visada reikšmė

Kas yra visada? visadà adv. K, BzB69, RŽ, KŽ, DrskŽ, vìsada 1. SD443, Q22,285, B750, R, R15,340, MŽ, MŽ455, N, M, LL316, ŠT11 visą laiką, bet kuriuo atveju: Ji visadà buvo teisi NdŽ. Mes visadà taip darydavome DŽ. Ant visada L. Dabar ir visadà Rtr; L. Visada ubagai CI70. Reikia vìsada ko turėt, nežnai, iš kur netikėtai inpuola žmogus DrskŽ. Anas visadà būsta namie LzŽ. Jam visadà maža Zt. Ar jis visada (visados) toks nuliūdęs? J.Jabl. Gyvendamas Breste ir Gardine, kiekvienu ne darbo metu lankėsi Vilniuj, tada jį visada matydavau J.Balč. Siekinį visada galima pakeisti bendratimi LKGIII182. Javus kūlė visadà jau su rankoms, su spragilais Yl. O pirmiau dvi dieni šventė Velykas visadà Jdr. Keturius vežimus [linų] visadà reikėjo nušukuoti Kv. Karvei kai mietą reik įkalti, ne visada rasi vietą LKT117(Rs). Po dešimt [kiaušinių] visadà reik duot [krikšto vaikui Velykoms] Žg. Girdės visadà, kada norės Kr. Na, kai kiaulę pjaunu, tai aš visadà jau bitoną an plutelių užpilu gi ir padarau [giros] Rk. Dabar tai pyragas visadà, o kai mes augom, tik Velykos[e] ir Kalėdos[e] gaudavom pyrago Kpr. Ant lubų visadà jau te po grebėstais kabėdavo lašiniai, kartais dešrų ir šiaip Pin. Seniau gi tai, būdavo, be saulės visadà kelias žmones, anksti keldavos Kp. Kmynų kaip kada daugiau, kaip kada mažiau, negi visadà yra [pririnktų] Alz. Blogas medus, anas visadà lejas Ant. Visadà kūčiodavom, Naujus metus visadà švęsdavom, irgi didelė šventė būdavo Skp. Šulnys būdavo visadà jau pilnas, kol da buvo nekasta, jokios melioracijos nebuvo Sb. Jeigu vandenio nėr, upelio, tai starkus nigdi neateis, visadà starklizdis prie upelių, prie vandenių Slm. Anys visadà rejas ir rejas Vžns. Tai būdavo par visadà geri linai Trgn. Vasaros ir žiemos laike su žvaguliais važiuoja [bažnyčion] visadà Avl. I rugius pjauna, gieda, visada gieda Prng. Keturiom vìsada keliuos in fermą Vj. Po pusnim visadà atšyla Tvr. Jūs ne visadà kūrenat, aš gi dien diena kūrenu Žl. Aš vìsada ateinu pirmutinė darban Plm. Avietės visadà auga lydime Švnč. Visadà girtas; jam visadà maža LKKXVIII164(Zt). Gyvenimas žmogaus geras, ale žmogus ne vìsada geras Nč. Pernai užpernai tep buvo ir visadà bus Azr. Namie kai buvau – visadà trys smuikės kampe stovėjo Ūd. Nor ne vìsada, ale padeda šiek tiek spiritas [skaudamiems sąnariams] Dg. Vìsada aš tep šneku, nemoku kitap Mrk. Eisim grybaut kap visadà Vrn. Aš visadà meldžiuos už vaikus Mrc. Turėjau devyniolika margų savo [žemės], ale žmogu visadà maža Sn. Jau visadà aš po biškį pakosiu Erž. Čia to[je] būdo[je] visadà kokie penki šeši susėdę geria Jrb. A tėvukas nepėkščias b[uv]o, vìsada mokė[jo] atsikirst LKT208(Brt). Bičių motina visadà išeina sena, palieka jauną Kpč. Arti būdavo ganyklos, visadà prie namų LKT188(Gl). Aš tau vìsada visko duosiu, ko tik tu norėsi Vs. Lauk manę, kur visadà laukei Srj. Piršlys tai vìsada būdavo [vestuvėse] Všt. Visada mergoms ką nors dovanojau I.Simon. Iš ryto saulei patekėjus, žiemą ar vasarą, visada matyti jo eisena prie tankaus miško L.Dovyd. Kiek atsimenu šitą Garliūną, jis visada ir visur ateidavo tada, kai labiausiai būdavo reikalingas J.Balt. Aš seniai įsitikinau, kad moteris vyrui – visada per daug, o be moters – visada per maža J.Gruš. Kalba apie pareigą ir gėrį man visada yra kalba apie grožį J.Marcin. Vìsada mergų daugis: vyrukai visais čėsais miršta [daugiau], užsimuša Drsk. Tik man pagailo šito bernužėlio, kurs mylėjo visadà (d.) Grl. O kai ateis pavasarėlis, raiba gegutė užkukuos, tada tavo jauną širdelę labiau kap visada skaudės LTR(Mrs). Aš pas Simą niekada, pas man’ Simas visada (d.) Lb. Pirmas bakanas visadà su kryžiu būdavo Rk. Ka piningai ir palaidoti, anie lenda visadà i dega Tl. Buvo tokia kalba, kad būt visadà du (ieškant užkasto lobio) Č. Paskutinis meta lazdą, tai visadà jis bobą numuš (žaidžiant bobą mušti) Č. Varnos visadà ant šalčio viršūnėj tupi Prng. Sakė, kad tie, kurie laužėsi plotką, visada gyvens santaikoj LTR(Ut). Vienas vaikinas, tarnaudamas pas gaspadorių, rudenies laike visada eidavo ing jaują vakarais gult LMD(Rz). Kaipo buvo iš pradžios, taip nū ir visada ir ant amžių amžio. Amen Mž323. Kiekvienas tuo rūpinas, idant pralobtų ir ižg lobingo visadà būtų lobingesnis DP488. O Dievas pakajaus ir meilės bus su jumis visada DP57. Išvydęs Ponas žmonių piktenybę didę sančią ant žemės… bei dūmą širdies jų piktą sančią visada BB1Moz6,5. Ir jam buvo visada jo strova nuog karaliaus Babilonijos duodama BBJer52,34. O kas kur ilgiausiai o galingiausiai laukė tos šventos mieloširdystės jo, kiekvienamui apstingiausiai visada buvo ataduota ir rodyta MP115. Tada kalti esme drauge visada garbint ir šlavint vardą jo šventą, dėkavodami jo šventai malonei, visada už jo neiškalbamas geradėjystes PK15. Kaip buvo pirm ir nūnai, taip bus visada amžinai PK86. Ženklinase tatai, jog senasis Adomas mūsump visada per gailėjimą ir liovimą griekų turi būti nuskandintas ir turi numirti su visais griekais ir piktais geiduliais Vln28. Dėkavoju aš Dievui mano visada už jus VlnE115. Atsimykite visada kartupelių K.Donel1. ^ Kaip bagotas, taip ir mandrus, o kaip biednas, taip ir durnis, visadà yra taip Lk. Piemeniui darbo visadà yra Dj. Ieškodamas kabliukų visadà surasi Antz. Iš ubagų išeina, o valgyt visadà negerai [i](negalima įtikti)

visada sinonimai

visada antonimai

visada junginiai

  • (visada) sukeliantis, ne toks kaip visada/visų, visada prašom
Ką reiškia žodis visadai? Visi terminai iš raidės V.