vienas reikšmė

Database Error

A Database Error Occurred

Error Number: 2006

MySQL server has gone away

SELECT zodis, url FROM zodziai WHERE zodis in ('vienas','FrnW','H168','ŽCh109','card','SD146','LL52','skaičius','kiekis','rašomas','skaitmeniu','vienam','daryt','SD268','Vienu','malku','išgert','SD48','Viena','eilė','viena','riekė','eili','rieki','vieną','Šimtas','vieno','NdŽ','Rašymas','vienu','žodžiu','vienos','raidės','rusiškai','nemoku','Vienas','Dievas','trijuose','asmenyse','gudri','galva','nieko','neišgali','kelios','kvailos','gudraus','nesumanys','VKrėv','Vašokliai','aviečios','kerkutę','reik','skaidyti','svadinti','JII87','avižos','grūdo','dešimts','trylika','stiebų','užaugs','klaidų','tarp','tiesa','JGruš','Kaip','sako','lizdą','neša','šilta','kiaušinių','kaupu','MKatil','bobos','didžiausis','jomarkas','pradeda','marmėt','Erž','vyrą','jūs','turit','gaidžiuką','Duktė','akia','Vdžg','kriaučiaus','daktaro','eina','Praejo','dešimt','metų','kaip','metas','Krž','diena','nesuvažinėsi','Kauną','JJabl','Vieno','kepimo','duoną','valgysma','tris','savaites','Šoku','vienai','kojai','lazdos','turiu','nėko','Šlapias','milas','neišlaikai','turi','dvijau','kraštuo','laikyti','Žlb','Bičių','motinelė','LKT79','Bagotas','vyras','batu','basu','Vieną','kiaušį','tura','devynis','pasiskolina','leka','Liepoją','Vyruo','kelnes','pasiuvo','trejas','sijono','vaikelis','tebuvau','seserys','buvo','trins','būt','mergytė','nėra','visi','vaikiukai','Seniau','vaikų','būdavo','pulką','dabar','mada','arba','Plvn','Savo','vaikus','keturius','mergaitė','trys','berniokai','Kiaules','ganys','piemenis','avis','LKT57','Senas','žmogus','nuovokos','anam','rodos','išauginau','palikau','suknelės','gali','ranka','paravėti','Reikėjo','penkias','karves','parduoti','pakol','dviratį','nupirkai','Lkž','Čia','Kuršėnus','puodininkų','zababonininkų','daugiau','Krš','keturi','pjaudavo','spėdavau','surityt','surišt','Šln','keturis','pėdus','surišu','sesytė','biškį','padėjo','teip','laukas','rugių','pūdymo','daug','neprisisėsi','javų','Pšš','vijūnų','kauliukas','vidurį','daugiaus','riebi','mėsiukė','Užteks','karvės','kiaulės','kiek','čia','begyvensme','Mžš','Vežimukas','arkliu','Buvo','jaujoje','langelis','padarė','kitą','dantelį','gyvenk','mamos','kąsta','dančiu','viso','kaimo','žmogelis','likęs','Brž','toks','smarkus','apsisuka','kulno','Visi','dešims','išejo','pron','R112','MŽ146','LL220','ŠT48','nurodo','asmenį','daiktą','kuris','tiesioginis','veiksmo','būsenos','subjektas','pažymi','veiksmą','atlieka','savo','jėgomis','kitiems','nepadedant','neprisidedant','būna','atskirai','kitų','ponavoju','valdžioju','viešpatauju','Nusigavę','valgo','vieni','nuošaliai','sėdi','vaikščioju','Vieni','nepadarys','reikia','viską','dirbti','Vienam','negalėt','akis','nedrįsti','eiti','Netikiu','matau','Džiaukis','dainuok','visu','pasauliu','kentėk','liūdėk','SNėr','Atsivėręs','Dievui','patiekęs','visą','būtį','nepasilieka','AMac','perdien','kertės','kertę','LKT161','Milda','supratusi','vyrai','nori','likti','atsiprašė','išėjo','kambarį','JAvyž','krūmą','vaiką','pasiėmusi','šieno','grėbti','toki','laimingiausia','jautuos','Išeis','bent','nepadirbs','buvau','norėjau','dirbau','paliektam','galvoji','aplink','visus','nueinu','maisto','įdedu','bitėms','geras','skerdžius','ryto','gyvuliai','nelaksto','dieną','išginė','vėliau','negu','visada','skerdžiaus','laikus','daba','Marčiai','pasakiau','tiktaik','LKKXI172','darbinykų','savųjų','nusipjauna','Skrb','Šeimininkė','kažin','samdys','pjovėją','tekti','išprakaituoti','JPaukš','karas','didžiulis','brolį','nušavė','Daug','ariau','nepagalėdavau','naktį','bijau','dviesoj','drąsiau','Mėšlas','reikdavo','aštuonių','karvių','keturių','arklių','išmėžt','Taigi','visos','marčios','nenoria','tėvus','dirbt','vieniem','gerai','Klėtį','stačiau','samdžiau','negi','padirbsi','žmogui','tereikia','Šmn','anas','nebeatsakyt','kalbėdamas','rožančių','nebekalbėt','tada','tiktai','lovon','klūpėk','Nenoriu','gyvent','niekam','manęs','nereikia','Baravykas','neauga','Dglš','Vieniem','seniem','nesinori','sulaukt','tokių','papratus','Kunigas','prie','akmeniui','Būva','karvė','obele','pririšu','būva','Sunku','seniai','išlaikyti','Švnč','liko','suvis','pasibaigė','nepjauna','padėt','palaikyt','kojos','dviejuos','gyvenant','namų','nebuvo','išeidyt','valgysiu','negardu','Vienai','nėr','prasideda','Didžiąją','kupsną','sunešiau','namie','nusbodo','dainuodavom','tiktau','nuvažiuotau','grašių','turėtau','galėtų','apžergtų','geriau','krūvon','būnam','kult','kviesi','talką','Kpč','Pradėjau','delno','Pušis','stovėjo','laukuose','trenkė','suardė','skeveldros','tokios','Nepalik','gryčios','tenai','šokom','dainavom','mano','namai','Šlčn','vaikam','nevalia','Prieš','karą','Ramaškonysa','lietuviai','lietuviškai','kalbėjo','Čionai','gyveno','vienų','lietuvių','Vaikų','nepaliksiu','Dkš','gers','skinkio','viens','nepasiūlo','KDonel','pasilikos','Moz32','Pats','norėdams','išeit','pati','vaikais','visas','dienas','SDauk','Pasėdėk','dukrele','vienukė','tuoj','pareisiu','Drsk','vienutė','čėsas','Krok','Vienutis','vienutėlis','vienutukas','vienut','OGLIII132','vienučiukas','vienulaitis','Vienutėlis','Palieku','vienučius','pirkioj','bažnyčią','Vienų','Rugius','iškūliau','Priseidavo','kultie','pasidarbuotie','Smal','Kiaurą','kalno','išgulėjau','vienatinis','Vienui','vieniausias','Nėkas','nemiegta','vienui','Skdv','Mūsų','tėtė','gimė','ansleidžiau','dvylika','žmonių','nakvoti','kruta','niekas','nepadeda','pirkia','trobesių','Dbč','Likau','kelmas','kelmo','išspirtas','V248','neturiu','LKKXIII123','Lienku','vilkas','kokia','medžias','Kos246','kamienas','šitas','gluosnis','liksi','šaka','avinas','Liko','musia','Skdt','bimbalas','Dievulis','paliko','mažas','pirštukas','Paliko','senio','diktasis','dantis','VP36','gėrimą','aitvaras','pamesta','klumpė','siena','pėdas','sausa','iena','palaikę','ieną','Dūksau','dūlia','gana','akmeniukas','dirvoj','Dieve','duok','gimt','R187','VP12','suvalgysi','darbo','nepadirbsi','Dėl','skylės','tylės','išsižiojai','košėj','prapuolęs','košės','bliūde','prasmegsi','LTsV','DPošk','pabrėžia','sakinio','subjektą','objektą','Kalba','žmogaus','negyvuoja','eisiu','samdyta','paties','vaikai','dirbom','Sako','geri','žmonys','misliju','pabudęs','vasarojuj','išgelbėjau','negalit','išgelbėt','vežimus','sukrovė','Pati','daržų','sodina','Šokiuos','žiūria','išbėgt','viskas','Alks','Gyvai','kapo','nepils','mirties','reiks','išvargt','iškentėt','Brš','Pilna','gryčia','užlipu','pečiaus','giedu','parodos','pakelt','darbai','sunku','tatai','negali','ištaisyti','BB2Moz18','siratelė','varguos','paskendus','Visos','tikrąsias','mamutes','todėl','Kristus','žmogiškasis','asmuo','žmogiškąją','prigimtį','padaryt','kviečiai','pasiimt','Pone','neatboji','sesuo','mana','duosti','tarnauti','VlnE167','Turime','šlavinti','garbinti','melsti','šalin','šėtone','parašyta','Viešpačiui','tavo','pasikloniosi','jamui','vienamui','tarnausi','NTMt4','Tavimp','vienamp','Dieviep','mieliausias','atilsis','DK54','kuriemus','Abraomas','davęs','pagerbimą','liaupsę','bylo','jump','vienop','DP259','Pradžią','parodytas','pats','skaitė','toliau','Vaižg','patį','sūnų','žmona','teturėjo','krito','Linus','rauti','pačiai','liuob','teks','ramiai','gyvenu','Gršl','vaikis','nebeišejęs','tyčioms','ratų','parejo','Šts','ratus','beatsikels','Vyras','mirė','mažais','cielame','gyvenime','tiek','pasitarti','neparduosi','žmonos','vyro','žinios','Mšk','Višta','betupianti','vaiko','LKT156','arus','nusidirbau','sūnus','Krč','gyvena','gyvęsiu','pabaigsiu','amžių','Pžrl','Prūsų','palikti','patys','MBirž','Žodžiai','sakiniuose','veiksnio','nepadaro','arklį','užkinkyk','vežimas','porinis','dyselys','kreivai','Stak','Tiktai','bažnyčia','gyvenimas','dienos','neužteko','gėrė','vaikščiojo','miestelį','savaitę','sykio','tebuvo','vaistinė','našlė','Anas','pjauna','tėvelį','sūnelis','girioje','ąžuolėlis','lankelėje','dobilėlis','JD240','Augino','motulė','dukrelę','augydama','mokydama','nežadėjo','leistie','DrskD100','Jėzus','suprato','turėjo','ateiti','nutverti','idant','padarytų','karaliumi','nuėjo','patsai','VlnE51','Nėsa','pradžios','evangelista','tuos','žodžius','Viešpatis','Christus','pačiump','vienump','mokytiniump','kokiop','mažumop','bylojo','DP98','Tatai','prieš','liuteronus','kurie','patis','tikėjimas','nuteisina','įtikėjimas','ižgano','DP224','tave','savu','krauju','atpirko','pačiam','tarnaudamas','amžinai','linksmintumbeis','DP331','Norėtumbei','pavargėli','heretike','sugrįžt','vienosp','šventosp','Bažnyčiosp','visuotinėsp','regėdamas','toje','vienoje','sandora','DP186','Juodu','gražiai','sutiko','padyvijo','mielą','vakarą','langą','užkloja','kurį','lovos','matyt','galėjo','VoL291','Velne','vienasis','ASal','Bestija','gauti','kramulkę','Šėtone','nebsuopuosies','karietoje','padalys','dvarą','joks','kitas','kaulai','maišas','patinka','Medžio','stiebas','beliko','skutai','bepaliko','šakalius','skėlė','balanskelis','geležies','kotas','akių','matėsi','baltymai','Vienais','skarmalais','apsivilkusi','atitrūkę','gyvenimo','atsidėję','vienoms','teorijoms','nuobodesnių','gyvas','nebuvau','matęs','JBalč','Nenorėčiau','taip','įsiknisti','žemę','reikėtų','imties','kitokio','Žem','žvaigždės','linksmai','mirgėjo','viršuje','JBil','sodas','pareikalavo','triūso','PVaičiūn','vaistais','gyva','kriaučius','išsimokęs','kitims','paprašė','siuviniu','neužsiėmė','Karves','pamilžti','Trkn','kartais','užeidavo','miestus','pahonių','norint','žydump','daugesn','atsiųstas','DP318','Teip','neregės','Christaus','tikėjimą','garbę','nesugrįš','vienybėsp','Bažnyčios','visatimės','sugrįžę','nebus','mumis','teipo','pirm','vienais','nasrais','garbindami','Dievą','DP412','dėkavokiam','kurs','įstatęs','chrikštymą','Mž134','sielojimusi','motinos','neatgydysi','SkrT','Vienums','kojinėms','šalta','Rugsėjo','mėnesio','pabaigoje','vienom','suknytėm','galima','vaikščiot','Ėjo','apatiniais','griausmas','marškiniais','Vienuos','marškiniuos','atlikom','LKT285','Pakūrinam','stačiamalke','suknute','nešalta','duona','vieningas','sudarantis','vieningą','visumą','plauko','MŽ147','Vienos','esybės','Galva','sveika','veidas','pūslė','dantų','pajudinti','išsižioti','pašnekėti','anos','sodybos','nematyti','tamsus','susiliejęs','šešėlis','ISimon','Septynias','ugnia','degėm','trobos','užsidegė','vienoj','liepsnoj','Visur','degė','ugnis','LKT166','ledas','visur','nuledyta','Atkalnė','ledu','dėl','slėdės','ėmė','sklęsti','turėjom','gabalą','Rusnė','dalikė','vanduo','lyna','kupros','parmerka','kiaurai','LKT91','Skaidai','grobus','kiaulę','papjovus','anie','sukibę','girdu','vaikas','klyka','klyksena','Nebturiu','laiko','darbais','podė','kūma','surokuoja','metu','ligonis','žaizda','nuejusi','Dangus','žeme','susiliejo','užtvino','pieva','Lnkv','Raštuotų','nemegzdavau','spalvos','paprastai','jeigu','Kaziuką','pamatau','sniurgliu','kuksėjimu','kuksiu','Tada','apsiaut','tokie','tupliukai','pusė','rudo','juodo','juodų','visokių','Dabar','numelioravo','ganiava','Užp','Anam','kampe','bala','viksvos','auga','Visas','kūnas','stoviu','luoba','jaunų','dienų','senam','darbas','šienauji','LKT343','Atsiguliau','miegu','užmigau','miego','pirmai','valandai','lijimu','lijo','Saulė','teka','išeini','leidžias','pareini','paslenkimu','Paskun','uždegė','karštis','pūsle','visa','Atsikėliau','prakaitu','musintais','būsiu','serganti','Vkš','kvapu','išsakyt','nuejom','uogaut','grybaut','giedojimas','padarysim','purvynai','vieškelis','mūsų','keliukas','klanu','purvu','Visa','šalis','rodėsi','prispaudimas','dūsavimas','Jrk9293','sužaibuoja','Pradėsiu','skaudžiai','žaibuot','BsPI108','Ponas','visogalis','kursai','tosp','draugystėsp','pašaukia','tasai','sugretin','sujung','kūną','PK238','kurio','žodžiai','priešūs','nesutar','brš','Idant','dievišką','galybę','savą','parodytų','žmonės','pažintų','jisai','Dievu','DP336','todrinag','vėl','priimtą','žmogystą','tapė','stojos','DP453','Tėvas','esme','MP180','esame','SkvJn10','Duok','loskos','tavim','savim','visame','būtume','MKr32','KBI43','išskiriamas','vienarūšių','asmenų','daiktų','reiškinių','kitoks','dviejų','katras','KBūg','rodo','inventoriai','sodyboje','pasitaikydavo','jauji','javams','džiovinti','kita','jiems','kulti','gražiausių','kelionių','AVien','nemaži','ligi','peties','Visoj','apylinkėj','Krns','višta','lesa','kviečius','Žiūrėk','gaidys','koks','mažute','skiautere','moka','aust','jaunuomenės','verpt','Všk','jaunavedžių','parapijos','antrasai','galbūt','kitos','kubilo','jauni','turėtų','praeitį','gerbtų','VBub','Grėtė','Karalienė','patenkinta','negirdi','tėvas','bara','Liepavoj','dirba','ligoninėj','Pasiėmiau','adatas','kliopt','išlėkė','pirštai','suknebę','Nepažįstu','bitė','cakt','plikėn','baisiai','maloni','Trgn','visų','bulbėm','šiemet','nedavė','užaugt','nelabieji','lietai','šuniukas','labai','gražus','galvukė','pelėdos','pamatė','kupetos','stovint','gražius','arklius','gražiausias','Dievaitis','prižadėjo','paukščiams','karalium','aprinktie','Štai','tarnų','pargrįžęs','pasirodė','Prišliaužusi','bjaurybė','pagriebė','draugų','bematant','prarijo','Lelys','įdomiausių','keisčiausių','paukščių','TIvan','Aprinkiasgi','kožnas','Ženotieji','patol','negalia','asaba','žanyties','naujo','poros','nenuomirs','Kareiviai','dabotojai','žirgo','išgirdę','tokį','rėkavimą','nutarė','eitų','pažiūrėti','dedasi','BsPII43','Bylojo','jopi','pasiuntinių','Andrejus','brolis','Simono','Petro','VlnE50','atsakė','kuriamui','vardas','Cleopas','VlnE58','šitai','atnešė','stabų','užmuštą','gulintį','patalo','VlnE118','pasigailėjo','ebraiškų','bernelių','BB2Moz2','vestas','būti','plebonop','Aaronop','alba','vienopi','plebonų','BB3Moz13','ejau','stovinčiap','prašiausi','mane','apie','išmokytų','BBDan7','neturim','Dievo','kito','gintų','nuogi','pikto','tiektai','PK34','Veizdėkite','neturėtumbite','ižg','šitų','mažytėlių','DP519','jūsų','ižduos','papiktinsitės','šią','DP141','ižgi','prieteliau','nedarau','abidos','grašį','suderėjęs','manimi','MP92','karalius','atsakęs','taręs','jiemus','tiesą','kalba','jumus','padarėt','mažiausiamui','brolių','Ch1Mt25','kryžių','apvirto','vienojo','šalį','einančiojo','indijono','petį','sumušė','Ns1850','šuva','uodega','Pšl','išbliauna','visom','darai','nežinai','žada','rytojus','tačiau','aišku','svarbiausia','nebebus','kada','bebūtų','atsakymas','daryti','VMykPut','Svarbu','atsikratyti','Šalteikiais','nebematyti','uošvienės','kuri','šį','rytą','parodė','tikrą','veidą','vienodas','Mėsinė','lašininė','kiaulė','kaina','lelijos','karališkos','milą','austi','siūlo','Kuningai','mokslo','Žml','Švenčioniškiai','ceikiniškiai','beveik','patrauk','Strūnaitį','kraujo','intikt','Ožkabarzdžiai','lepeškos','gardumo','Tuokart','pasirašė','didumo','būdu','pasaulio','įeime','tokiąjag','išeiga','turime','darome','palaiminimop','podraugei','ateisime','DP33','pono','galvos','niekumet','nebūs','proto','indef','SD121','DŽ1','tikras','tiksliai','neapibrėžtas','gimiau','viename','Lietuvos','kaime','vienus','turtingus','namus','kurios','vergas','pasakojo','klaipėdiškis','Plšk','Buvęs','klebonas','miestelio','gaspadorius','buvęs','motriška','miesto','smarki','mergučė','Ratnyčios','ganė','avytes','Atejo','muni','baimės','vaikams','atsiradusi','paėmusi','žinotų','kalbėti','šimtą','įejęs','pernai','tokia','boba','ponas','dvyleka','dvarų','bernas','tarnavęs','Latvijoje','Vilkas','kaimynui','avį','papjovė','daiktas','nešt','parsikreipus','nemačiau','sakė','atsiradęs','kalviu','mokytis','atejo','nedėlią','padirbo','PnmR','maži','buvom','viškai','mokino','vietoj','poterių','davatkėlė','namas','apdujęs','pajuodęs','riogso','senesnė','moteriškė','dusu','šokau','tokiu','panorėjom','atsigerti','Įeita','merga','žiūriu','lekuodama','bėga','klausiu','sveikas','kalbi','Nutaikęs','progą','priėjau','vyruko','pasisakiau','norėčiau','susipažinti','JBalt','Ašb','Reikia','pažiūrėt','Jeib','žinotumėt','Jrk140','Atavežė','keptos','duonytės','kepiau','duonytę','atavežiau','pakarštavot','gera','Vienoj','dienoj','nueina','žiūri','zirzia','LKT328','pamiškėj','JnšM','Linkmenų','senelė','Baronėliuos','Vienuosa','namuosa','pamušė','tėvą','LKKIX194','arklio','kanopas','kojas','GrvT71','kūrino','pirtį','linams','prikūrino','Eiš','šrubelė','pabrokoja','neina','mašina','Žrm','moteriškės','plaučiai','pūna','džiūna','vienąroz','pamačiau','gyvatę','basas','bėgau','bočiup','sūnai','LKKXI177','Maskolius','prašosi','naktin','gaspadorip','žino','liūlys','kokias','gluodenas','laišką','parašyt','tokias','DrskŽ','mačiau','kasos','juostos','pažįsti','nežinau','Daba','nuskendo','PnmŽ','Pavardę','pasakė','nežino','kunigas','apsinakvojęs','kelionėje','ūkininką','BsMtI104','karaliūnas','netoli','karaliaus','dvaro','grytelė','BsMtI86','bernelis','slaunas','nujojo','pasdabojo','mergelę','DrskD32','kartą','tropyjo','girią','keliauti','bekeliaujant','vokietį','MitVI54','pasiuntiniai','palikę','pabėgo','nekursai','jaunikaitis','VlnE','Elijošius','miestop','Sidonijos','ubagę','moteriškę','prašė','išneštų','truputį','duonos','vandenio','pastiprinimo','MP123','ižgirdę','smarkūs','budeliai','pagavo','Christų','Viešpatį','nuvilkę','rūbus','stipriai','pririšo','stiebop','DP170','Tura','ilgus','trūbus','trimiečiais','vadinamus','graudingo','balso','viensai','trūbomis','pūsdamas','sutaikina','judums','balsą','Vienan','nedidelian','miestely','bagotas','kupčius','Aru86','laiką','išėjau','medžioti','moterim','jūsa','duktyka','nedidelė','DvP239','priešpietę','Bagynų','sukaitusio','įšuoliavo','kažkoks','tuojau','puolė','rūmus','Viskas','aplinkui','siaubingai','nerealu','netikėta','Adomas','suabejojo','nesama','sapno','metą','visuose','dvaruose','prapuolė','rugiai','sykį','susirgau','papunis','miręs','munęs','KIbX115','mirti','nemiręs','ateis','sprogsena','visims','gavau','ganyti','piemene','Smake','priėsi','gražią','pasikinkiau','arkliuką','nuvažiuoju','Žarėnus','lipė','kopėčias','kūtės','nudribo','žemės','einu','dukterį','sniegas','drimba','Pasėjo','metais','kąsnelį','Vienus','metus','prireikė','broliam','išjot','išpjovė','nebelaikom','vištų','mačis','baltą','varo','juos','šunis','atsigulė','perpietės','LKT189','nakčia','abudu','sapnavo','sapną','Jrk111','sunkiai','dirbo','prakaitas','drabužius','sunkėsi','SI43','Šiteipo','išvedė','Izrael','Egipto','pulkais','BB2Moz','šeimyna','gaspadoriškai','krapštinėjo','mėšlyną','A1885','nuejo','mergi','ežero','skalbtų','A1883','vienąją','tikrai','pamušti','nuog','neprieteliaus','skrynia','imta','teipag','ižgirdęs','gailingą','naujieną','nupuolo','kraštos','palaužė','kaklą','MP64','ŠT28','nurodytasis','lyginant','kitu','Drauge','antram','SD1204','SD423','antro','dėti','dvejus','užrašus','kitus','ateina','KBI26','antru','Anuodu','anidvi','Skelbė','naujienas','kėlė','aikštėn','ydas','ėjo','Abudu','nustebo','pamatę','Tūkstančiai','mažųjų','gyvulaičių','šokinėjo','puldinėjo','rijo','bijo','neištiki','nepasikliauja','Pasileis','vyti','voverės','drūtą','pušį','žemėje','sraigiu','aukštyn','akys','raibsta','Vyrai','apsikabino','glaudžiasi','veidu','veido','apiplėšti','labiau','reikalingi','užgeso','naujakurių','langeliuose','žiburėliai','bėdos','patekau','nors','surėkino','apsikabina','rankelėms','guoda','antrą','iškuls','kitam','Varn','Žiemą','susijunga','kamuolį','šildo','apsikalbėjo','apsijuokė','girdėjęs','ėstųs','Ėdas','šunes','ėda','Btrm','Susideda','kaimynai','pasideda','vienkiemy','sueidavom','kiemai','girnos','uždėta','akmenes','Vaikai','pečio','žirniai','ankšty','skundžias','baras','pyksta','Pradėjo','šnekėt','Mšg','Perkasė','susrenkam','pasakojam','augino','plėšė','bites','kirto','dreves','drąsesni','plaukioja','rodosi','Melskitės','būtumbite','ižganyti','kalti','este','mazgot','DP136','mylėjo','globė','Reiks','pasižadėt','LB272','kibirkštėlių','liepsnelių','liepsnų','žiburiai','beleidžia','meilingai','Nevalia','mums','žodį','sakyti','ginklą','kelti','VPiet','toli','Moterys','dairėsi','krosnį','sėdėjo','suolo','ties','žibintuvu','verpė','žodis','juodu','perėjo','didelę','rimtą','kalbą','Kiekvienas','stengėsi','padėti','išmanydamas','darbu','geru','gaila','bulvė','išlindus','bumburu','žiedą','išleidus','Būdavo','užsideda','vežimo','kitais','važiuoja','Ateina','smauga','kiti','užėjo','šitie','perversmai','atėjo','sugriovė','nebėr','miškan','gelbėtų','Sibiran','vežė','protingas','protingesnis','durnas','durnesnis','susimaišo','Krkl','galą','kiša','lauku','pusės','rausas','Silkės','pasibengė','deviau','Einu','lango','nepažino','gavom','perti','nupėrė','devė','klausė','benori','duoda','pragyvena','nugyvena','Stasį','Pranį','kelio','pasisvadinęs','Žeml','ubagės','akla','veda','tvoros','lazdutės','įsitvėręs','vaikšto','būs','pasėtas','vasarojaus','peilis','atgaivina','numarina','atvažiuoja','pirkt','atveža','parduot','Liktoriai','plunksnų','stabarų','eglišakių','trečias','šiaudų','Grž','tarnaudavo','Ilgas','budinkas','gale','seklyčia','keliais','pagalvė','kojom','taigi','talkas','kiemo','kitan','kieman','ejom','krašte','girdis','dainuoja','alų','baigia','daro','apvynių','davaliai','apvydžia','didelė','selyklo','pasidarom','verpam','mezgam','vakarynę','verdam','šalimais','vienan','kieme','daikto','pirkti','Papyko','išsiskyrė','kraštu','Jeigu','žemyn','namo','anys','eilia','apkasų','viršuj','pilis','Dgč','pavalkai','šikšninį','virvelinį','sąmatą','kiaulį','pjausianti','pasliksianti','Sugula','paršiukai','Piemenys','gano','padieni','Seneliai','balanų','prisiskaldo','žibina','vakaroja','gyvulį','lekiu','laukia','teliokas','karvę','žinda','blogesnis','penėtas','Veršis','žįst','guli','avelę','gėriukai','šonan','daužias','nemoka','pradėjęs','vaikščioti','Darbas','paskui','darbą','lipa','kulnų','koja','supi','verpi','deda','suima','sėklojus','brikš','pjautuvu','nupjovei','laikai','pjautuvą','šituoj','pjaunamus','rugius','užstoji','peklą','sukelia','pristatai','kūlių','kitoj','nakty','prikelia','Ažmaišau','ryte','minkau','duodu','paskelt','negerai','daiktu','bloga','davei','nežinotų','ganom','neganom','broliai','pamirė','jaunos','moters','ežia','kaimyno','tuplis','didokas','bėda','gynėjos','prasdėjo','kiaules','keltuvas','Padaro','tokią','mina','purvinas','sutrotas','palijo','nelijo','Šič','moteraičių','smagu','dėdę','apeidžiau','aštuoniolika','stovės','kapos','tais','spaliais','braukdami','linus','piemenai','instatyta','vieniemi','ganyt','prieina','kokios','kitiemi','keturios','daugiausia','pačios','Pievos','užsėta','vienosa','vietosa','nušienauta','kitosa','gyvulius','Vieniems','šienas','pjauti','ABaran','daikte','pervargini','pagadini','kaimą','apsiuva','siūt','Keliu','eini','skarike','apsirišusi','įsidedi','Gyvenat','tartum','atsukę','nugaras','AGric','judu','paklausykit','klausysit','gerą','rankelės','antras','antrosios','DrskD261','daryk','dalį','krikščionių','Vln5','lauko','priimtas','Nojaus','laivą','paliktas','VlnE134','šauksmas','dėlei','nevalios','kunigaikštis','BBJer51','Vieniemus','duost','dovanas','urėdus','didžius','tūlus','kitiemus','vidutinius','nekuriemus','žemus','mažus','DP388','smerti','negal','pamest','SPI217','Vienose','knygose','pamokslus','išsisaugotie','kitose','ligų','Karelis','mažintinis','žodžio','karis','antroj','kareivis','StnD25','Žalčių','netur','kojų','jokių','sąnarių','Kel1851','trečiasis','paėjo','pasiliko','Smln','kerpa','dreba','kerpant','kailis','motina','močeka','išleidi','Antz','pinigus','atiduodi','glosto','antra','peša','kryžius','nukrinta','nedėkis','pečių','Senų','protas','gyventų','Jėzų','panelę','LKKXVII196','išsirinko','pačią','varinį','garinę','dygsta','nyksta','kelys','petys','galas','dega','svyla','JT364','Kiaušis','mušdamas','praduš','NžR','trauka','velnio','lauka','molio','darytas','kirviu','nutašytas','nueinant','pareinant','dribteli','visiems','atiduoda','vieniems','nueidamas','pareidamas','LTsV211','bagočius','pirštas','burnoj','uodegoj','stumia','uodegą','pučia','Jnš','mažai','šuo','riečia','Grš','skrenda','mėšlan','lenda','JT239','dangun','šūdan','pinigais','JT454','auselę','įejo','galan','nusčiaudėjo','sveikatą','nenurūko','užrūko','Žvr','dėčių','dėtis','kala','zalatina','Čepą','papą','Žgn','lekia','veja','nakties','vien','poilsį','išplėtęs','žiūrėti','lėkim','stovėkim','linguokim','lieja','geria','Viename','viduryje','negyvas','Kiek','kalbinau','kviečiau','neturėjo','trečia','skersai','Jūs','siūlot','JT338','iššalus','sodui','nebesodinom','nebereikia','nebeketinom','pasenėjom','tvarka','nebeisi','eitum','nepriimtų','tavęs','nebeleis','valgysi','bulves','papuvę','neužaugę','kadang','davė','duot','teipajag','kaipog','abejojimo','DP349','DP237','Q619','mušimasis','SD132','gyvenava','kuriuo','surokuojava','apsiženijova','myli','Vagia','atimdo','pasiklausit','Palangą','sermėgas','turėsi','paliks','atims','susimygę','pamatėm','verkiam','Būsta','kurią','eima','mašinos','paskum','pavydi','nepažįsta','susrinko','mylėt','rašo','laiškus','Susrenka','nepasduoda','Padėdinėja','vienami','Ruduškos','gervės','kitur','padeda','Naktigoniai','vakaro','miegot','Sudėjau','vištas','eilę','priūtarija','vaidenimąsi','bėgdavom','pirkelę','Girdžiu','ūtarija','Žmonės','susižino','Mūs','tapina','dirbasi','Penki','paskun','nekirkė','nereikėjo','prigrįžt','reikalą','skautis','Induodinėjo','svietas','badu','skirtis','persidalyti','Bb1Mak6','nuėję','tarė','kalbėdami','smerties','ryšių','verto','nedarė','BtApD26','Galijotas','išvadinėjo','hebreičikus','muštiese','SStan','Bene','šaudeis','kumet','žydams','narsus','mušas','manim','MValanč','prieg','susdaro','krūvukė','Anidvi','ūgliaus','tėvo','Dirbti','laiku','kartu','švilpynės','tonas','šis','akies','mirksny','pavirto','akmenis','atsitiko','mirksniu','esmės','mudviejų','nuomonės','sutampa','jungia','bendri','patriotiniai','jausmai','tikslas','jūrą','upės','takai','BBraz','kaimas','keldavo','guldavo','Jiedvi','maždaug','amžiaus','Anys','vienuos','metuos','miškai','esav','vardais','Mžk','užšunka','trušiai','išsigandę','krūvą','Košę','valgėm','bliūdo','esam','aštuonioleka','buvę','motynos','giminės','rankų','nepasimaitinsiam','Bičiulaujas','anudu','Nieko','kasdien','dvidešimt','trisdešimt','gėrelių','būdavai','Žinai','martel','išleki','globoju','stogu','gyvenam','Močia','išsiolbijo','išsidraskė','marčia','gryčioje','nebegalia','Gryčelė','kūtelė','dūminėj','gryčelėj','grinčioj','puodo','Neatsidalinę','draugėj','suskišę','troboj','rietimelis','visiem','patiktų','būtų','graži','ažsimušt','ganydavo','gulėdavo','Nusbosta','valgymas','duonoj','Visą','vienon','pusėn','suaria','Rudamėsės','rudukės','lovelio','Pirk','medžiagą','mokestis','moteros','nesugyvens','irgi','pavardės','Buvom','vyru','mėnasio','bernavimo','Susijojo','mergužėlę','JV78','Rožė','dimnyčia','vardų','liga','Tokie','pasiliekta','aklybėje','drauge','nemokančiais','visam','regima','širdis','Kel1862','Susimylimas','atleidž','kaltes','Mž341','dūmoje','garbintumbit','Tėvą','Jėzaus','VlnE3','liežuvį','BB1Moz11','suderančiais','ižtikimai','ižtikimais','šito','peregrimavojimo','vienospig','tėvykščiosp','troškimu','dūsaujančiais','meilėje','karštais','būkite','DP112','kurg','rados','sektos','išmanymo','rašto','raštą','Bibliją','priimdinėjame','DP415','krikštu','apkrikštyti','valgome','dvasia','dvėsčiojame','gyvename','DP463','Kadangi','vierą','kūno','kraujas','vienum','žmogum','MP154','gaidžiu','darže','nesipešę','nesugyvena','KrvP','katės','maiše','nesutinka','bitys','dobile','susipjauna','Dieną','pagaliais','kailiniais','kurpalio','siūti','verkia','juokiasi','Barščiai','vardu','gardu','terbos','subine','Judošium','momos','Vienoje','šulaitėje','nevienoks','alus','Dešimt','avelių','skiltį','graužia','sesyčių','lopšyj','supas','KlvK','Daugiau','šimtas','ponaičiukų','juosta','juosi','broliukų','juostyte','bačkelėj','grūdelių','skaičiaus','JT76','Dvylika','brolelių','lovelėj','miega','JT106','Žuvis','žolė','ST433','vandenyje','Keturi','ponaičiai','kepeliuša','stovi','ponaičiukai','kepeliušiuku','susijuosę','duobėn','myža','JT275','Keturios','mergelės','duobelėn','Avilys','bičių','dvaras','neįkyrėjo','žmonėms','pliauškinti','samplaikiųjų','įvardžių','reikšme','kiekvienas','sudėtinė','dalis','SD153','SD87','vasara','Lapinas','subatą','piršliai','kartas','pasitinka','gerais','žmonėm','darban','kitap','subatėlė','nedėlėlė','dienelė','DrskD262','neverk','mergele','balta','lelijėle','atlankysiu','jauną','dienelę','LLDIII91','Kunigai','atvažiuos','kalėdoti','katrą','kiemą','Paimkite','vyrus','Lauksodį','Pristatysite','Puplesio','šeimą','Visus','aliai','Kitą','buvusios','laimės','žmogų','užgimusį','palaimindavusios','BsMtII94','Kožnam','žalnieriui','KBI22','Kožnas','Kožna','vaistas','Klausa','šnekina','kožną','apsistoję','Karvę','prisiaugina','Renka','piningus','kožnam','padainiuoja','gerų','Paukštį','kiektą','sotini','paukštis','rėkia','lakstydamas','padegėlių','džiaugsis','turės','būdelę','įlįst','Dešimtą','šio','imkiat','erelį','ūkinykas','namams','BB2Moz12','žėdna','skarą','Kožno','dantys','balti','grūdelio','nėkur','nepalikta','NmŽ','Pradėjom','budavoties','rąstelį','neparvežė','plaka','tuokart','išsiplaka','spalio','nerasi','berasi','avėtės','nebrasi','krūmų','avėčių','karto','nejo','ravėt','bulbos','nesuvalgo','neužsikėlė','mokykloje','nebuvęs','neišturi','žmogumi','tapęs','numirė','nuodėmės','nepadarė','DP34','SD1207','nematęs','KII93','Dubysos','nebeužjosim','valgių','skūpų','nesiskundė','štai','nenaudėlės','riešutytį','mackiurnyką','nenusiskynė','pasipūtęs','nešnekas','kresnos','neužgavusi','LKT86','Vanduo','gulėjo','pilnos','vagos','ravėjom','arėm','bulbės','negavom','nenorėjo','reikalo','turėt','Žlp','Tokių','laikų','nesulauktum','žinai','nesirgęs','šeram','įspyręs','nedarėm','Užauklėjo','briedžių','penkis','gero','Tiek','gaspadinių','druskos','neįdėjo','Antrą','gyventi','Mani','lengvi','nesunkus','negirdėjo','vardo','Toks','pasiutęs','eidavo','nedėlios','nebūdavo','primetėm','akmenų','triūbon','mušė','neglostė','pempių','nebegirdėjau','pempės','nueik','bažnyčion','neuždabosi','Perniai','pilni','pakraščiai','varlių','vasarių','kviečių','neliko','Manęs','nepapeikė','augtų','anei','medelis','žolelė','menkai','didžlaukių','mažlaukių','laisvos','nepragyvenau','nebijojau','gerklės','pargriaunu','mažo','nekęst','seno','neišaugyt','mergavau','giesmės','negiedojau','gyvulių','atsitraukt','būč','kokią','ėjus','mokyklą','nėsu','niekada','neapleisi','Mž591','Alba','orą','pėdos','rasti','VlnE150','Neatiduokite','piktybės','piktybę','VlnE27','Nesakai','priekalbesio','BPII95','klausysi','darysi','akim','ausimis','priimsi','prisakymus','neguldysiu','kurias','egipcianų','guldžiau','BB2Moz15','Tegu','niekad','nenuskundžia','piktadėjo','vaikelių','nenuramdo','PK87','nemini','nuopelnų','savų','tiesiogui','mielaširdumo','prašo','DP114','būdas','pajuoktas','visose','tautose','piktadėjos','sugauto','surišto','nedręsa','palytėtis','DP160','Tuojag','nekentęs','nenumiręs','nebūtų','pakastas','vienstypis','atlikęs','mumus','naudos','notnešęs','DP487','sandoros','vienuosemp','heretikuosemp','DP458','tokiems','nebmačija','kozoniai','pamokslai','Sėjau','rūtelius','trejus','metelius','neišdygo','vienučio','blogai','gyvenančio','Nėra','neturėtų','vilko','danties','niekai','žaisliuką','klumpiai','panašaus','gerumo','Nekišuos','tarpą','AruP71','visiškai','Paskendo','sutvėrimai','rizikuojant','karštų','pula','neveiza','žūt','važiuot','turim','varlė','paršoks','dalgį','atsiduoti','pasiryžti','Visų','šventų','atsidavusi','Martynienė','anksti','Atnešė','sūrio','vienoeiti','rizikuoti','Nežinai','pasitiksi','užeisi','duosiu','šluota','nebijo','tujau','eita','Motina','žinojo','einąs','jiem','greitai','įtūžti','įgera','šono','visai','nusivarę','vieta','smarkiai','nepaprastai','Baisiai','šneka','juokinga','LD417labai','Plėšė','apsūdyk','Viešpatie','Įgulė','dajutusi','mažą','galę','teesant','užpuolusi','nukarojo','galo','Pavardė','keista','simpatingas','piktas','Prašmatnas','Šį','bulvės','skanios','Mylėjom','dideliai','daktaras','dainų','mokėjau','Plungėje','visumet','suvarginta','kieta','drūkta','krašto','ausims','nebgirda','ištisai','Duokit','vaikui','ramybę','tąsysit','Nuolat','ieškojo','progos','pabūti','žmonėmis','klausyti','malti','meilės','skūpus','miero','Mortelę','paslinko','pietus','status','kalnas','sūdo','sutartinai','rėkt','balsan','baisu','neisme','Varlės','kurkia','dūdą','pūsti','sutarti','dūdon','LKKXIII138','pūtėm','prastai','Kamarnykas','dalijo','nudalijo','Šnekėjo','šnekėjo','nušnekėjo','Liečijos','liečijos','arielka','ažsiliečijo','neišeis','KlbIV83','maišą','sukišti','vienodais','Nuje','trūbą','Anie','puta','perejo','vaiduoklių','išnaikinčiau','nuolat','perstogės','pertraukos','patrankos','šveičia','Tenai','gula','kelia','Jnšk','laistau','gatvę','Plng','keikiu','pykstu','Teliukas','atskirtas','kuliam','dažnai','kunigai','atvažinėjo','Nušika','paukščiai','pašalius','apsiniaukę','Juodavo','dirvos','Visiems','bagoti','eimi','R189','KBI33','galėtume','nuveikt','VKudir','atsakę','Ns1840','šuniena','kiauliena','Krkn','Pasiėmė','rėdyti','ūkę','broliu','Eina','anuo','rankos','kunigais','sakydavo','PCvir','vieningai','puldavo','politiką','Jiej','šoko','išsprūdo','vėju','būrys','vyrų','sustojo','kaipgi','važiuosime','Sužydėjo','pievų','gėlės','pasuka','ausimi','Poviliokas','ausim','Duoda','kūjeliu','šnekama','melodijų','neklausau','trupučio','Nemaluoju','Nežinau','Krtn','muno','medinis','šaukštas','Štk','lizdo','paukščai','svetimi','perstojimo','nuolatos','Šįmet','Vaikas','apdygo','piktskauduliais','naujas','šarkelis','nulopytas','pado','valgyti','tėvų','ūkyje','neatsidalijus','ganyklos','pirmiau','sutinka','Tėvai','bulbių','troba','pačioje','virėm','plauką','vasarą','būčiau','netekusi','kaldra','sutaria','padarysi','matai','sykiu','iškart','staigiai','Ąžuolas','oras','atšilęs','Kel1881','esant','dviese','liudininkų','noru','pakalbėti','susitiksma','išmanys','malonę','nedaug','Vietinių','bėr','keitasis','seniejai','išmirė','suieškok','jaunimą','miltus','tiltus','nesusišnekančius','susišnekėjo','atdūsiu','kalną','įšoko','Slnt','bačka','sargais','nepakrutėsi','balsu','minia','atsiliepia','išrinko','dainuoti','Užsiklausus','aną','Pons','Sakramente','Atsakėt','išpažindamys','vilkai','sutarė','bėgt','pavyt','siuvėjas','sudraskyt','BsPII322','Mozė','papasakojo','tautai','Viešpaties','įsakymus','tauta','išpildysime','kuriuos','Skv2Moz24','bruožtu','pradėjimu','pradėjo','burna','atsiliepė','melas','išplauks','šviesą','VMont','gaisu','Nelėk','apsirgsi','Kūriau','Gmž','gaismu','atsidūriau','Atalėkiau','gaistu','Blnk','kelias','brisk','terkšt','atlėkė','arkliai','Kūdikis','ligoje','gaistru','parlėkiau','teisingiau','pasakius','negražų','lietingą','rudens','Martyną','Kazerną','persikraustė','Dūdjoniai','vienodai','aukštai','žemai','kambarių','nesvarbu','negyvens','nemelavo','įvyks','įvykti','nemeluoja','Vogė','vogė','nesumeluot','nemaluos','blogėja','sykis','nemeluos','ūmai','Paskui','pradėjova','sesele','juoktis','sopėt','kąsniu','misti','abidvi','mintam','avilių','kiaulių','telaikydavo','paršioką','Riešučius','padalina','kokį','Būdavai','obelis','Gali','atsitikti','trobelių','ženklo','Melavo','Kazytė','svečių','Kada','nebūčia','daręs','darbų','kurių','grieko','VlnE177','keletą','Baltramaičių','gaunu','parsinešti','knygą','grabe','šaiposi','paeiti','Nebepaeinu','samplatoje','plotu','Antai','pagirinių','roputės','vandeny','Grdž','užejo','sopėjimas','Anglių','kasime','degantiejie','garai','užsidegdami','parakas','plyšę','Kel1876','sutariančius','veiku','pradedi','bart','apglūšta','nebežino','nepavažiuos','tykiai','arklys','duodi','Arklys','parlėkė','Žiūru','parbėga','Skubiai','išbėgo','duris','brikelę','paleido','LzP3','MŽ20','vienintelis','išsiskiriantis','Nėr','išsipirkimo','mirtelės','teisybė','pasauly','laikas','miršti','Visgi','prižiūrėt','kaltas','Pondievas','Tikt','Plaučiūno','nekrutino','sklypą','svieto','Jėzu','Christe','malonusis','dangaus','Tėvo','Sūnau','Mž217','Būki','čėstis','amžinamui','Mž222','testov','prisakymas','čiabuviui','prašalaičiui','Bažnyčia','lėmė','BM451','krikštas','DP110','GN1PvK8','Mans','garbe','mans','PK86','Tikiu','vienąjį','visagalintį','BPII184','uždangalu','neieško','VChristų','pražudytų','vienąja','DP61','Moz22','dabarg','anoji','figūra','Viešpatyje','Jėzuje','Christuje','išpildės','tikruoju','vienuoju','sūnumi','gyvojo','DP418','Turim','vadą','sandaros','tikrąjį','tarpinyką','KN223','Ižganymą','apturėtum','meiląjį','tarpininką','KN199','Anies','vienutę','TDrIV242','neįsintėjo','vienutelis','pragumas','išpjauti','medžio','žievę','šilumos','šaltinis','saulė','Šiaip','pragaišo','skarbas','teipogi','Vienutelis','ženklas','jųjų','atsilankymo','išmėtyti','sparnai','vabalų','kieti','nagai','tarantulės','išsirado','teisingas','nenorįs','vienintelį','zuikį','Jrk44','turėti','širdį','mergos','vainikuotos','vainiko','Kltn','artimųjų','vienišas','gyvęt','ieškot','šešti','metai','našlauju','Kūdikiai','Pasirgo','nedėlę','atsisėda','linksmybė','Tėvų','nebliko','Munie','nūbodu','Geriau','nėkas','neklapatija','benorėsi','vaikių','beeisi','Mama','palikom','vienys','Paėmė','kalėjimą','Bėda','netinka','šiol','išbuvau','Gyvenu','užsidarius','gūdžiai','naktis','Brolis','rauda','išeisi','atlikt','liūdna','nebe','Vaikus','ažauklėjęs','sėdėk','buvimas','vakaras','neramu','Dvijai','bobelės','sodžiun','gyvenom','likt','tokis','nebūna','susiženijo','auglio','girdėt','galiu','noriu','paskutinis','pirmutinis','užmiršt','kepurė','glaustis','Lkč','tesam','išvažinėjo','pasilikom','tėvu','Atvažiuoja','išvažiuoja','mama','dešim','motka','motką','geriausios','Mano','miela','panytelė','parduota','Neger','BB1Moz2','Vln50','mirt','Sėdi','amželį','palikęs','vienutis','Vnž','vienių','prieglaudą','Pasijutau','įgijau','bendramintę','draugę','Pasilikau','bedugnės','kalvikės','tesu','vieniausia','vieniausis','dingsiu','išvežė','Išejo','dukterys','Pamirė','likau','Neturu','Grnk','karui','Suvis','pagiry','gyvenau','vieniau','žiemą','užpustė','valgymu','brolio','seseries','Trejus','šiton','prabuvau','Vienut','Buvau','pasilikus','miške','neturi','būsta','LzŽ','vieniausio','šeimoje','paliekti','vienaitis','kovos','pradžioje','padirbęs','trobalę','pradžioj','paukštelis','B268','Brolių','seserų','kaimynų','pasilikęs','apuokas','Jrk121','gyveni','kalė','vargstu','būk','tvorą','duktė','ėriu','Užauginau','šeimyną','atlikau','belikęs','trijų','vienuja','Gyveni','LKT168','pirštelis','plika','biedna','vienturtis','neimdavo','kariuomenę','apišika','sienas','priedų','grynas','Burokų','skilčių','išvirė','suvalgyt','mėsa','aliejum','užpiltus','degtienės','srebiu','salstelėja','rūgštelėja','prikąst','valgyt','pieno','nepavalgysi','valago','gardi','vandeniu','neprasmitinsi','Priš','smertį','cielą','mėnesį','išbuvo','vandens','Penkias','čirškiniukais','riebuliai','susvalgo','Tepk','sviestą','Negerai','triest','vištos','grūdų','sumaldavom','kepdavom','avietės','gripo','gerviauogių','Vėdaras','Tokį','blyną','Vlkv','vandenį','užvirusį','nereik','virint','dūšios','kenčia','jame','primušiau','puštalietą','paraku','susitaupyčiau','knygoms','mitau','nevykėliai','nebrendėliai','pralaikė','užėmę','pašaras','alūnu','dirbdavo','kailiai','liepos','cielas','miškas','jeknos','dešroje','kąsneliukas','riebios','mėsos','anmestas','kiaulienos','geros','kilbasos','akmenio','Salako','Mintuvus','išdirbdavo','Vyram','žiemai','audžiam','vilnos','milelis','gunčias','siuvam','storas','dantes','Greitai','Švendubrėn','gyvens','užeiviai','Žole','sočios','Ižgrūda','ižgrūda','pelelius','nusijoja','grūdas','liks','grūdą','sumala','Batviniai','piene','užbaltinti','pablandų','kokie','barščiai','Priėję','arčiau','trobelė','pastatyta','apdengta','meduoliais','langai','cukraus','Linksmas','pavasaris','beržų','sula','krikštolas','D103','budavosiu','mergelei','aukso','grabelį','LB148','Padarysiu','marškinėlius','lino','žiedo','BsO108','Pasidariau','avižėlių','susiprašiau','giminėlę','vargdienėlių','Vietoje','žalios','žolės','tikt','juoda','žemė','pasirodo','KDonel1','Mūrus','ketvirtainių','BBJdt1','turintis','tikrų','ypatybių','Krumsliuotos','karklai','atlenkia','lubinus','aparia','peržiem','supūsta','mėšlas','Nemėgstu','karpių','dumblas','nusrengia','maudytis','šakutė','Trūklius','kasti','turpes','pasidarė','kankynė','glūpums','Milkus','Kasparo','tarnas','pasitursin','kraštas','tirštai','gyvenamas','Valgyti','malonumas','mažmožiai','Išgąstis','išgąstis','įsimetė','rožė','duotum','dangus','žmoguo','Mums','jaučiu','augti','laimė','vargas','šulinys','išdžiūvo','keliai','pablogi','palyja','Žemaičiai','Tauragėje','muštuvę','kalatauka','vadina','juokai','princesei','Jrk12','Skubūs','vargai','PPr51','didelis','Katės','nebėra','burnos','Petrašiūnai','purvynas','Rmš','didelio','kiekio','gausus','Negi','nebegali','mergiotės','apvilkt','suknelė','laskūtai','Vdšk','numie','nešiojami','drabužiai','lopai','sviestas','krislai','siūleliai','linelio','auksu','žiba','rūtelės','pelenai','paliekta','ašakos','Grdm','ST169','Kumečiūse','pradžia','sunki','duonelė','dirsės','gyslos','sutrauktos','Kojos','gysliukės','paeinu','Basos','nusproginėjusios','Susisūdom','druskoje','mėsą','Koki','medeliai','kerai','Parvežė','atliekas','akuotai','galia','lesti','Vienoms','ligoms','tėr','Muno','retas','batvinelis','tebūs','kirminais','kitoms','kirminai','kuparas','didžiausias','rietimų','pakastės','Važiuok','mišką','bimbalai','Kelias','prastas','smiltys','pamažu','Nestipras','kauleliai','Barsukai','ruli','lašiniai','Všv','nupenėta','lajus','burokai','neravėti','vienose','usnyse','pienės','usnys','batvinių','Šalimais','arai','Dulkės','sienų','pumpučiai','siūlas','Baigias','drumzlės','JT511','Nušutę','pūslėm','Kviečiai','lūžės','Balta','žiedas','žydi','matytumėt','žiedų','žieduos','apkupėjus','kruvina','lytūs','ąžuolais','liepoms','baravykai','Pakulos','blogos','spaliai','Grėbiau','šieną','smilgų','radau','zenkį','ilgą','NS136','Ožys','ožka','plaukų','ronose','BM197','nuolatinis','nepaliaujamas','ištisas','melai','R240','MŽ320','vaidai','pražuvus','skausmai','ligos','serga','bėdose','pragaišę','sopuliuos','nesusiskaidęs','nepertraukiamas','Neįžengiamys','pušynai','eglynai','beržynai','ąžuolynai','amžiais','suaugę','niūksojo','giria','upėmis','upaliais','išvagota','krūmai','lieknus','pavadino','Aukštiejai','pelkės','Numie','parejau','čėse','kokius','kilometrus','girias','laukianti','kūdikio','nėščia','esmi','nabaštininko','Išrodai','matosi','driūta','Žiūrau','krūtinė','iškelta','tąsyk','bačkos','vienodi','panašūs','Grynai','Paskiau','lygūs','tiej','šiaudai','Atjojo','reitariai','gražūs','juom','kalbam','Nulūžo','šakelės','nukrito','lapeliai','TŽI254','lauką','arė','niūkė','gražų','gražios','mergaitės','kaulo','nejudrus','sustingęs','Noru','pakelti','pavirtusį','negaliu','gulia','puikus','Karvė','veršį','ledą','lėlė','skambinys','skambiai','gieda','šeškas','išdykusį','Išdykusi','retai','Išdygo','LKT111','miežius','zelionkos','suprakaitavęs','sušilęs','parkabalduot','dėlto','galvotrūkčiais','paskubomis','sujudo','ženytis','lenktyn','Vištos','nulėkėm','nenusileisdami','geriaus','garbina','sutvertojį','Paršai','kupčiai','dukteris','anų','išleisti','norėjo','BM343','Griebė','lodo','gaut','Pulke','suvalgai','Lekia','puola','griebia','vieningi','žydai','aidu','Varo','valia','vienomis','akimis','nemiegojęs','ašaros','Sūnus','Rugeliai','geriejai','ašarėlės','išlaidus','gaspadoriai','suėdė','gaspadinė','prikaišioti','šeimininkė','Atrodo','kareivukai','dūkas','šiknos','dūšia','valdininkais','viengungis','švilpk','gatava','nerūpi','bepigu','vienodus','rinktinius','pupos','grūdai','antrininkų','Kūlius','padarom','nušukuojam','šiaudą','raudonos','gražiausios','bruknės','suuogausi','pusiau','sudygo','burokėliai','šepetys','Sėmenys','dygo','sūlo','verk','Avižos','pupų','sukirpti','Pabarstyk','stalo','parinksi','Labai','obuoliai','Žuderėjo','Vrnv','LKT392','Rugiai','GrvT98','Keltuvos','juodai','margos','Prisrinko','jaunukų','baravykų','veikiančius','Vedu','eitav','kirsk','sieną','Dirbi','pluši','kiaurą','lengva','nerangus','nesusrieti','nemoki','Sustyręs','KSaj','Bėk','lėk','greitam','bėgimui','nusakyti','Sulakstai','Alponą','kumštį','išvien','sodžiaus','jaunimas','lydžiu','Padariau','lite','Užv','Žvilgterėjo','nejučiomis','lubas','vortinklės','mato','matu','prišoko','piemenė','šiandien','apsirgo','tapau','IŠein','suėmė','sopė','milo','panašus','Alytun','nuvažiuot','nosis','sulysęs','nosė','lakstymų','draugaujančius','pasižiūri','Kristupas','KlvrŽ','palydžio','paliovos','nepaliaujamai','iššuto','verkė','gausiai','Darbai','gulė','pečius','pluko','Griūsta','Jaunimo','seniau','linksma','Seklyčioj','susitvenkę','svečiai','pribuvėliai','įsiūžė','garsiau','tiesiog','šaukti','Smarkiai','SČiurl','skuba','mėgdžiojant','Stengdavomės','gražiau','akysan','lindo','pinigų','paskolinčia','Telefonas','Vištiniai','skristi','preke','Anai','antrasis','plūdėje','išprakaitavęs','pailsęs','svetimus','žmones','patyrusi','Katrę','sergant','Aginskio','putoje','sutarančius','juodviejų','draugavo','Mudvi','seseria','žinote','eiguliu','galėčiau','lentų','PAndr','veikti','kaimynais','ranką','Tėvams','užstoja','velnius','išeiti','žydas','žydu','nepadarau','KlK11','gestapu','raugo','besielgiančius','Bušė','Barbė','riešutą','krimsti','draugauti','pusmetis','mergina','bernu','Taručiu','krimto','rūra','jais','šikti','šika','šikna','pasižyminčius','išskirtine','ypatybe','Turėjo','ąžuolus','plačiašakius','stipresnis','narsesnis','Vagių','vagiai','sutūpę','žiūrėt','avių','mest','švilpia','Grobsto','poną','Kos58','velnias','Girtas','negirtas','vaikėliai','nesgailėjo','žagre','arti','vieningiems','aria','netikiu','supešdysiu','sakoma','teigiamai','vertinant','alga','vystyklus','džiovino','saule','menki','vystyklai','džiūvo','saulės','tolimi','giminė')