žemė reikšmė

Kas yra žemė? žẽmė sf. (2) KBII92, KII3, K, LsB266, K.Būg, Š, Rtr, RŽ, FrnW, KŽ; SD1215, SD452, H171, R122, MŽ, MŽ161, Sut, N, L, LL322 1. I, DŽ, NdŽ astr. penkta pagal dydį Saulės sistemos planeta, kurioje gyvename (tikrinis pavadinimas): Žemės apskritumas R. Pagal heliocentrinę sistemą Žemė sukasi aplink Saulę apskritimu kaip ir kitos planetos LEVIII179. Žemė mūsų apskriti – še kaip obuolys – ir dangus ją apsupė A1884,207. Saulės šiluma vėjo sparnais keliauja po Žemės rutulį rš. Jis (Heraklitas) pirmas ėmė mokyti, kad Žemė sukasi apie savo ašį LEVIII203. Žemės ašis – įsivaizduojamoji tiesė, apie kurią Žemė apsisuka kiekvieną parą rš. Ne Saulė sukasi pie Žẽmę LzŽ. Žẽmė sukas, ir kepurę reikia suktie ant šono (juok.) Švnč. Žẽmė biškį pasviro ir Saulę ažustoja, – nebedaug Saulė įšildžia, ažustota ana Jž. Žemės plutakietas viršutinis Žemės rutulio sluoksnis, sudarytas daugiausia iš kristalinių ir nuosėdinių uolienų rš. Žemės plutos stangrumas GTŽ. Vidinės Žemės jėgos – geologiniai procesai, kuriuos sukelia vidinė Žemės energija rš. Žemėje, o ypačiai ugnį spjaujančiuose kalnuose, yra daug šilimos ir karščio randama Kel1879,148. Platumas jo (Marijos mielaširdingumo) papildžia apskritumą Žẽmės DP625. Nesa per visą Žẽmę išėjo balsas jų, ir ing kraštus apskritumo Žẽmės žodžiai jų DP399. Kursai Žemę per savo macę padarė ir apskritinį Žemės pataisė, ir dangų patogiai išprovijo BBJer51,15. Jis šiaurę išplatina ant tuštumo ir pakabina Žemę ant nieko BbJob26,7. 2. ppr. sing. SD196,378, LVIV710, DŽ, NdŽ, Šlv, Všv, Jnš, Klov, Rd, Sdb, Pnm, Sv, Č, Imb, Gdr, Lnt, Mlk, Arm, Prn, Krm, Pžrl (mūsų planetos) paviršius, kuriuo vaikščiojame, ant kurio stovime (dažnai priešpriešinamas dangaus skliautui); aukšto, stogo ir t. t. pagrindas, apačia, ant ko galima užlipti (dažnai priešpriešinamas viršui): Tu spėk, ar žẽmė yr giliau, ar dangus aukščiau? Gd. Žingsniuodama pajūrio smiltynu, tvirčiau kaip kada juto žemę po savo kojomis Pt. Ant žẽmies [prikrito vaisių], nėkas nerinko jų Skdv. Su bateliais, nė basos kojos anie (vaikai) an žẽmės jau nepadėjo nėkumet Kl. Bijau stotis in žẽmės, veilokuosna kojas kišu, tada stojuos in žẽmės Klt. Tas vaikas koja sudavė į tą žemę, ir išlindo puodas su pinigais LTR(Ut). Kliudė jį ir tai, jog stovėjo ant žẽmės, o buvo mažo augliaus DP574. Jei nenori žemè vaikščiodamas molyje nuklimpt, nenuženkig nuog to kryžiaus DP112. Kojos jų linko, žemė traukia prie savęs Žem. Sušilęs anta žemė̃s sėdos – ir plaučiai Rtn. Tai žẽmėspi nupuola KBI9. O ans liepė susėst miniai and žemės Ch1Mt15,35. Tik staiga ta sala sudrebėjo, ir kas buvo stačias, žemėn išvirto J.Balč. O kaip Jėzus bylojo: aš esmi, – ėjo atbulai ir puolė ant žemės VlnE191. Klaupęs puolė ant žẽmės, ant veido savo, ir meldės DP148. Tas pakrito an žẽmės tyčioms, tatai būs gavęs šūvį Gd. Anas kaip lėkė in žẽmės, kryžium bumbt, ir guli kaip ažumuštas Ut. Kap lėjaus žemė̃n, dėjaus, ir plaukus nubraukė Drsk. Kap aš te jį kėliau, ė anas kap keblus, sunkus, ir nėriau an žẽmės Švnč. Nulėkė žẽmėn peilis Pb. Mergiotė užpykus grėblį žẽmėn ir nuejo Lb. Apsirgo kumelys, voliojas in žẽmės Dglš. Kai viščiukai suglemba, tįsoja ant žẽmės JT90. Kaip tatai yra, jog tavo macnoras žemėspi puola ir negali pastovėti BBJer46,15. Katė atsigulus ant žemės voliojasi – bus atodrėkis LTR(Vb). O tiktai jei karvės sugulė, tik pri žẽmės i nebgyvas esi, jau ir užmigęs Sd. Ta motina, sako, ant žemè begulinti maišą pasidėjusi Trk. Neturėdamas nei namų, nei lovos, jaučiau šiokį tokį nepatogumą, nes reikėjo miegoti žemėje, įsisukus į savo apklotą J.Balč. Gulėjo ūlyčiosu ant žemės vaikai ir seni, mano panios ir jaunikaičiai iš kardo puolė BBRd2,21. Primes pri žẽmės ir veizės, iš kur tu dygusi esi (apie Užgavėnių persirengėlių tikrinimą) Yl. Ale pamatysi pamatysi: ka tave griebs už plaukų, ka mes prie žẽmės! Mšk. Parejo girtas, dėjo pri žẽmės tie sūnai [tėvą] Krp. Prigėrusį, išgreibę iš vandenio, saugo prie žemės neprileisti, dėl to kad tai paskui nebegalia atgaivyti Sln. Gaspadorius pakloj[o] žemė̃j pėdų šešiasdešims Dv. Aš čiut čiut čiut atsikėliau nu žẽmės, tus ančvalkčius pasiėmiau ir eitu numie Als. Su pupelėm tai blogai: neprieina, sugulė an žẽmės, pūva Mžš. Ogi bičių spiečius in žẽmės susmetęs, perkūno išsigandęs Slk. Jeigu in aukštį staugia, tai an gaisro, o jei in žẽmę, tai an mirties šuva staugia Mrc. Šuva staugia, žiūro in žẽmę, – bus šermenys Sn. Pėdus stato kamliais žẽmėn Šlčn. Paema šakes [šieno], įspiria kotą žemė̃s ir tada pastato Ob. I šieną prispaudžia prie sienos aba prie žẽmės [karvė], anė biškį nepaema [į nasrus] Pšš. Sumušo į rinkį visus tus linus pri žẽmės Trk. Bučiavau sienas, bučiavau žẽmę, kai sugrįžau [į namus] Žl. Ejo nuog tų linų, ir tep parpuolusią rado, burna in žẽmę Sn. Susipynė kojos, apžilbo akės, prisiglaudžiau pri žẽmės (parpuoliau) Krš. Kad aš valią turėčiau, suplakčiau tave į žẽmę, už kojų paėmęs J. Vilkas prideda in žẽmę galvą i klausosi (ps.) LKT226(Plm). Nu, vejas vejas [velniai], vėl oželis priguldo auselę prie žemei – ažna vėl jau dunda DvP108. Braška medelis lūždamas, mieruoja žemę griūdamas A.Strazd. Aš žiūriu žiūriu, žẽmę apkabinu plozu i raudu: žemẽle, tu tik manę priglaudi Kvr. Aš užulipiau [ant arklio] – keberiokšt ir ant žẽmės Alz. Mes buvom biškį atlikę: buvom nulipę žẽmėj [nuo arklių] ir atlikom Svn. Sėsk, ženteli, žemėn nuo bėro žirgelio LTR(Plv). Lipk žẽmėn, kur te grūdies pušin?! Antz. I pasikėlę laksto [kurapkos], i ant žẽmės Sdb. O jau žiemą, būdavo, kai jau sniegas, jeigu varnos tiktai žẽmėj būva, žiūrėk, tada jau pustis Slm. Nelipė ant viškų, žẽmėj liko Ds. Teip jau jinai (merga) papyko an šeiminykės, nuejo verkdama žẽmėn [nuo aukšto], kad užusiuntė ją ir da šeiminyką atasiuntė Plvn. Kap dengi šiaudais [stogą], tai varpom ing viršų, o kamliais ing žẽmę Kpč. Kada kūreni, dūmai krinta į žẽmę – jau priš lytų Vdk. Kap iš kamino žẽmėn dūmai virsta – tepgi lietaus bus Pls. Da puola in žẽmę dūmai, da nebus pagada Aln. Ta lazda krito an žẽmės i sulinko Yl. Pakulos nukrito int žẽmei, o geriejai [linai] paliko int rankai Klp. Tas vynas par visus kraštus švilpia žẽmėn [iš statinės] Kvr. Pavirto bonka ir kliu kliu, kliu kliu šnapsas an žemės Rdm. Kad visos tos lėkštės an žẽmę – i be pietų visi! Lnk. Duona ir žẽmėj nulekia [parduotuvėje] Dgp. Duonai žemėn nukritus, reikia paimt ir pabučiuot LTR(Ds). Kap trenkė [žaibas], lenta nukrito an žẽmės, ale nepakūrė Sn. Kai tik nulekia žemė̃n kur panašus [obuolys] i razsipleskoja, i trūksta Švnč. Arpas tas, būdavo, žmogus suka, vėjas, žẽmėn bėga [grūdai] Kvr. Sumaišiau [kruopas]; maišai – anos i vė nusėsta: grūdas žemė̃n Švnč. Visos [obelys] rudeninės, nei pūsta, nei žẽmėn krenta, o šitos vasarinės va: perėjo laiką, ėmė išdribo an žẽmės Kp. Aš tai, matai, kaip tas persirpęs obuolys: dar vienas rasos lašiokas, ir jau žemėj! P.Andr. Trūksta tos [lubinų] ankštys, ir an žẽmės krinta [sėklos] Kb. Paki gyliai nesupuola in žẽmės, neleisdavom karvių iš tvarto Klt. Sniegas dideliais kąsniais krito žemėn J.Balč. Tas kunigaikštis ištraukė tris rublius, tam ubaguo an žẽmės pametė Jdr. Juk ir žvirblelis mažas be šventos valios Jo nepuola ant žemės ižgi lizdo savo PK140. Jis (Dievas) bylojo: mesk ją (lazdą) nuog tavęs žemėna, – ir jis atmetė ją nuog savęs BB2Moz4,3. Audra muni iškėlė, dėjo į žẽmę Akm. Jau su bizūnu ale nekirs žmoguo – šalip į žẽmę ka duos, ka žemės rūks! Krt. [Balinamas] gijas kartais an žẽmės išmėtys, o kartais an žiogrių Bdr. Žalias rūteles barsto an žemẽlės, an sierosios DrskD146. Linka pienonegi žẽmėn liesi?! Mžš. Prileidė [alaus], tai gerkitėt, negi žẽmėn pilsi Slm. Sugrįžęs namo, sunešė maišus į pirkią, užsikišo duris ir papylė auksą žemėj J.Balč. Pamato [vaikai]: pridėta an žẽmės [saldainių], nebenueisi jau – kaipgi kermošiuj nepirksi saldainių?! Kp. Kepanos mano ant žemės padrėbtos yra dėlei vargų dukteres mano žmonių BBRd2,11. Kol da buvo nekasta, jokios melioracijos nebūdavo, tai pilnas lygiai kaip tik sulig žemè šulnys teip vis būdavo Sb. Pakaskit jį greičiau ir duobę su žeme sulyginkit V.Krėv. Nes ateis tas metas ant tavęs, kad tavę apsiaus volu priesakiai tavieji … ir išardys lygiai su žeme fundamentus tavus …, teip kad akmuo ant akmenes neliksis tavimp DP310. An lietų anys (sliekai) išeina an žẽmės Dgp. Kerą bulvių kad išversiu, vištos sustos i rankios sliekus nu žẽmės Kl. Mes ne šaką nulaužėm, tik obūlelį nu žẽmės pasiėmėm Pln. Kaip davė [rąstas į nugarą], toj dienoj šiaudo pakelt nuo žẽmės negalėjau Blnk. Apravėjo ana [daržą], i nepasikela nu žẽmės Jdr. Trečiasis trobesys buvo vadinamas klėtis nu žodžio [i]klėsti

žemė sinonimai

žemė junginiai

  • ariamoji žemė, bendruomenės žemė, bendruomenės žemė/pieva, dirbti žemę, nedirbamoji žemė, niekieno žemė, po žeme, sulyginti su žeme, teisė naudotis privačia žeme einančiais keliais, teisė naudotis privačia žeme einančiais keliais/takais, užleista žemė, valstybinė žemė, viešas kelias privačia žeme, įsisavinta žemė, žemė ir pastatai
  • ariamoji žemė, bendruomenės žemė, nedirbamoji žemė, užleista žemė, valstybinė žemė, įsisavinta žemė, žemė ir pastatai
  • Adelės Žemė, Afroditės Žemė, Akio žemė, Arnhemo Žemė, Avadžio žemė, Avos žemė (Tokušima), Avos žemė (Čiba), Bafino Žemė, Bidzeno žemė, Bingo žemė, Bičiū žemė, Brėmenas (žemė), Budzeno žemė, Bungo žemė, Cušimos žemė, Dainava (baltų žemė), Deltuva (baltų žemė), Devos žemė, Ečidzeno žemė, Ečigo žemė, Ečiū žemė, Harimos žemė, Hidakos žemė, Hidos žemė, Hidzeno žemė, Higo žemė, Hitačio žemė, Hiūgos žemė, Hokio žemė, Iburio žemė, Idzu žemė, Idzumio žemė, Idzumo žemė, Igos žemė, Ijo žemė, Ikio žemė, Inabos žemė, Isės žemė, Ivamio žemė, Išdeginta žemė, Išikario žemė, Jamato žemė, Jamaširo žemė, Jošino žemė, Kadzusos žemė, Kagos žemė, Kajaus žemė, Kavačio žemė, Kijo žemė, Kitamio žemė, Kodzukės žemė, Kuširo žemė, Lietuva (baltų žemė), Mikavos žemė, Mimasakos žemė, Mino žemė, Mucu žemė, Musašio žemė, Nagato žemė, Naujoji Žemė, Nemuro žemė, Neris (baltų žemė), Noto žemė, Okio žemė, Omio žemė, Osumio žemė, Ovario žemė, Ošimos žemė, Pietų Žemė, Raketa žemė-oras, Reino žemė, Sacumos žemė, Sado žemė, Sagamio žemė, Sanukio žemė, Seccu žemė, Suo žemė, Surugos žemė, Sėla (baltų žemė), Tadžimos žemė, Tambos žemė, Tango žemė, Tanės žemė, Tešijo žemė, Tokačio žemė, Tosos žemė, Totomio žemė, Tuščiavidurė žemė, Ugnies Žemė, Vakasos žemė, Van Dymeno Žemė, Zalcburgas (žemė), Čikudzeno žemė, Čikugo žemė, Čišimos žemė, Šimocukės žemė, Šimos žemė, Šimosos žemė, Šinano žemė, Širibešio žemė, Žemaičių žemė
Ką reiškia žodis žemėjimas? Visi terminai iš raidės Ž.