žiema reikšmė

Kas yra žiema? žiemà sf. (4) KBII82, K, K.Būg, Š, Rtr, RŽ, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ, LzŽ 1. SD1216, SD452, H, R, R403, MŽ543, Sut, RtŽ, LL323, FrnS132, L šalčiausias metų laikas tarp rudens ir pavasario (gruodžio, sausio ir vasario mėnesiai): Balta (smarki) žiemà, minkšta žiemà KII355. Žiemà pūguota J. Speiguota žiema S.Dauk. Žiemà šalta, baisios pūgos, vėjai Č. Žiẽmos stiprios būdavo kitąsyk PnmŽ. Buvo tokia sausa i bjauri žiemà – atlydžio nebuvo Plt. Sako, šalta žiemà būsianti Ppl. O žiemà gili buvo: nei išvažiuot, nei išbrist Skp. Žiẽmos buvo giliausios, ka augau Všv. Būna tokių žiemų̃, kad akių iškišt negalì Graž. Tai žiemà – nė iš pirkios išlįst neleidžia! Dg. Ir žiemà tokia šalta šiemet, kūrink, kiek tu nori PnmR. Šią žiẽmą sniego nebuvo, o šaltis svilinte svilino Tv. Šitoj žiemõj buvo labai daug sniego Sv. Žiemõ[je] šeram į sodną kurapkas Pgg. Lietų nėra, ir žiemõs nebuvo Aps. Ka šilta žiemà, ten bėdos nė[ra] Trk. Žiẽmą būt gerai, kad tik nešalta: nei musių, nei uodų Dkš. Mažos žiẽmos daba, tai ne senovė[je], ka užpustydavo virš staldų pusnės Krž. Lig kakli buvo žiemõs, pusniai koki Brš. Daba nėr žiemų̃ tokių – užsnigs i būdavo sniegas iki Velykų Skdv. Daba žiẽmos tokios, ka i kailiniai ant pečiaus pragula Akm. O dabar nėr žiemų̃, nėr nė vasarų – lyna i lyna Jdr. Gera žiemà, nesunki, sniego nedaug Dsm. Ubagų žiemà šiemet, nešalta Žl. Lengva žiemà – ligonių žiemà (daug serga) Nmn. Šįmet vė kiaura žiemà (žemė mažai įšalusi) Grk. Vienoj žiemõj kai ažušalo ir nebuvo atodrėkio – geležinė žiemà Ktk. Saulelė jau eina ant žiemõs End. I reik tatai balandė[je] sniego, gyva žiemà, i viskas End. O kas tie metai: žiemà vasara – ir jau metai Slk. Žiemà su žiemà sueis (užšals žemė) Ker. Žiemà ateis, ateis ir pavasaris Žl. Žiẽmą daug nakties Dglš. Žiẽmą nuobodu: ilga nakties, trumpa dienos Ktk. Žiemą nėra dienos Vžns. Žiemą ilga naktis, bet užtai vasarą ilga diena LMD(Vlk). Aš jau šią žiẽmą nebišmisu, mun rods, kažin a besusitiksma Krš. Žiemavot bus baisu, jei nenumirsiu žiẽmai Vlk. Išvažiavus in Alytų pas dukterį žiemõn Dsm. Žiemõms einu už pakaitinį dirbti Rdn. Aš per žiemą sirgau KBI18. Bet tiktai duonos užtekov par žiẽmą Skd. Turėjom visai žiẽmai savo duonos Sn. Šitas žoles liepia padėt žiẽmai Ds. Iš žiemõs aure pridygo česnakų Sdb. Tos žolės jau iš žiemõs pasrodo, vaikai renka Rod. Pasodinsiu ridikų, ropių, ka ing žiemõs būt mumu LKKIX216(Dv). In žiemõs pilnas pavietis būdavo [malkų] Švnč. Daba taisom an žiemõs jau [bites], dedam maisto Žlb. Reikia dėl žiemõs įdėt biškį cukraus [bitėms] Zr. Žiẽmą dirbdavom dėl vasaros, o vasarą – dėl žiemõs Grz. Kap pasirūpini vasarą, tai žiemà rami būna Vrn. Vasarą rūpi visa kas, ė žiẽmą atsigulei i guli Dglš. Par žiẽmą pri gyvolių, par vasarą pri šieno Pp. Žiẽmą mažiau darbo, o vasarą ir daržai, ir bulbos, ir visa Šmn. Vasarą liūbu eiti an dienų, o žiemõms austi Trk. Ligi pusės žiemõs verpdavo, o pavasarį jau ausdavo audimus Krž. Par žiẽmą ilgi vakarai, ir verpė linus Akm. Džiovina [linus], visa žiemà verpia DrskŽ. Jei nepaklosi linus, žiẽmą nebūs ko dirbti LKT68(Pp). O pasku plakti žiemõs laike su tokioms lentalėms tus linus Varn. Kap žiemõn, tai man ir atveža darbą [siūti] Vlk. Žąsų plūksnas reikia žiẽmą plėšyt Č. Žiẽmą panagys užeina, ka reik plaut [drabužius eketėje] Grnk. Žiẽmą vyrai sėdės pri pančių, šniūrų vakarais Tl. Dėl gyvulių viską reikdavo sumalt dėl žiemõs, mali ir pili aruoduos Krč. Reikdavo malt žiẽmą – vasarą nėr laiko Sdb. Per visa žiemà be darbo Vlk. Visa žiemà prabuvau Dauguosa Pv. Žiemà praryja nemažai malkų Ant. Dėl savęs tai kas žiema veždavomės miško Dgl. Miškai būdavo vežami par žiẽmą Sk. Rogėm važiuot žiẽmą šalta, pusto Kri. Žiemõs keliai būdavo, važiuodavo, taigi būdavo geras kelias par ežerus Avl. Žiemos ganykla GTŽ, ŽŪŽ35. Grabnyčios pusė žiemõs, – jei iššėrei ik Grabnyčiom, tai žiẽmą išbus, jei ir prasčiau duosi Pls. Po žiẽmai daugelis karves až uodegų kilodavo Kzt. Iš po žiemõs gražus arklys Dv. I žiẽmą išleidam karves iš kūtės palaigyti LKT70(Slnt). Vienas veršis metinis, o kitas tik žiẽmą išmitęs Klt. Parduoda žiemõs mitusias telyčiukes Rm. Kas vasaros pienas, tai ne žiemõs Klt. Nėr žiemõs kviečių Nmč. Mus mokino kalbą ir rašyt žiemõs laike Dgč. Buvo milo šarkai, milo kelnės buvo žiẽmai Bdr. Kailiniai balti žiẽmai vaikščioti Šts. Par žiẽmą nešiodavom tik ausines kepures, baroninių neturėdavom Skrb. Klumpėm avėdavom ir žiẽmą Kp. Basi po ledą žiẽmą važinėjosi, ant šilto pečio pastovėj[o], patrepsė́j[o] ir vėl Rud. Žiẽmą šiltas, o vasarą šaltas [šaltinio vanduo] Pun. Žiemõs [vilna] tai tokia labai šiurkšti, riebi Plvn. Žiemoms vaikis pareita viešėti pry tėvų Nt. Kviečius nuakėjom po žiemõs, geriau augo Kvr. Sako, ka gilelių nėr, i žiemõs nėr Vkš. Ant mėnesio žiemõs laike ratas y[ra], jau bjaurus oras End. Lapai greit nukrito – bus žiemà lengva Ktk. Žiemà greit bus – gervės žemai skrido Dglš. Gervės aukštai lekia, tai ne tuoj žiemà bus Vrn. Čia jau datirta: kokia žiemà, tokia vasara Žl. Kad žiemà seka vasarą: žiẽmą jeigu smarkiai šąla, tai vasarą šilta Sb. Jei vasara karšta, i žiemà būs karšta Sd. Jeigu žiemą sušalusius lašus daužysi nuo pastogių, tai linai neauga LTR(Vb). Jeigu akėčią paliksi ant žiemos lauke – neištekės iš tų namų tą žiemą mergos LMD(Dglš). Jei šuva žiemą voliojasi, bus atomėtis LTR(Šil). Jei katė žiūra žiemą par langą, būs atdrėkys LTR(Krž). Jei žiemą eketėse maudosi varnos – bus atodrėkis LTR(Vb). Žiemą varnos šakosa tupi – snigs, viršūnėsa – šals Pns. Žiemą aveles reikia kirpt sename mėnesy, o vasarą – jauname LTR(Rm). Jeigu kiaulę papjovęs kasą randi visą ploną, tai bus gili žiema LTR(Bsg). Jei skruzdės daro smailus, aukštus lizdus, bus gili žiema LTR(Auk). Pelės aukštai sunešusios kinius, būs gili žiemà Yl. Jei šąla par Visus Šventus, lauk nešaltos žiemõs Dgč. Jei rudenį bus juodi stulpai prieš saulę, tai bus šilta žiema LTR. Jeigu kurmiai rudenį rausia, žiemõs nebus Jrb. Kad piemenys laukia žiemos, tai veda baltą ožką apie beržą LTR. Žiemõs miegas MedŽ247. Valtį! (prašo perkelti per Nemuną). – Kur žiẽmą buvai? (juok.) Vlkj. Visa žiemèlė gulėjau – buvau kvara Drsk. Ažustojo žiemẽlė, i vežu malkas Dglš. Gal šįmet ta žiemẽlė i laikysis tei kai pernai – be šalčių, be sniego [p]Jrb.

žiema sinonimai

žiema junginiai

  • Branduolinė žiema
Ką reiškia žodis žiemabudis? Visi terminai iš raidės Ž.