sniegas reikšmė

Kas yra sniegas? sniẽgas sm. (4) Š, DŽ, NdŽ, (2) Dk, NdŽ, sniegaĩ pl. (4) 1. sing. SD345, H, R, MŽ, Sut, N, K, M, L, Rtr, NdŽ, KŽ baltų dribsnelių pavidalo atmosferos krituliai ar jų sluoksnis žemėje: Sniẽgas apklojo žemę DŽ. Girgžda ir čirpia po kojomis sniegas S.Nėr. Kalnų viršūnėse baltuoja amžinasis sniegas P.Cvir. Sniegas po kojų cypte cypia Žem. Sniego debesys E. Sniego audra ŽŪŽ23. Sniego pusnis ŽŪŽ75. Sniego ruzgos GTŽ. Sniego tižė GTŽ. Žiema paskiau liuob ateis, jau sniẽgo būs Krtn. Kap be sniẽgo, tai ratais važiuoja Nmč. Jeigu yr sniẽgo, tai šlajums važiuo[ja], jeigu sniẽgo nėr, kaip tu šlaja pavažiuosi Skdv. Tik buvo sniẽgas šviežus apsnigę Všv. Užpustė kelius sniegù End. Sniẽgas jau pogilis Trk. I veizėk, jau gegužės dešimta – dar tebėr sniẽgo Vvr. Laikas vievirsiui giedoti, o čia sniegas dumia ir dumia Žem. Ir duoda sniẽgas tep kai vištom Alv. Sniẽgą skepetom drebia Ds. Sniegù visos sienos apaugę LKT202(Iš). Sniẽgo kad į akį gauni, turi ko krapštyt LKT177(Smln). Drobliuoja su sniegù Klt. Žiūrint į sniegą, akys margsta Alk. Žiemą bloga, sniẽgas, nėra kaip išeit Pb. Čionai labai gilu sniẽgo: palig kaklo Aps. Sniẽgo ligi juostai buvo tenai LKT225(Krm). Ėjo par patį gilįjį sniẽgą LKKXI189(Škn). Kap dav[ė] sniẽgo, palenkė rugius Pls. Prilindo sniẽgo visur, jau bus atolaidis Pls. Sniẽgo bales (gniūžtes) mesdavom, sniẽgo vyrus liūbėdavom statyti Plšk. Daiktais jau nėr sniẽgo Mlk. Sniẽgo kai pūko privertė Klt. Sniẽgas visiškai palaidas Grž. Tetervinai įsikasė į purų sniegą sp. Atsigėrė žemė sniegù Ds. Džiaugias gaspadoriai, kad sniẽgą nuvarė JD287. Sniegas, krintąs ir tuo tirpstąs, yra gudnas vanduo J. Vasario mėnuo koks buvo – sniẽgas nupliko Jdr. Kai sniẽgas bėga (tirpsta), vilkai tura vaikus LKT122(Žgč). Sniẽgui bėgant, pirmą sykį užsivilkau šiuos marškinius Skr. Da su sniegù parvažiavau (anksti pavasarį) Ar. Kai sniẽgo daug, tai lietaus daug Aps. Gal sniegù atiduos (sakoma ilgai nelyjant rudenį) Žsl. Sniẽgą nuleidė, nebešalta, vis basi ir basi Šmn. Sniẽgas tik nulindo – basi skraidom Pls. Sniẽgas ne sniẽgas – reikia eit [į darbą] Asv. O sniẽgo – palei šitos vietos! Eiš. Aš liūbau išbėgsu, basa ant sniẽgo atsistosu Varn. Išeini, būdavo, sniegañ inklimpsti ir vėl grįžti Mrc. Kad ir sniego jau nebėra, bet su ledais kasdien beria LMD(Sln). Kruša yra sušalęs sniegas, apvalainas kap žirniai LKGII335(Plv). Trinu sniegù rankas, kojas Aps. Kap apie mėnulį ratasgali būt sniẽgo, o jei vasarą – lietaus Grv. Sniegẽlio kiek užmetė Dglš. In arklio važiavau, sniegẽlis buvo (kiek pasnigta) Aps. Eisim pakraščiu tako, per sniegeliùką Gdr. Jei per Kalėdas sniegas sniegti, tai per Jonines lietus lyja Aps. Jei sningant sniegas į trobas lenda, tai bus atadrėgis Pn. Be sniego – giria be grybo diego sp. Kai gulbės ežerą palieka, į trečią dieną lauk sniego sp. Jei šuo ėda sniegą, bus atodrėkis LTR(Ant). Jei šuo sniege voliojasi, bus atlydys LTR(Lzd). Siuntė muni anytelė žiemužės šieno, vasaros sniego StnD22. Sniẽgas drimba, rasa krinta an mano žirgelio (d.) Mlk. Nušalau kojeles nuog šiaurojo vėjelio, nuog baltojo sniegèlio DrskD137. Balina mergelė ploną drobelę – be vėjo, be sniẽgo, be vandinelio LKT86(Kl). An pečiais baltą vilnonę sniego balčiu nešiojo S.Dauk. Ji nesibijo namų savo nuog sniego, nesa jos visi namai tur dvejopą apvalką VlnE160. Tamsos pavirs ingi sniego šviesumą Mž289. ^ Mieste pinigas – kaip pavasario sniegas V.Mont. O jau dantes balti kap vienas sniẽgas Pv. Visi raudoni kaip burokai, o kad perpjautum, tai visi kaip sniẽgas LKT314(Ob). Tu tę sutirpsi kaip sniego gniūžtelė (d.) Prng. Rūbai jo tapo balti kaip sniẽgas DP591. [Nazarėjai] buvo čystesni nei sniegas ir baltesni nei pienas BBRd4,7. Rūbai jo balti kaipo sniegas Ch1Mt28,3. Kaip sniegas išbalsiu nuog griekų mano, kuriais aš alpstu PK63. Iš sniego košės nevirsi Ppr191. Prisiminė pernykštį sniegą LTR(Sdk). Sniẽgas jo nematai! Ds. Kad jį sniẽgas! Strn. Kad taũ sniegẽlis, kaip te gražu! Ds. Kojos baltos kap sniegas, o galva juoda kap anglis (baravykas) LTsV506(Lš). Ir už stogą didesnis, ir už tvoras mažesnis, ir už sniegą baltesnis, ir už žemę juodesnis (gužas) LMD(Sln). Baltas kaip sniẽgas, skystas kaip vanduo (pienas) Pnd. ║ pl. tokių kritulių sankaupa, dideli sluoksniai: Būdavo čia sniegaĩ dideli Aps. Sniegaĩ eina menkyn (tirpsta) Pgg. Tebestovi ledai, sniegaĩ – nėr pavasario Ėr. Žiemą verčia sniegaĩ iš apačios (pusto per pamatus) Vdk. Sniegaĩ apipusto žmonis, numus sulaužo Rt. Su sniegaĩs kasdavom bulbes Skdv. Ka ans pareis nušilęs, nuplukęs, privargęs par sniegùs Nv. Tie sniegaĩ kraujį gadina Als. Sunku eit per šituos sniegùs Kt. Lig mūso parejo sniegaĩs basas, vaikuo nė klumpių nedavė Kl. Per tuos gilius sniegùs nebuvo mums, vaikams, galiama išbristi Plšk. Į sniegùs pėdas pamatė vilkų Šlu. [Upeliai] sniegùs ir maurus iš visur plaudžia BM419(Kp). Toli, dauboj, atskardyj, matyti krūva sniegų sukasta ir lopetikė įsmeigta Žem. Su kurpeliums dėvėjom, po sniegeliùs braidėm, šalčio nebijojom Nmk. Pabudus saulė prausiasi kalnagūbrio snieguos B.Sruog. Ižg aure (dangaus) ateit … sniẽgai ir rytinė rasa DP520. ^ Ir rūbas jo baltas kaip sniegai BPI399. ║ ppr. pl. tokie krituliai, suspausti į gniūžtę: Būdavo, sueina dviejų butų mokiniai ir laidosi sniegais būrys prieš būrį M.Katk. Vaikai pradeda mėtytis iš sniego Šl. Pati išejo girdyties, o aš išbėgaus į sniegùs (mėtytis sniego gniūžtėmis) Šts. Mes mėtėsėm kieme sniegaĩs Ėr. 2. snieguotas oras, snigimas: Tokiam sniegè gal neatvažiavo Jrb. Sniegui galo nematyti rš. ║ pl. didelis snigimas: Kaip sniegaĩ, lijundros, tada važiuot negerai Mžš. Ateis šalti orai ir prasidės sniegaĩ Prn. 3. snaigė, snieguolė: Vienas sniegas ištirpo ant delno Grl. Tai sniegaĩ – kai paukščiai Jrb. Apsiniaukę, sniegaĩ laksto Ėr. 4. sing. prk. daugybė ko balto, krintančio žemyn: Nubalo sode žemė nuo obelų sniego J.Balt. Baltas ievų sniegas ant peties man krenta E.Miež. Žalia žemė baltavo žiedų sniegu J.Dov. 5. sing. išplakti kiaušinio baltymai: Mūs krašte atnešdavo [parduoti] kepimui formų, sniẽgui plakt Įsr. ◊ dù báltu, trẽčią kaĩp sniẽgą Ign, Vrn nieko (nerasti, negauti): O, o rasi tu ten – dù báltu, trẽtį kaĩp sniẽgą Pj. Tu iš jo gausi dù báltu, trẽčią kaĩp sniẽgą Ds. gañdro (gar̃nio, pémpės, šárkos Dkš, vyturiùko) sniẽgas Trg sniegas, iškritęs paukščiams grįžus: Šiąnakt iškrito gar̃nio sniẽgas Kt. Šiandie pémpės sniẽgas sniegti Dkš. Iškrito vyturiùko sniẽgas, vyturiukas padvės be maisto Kt. kaĩp iš pernýkščio sniẽgo Brt jokios naudos. kaĩp (lýg) pernýkštis sniẽgas visai nereikšmingas, nevertas dėmesio: Tas reikalas atrodo lyg pernykštis sniegas A.Gric. kíek (kaĩp) pernýkštis sniẽgas visai (nerūpi, negaila): Tiek jis ir jo nuomonė man rūpi, kiek pernykštis sniegas LzP. Aš tavęs tep gailiuosiu kap pernykščio sniego Šn. lýg sniẽgas ant galvõs netikėtai: Tu man lyg sniegas ant galvos nukritai!.. rš.

sniegas sinonimai

sniegas antonimai

sniegas junginiai

  • baltas kaip sniegas, kaip sniegas, pažliugęs sniegas
Ką reiškia žodis sniegatvorė? Visi terminai iš raidės S.