ties reikšmė

Kas yra ties? 1 tiẽs praep. su instr. (dat., gen., acc.) K, LzŽ 1. SD293, H178, R, Sut, N, K, BPII489, KlG168, OsG167, S.Stan, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, Lz, Vlk, Pv, Mžš, Plšk, Yl, Vgr žymint daiktą, asmenį kaip vietą, kurios artumoje kas vyksta, yra: Ties butu apsistok MŽ. Čia, ties mūsų langu, vienas žmogelis ilgai stovėjo ir ko laukė J.Jabl. Mano butas stovi ties malūnu KBI20. Ties pat namais paklydau J. Ties mūs va namais kasa ravą Tvr. Čia tiẽs jais gyveno, kitapus kelio Sb. Gyveno ties Krevu Dv. Nustojo keleivinė viškui ties gryčiai LD428(Ppl). Glitiškėse mokykla buvo ties plentu Pb. Teip ir liko nebaigtas akmens tiltas ties Rumšiškių miesteliu LTR(Drs). Ties kūtėm tiltas padarytas Lnkv. Žiūrėk va čia, ties tuo daiktu! Kur. Jau vilkas ties manim lekia Lp. Pastovėk ties vartais KlbIV88(Mlk). Man prakirto ties akia – mažko akį negadino Rs. Ties tavimi tegu guli kepurė J. Pasiėmė delgę, pasipjovė žolės, pasimetė tiẽs šulniu Km. Tiẽs viduriu daugiau suvaryk šieno Ktk. Tiẽs kožnu lauku buvo pieva Mrs. I pamatėv, ka ties mūso troba didžiausia liepsna LKT84(Grg). Pakavokit šventorely ties didžiajam altoreliui LTR. Tai nusižvengė bėras žirgelis ties rūtų darželiu LLDII163(Smn). Tą alvę ir stuobrinę pastato ant stalo ties mergomis JR28. Jei lubos braška ties durim – bus vestuvės LTR(Rm). Abaze gulinčius žemaičius vokyčiai Padaugavė[je], ties Aušrodės pile, išpjovė S.Dauk. Vėjas lazdas lanksto, ir ties malūnu vanduo ūžia LzP. Daržely mano, ties langais, pražydo astrai, rudens gėlės L. Gir. Lenktyniuoja, raitos bangos ties krantu S.Nėr. Netrukus ratai įvažiavo į mišką ir sustojo ties ta vieta, kur gulėjo sukirstos malkos J.Balč. Vaikai ir šeimyna tur sudėję rankas patogiai ties stalu stovėti ir byloti VlnE37. Išvydo tris vyrus ties savęs stovinčius BB1Moz18,2. Nei avies, nei galvijo kokio tenegano priš šį kalną (paraštėje ties tuo kalnu) BB2Moz34,3. Bet jau imkime ties savęs evangeliją DP355. O štai stovėjo trys vyrai ties jį Ch1Moz18,2. Ir regėjo Izrael egipčionius numirus ties kraštą marių Ch2Moz14,30. Ties aklojo nestatyti įtranką CI224. ║ žymint daiktą, asmenį kaip vietą, prie kurios veiksmu prisiartinama: Susto[jo] ties mumì mašina DrskŽ. Nuejau tik tiẽs Treiniu, ir pradėjo lyt Ktk. Ar vieną kartą ateidavai ties jų namais elgeta grynu, ligonimi DP16. O patsjen vėl išejo ties marias, o minia visa atejo jop, o ans ją mokė ChlMr21,13. ║ žymint buvimą kieno nors akivaizdoje: Žadėjęs bu[v]o… Dievas per angelą, jog Jonas turėjo būt didžiu ties juo DP462. Štai visa šalis ties tavim Skv1Moz13,9. 2. BtMt2,9, DŽ, LKGII644, Vlk žymint daiktą, asmenį kaip vietą, virš kurios kas vyksta, yra: Ties manim, ties mano galva vanagas skraidė J.Jabl. Saulė buvo tiẽs mūsų galvomis NdŽ. Tiẽs durimis gali matyti įrašą KŽ. Aroplanas skraidė ties sodžium Grž. Šiltu oru tiẽs vandeniu pasikelia garų NdŽ. Saulė jau ties debesim užeina Grž. Kap voras nusleisdo ties stalu, sako, svečiai bus, a tau kokią žinią atneš Grv. Nesmagu mums būti nė dienelę, neteka ties mumissaulelė JD896. Suka paukščiai ties pušynu, klykia išsigandę S.Nėr. Elena vėl pažvelgė į motinos fotografiją, kabančią ties lova A.Vencl. 3. K, Ch1Moz11,2 prieš, pirm (žymint apytikrį laiką, laiko santykius): Tiẽs saulės užtekėjimu KŽ. Gimė ties žiemiu, mirė ties pavasariu Užv. Ties vakaro metą Ch1Moz8,11. 4. Kvr žymint priklausymo, pavaldumo, nuosavybės santykius: Žėdnas ties save tur duonos ir apsieina J. Mašiną turi tiẽs savim (savo) Lkm. Tiẽs saviem turė[jo] karvę, paršiuką Klt. Kas dirba, tas turia tiẽs savim arklį LKT313(Ob). | Kad nėr mergaitės ties man', tai, bala nemato, nevesiu Pš. Anas gerai gyvena, tiẽs savim turi dvi tarnaiti Ml. 5. KŽ, OGLIII343 žymint veiksmo nukreipimą į patį veikėją: Jis tik ties savim temato Ėr. Yra žmonių, kuriems dėl kitų galvos neskauda, kurie tik žiūri ties savim J.Jabl. 6. žymint palankumą ar nepritarimą kam: Ties katrais eisi? E. 7. nusakant veiksmo priežastį: Taigi perskirti ties valdžia lietuviai atsiskirstė ir ties tikėjimu A1884,6(J.Šliūp). 8. žymint asmenis, patiriančius kokią nors būseną: Tačiau dar didesnė laimė nusileido ties žilom Bernotų galvom, kai pavalgęs sūnus paėmė nuo suolo ryšulėlį J.Paukš. Amžina linksmybė bus ties jų galvomis CII927. | Vis dėlto jis ties savim ponas – turi kuo gražiai pavažinėt Ėr.
2 tiẽs modal. K žr. 2 tiesa: Buvo, tiẽs, žiniuoniai, pilni datyrimo, bet pasakom neteisingom svietą pripenėjo BM451(A.Baran).

ties sinonimai

Ką reiškia žodis tiesa? Visi terminai iš raidės T.