paskui reikšmė

Kas yra paskui? 1 paskuĩ adv. K, Ds, Ldvn, Pb, pãskui Žgč, Klvr, pàskui Jsv; R, Sut 1. tada, kai ankstesnis veiksmas atliktas (žymint vienas po kito iš eilės vykstančius veiksmus): Pirma gerai išakėk, paskuĩ sėk Glv. Javus džiovena, paskuĩ iškulia, paskuĩ vėl džiovena Antr. Pasigirsta šaudymas. Viena papliūpa, paskui kita, ir dar kita J.Balt. Pàskui siūlus parpjaunam par pusę [verdamos į nytis] Prnv. Pãskui kai pradėjo apie jį sakyt, misliau, kad klieda Slm. Parėjo, tuoj už stalo, prisišlavė prisišlavęs, paskui bimbt lovą i gulia Škn. Pãskui skaito gerybes, kurios ižg čia eit DP190. ^ Pirma meiliai, paskui – peiliai PPr128. 2. Grv po kiek laiko, vėliau: O kas bus paskuĩ, kad jau gyvent nederėsim? K.Donel. Užnoksi, mažas būdamas, ar velnias tave atganys paskui?! J.Balt. Miškas buvo, paskuĩ iškirto Trak. Nusimainė (mainikaudamas gavo prastą arklį), kad pats paskuĩ neliaunas Grz. ║ kada nors vėliau, kitu laiku, ne dabar: Pãskui suvalysim Šlu. Dabar neturiu kada, paskuĩ užeisiu Dkš. 3. vėliau negu kiti: ^ Kas pirma į maišą, tas paskui iš maišo NžR.
2 pãskui adv., paskuĩ paskos: O paskui eina dar didesnė minia žmonių J.Bil. Paskui važiuoju R263. Pãskui ėjimas KII78. Eina pãskui atsilikusi Ūd. Sekioja kap uodega pãskui Dkš. Kumelukas bėga pãskui LKKI86. Vienas pirma bėgo, o anas paskuĩ Nmč. Kai mūsiškis išvažiavo, tai ir tie pãskui nėrė Vdžg. Duok dvylekį ir sek pãskui Nm. Ein našlelis paskui su šviesia plintele, žada muni šauti raibą geguželę StnD13. Gaspadinė ein į svirną, ir višteliai paskui BsO23. Diedukas įsidėjo vilką ant vežimo, važiuoja – lapė skrenda paskui (ps.) Pls. O tu, uodegėle, ką tu veikei besivilkdama pãskui? Jrk50. Pilvas pãskui atsivilko PP73. Silpniausias anų kūdikių verkdamas paskui ėjo Ns1858,2. Minios, kurios pirma ėjo ir pãskui sekė, šaukė DP1. Jie tuojau, palikę tinklus ir tėvą, nuėjo pãskui DP377. ^ Kas paskui slenka, – likučius renka LMD(Vlk). | Ir tas iš paskui pradėjo vytis Ob.
3 pãskui praep. su acc., dat., gen., paskuĩ 1. iš paskos, įkandin: Tuojau, paskui ką SD170. Eimi paskui jį R263. Šuo pãskui žmogų bėga GK1933,9-10. Jis (ošimas) kelia jo minty vieną paskui kitą skaudžius atsiminimus J.Bil. Jis pãskui mane eit N. Paskuĩ jį bėgo šuva An. Paskuĩ karves reikia eit Trak. Julius mikliai pjauna, aš pãskui jį jokia mada nespėsiu rugių rišt Skr. Pãskui piršlį įsirito į kambarį ir jaunikis KzR. Paskuĩ vežimą eina OG437. Jis paskuĩ mane ėjo Sb. Viena pãskui kitą Zt. [Šernai] vienas pãskui kitą lekia Pb. Vienas pagal antrą, paskui kits kitą B. Pãskui save šunį vedėsi Ps. Pãskui ją vaikščiot nereikia, ji viską geriau už mane padaro Dkš. Paskui žmones eidami PK149. Paskui mane ėjo trys jauni berneliai LTR(Onš). Egipcianys atejo paskui juos, ir anys bijojosi didei ir šaukėsi ponop BB2Moz14,10. Egipcianys sekė ir įėjo paskui jų BB2Moz14,23. Greitai bėga dešinėn paskui anų Vd. Juozapėlis giliai atsiduso, o paskui jį atsiduso ir abi moterys J.Balt. Idant taipajag paskui tave galėtų kalbėti ir atmintinai išmokti Vln4. Kas ... neit pãskui mane, negal būt mokytiniu manuoju DP490. Jeigu kas nori eit paskui mane, teužsigina pats savęs Ch1Luk9,23. Taip jis, padėkojęs seniui už rodą, pasileido paskui kamuoliuko MPs. Ji bėga pãskui jam Pgg. Neik paskui pageidimus savo SPII188. ^ Paskui kekšes kurpes neša, paskui šelmius virves veja B. Kur eisi žmogus, smertis paskui tave seks Sln. Sek paskui bitę, įseksi į medų J.Jabl. Paskui visus nebėk, o nė vieno nepavysi PPr224. ║ su dat. po linksnio: Sekiojo jam paskui, kur tik vien jis ėjo rš. Aš tavo vietoj nė skersa nepažiūrėčiau į tokią mergą, kuri kitiems paskui bėga I.Simon. Eik jam pãskui K. Mokytojis pirma ėjo, o pãskui jį (jam pãskui) jo mokytiniai KI648. Eisi Naujokui pãskui Pgg. Eik vis kalei pãskui, ir ant kurio stukio ji atsisės, tai tas mano stukis, tą ark Sch157. 2. (sl.?) po (laikui žymėti): Jy tekėjo tai šešiais metais paskuĩ mañ Slm. Paskuĩ lietų buvo baltas vanduo Str. Paskuĩ tą karą buvo mokykla Dsn. Paskuĩ krikštynas i kvarabą gavo Str. Ir taip per ilgus metus sūnus paskui tėvą sėdėjo aukštoje Merkinės pilyje V.Krėv. Mišias tankiai laikydavo paskui kleboną Žem. Ištikimieji pãskui tamsybes to pasaulio šviesiausią žibėjimą išvystų DP542. Deja man, jeig pãskui teip tūlus vaistus nebūsiu sveikas DK143. Pãskui manęs užgimė DP24. O pãskui to viso pikto ant pabangos ateis anas didis persekiojimas DP14. Paskui mūkų savo gyvas pasirodė VlnE72. Tasai yra, kurs paskui manęs ateis, kursai pirm manęs buvo VlnE7. Idant ... pãskui tai vargų gyvatai ... mus atvestų ... garbėn karalystės dangaus DP566. Ir sergėkimės jų pãskui to (l. potem) didžiaus neg velino, giltinės ir paties pragaro DP183. Paskuĩ to anie šarvinykai žalnieriūs prišoko ir metės ant Viešpaties DP156. Paskuĩ tatai archaniolas patriūbys anąja triūba DP15. ×3. (vok. nach) po (eilei nusakyti): Pãskui tėvą aš tave labiausiai myliu KBI32. Pãskui tave man nieks taip ne malonu kaip tėviškė KBI32.

paskui sinonimai

paskui junginiai

  • kad paskui nepatektum, vienas paskui kitą
Ką reiškia žodis paskuigalinis? Visi terminai iš raidės P.