pirm reikšmė

Kas yra pirm? 1 pir̃m adv.; SD167,294 žr. 1 pirma: 1. Pirm padirbk, paskui girkis rš. Tada gaspadorius pirm pats persivertė per peilį, o vėliaus bernas LTR(Vrn). Pirm ragino visus gailėjimop nuodėmių, paskui to vedė juos krikštop DP28. ^ Pirm pataisyk gūžtelę, paskui gauk vištelę Pšl. | Vokietis suskubo tavo žirgan sėsti, pirm negu jam galėjo sukliudyti, ir paspruko V.Krėv. Pirm lig nepašėrus duok liekarstas (vaistus) galvijams J. Pirm negi SD248. Pirm neng H. Pirm negu mirsiu, aš tau savo lauką užrašysiu J.Jabl. Bau nenori pirm ištirti (patirti, pamatyti) Egiptą prapuolusį? BB2Moz10,7. Jam pirm nei kitiems apaštalams pasirodo BPII35. Pirm neg prašuks, ižklausysiu juos DP212. Pirm negi Abrahomas buvo, aš esmi MP127. Nebūkit tada jiems lygiais, žino nes tėvas jūsų, ko jums reikia, pirm nekaip jį prašot Ch1Mt6,8. ^ Pirm ne gaidys pautą padės B. Pirm neng plunksnos paaugo (užaugo), negali lėkti ST204. 2. Jiedu pirm riejos, kol parsimantyjo, ir jau dabar geruoju gyvena J. Pir̃m biškį padirbinės, o dabar nėko Pvn. Motė Piloto paalgojo jį teismui, kaip pirm Judošius ir patis Pilotas paskui to DP171. O jei jautis pirm buvo dūręs, ir ponui jo tatai buvo sakyta, bei jis jo nesuvokė BB2Moz21,29. ║ Pirm čia buvo toks pušynalis Krtn. 3. A minios, kurios pirm ir paskui ėjo, šaukė bylodamos SPII144.
2 pir̃m praep. su gen., pìrm Gs, Skr, Ktč; H žr. 2 pirma: 1. Pirm aušros SD293. Pirm dekreto SD230. Tai pir̃m šešių nedėlių nusidavė K. Pirm dienos atsikeliu B Tviska žaibai pirm griovimo J. Tas buvo po to a[r] pirm to? Pgg. Pamėgink pati pirm gegužės išsimaudyti! I.Simon. Į raštijos kalbą téisė teįvesta pirm trejų metų K.Būg. Kodėl jų (ponų) taip daug pir̃m čėso giltinė suka? K.Donel. [Kas buvo] pirm to sugrįžimo, dar aš nepasakojau Šd. Tą darbą pirm visko padaryk Grž. Kruopai išverda pir̃m meisos Lkv. Tas buvo pir̃m svietkario Krg. Pirm saulės užtekėjimo OsG166. Liuobam išginti [bandą] pir̃m saulės Mžk. Rugius nupjauna pirm saulės laidos LTR(Onš). Dilbaitė pirm vestuvių sakė, jog ne už Tupikio tekanti Žem. Ta buvus pirm to sveika ir gražiausia visų mergaičių an žemės Jrk113. Gaspadorystė toli daugiaus pasiseka, kaip pirm to, kaip dar sumišai ganė K.Donel1. Pirm trijų mėnesių nepargrįšiu KBI42. Jau pirm metų išvažiavus Pgg. Prūsų žemė pirm atsibastymo vokiškųjų kryžokų ... buvus panaši in gražiai apdirbtą daržą BsVVII. Atrado Lozorių jau pirm keturių dienų mirusį M.Valnč. Pirm kelių valandų ūkinykas ar didžturtis savo turtų galo nežinojo, ugnie pasikėlus, paliekta paskui vargutu ir ubagu S.Dauk. Da pirm visko iš skrynutės pasivalgė, o paskui apsiavė tais čebatais BsPIV7. Aš pirm tavęs ištremsiu amoritus, kananitus BB2Moz34,11. Pirm (paraštėje tarp) vakaro turėsite mėsos valgyti bei ryto metą duonos privalgysit BB2Moz16,12. Ižpildysis, ką jumus pirm to ne vieną kartą sakiau DP211. Didžiausia pusė žmonių pirm šešių dešimtų išeit iž to pasaulio DP580. Persekiojo pranašus, kurie buvo pirm jūsų Ch1Mt5,12. ^ Pirm valgio nėr šokio ST142. Pirm čėso negali lėkt ST204. Negirk pirm ryto mergą, nei pirm vakaro dieną Sch95. Neišmėtyk pirm laiko strypų – po tam nesurinksi LTR(Brž). Pavasarį pirm alksniams sprogstant I. Pirm auštant keltis KBI49. 2. Pirm ko sėdžiu SD278. Maršalka tanciaus, pirm kitų tanciuj ejąs SD143. Pirm arklio bėgo Rz. Baltaragis pamatė pirm savęs take šešėlį Žem. Kerdžius kaimenę pirm savęs gena KBI50. Pir̃m manęs ėjo kitas K. Eik pirm žmonių bei imk nekurius vyresnius iš Izraelio su tavimi BB2Moz17,5. Pareitis ... pirm avių savo eiti BPII168. O Judošius ėjo pirm jų SE251. | Balsė i, padėta pirm a, e, o, u, yra minkštinančiu ženklu S.Dauk. 3. (plg. vok. vor) prie: Ketvirta ją kančia ištiko, kad pirm miesto sūnų savo sutiko SGII84. Atmetė (viršuje išvilko) vaikai Izraelio savo greikštumą nuog savęs pirm kalno Horeb BB2Moz33,6.
3 ×pirm- (plg. vok. vor-) praef. nusakant veiksmą, įvykstantį pirma ko: Pagiedmi, pirmgiedmi R388. Pirmbėgti N.

pirm sinonimai

pirm antonimai

Ką reiškia žodis pirma? Visi terminai iš raidės P.