velnias reikšmė

Kas yra velnias? vélnias sm. (3) KBII54, K, FrnW, RŽ, DŽ, NdŽ 1. LEXXXIII334 mit. žemės ir požemio dievaitis, kipšas, pinčiukas: Mūsų mitologijoje velnias pagrobia Aušrinę sp. Pikulas buvęs senas, žilas vyriškis su ilga žila barzda, mirtinai blyškios spalvos, apsisiautęs baltu audeklu, žvelgė iš padilbų į kitus ir reiškė velnią prš (J.Bretkūnas). Velniai gi būdavo jaujoj – bijodavom eit Aln. Velniùkas kūrendavo jaują Dgč. Būdavo seniau visokių ir velnių̃, ir raganų Trgn. Velnių̃ niekas neregė[jo], tik niūkdavo ir niūkdavo apie vélnius Aps. Katras bijo, tai ir vélnias visur esti Šmn. Kur velnias sėdi, tai te perkūnas muša Švnč. Velnias visada pasiverčia žmogum Grv. Prakeikti numai, velniaĩ lankos vakarais Kv. Kas subrazdėjo, sako, velniaĩ vaikščio[ja] Lk. Kur suodžiai, tę velniaĩ gyvena, po pečka PnmŽ. Kaip ėmė až kačergos, kapt ožiokui šitam až ragų – vélnias gi Kp. Vélnias kėbžlino ir atkėbžlino pas tave J. Ėgi ateina vélnias didelis, su ragais, su barzda kaip par ožką LMD(Klt). Žiūro, kad vélnias su ragais, su skūra, su šersčia Dsm. Išlindo toks nususęs velniùkas iš po to akmenio aplaužytom ragelėm (ps.) Brž. Ant to tilto stova juodas su kumpais ragais vélnias End. Negražūs velniaĩ gi buvo, nieko te baisaus nėr, ale tiktai su rageliais ir koja kai karvės Ant. Par vélnią kojos kai arklio LKKVII203(ČrP). Jeigu nosy bus viena skylelė – vélnias, jeigu bus bato pėda tuščia – išeina, vélnias (ps.) LKT214(Jnš). Jei y[ra] nosės nekiauros, ta žinojo, ka tas yr velniùkas (ps.) End. Seniau mano bobutė su velniaĩs šokdavus Všn. Eidavo velniaĩ į gužynes i mergas užšokydavo Klvr. Sakydavo, ka velniaĩ arklius jodinėja Grž. Mane pačią velniaĩ nešiojo po mišką – net Rudakiškėj buvau atsikliuvus Slk. Ir verkiau, ir žegnojaus, ir vélnius šaukiau, kol priejau gryčią Jdp. Senovės žmonės pasakodavo, kad velniaĩ ripką mušdavo ant kelių Pc. Nuo saulės sėdimo velnias darbą pradeda ir dirba, iki gaidys pragysta, o tada jau meta LTR. Ryto metą užgiedojo gaidys, vélnias i pranyko Trš. Gaidy, kurtiny, giedok, velniaĩ dūšią paims Šmn. Visi velniaĩ išrūko pro kaminą JT452. Pasikorimas tai nuo velnio pareinąs BsMtII63(Nm). Vél[nia]s bijo šermukšnio Sd. Velnias, su šermukšniu suduotas, bėga į šalį BsMtI10(Sln). Su tąja [šermukšnine] lazda galėjai vélnią mušt, lai jis pats iškas, kur yr [pinigai] Sk. Žmonys sako, kad vilkas velnio plauką turiąs, už tai žmogus, vilką pamatęs, nušiurpsti, nusigąsti Sln. Iš velnio pasidaro smala, o iš Perkūno – auksas LTR(Kbr). Ką kiaušinį po pažaste išnešioja, tai išeina vélnias Pst. Jūs velnią pristojot ir velniui teksit LTR(Brt). Viesulai sukanties, velniukai svodbą kelią BsMtI28(Nm). Jeigu esti vėjas didelis, tai žmonės sako, kad velnias veja savo bobą LTR(Ssk). Kap pučia didelis vėjas, tada sako: velniaĩ pirtin eina LKKXIII138(Grv). Velniaĩ dūšią neša, – sako, kai didelis vėjas Sld. Lauke velniaĩ su raganom dūksta (labai blogas oras) Tr. O, vélnias su ratais parvažiuo[ja] (artinasi perkūnija)! End. I sako parvažiavęs, muni vel[nia]s apsėdęs buvo Sd. Gatavai vél[nia]s prisistojęs i šnibždėjo į ausį (žmogus keistai elgėsi) End. Velnias tave užsėdo, kad nebegalima susikalbėti?! Srv. Nu velnio apsėstas, apstotas D.Pošk. Tave gal vélnias apsėdo, kad tep vaipais? Švnč. Jau nebė[ra] galvo[je] žalčiuo, musi vél[nia]s aną apsėdo Trk. Kiba tave velnias apsėdo?! Pns. Nu ta y[ra] vélnio apstota boba tikrai Klk. Jį vélnias apstojo nekeikiant Bt. Vélnio nemačiau, tik vélnio pristotą žmogų Gl. Ar vélnias jį pristojo?! Snt. Gal jis vélnio parinktas? Tr. Velnių varytojas, užkeikėjas ŠT270. Aš kareivis, sako, nebijau nė vélnio (ps.) Šv. Sako, ar matėt kas gyvą vélnią? Tl. Drąsus buvo, tai klausia: – Vélne, ko vaitoji? Slv. Vélne, paleisk, aš tau atiduosiu dūšią BM385(Plt). Velniùkuo dūšią pardaviau, i atnešė auksinių piningų maišelį Žr. Vélniau! LKGI218(Aln). Velnè! LD218(Klt, Tvr, Trgn, StngŽ30). Vel̃ne! Pgr. Velnelì broleli, paleisk, daugiau nebeisu vogti! LKT46(Vgr). Ima velniukas ir sugundo niekus plepėti, šaipytis… Pt. Velniùkai liūb eis su tais piemenukais risties Šts. Kad sausas šiltas laikas, nė vieno velniùko pri piemenų neateis Šts. Neikiat į krūmus vieni patys, o ten velniùkas lauka jūso Akm. Tokį maišą atnešei į pat laukų galą! Sakau, velnùkas biškį padėjo Kl. Mat jau ans mislijo, ka velnáitis aną šnekina, ne vaikis Kl. Radau mažuką avinuką ir bijau imt: gal velniùkas Pv. Kiūtodamas ant kelmo net apsiverkė velnytis BsMtII15(Srd). Velniū́tis juokias, ik valiai juokias (ps.) Dglš. ^ Tu piktas kaip velnias Stč. Tas šuo piktas kaip velnáitis Akm. O o, dabar vaikai kaip velniaĩ – žodžio nepasakyk Žmt. Susisukusi kaip šimtas velnių̃ Krš. Bjaurus kai velnias Pn. Atšiūžus kaip velnias Svn. Geras kaip velnias (iron.) KrvP(Dkk). Gi aš buvau kap velniùkas greita: kur mano neapeita, kur neaplakstyta! Pv. Ano šono pajauniukai ilgom kojom kaip velniùkai (d.) Slk. Menkutė, ale tokia sukčius kap vélnias Nč. Jis suktas kap velnias Lš. Šneka kaip žmogus, mislia kaip velnias Gdž. Pasleidęs kaip velnias Gdr. Bepigu anam negyventi – piningingas kaip vel[nia]s Ms. Rangus kaip velnias Skdv. Didelis kaip velnias, durnas kaip perkūnas KrvP(Srv). Baisus kaip velnias raiste KrvP. Ana y[ra] sveika kaip velnias, tik nepaslenka dirbti End. Mirė mirė visą žiemą, o dabar eina boba kap vélnias Rdm. Suvaikėjęs kap vélnias, suvisu durnas Švnč. Paikas kaip velnias BsMtII61. Pasipūtęs kaip Šiukštos vel[nia]s Žr. Tu panašus in Vygrių vélnią Pns. Atsipūtęs eina kap vélnias Dglš. Susilenkė kaip Vicento velnias VP43. Kočio[ja] (spaudžia prie darbo) kaip vélnias Vicentą End. Raišas kaip devintasis vél[nia]s Vkš. Graži kaip pupų velnias (iron.) LTR(Vl). Graži bjaurybė (mergaitė) kaip velnias! Rm. O ano akys žibėjo kaip vélnio tą vakarą End. Gavo tokį gerą piršlį, kaip vélnio botagą, – ir sumezga, ir atamezga JT366. Mano burna kap karvelio, o tavo gerklė kap vélnio Jz. Liežuvis kaip vélnias Adm. Meluoja kai velniai Srd. Smirdi kaip velnias Mlt. Bezi kaip vélnias, sarmatos neturi DūnŽ. Purvinas kai vélnias Dglš. Vaikas murzinas kai velnýtis Ar. Toks esi kaip pipirų velniùkas Žr. Par dieną nu tos kuknės paliekti paišinas kaip vélnias Pln. Parėjo kai velniùkas nudulkėjusi Žg. Išsitepus (išsidažiusi), išsidarius kap kokis vélnias – aš jos sarmatinuos Pv. Pajuodęs kaip skudurų velnias LTR(Grk). Karvė juoda, o jis baltas kai vélnias Jrb. Ka ta Klaipėda nusmilkusi kaip vélnias End. Paalksnės juodos, tai sako – kai vélnio šūdas Šmn. Apsileidusi ir aš, pasidariau kaip vélnias End. Parejo aną vakarą girčiausis kaip vél[nia]s Trk. Baugūs kai velniaĩ, sunku sugaudyt tuos viščiukus PnmŽ. Stora kai vélnias [bebro oda], nė[ra] te blizgėjimo Vdn. Meisa y[ra] ta sūri kaip vélnias End. Ka tas piningas y[ra] kaip vélnias neskalsus End. Kiečiai auga teip kaip velniaĩ, aš negaliu anų išpjauti – kaip medžiai Yl. Verskiat šakainį – smelka rasodną kaip vélnias End. Nėr ganyklos, vargstam kaip velniaĩ Rdn. Kai juodas vélnias vargau LKT117(Rs). Kur aš, te i vélnias su kačerga Ad. Norėjo dirbti kaip velniaĩ Pgr. Pluša kaip velnias po peklą Btg. Dirbdavai kai juodas velnias, i gana Pžrl. Tingi tu uogų skyt kai vélnias Jd. Pampsosi tu munie, kai velnias pry pečiaus! Darbo imkis! Vvr. Žentas dirba eiguliu, abu vagia kaip velniaĩ Alks. Mano dùkters aust nei burbt, verpt nei stukt neina, o jau šokt – kaip velniaĩ Snt. Noru ėsti kaip vélnias Krš. Ženytis nori kap vélnias, o šienaut nemoki Kš. Bus tik vélniui darbo daugiau apsiženijus Sld. Visi pacai pri munęs kaip velniaĩ parejo [iš kaimynų] Krž. Seniau bernai kaip velniaĩ kad mušdavos Slm. Ėmiausi kai su velniaĩs Jrb. Gavom [mušti] kaip velniaĩ maiše Snt. Al šetonuo duoti ugnies (mušti) kiek vélnias nemato End. Pijokai abudu, gyvena kaip du vélniu (mušdamiesi) Krš. Ko dūksti kaip velnias Žvr. Liuob siusma po duobą kaip velnáičiai Trk. Raba kaip vél[nia]s po kaulinyčią Sd. Netratėk kaip vélnias kiaulinyčio[je] Tl. Išvažiuoja [autobusas] ne laiku, lekia kaip velniaĩ Gdž. Mes sušlapsim [per lietų] kai velniaĩ Auk. Gyvena kaip velnias raiste PPr284. Šūkaloja kaip velnias raiste TŽIII389. Trankosi kaip velnias, perkūno genamas LTsV132(Klvr). Siuva aplink kaip velnių apsėstas Trs. Laksto po kiemą kap vélnio apsėstas – vis neatsiranda tos kopėčios Gž. Rėkia kaip velnių apsėsta LTR(Vdšk). Ko šauki kai vélnio apsėstas? Grdž. Ko plyšti kai vélnio draskoma?! Rs. Cypia kai velnias terboj Zr. Negaliu dainuot, imu verkt kap vélnias Graž. Suriko senis kap vélnias ropėse Vlkv. Vaikščioja kaip velnias po ropes PPr290(Kp). Įsikraustė kap velnias į ropes Mrj. Sėdi kap velnias ropėsa be darbo Rod. Sėdi kai velnias ropė̃s ir jodo žmones Trgn. Jodo kaip velnias dūšią Brž. Sėdi kaip velniui dūšią užrašęs Bsg. Griebė tas [motociklo] dalis kap vélnias dūšią Rdš. Lekia lyg vélnias dūšią nusistvėręs Kbr. Tąsai tą vaiką be reikalo kai velnias dūšią Skdt. Pasigavo kaip velniai dūšią ir išsivežė Slm. Tas lakina muni kaip vel[nia]s savo motiną TŽI315(Sd). Tęsia kaip velnias močią par raistą Ds. Pats ūkininku tapti jis niekados negali, bet prie ūkės jis it velnias prie dūšios kabinasi A1885,233. Kap vélnias prikliuvo [prie jo] LKKXIII126(Grv). Šokinėja kaip velnias po bajoro kelnes PPr423(Pšl). Kratykis tu nuo jo kaip nuo kokio velnio! Slm. Išbildėjo kap vélnio nešamas Vrn. Tas arklys leka kaip šimtas velnių̃ parsigandęs Yl. Dulmargė išpančiota bėga kaip devyni velniai Šts. Tikra pasiutynė su tais gyvuliais: zylioja lyg velniaĩ Skr. I lekia kap vélnias par ledą Ml. Lekia kaip velnią pasigavęs Sml. Jie kaip šoks lėkt su tuo laužu, kaip velniaĩ su pečionėm Pn. Intūksėjo kai velnias su žarijom Sld. Bijo kaip velnias bobos KrvP(Dkk). Bijo kaip velnias perkūno KrvP(Pln, Ps). Prisisaugojo kap velnias perkūno Onš. Bijok tokios nelaimės (nesantuokinio vaiko) kaip vélnio Klk. Plakdavo žmonis, bijojo ano žmonys kaip vélnio Užv. Nekentu aš ano kaip vélnio End. Teip nekenčiu kaip ir velnių̃ Pnd. Nekenčia kaip velnias gaidžiagystės Rz. Kaip velnias gaidžių nekenčia LTR(Gdr). Atsiviepė it velnias priš perkūniją Skd. Ko vaipais yt velnaitis žaibus metant? Skd. Šoka įsisprendęs kaip vel[nia]s priš žaibus Šts. Šaipos kap velnias prieš debesį Prl. Titinasi kaip velnias prieš debesį PPr290(Prn). Ko žiūri kaip vélnias į rupūžę, ar nepažįsti? Skr. Žiūra kaip velnias į gegužę Krž. Žiūri kai velnias an varlę Skp. Ko žiūri kreivom akim kai velnias į savo motiną? Srd. Nuskambėjo kap velnių̃ pulkas LKT198(KzR). I diginiuos, i puldinės kaip vél[nia]s jaujos degti Užv. Šoka (Tuntuoja Dglš) kai velnias, balą aždegęs Rš. Jei ką dideliai ilgai dirbo: – I ko čia, – sako, – neužrauki kaip vélnias ežero End. Užsodino kaip velnią ant pinigų puodo (netinkamą žmogų paskyrė) J.Jabl. Pakliuvau kaip vélnias į vaiską: labai blogi metai buvo, lietingi Snt. Sėdo kaip velnias į pipirus PnmA. Įsivėliau kai velnias į pakulas Grk. Įkrito kaip vel[nia]s į žabangas Sd. Vargsta kaip velnias su negyva pempe Šll. Velka kaip velnias varlę Trgn. Velka kaip velnias veršeną Krž. Dreba kaip velnias an kemso Ds. Dreba kaip velnias ant lukšto (ant vandens lelijos) Krž. Pūkščia kai velnias po pirčiai Zr. Išmurkdė kap velnią kopūstuosa Nmn. Išlindo kaip vélnias iš pakerės DūnŽ. Nukušteno kai velnias per šiaudais Vdš. Viską, ką kitur uždirbu, ką algos gaunu, į tą ūkį [sukišu] kaip į velnio maišą J.Marc. Vėjas kaip į velnio veselią Nd. Daugybės juodvarnių kai velnių̃ gauja: laukas žiba nuo jų – teip juodi LKT180(Jrb). Ir tų mašinų priviso kaip iš velnio ančio A.Gric. Gerai gyveno, turėjo pinigų kai velnių̃ Jd. Tų vaikų turi kai velnių̃ pagado[je] Nm. Šermukšniai pilni, rudenį bus lietaus kaip vélnio Pš. Devė [lietus], ka velniaĩ rūko Žr. Kur vaikai neišlakstis, kur vélnias neišnešios Krs. Kap pjautas pjautuvu pėdas, kap tėvas su motka, o kap šienautas, kap velnias su ragu Mrs. Vaikali, a velniùkas su ragiuku tavi i bado: judi, kruti Rdn. Stripuliuoja (nekantrauja), lyg velnias blauzdą laužtų Grk. Ko skubini? Velnias šlaunies nelaužia Dkš. Ar velnias tau blauzdą laužia važiuot dabar tokioj blauzdlaužynėj Vdžg. A vélnias ragą į subinę kiša, ka skubi?! Krš. Ko draskaisi dabar, a ne vélnią matai? Sml. Koks ten dažinys – velnias matos, geriau jo nevalgysiu KlK13,97(Kp). Nei (neik), būsi vélnias velnių̃ (labai sudulkėsi) Švnč. Jau tę galima ir vélniu ragai numalt, ką tę ir daro tep ilgai?! Pv. Gal velniui ragus mausto, kad neateina? Ds. Gal velniui ragus statai? (atkertama sakančiam „neturiu laiko“) LTR(Ds). A vélnią ir lupai išejęs? Krš. Jug ten patį vélnią išmaliavotų su ragais End. Ko teip ilgai trunka, ar velnią ir romija?! Ms. Tik man ragus paduok, velnią aš pats ištrauksiu Grz. Toks vyras: vélnio ragus galėtų nulaužyt, o dykas Jrb. Vyrai tokie, kad vélnią sutrupintų Adm. A, da su velniaĩs minčių galiu eit Žl. Kad aš tau imsiu duot, tai net velniaĩ bezdės! Al. Užsitvatijom pečių, kai šalta, kad velniaĩ kauka Krš. Sėdint tai aš ir vélnią parsitrenktau Alv. Su vélniu nesiimsi Snt. Jau jos nė vélnias nepáreis Jrb. Ir vélnią su ragais išneštų iš krautuvės Ds. Vélnią su ragais gali parsinešti, nėkas nėko nesako Krš. Dabar turgun tik vélnio su ragais trūksta [i](visko yra)

velnias sinonimai

velnias junginiai

  • tikras velnias, užsispyręs kaip velnias
  • Sterblinis velnias
Ką reiškia žodis velniaskūrė? Visi terminai iš raidės V.