloji, da mano uogaite! Lz. Dvi duktì pamirė Dv. Dvi dùkteri jamp Zt. Jų dùkterys vis da neišteka Pn. Visos dùkterės išsiženijo Rdm. Jų buvo dvi dùkteres ir vienas sūnus Eiš. Sūnūs ir dùkterės DP64. Pinigų dùkters parleisdavo Gs. Jis neturi sūnų, o dukterų̃ turi devynias LB223. Ė žemę aprašė dukterìm OG248. Įspėtinai dirbt uždraudė ... dukterimus ir tarnamus DP340. Dukterimus tėviškę davė Mž440. Motina viską tik dukterìm glemžia Gs. Viską dukterė́m atadaviau JnšM. Turėjo ... tris dukteris Mž431. Tris dùkteres turiu Arm. Pagimdė sūnus ir dukteres BB1Moz5,4. Šis vyras turėjo tris sūnus ir kelias dukteres Ns1851,1. Gyvena viena motina su dukterim̃ (dukterimis) Gs. Ji labai nesugyvena su savo dukterimì[s] Rdm. Sūnumis ir duktermis MKr24. Dùkteres Jerozolimo, neverkite DP171. Jos duktáitė čianai Dv. Našlė su trim duktaitėm Gmž. Kame buvai, dukteraitė? JD42. Dukteraitę ... buvo prikėlęs BPI261. Turėjo duktẽlę i sūnelį Ad. Mes duktẽlių turim Grv. Mano duktẽlė buvo keturių metų Krg. Šį vakarėlį dar mamužės duktelė KlvD208. Čia Dievo sūneliai ateit šokti mėnesieno[je] su Dievo duktelėms Sch12. Kur buvai, dukterėlė? JD804. Paliko dvylika sūnų ir da vieną mažą dukterėlę BsPII85. Dukteryte, netekėk, nors metelius palūkėk NS597. Dukteryt, jaunuolyt, kas kamarą veria, motinyt, senutyt, katė pelę stveria Aln. Tai gražumas dukterytės TŽI262. Oi duktyte, tu jaunoji Sab. Sa[vo] duktùkę buvo atidavęs mokslan Bn. Skundės, verkė motiniukė, kad jos maža dukteriùkė d. Duktul, nuvaikyk nuo stalo vištą Rod. Turėjo anys vienatūrę duktùlę Rod. Tai sugrįžk, dukčiute, tai sugrįžk, jaunoji LTR(An). Ilzbutė jų dukčiùtė buvo paskiausi K.Donel. Tai mano dukčiū́tė OG164. ^ Koks medis, tokia ir žievė, kokia motina, tokia ir duktė̃ LTR. Dùkterie motyna brangesnė, neko marčiai uošvėnė Užv. Bepigu duktei už motinos galvos LTR(Jnš). Gerų tėvų sūnui gera duktė skirta O. Duktė̃ graži, tik kraitis mažas Dkš. Duktė, nesuklojusi kraičio, nemiegta pakaičio VP13. Vienam patinka duktė̃, kitam motina Šk. Kas daug turi dukterų, tas maža duonos turi Kpr. Nė saulės duktė̃ negal įtikti Sch111. Gera dukterelė, tokia kaip motynelė S.Dauk. 2. vyresnių žmonių maloninis kreipimosi žodis į jaunesnę moterį ar mergaitę: Atnešk, duktė̃, man gert! Rdm. Na ko tu čia dabar, dùkte, raudi? Slm. 3. krikštaduktė: Duktė̃ beveik vienų metų su kūmu Slnt. 4. brolio ar sesers duktė, dukterėčia: I dėdė, i duktė̃ vienam skyriuo mokės Slnt. 5. (plg. lot. filia) bažn. filija: Seniausioji Bartininkuose medinė bažnytėlė ... buvus Alytaus bažnyčios duktė (filija) LTI91(Bs).

duktė sinonimai

duktė antonimai

Ką reiškia žodis duku? Visi terminai iš raidės D.