baltas reikšmė

Kas yra baltas? báltas, -à adj. (3), báltas, -a (1) KlvrŽ, Ms, Slnt 1. esantis spalvos, kuri susidaro, atmušant visus regimuosius spindulius; pršn. juodas: Báltas kaip sniegas Jnš. Baltas kaip pienas B. Báltas kaip drobė Grg. Báltas kaip popieris K.Būg. Báltas kai tošis Jrk121. Balta druska N. Báltas arklys iš tolo matyti Ėr. Turėjo bobutė báltą oželį Nj. Mūsų karvė bálta Grg. Jų žąsys báltos kaip gulbės Pn. Mūsų buvo keli bálti balandžiai Grg. Obelė žydi, baltà kaip apsnigta Rm. Ji užsirišus bálta skarele Vlkv. Báltą vilną prausia, kad būtų baltèsnė Tvr. Baltì debesėliai maišosi – nelis Rm. Jis gyvena baltam̃ mūre Ėr. Marmuras baltas SD192. Sėjamės pašarui ne baltųjų, bet raudonųjų dobilų J.Jabl. Baltíeji žirniai greičiau suverda Brž. Pražydo báltosios lelijos Vlkv. Žiemą, baltučiui sniegui nuklojus žemę, girioje lakstydavo kiškių J.Balč. O kiškelis baltuželis svočbą prašinėjo Tvr. Medžiai apsigaubę baltutėlaičiais apsiaustais rš. Jo akys raudonesnės nei vynas, ir jo dantys baltesni nei pienas BB1Moz49,12. ^ Baltas it bato aulas (iron. juodas) PPr315. Báltas kaip deguto puta Pnd. Baltà kap pečio kakta Knv. Visų balti dantys, ale nežinai, kas už dantų VP50. Juoda duona, balti dantys LTR(Mrj). Nei bálto, nei juodo (nieko) neatsakė Vvr. Gausi tu iš manęs – du baltu, trečią kaip sniegas (nieko negausi) Ds. Báltos pievos, juodos avys, kas išmano, tas jas gano (raštas) Pln. bálta n.: Apšerkšniję mūsų žiemos – balta balta, kur dairais S.Nėr. Kad sužydo sodaivisur tik bálta bálta Sb. Ką jis duos bálta, kad pats juodas Upn. ^ Juoda balta (juodumas baltumą) ėda J.Jabl. baltaĩ adv., báltai: Veidas buvo baltaĩ raudonas J.Jabl. Vanago kiaušiniai baltai balti (labai balti) Blv. Báltai žydi Ms, Slnt. | Druskos deda baltaĩ (daug), kad nekirmėtų Trk. 2. šviesus, kone sniego, pieno spalvos: Ana tokia bálta, graži, kaip iš pieno ištraukta Grg. Tu labai baltà, gali tave vanagas nunešti (juok.) Glv. Šiemet miltai sąla, ragaišis nebáltas Rm. Nėr ir nėr lietaus, žemė išdžiūvus net baltà Kp. Vištų mėsa baltà Pn. ^ Juodoj žemėj balta duona auga J.Jabl. Juodos rankos – balta duona, baltos rankos – juoda duona S.Dauk. baltaĩ adv.: ^ Baltaĩ valgo, juodai spjaudo (deganti skala) Dv. ║ išbalęs, išblyškęs: Báltas kap avižos grūdas Gs. Toks jau baltučiùkas, išbalęs Srv. ║ nunokęs, pribrendęs (apie javus): Rugiai jau bálti, greitai reiks pjauti Grg. baltaĩ adv.: Jei tik baltaĩ (nesubrendęs, greitai) nunoko vasarojus, derliaus nėr Gs. baltỹn adv.: Rugiai jau baltỹn eina – bus tuoj pjautini Jnšk. ║ šviesiaplaukis: Jų vaikai visi in tėvą, baltì Klvr. ║ Brž, Grg žilas: Senelis báltas kap obelis Gs. Pas tavo baltą galvą atejom guostis S.Dauk. O toj galvelė baltų̃ baltutė̃lė Lp. ║ tolimas: Tokie suejimai jau žinomi baltoje senovėje S.Dauk. 3. užbaltintas (apie viralą): Putrelė bálta – jau turiat karvę vedusią Grg. Baltì barščiai gerai srebiasi Gs. baltaĩ adv.: Karvė atsivedė, tai dabar baltaĩ valgom Sb. 4. švarus, gerai išplautas, numazgotas: Báltas kaip iš pirties Jnš. Aš nespėsiu žlugtelio skalbti ir kas dienelę baltà vaikščioti JV59. Atnešk báltus marškinius Sdk. Numazgok stalą, kad būtų báltas Rm. ^ Tai kad baltos ausys – nors ropes sėk ir akėk (iron.) PPr424. baltaĩ adv.: Tegu lietūs išpraus tau veidelį baltai! S.Nėr. Baltaĩ stalas numazgotas Dbk. Aš ten tau skalbsiu baltai marškinelius KlpD16. 5. BPII114 šviesus, giedras (apie dieną, aušrą...): O kad išauštų balta dienelė ir užtekėtų šviesi saulelė KlvD73. Kelkis kelkis, sūneli, jau balta dienelė LTR(Prl). Aušt baltà aušrelė, tek šviesi dienelė Prk. Ir atėjo ta dienelė, balta valandėlė LTR(Pn). ^ Balta diena šeimynos nemigina VP8. 6. šviesiai blizgantis: Mokėjo báltus pinigėlius JD650. Ei krinta ... ašaružės kaip baltieji perleliai JD582. 7. prk. mielas, brangus: Tavo sveteliai balti broleliai balno[ja] bėrus žirgelius StnD20. Sudievu seserėlėms ir baltíemsiems broleliams JD742. Jau sudievu tėvuželiui ir šiai baltai mamuželei KlpD34. O ko verki, dukrele, o ko verki, baltóji? JD1502. Vaikeli báltasai, jau visas dainas užmiršau Tvr. Motinėle mano, baltulyte mano A.Baran. 8. prk. geras, nekaltas: Visi baltì, visi geri, o dar riejatės Šmn. Svieto baltojo (gerų žmonių) nedaug B. 9. emph. polit. sov. kontrrevoliucinis, gynęs caro valdžią Rusijoje: Baltieji kareiviai rš. Baltoji armija rš. Baltasis teroras rš. ◊ baltóji anglìs; rš vandens energija. bàltas bìlietas; rš atleidimas nuo karo tarnybos. baltomìs [akimìs] dė́btelėti šnairiai pažiūrėti: Jis baltom dėbtelėjo į Daknį, kuris ir toliau klausinėjo mechaniką rš. Nieko neatsakė, tik dėbtelėjo baltõm akim̃ Gs. baltà dėmė̃ (vietà) kas nors neištirta: Balta dėmė geografiniame žemėlapyje rš. Balta mūsų poetinio žemyno vieta – satyra A.Vencl. báltosios eĩlės; rš lit. eilėraščiai be rimo ir ritmo. ×baltà galvà (sl.) moteris: Ne báltai gálvai tiek išmanyti, kiek ji giriasi Krkl. Lygia dalia motriškosios baltomis galvomis vadinos nu savo baltų nometų S.Dauk. Nuog baltos galvos buvo pradžia nuodėmės pirmosios DP162. baltíeji karoliùkai Gž pakalnutė. baltíeji kar̃ščiai; Vaižg baltoji šiltinė. baltóji kiaũlė; Vaižg utėlė. báltasai mìškas žr. baltmiškis: Baltasai miškas žiemą miega J.Jabl. baltíeji rùsai K.Būg žr. baltarusiai. ×báltas svíetas (rus. бeлый cвeт) platusis pasaulis: Jis visą báltą svíetą pažįsta Lp. Jie visi išėjo in báltą svíetą Brt. Ir reikia ūlinėt po báltą svíetą (po žmones) Trgn. baltóji šil̃tinė; rš med. liga, kylanti dėl alkoholizmo ir pasireiškianti haliucinacijomis (Delirium tremens). baltà várna; rš kuo nors labai išsiskiriantis iš savo aplinkos žmogus. baltomìs žiūrė́ti (veizė́tis) baltakiuoti, šnairuoti: Paklausiau žiūrėdamas baltomis į pačią Žem. Visi žiūri baltom į mudvi I.Simon. Tas vyras stova pri pečiaus i véizas baltõms, ką ana pasakys Lpl. júoda (júodu) añt bálto 1. raštu: Netikė[jo], kol pamatė júoda añt bálto parašyta Gs. 2. rš aiškiai, nedviprasmiškai. po baltaĩsiais (baltų̃jų); vienaĩs baltaĩsiais BŽ283 vien su apatiniais drabužiais: Tas išbėgo po baltų̃jų Plt. Vienais baltaisiais, basas iš miegamojo atšlepsėjo tėvas rš.

baltas sinonimai

baltas antonimai

baltas junginiai

  • baltas kaip sniegas, lygus ir baltas
  • Baltas (Ignalinos r.), Baltas (Zarasų r.), Baltas Kauknoris
Ką reiškia žodis baltasermėgis? Visi terminai iš raidės B.