kiek reikšmė

Kas yra kiek? 1 kíek adv. K; SD78, B, R 1. koks skaičius, kaip daug (klausiamuosiuose sakiniuose): Kiek buvo žmonių? J.Jabl. Kiek jūs rugių prikūlėt? Dkš. Kíek tau metų? BŽ98. Kiek tokiam? (klausia pirkėja puodo kainos) Ukm. Kiek brangi druska? Šts. Kiek gi kepalų turite? BbMr6,38. 2. kaip daug, kaip labai; kaip mažai (stebintis): Kiek pasakų sudėjo, kiek drobių ji (liaudis) išaudė! K.Kors. Kiek ponų..., kokie jie visi gražūs!.. J.Bil. Kiek į reichą,vėliau į Sibirą išvarė jaunimo, kiek jo paglemžė badas, mirtis! rš. Nuošaliai stovi puodžiai su savo preke, o kepurninkų – tegul Dievas myli kiek! V.Piet. Kíek aš tų dainų mokėjau, kíek pasakų! Vlkv. Kíek tokių paukščių jau aš esu matęs! Pln. Menkas debesėlis, o kiek to lietaus! Grž. Kad liežuvį jie (mūrai) turėtų, kiek tai mumis pasakytų! Gmž. Kiek smirda cebulės! Šts. Kiek bijos tas šuo tos katės! Plng. | Kiek jo yra, to vaikelio (toks menkas, silpnas)! An. Kiek čia namai (visai netoli) – netruksiu pareit Gs. Ir kiek tos vasaros nakties! E.Miež. Kiek tos dienos (visai trumpa) – popiet ir vakaras rš. Kiek čia seniai siūtas sejonas, o padalkos jau apsičiurinę Grž. 3. nedaug, truputį, kiek nors, šiek tiek: Revoliucija, pradėta centre, plito į pakraščius, ypač į rytinius, kiek pavėluodama rš. Duok kíek pinigų Smn. Jame (kibire) dar buvo kiek likę dulkėmis apkritusio vandens J.Balt. Antrasis leidimas kiek skiriasi nuo pirmojo NdŽ. Kai gausi kiek pinigų, ir man paskolink J.Jabl. Katpėdės lapai su trumpais koteliais, kiek bukoki rš. Ar šilta kova (kava)? – Šilta kíek Švnč. Kíek to vieversiuko, o koks balselis! Mžš. Belikę tik 16 tūkstančių su kiek rš. Jis nė kiek, nė maž nedirba J.Jabl. 4. nemažai, daug: Jau kiek dienų niekur nieko negaunam BsPIV5. Kiek sykių buvau N. Nekiek ana kaštuoja: tiktai šimtas rublelių TDrV11. Nebekiek medžių tera">tėra Šts. Nebekiek jo turto Ds. 5. tiktai, vien: Tu gi prie manęs nieko nedirbsi, kiek žirgelį šersi D104. 6. su dalyviu, pusdalyviu ar padalyviu būdo aplinkybei reikšti: Kiek galįs šelpė neturtingus M.Valanč. Gulėjo jis ten kiek gulėjęs ir užmigo J.Balč. Gerk kíek tinkamas NdŽ. Naudos iš šungalvės jokios, o skriaudos visiems kiek nereikiant Blv. Rūpinkimės kiek galį, idant visa gyvata mūsų būtų gyvata jo DP148. 7. kas, kiekvienas: Kiek vakarą ir kiek rytą laistė daigus S.Dauk. [Lankiau mergelę] kiek šeštą vakarelį, kiek nedėlios rytelį D41. Visi medžiai, užvis jauni, po kurių šaknys į gilumą įsivaga, kiek žiema turėtų nugaišti S.Dauk. Kiek ant kampelio (ant kiekvieno kampelio) po lenciūgėlį rankelėms prirakinti TDrVII37. Kad kiek gyslelė būt liaupsė! brš. Kiek diena savą turi vargą BPII395. Kiek daiktas džiaugiasi brš. Tu jam kiek daikte gali pasimėgti Mž157. Tužysiuos širdyje mano kiek diena CII575. Išleisdavo jiemus storasta kiek metuose vieną kalinį DP168. Kiek metu kad turime patogumą darbop DP186. Didžturis ... puotas darė kiek dienos (kasdien, kiekvieną dieną) DP268. Kiek sabatos skaitomi buvo VlnE60. Kiek dienos sėdėjau pas jus VlnE192. Kiek dienos laukiu tavęs BPs25,5. ◊ kàd kíek vos, be maža ko: Senas tinklas kàd kíek ne retas (beveik retas) buvo Pn. Vilkui kartą ir nelaimė atsitiko: kàd kíek, būtų kaulu užspringęs J.Jabl. Maišas kad kiek neišdribo iš Paspartuto rankų J.Balč. kàs kíek dėl niekų, dėl menkos priežasties: Kàs kíek – ir verkia Dkš. kíek galiáusiai kiek tik galima, iki galo: Rašai dainas kíek galiáusiai, t. y. kad aš daugiau nemokėčiau J. kíek ìlgas visu ūgiu: Jis išsitempė kiek ilgas prieš žmogų su odiniu krepšiu J.Balt. kíek ir kíek kažin kiek, tiek ir tiek, labai daug, ilgai: To šieno nekušinkiat, ir be to turam džiovinti kíek ir kíek Grg. Būčio galėjusi ieškoti kíek ir kíek, o būčio neradusi Plt. Juokų buvo kiek ir kiek karaliaus pily Jrk131. ×kíek kalvėk šiek tiek: Duok kiek kalvėk Sdk. Gal tu turi kiek kalvėk pinigų? Ds. kíek nuo dúonos; ST225 visi kaip vienas. kíek tíek šiek tiek, truputį, kiek nors: Duok munie kíek tíek šieno Ms. Ar galėjai grėbti, a kiek tiek sausas [šienas]? KlvrŽ. Aš da galiu lot kiek tiek! Lp. Ir jis šiek tiek (kiek tiek) dirbo J.Jabl. Gražiais žodeliais mergaitė kiek tiek ramdėsi BsPI70. Šneideris kiek tiek atsigaivelėjęs [primuštas] BsPI99. Ar pabengei malti? – Ne, nepabengiau, dar kiek tiek liko Jn. Gerą valandą taip supasi ant vandens, kol kiek tiek sustabdo siūbavimą Vaižg. Vos par didį vargą kiek tiek išgavau ir išejau M.Valanč. Po tam ji atsilankydavo kiek tiek retėliau rš. kíek tik ganà kiek reikia, pakankamai: Peno – kiek tik gana J.Jabl. meñka kíek dėl niekų: Menka kiek – ir ažpyko Ds. Kalbos menka kiek barnėmis virsta rš. kíek víen kiek tik: Oi bėgsiu, bėgsiu, kiek vien galėsiu D97. Keptos, virtos, rūkytos jis turi kiek vien tinkamas Blv. [Vilkas] atsiviepė ir išsižiojo, kiek vien galėjo PP28. [Varlė] pradėjo tempti savo kailį kiek vien begalėdama PP13. nė per kíek kamè visiškai: Grybų nebėr nė par kiek kame Dr. ne po kíek Vvr neilgai trukus.
2 kíek conj. 1. jungiant šalutinį veiksnio sakinį: Dabar nebežymu, kiek čia buvo nuganyta J.Jabl. Gniūžtis – kíek gali apgniaužti, suimti J. 2. jungiant šalutinį papildinio sakinį: Aš taip pat jau senas, ir patsai užmiršau, kiek man yra metų V.Krėv. Prisiminė, kiek čia prakaito išliejo drauge su Liucija, kiek vargo padėjo J.Balt. Vakare, susirinkus šeimynai, pasakojo, kur ir kiek nupirkęs miško Žem. 3. jungiant šalutinį būdo ar gretinamąjį aplinkybės sakinį: Lapinas suriko, kiek jam balso teko, ir – pabudo V.Krėv. Prikrauk vyrams tiemus maišus su istrova (javais), kiek pavežti gal BB1Moz44,1. Stok į eilią – gausi, kiek nori Gršl. Kad suriks, kiek tik tur galvo[je] balso LTR. Tiek aš liepsiu taip daryti, kiek tu kunigu būsi J.Jabl(Žem). Sėk linų, kíek Gryta norės, minau nesivaidyk K.Donel. Šokti išsinoravo mergos: kíek norėjo, tiek šoko J. Kiek mūsų buvome, visi apsirgome A.Baran. Kiek padėsi, tiek rasi J.Jabl. Fogas užsimokėjo, kiek reikė J.Balč. Kiek miškas, tiek jų žemė Trs. Prisisėjau sau rūtelių, kiek tik aš norėjau JV146. Trys seselės grėbia šieną, ne tiek grėbia, kiek dainuoja DvD37. Ne tiek zylelės plunksnelių, kiek jos meiliųjų žodelių JD646. Kiek grinčio[je] kerčių, tiek našlio vaikų LTIII421. Niekad Lietuva neturėjo tokios daugybės lietuviškų knygų, kiek jų išleidžiama šiandien A.Vencl. ^ Kiek sėsi, tiek pjausi VP24. Kiek apžioji, tiek tekąsk Sln. Kiek atsirieksi, tiek ir suvalgysi Sim. Kiek ant dangaus žvaigždelių, tiek ant žemės skylelių (rugiena) Slm. 4. jungiant šalutinį laiko aplinkybės sakinį: Kiek gyvenu, nė karto nenusikirtau piršto Rm. Tiek buvo, kiek (kol) pietus pavalgė Žr. Kiek skrynę praversi, muni paminėsi StnD25. Kiek žiedą regėsi, mane atsiminsi D87. Kiek tu tankiai skrynę versi, tiek tu graudžiai verksi KlpD52. Kiek brūkių braukė (šieną grėbdama), tiek griaudžiai verkė (d.) Vkš. Kiek griekų pasakysis, tiek obuls nukrintąs ir nykstąs (ps.) S.Dauk. Kiek turėsi laiko, tiek skaityk kningeles, visa ko gero mokančias Jzm. 5. jungiant nepilnąjį šalutinį būdo aplinkybės ar gretinamąjį sakinį: Ne tiek aš audžiau, kiek skurdžiai verkiau Grž. ^ Tiek sopulio nebuvo, kiek to šaukimo Vkš. Tiek tebuvo, kiek ant peilio galo Vkš. [Kumelė] kiek gálva, tiek uodega akla JR92. 6. negu kad: Aš daugiau ažmiršau, kiek tu atameni Ds. | Daugiaus atsiranda nepaščivasčių mano, ne kiek plaukų mano galvos P.

kiek sinonimai

kiek junginiai

  • (kiek) mylių per valandą, bent kiek, kad ir kiek kainuotų, kiek burnoj telpa, kiek didesnis, kiek leidžia sveikas protas, kiek lenda, kiek priklauso, kiek reikia, kiek įmanoma, kiek įmanoma pasinaudoti, kiek širdis geidžia, kiek/kur širdis geidžia, nors kiek, nė kiek, nė kiek ne
Ką reiškia žodis kiek nors? Visi terminai iš raidės K.