juodas reikšmė

Kas yra juodas? júodas, -à adj. (3) K, J, Š, júodas, -a (1) Ms, KlvrŽ; SD34, B, R320, M 1. anglies spalvos, tamsus; pršn. baltas: Júodas kaip degutas Ds. Júodas kaip nuodėgulis Ds. Juodas kaip puodas Ds. Juodas kai pečiaus kakta Ad, Kp. Juodas kaip katilo dugnas LTR(Rs). Juodas kap var̃no plunksna Dkš. O tos mergos mamužytė juoda kaip varnelė KlvD148. O jos sena motynėlė juoda kaip kuoselė JD890. Aš esu juoda kaip kamštis Krtn. Ko tu tokis juodas kap debesys?! Lp. Júodas kai debesylas Sld. Júodas kaip gavėnas Ds. Júodas kaip vėdaras Ukm. Juodas kaip dešra Žl. Galva juoda kap anglis Lš. Juodas kaip sabalas JD1262. Vienas buvo juodas kaip sakalas, antras buvo margas kaip genelis JD791. Juoda kap suodžiai [žemė] Lp. Juodas kaip špokas LTR(Žg). [Nugara] bus kai katilo dugnas juoda BsPI19. Vienas nešvankėlis mėsinėjo vanagą júodą K.Donel. Vietoje žalios žolės tikt viena juodà žemė pasirodo K.Donel. Žmogaus į senatvę juodas plaukas pabąla Tat. Urvas žiopso savo juoda gerkle A.Vien. Nei juodas, nei baltas M.Valanč. Senis – juoda barzda, aukštas, labai rimtas vyras J.Jabl. Aplink tirštėja debesys juodi T.Tilv. Atlėkė juodas varnas, atnešė baltą ranką ir aukselio žiedelį BsO73. Júoda avis, júoda karvė Slnt. Juoda karvė, baltas pienas Ds. Juodi šunes lojo Btg. Ėmę užmušė juodą ožį BsPIII197. Skraidžio[ja] juodas vanagėlis JD36. Ėskit, žirgužėliai, juodi juodbėrėliai, baltuosius dobilėlius! JD399. Šėriau, šėriau sau žirgelį, juodą juodbėrėlį (d.) Plv. Kas margas nerašytas, kas juodas nedarytas? J.Jabl. Mergytė mano, juodos akys tavo JD826. Juodos akužės kaip serbentužės JD687. Tekėjo mano juodas kraujelis kaip lelijos žiedelis JD1275. Mano mandierėlis gražiai parėdytas, juodais kraujais aptaškytas LB106. Krušai sukūlė juodą laivelį, ledai mušo žėglelį ir juodą baragėlį N48. Juodi debesėliai plaukia Dkš. Surūks staklelės juodais dūmais, apkris drobelės juodais dūmais – tai vis mano dukrelės JD937. Žalio[je] lankelė[je] juoda upelė (d.) Dl. Juodoj žemėj balta duona auga J.Jabl. Juoda žemelė mano motinėlė JD274. Juoda žemė derlingiausia Lš. Šienelį grėbė, graudžiai raudojo, prie juodos žemelės prisikrisdama JD1509. An žirgo sėdau, nuo žirgo puoliau juodanà purvynėlin (d.) Mrk. Ir atrado bernužėlį šim juodame purvynėly JD422. Juodam laukely lygus akmenėlis tai augo be kojelių DvD250. Juodų jaučių mindžiots B. Juka juoda SD261. Juodas esmi, saulė mane nudegino CII512. Susitelkę į pulką juodą, aukštyn, žemyn mašalai grūda A.Baran. Štai purvynėlis, juods rūdynėlis, kur kas dieną braidžiojau JD308. O tu, žemuže, žemuže juoda, atėmei močiutę, atimk ir mane! JD497. Kas pramynė juodus takus per tėvo sodelį? JD579. Ei kas numynė juodą takelį iki lelijų darželio? RD185. Juodus takelius suminsi, lig mane jauną privilsi D98. Ko žvengi, žirgeli, juodasai bėreli? TŽI239. Nuo juodojo debeselio pastovėsma (d.) Dkšt. Oi ir atyrė jaunas bernelis juodamęje laively J.Jabl(Viln). Įsodinčiau mergelę į juodąjį laivelį JD300. Ar bėr bėri žirgeliai, juodieji balneliai? JD1531. Vai už girelės, už tos juodosios, augo žaliavo tiesus klevelis LTR. Ei tu, mano juodasis vainikas, kol nešiojau tave ant galvelės N164. Ant aukštojo balnuželio po juodąja žemužele, po žaliąja žolele StnD27. Parūps mun tolimi keleliai, pagris mun juodiejai purveliai StnD17. Lytutis lyja, ... vainiks rūdija juodamjam purvynėly žaliųjų rūtelių Niem23. O juodasis purvynėlis buvo mano patalėlis, nieks ma[n] jo neklojo (d.) Alvt. Žalioje girelė[je] juodasis varnelis tai juodas nedarytas JD1254. Sėk man baltus linelius an juodosios dirvelės (d.) dz. Užaugs mano juodieji takeliai, daugiau tavęs nelankau LTR. Juodoji staugūnė (zool. Mycetes niger) Blv. Juodoji, arba morčinė, gyvatė Plv. Juodasis strazdas (Turdus merula) Blv. Juodoji zylė (Parus ater) rš. Juodasis peslys (toks paukštis, Milvus migrans) rš. Juodasis lokys (Ursus americanus) Blv. Juodasis arškėtis (bot. Prunus spinosa) J.Jabl. Ta jo žmona į juodus apsirėdžius (juodais drabužiais) Skr. Kai parėjau pro giraitę, tai jau visai juoda tamsa buvo (labai tamsu) Gs. | prk.: Atskrido neganda juoda ties močios langu S.Nėr. Jeigu piktybės tavo būtų taip juodos kaip juodis MP239. ^ Aišku kaip juodas ant balto Jnš. Testa tik atsiranda juoda pėda (pavasarį, kai sniegas nutirpsta), tuoj atgis Vrn. Juodas juodo (toks tokio) nesikenčia Ėr. Bėda tau, bėda juodui – kalbėjo katilas puodui Snt. Iš dviejų juodų nepadarysi nė vieno balto Šll. Juoda duona (rugių miltų, ruginė) ne badas VP20. Juoda duona negerai, bet ir ne badai Varn. Ant balto juodo nepažįstu (nemoku skaityti) Nt. Balti dantys juodos duonos nemėgsta Mrk. Tegul jau bus tavo velnias juodesnis (tegul bus, kaip tu sakai) Trgn. júoda n.: Visur tik juoda, sniego nebėr Vb. ^ Tyli – nei júoda, nei balta (nesako nei už, nei prieš) DŽ. Varnų kad priskrido – net júoda (labai daug)! Kp. Nepažįsta nei juoda, nei balta J.Jabl. Žmonių juoda (labai daug) – eina ir eina be perstojo Ėr. juodaĩ adv., júodai: Juodai nudažyta SD34. Jis buvo juodai juodas Rt. Ana júodai mėlyna KlvrŽ. Juodaĩ mėlynas debesis ateita Kv. Tos pakulos buvusios susmilkusios juodai LTR(Sln). Juodą naktį juodos bangos kelią man juodai nuklojo rš. juodỹn adv.: Debesys eina juodỹn Ds. Juodỹn eiti Š. 2. nesėtas (apie dirvą): Júodu pūdymu laikėm lauką Rm. Avižieną paliksim júodu pūdymu Kt. Ypatingai didelę reikšmę piktžolių naikinimui turi juodasis pūdymas sp. Po baltukų dobilų vis geriau auga negu juodam (dobiliukais neužsėtame, paprastame) pūdyme Gž. 3. nuo darbo pajuodijęs; sudirbtas, įjuodęs: Juodos rankos pasaulį peni Vlkj. Balta duona juodom rankom uždirbama Ds. Juodos rankos ne sarmata Trgn. Juodos rankos kaip tik žemė Pn. Juodos panagės iš darbo Šts. ^ Juodos rankos – balta duona, baltos rankos – juoda duona (tinginys prasčiau gyvena) J.Jabl. Juodos rankos – balta putra M. Juodos gaspadinės rankos – balta duona, baltos rankos – juoda duona M.Valanč. Juodūs panagiai – baltūs grūdai (kas dirba, gerai gyvena) Švnč. Ag jau ir dirba kaip juodas jautis (labai dirba) Užp. 4. nešvarus, sunešiotas: Nenešiok per daug juodaĩs [marškiniais], duok išskalbti Jnšk. Juodì marškiniai kaip debesys ant lauko Skp. Išėjo pjaut juodaĩs marškiniais Skp. Rankos juodos kai dešra (labai juodos) Gs. Juodos kojos, nors ropes sėk LTR. Ir tas medinis stalas nukrampotas ir juodas kaip žemė I.Simon. Einu lauke juoda, sako: tinginėlė NS39. Dirbi, dirbi, o kas iš to tavo darbo: audi – nuoga, skalbi – juoda (apie darbščią šeimininkę) Skr. Ant mano mergytės juodos prakaitaitės, ant tavo lepūnės margos perynaitės N40. Juodas (fizinis) darbas žmogaus nesutepa rš. Be artojaus juodo darbelio daugel pasauliui būtų vargelio Al. Baltos rankos juodo darbo bijo Mrk. juodaĩ adv.: Jos juodai skalbia rūdynuose JV933. 5. tamsus, vėlyvas: Aš juodai nakčiai rankas ištiesiu S.Nėr. Anas galia lig juodos nakties laukti KlvrŽ. Juodà naktis atėjo, kol parsivariau (parvažiavau) – kelias prastas Pc. Lig pat juodo vakaro Šts. Čia darbelio lig juodai nakčiai Ds. Lig júodai nakčiai būk lauke, vis tiek vienas nieko nepadirbsi Trgn. Lig juodai nakčiai nelaikyk arklių pakinkęs Skr. Mes sulauksime juodo vakaro prie to darbo Skr. Iki juodo vakaro vijo S.Dauk. | prk.: Juodas kaip bato aulas (apie tamsų žmogų) Krtn. juodaĩ adv.: Bus blogai, kai akys sutems juodai (visai) Tr. 6. neužbaltintas, sausas, be pieno ir be mėsos (ppr. apie senovės pasninką): Šiltą – šaltą, juodą – baltą (baltintą) ans valgo vis tiek Ggr. Juodus grybus (be grietinės) valgiau Šts. juodai adv.: Pabūnam ir juodai (be pieno), kol karvės neturėjusios Dr. Juodai nėkas nebepasnykau[ja] Lkž. Ant juodai esu: karvė neturėjusi Skd. 7. sunkus, vargingas; liūdnas, niūrus: Autorius vaizduoja juodą baudžiauninko gyvenimą V.Myk-Put. Juodos mintys aptemdė jos protą rš. Šalin, mintis juoda! S.Nėr. Juozas, galvodamas juodas, neramias mintis, skundėsi sunkiais laikais A.Vencl. Ji vis labiau lėtino žingsnį, baisėdamasi išgirsti juodą (blogą) žinią rš. Dirba žmogus net júoda burna (labai sunkiai) Trgn. Vaikas rėkia júoda burna – net ažgesdamas Trgn. Ant amžiaus galo ateita juodóji valanda Šts. Užsidirbau pinigų, reiks pasidėti juodai dienai (senatvei ar šiaip sunkesniam laikui) Pc. júoda n.: Tegul mano akys nemato, kas juoda, klaiku S.Nėr. 8. bjaurus, nedoras: Vokiečių kariuomenei prikišami juodi darbai Pt. Tas organizacijas, kuriose žymų vaidmenį vaidino reakciniai dvarininkai, pirkliai, popai, pavadino „juodąja šimtine“ rš. Dešinieji socialdemokratai dirba juodą darbą, skaldydami darbininkų sąjūdžio eiles sp. ^ Juk aš tau nė júodo, nė balto (nei blogo, nei gero) nesakiau, ko tu pyksti?! Skr. Anas juodas pijokas (amžinas girtuoklis) buvo Žg. Ėda vienas kitą dėl juodų niekų (dėl menkniekių) Vs. ◊ juodas akmuo brangusis akmuo; juodgintaris: Akmuo juodas SD57. juodasis metalas ketus, geležis, plienas (skiriant nuo spalvotojo, pvz., vario, sidabro): Žymiai išauga juodųjų metalų gamyba sp. juodasis Petras Ds tokia korta; toks kortomis žaidimas. juodoji liga J juodligė. juodoji biržaneoficiali, spekuliacinė birža.

juodas sinonimai

juodas antonimai

juodas junginiai

  • juodas darbas, juodas jautis, juodas kaip degutas, juodas kaip smala, labai juodas
  • Absoliučiai juodas kūnas, Juodas (Varėnos r.), Juodas Kauknoris, Raudonai-Juodas medis
Ką reiškia žodis juodasermėgis? Visi terminai iš raidės J.