eilia reikšmė

Kas yra eilia? eilià sf. (4) Dsn, Km, Lkm, Vb, Brž, An; SD1179 žr. eilė: 1. Eilia namų SD249. Ilga eilia rogučių čiuožė vieškeliu V.Piet. Kiek brangumo viena eilià karolių? Jnšk. Stokit iš eiliõs, kur už akių lendat! Jnšk. Mergiūkštės, stokit pagal suolą vienon eiliõn Slm. Vaikai, stokitės eilià apie stalą O. Statykim avižas eilià, bus geriau vežt Ktk. Susėdę visi eilio[je] Pš. Eilioj susėdę dirba Skp. Eiliõj perdien prastovė[ja]u Švnč. Gubas statinėja eiliõm Jnšk. Bandelės eiliõm sudėtos ant blėčių kept Jnšk. Kitos [knygos] sudėtos eilioms ant lentynos A1884,337. Imk iš eiliõs pėdus, bus lengviau duot iš strėkio Jnšk. Imk baronkas iš eilės, bet dalink išeĩliai Dglš. Bet jie jam pasakojo visa iš eilios Skv1Moz45,27. Žmogus mūsų paklausė iš eilios apie mūsų giminę, ir mes jam atsakėme iš eilios sulig to, ko mūsų klausinėjosi Skv1Moz43,7. 2. Ir man iš eiliõs priejo OG233. Dar mano eilià, kur lendi kap kiaulė! Mrs. | Šiemet eilià rugių (rugių metai) Ktk. 3. Viską iš eiliõs ima, dirba – ar sunku, ar lengva Gs. Ir dirbt lengviau, kai darbas eina eilia Skdt. Nėr darbam galų, teip eiliom eina ir eina – vieną padirbai, kitas laukia Ds. Nėra pragare eilios ir sandaros SPII42. 4. Kaip kratai gurbą, tai teip eiliom ir susimina mėšlas Ds. Vaikščiauna apaugęs keliom eiliõm, nei pažint nemožna Vrnv. Jei kojom šalta, tai nors dešimčia eilių vilkis, vis tiek perima šaltis Ds. Ant lentų dažniausiai nupila spalių eilią V.Piet. Pabarsčiau eilẽlę [mėšlo] OG135. 5. šalinė, prėslas: Šiemet buvo geri rugiai, tai bus didelė eilià Ūd. Vaikai, eikit an eiliõs šieno mint Al. Tėvas užsilipo ant eilios Šil. Ateik ant eiliõs, ba aš vienas nespėju dėt pėdų Mrj. ║ Skdt derlius: Eilelė gera rugių užaugo Ktk. 6. Ml, Smn žr. eilė 6: Žibalo šitai lempai reikia tai keliom eiliom daugiau Kt. Jie ir kūmai keliom eiliõm Klvr. 7. žr. eilė 7: Yra eiliõs ir senės, tokia nenauda Vv. Brazių yr eiliõs, bet ir jis nepėkščias Gs. 8. žr. eilė 8: Nėr ko jo dabot – senas, nebe šios eiliõs žmogus Trgn. Mes trečios eiliõs giminės Rdm. Jis jau kelintą eilią svieto gyvena Trgn. Mano eiliõj (kai aš tekėjau) be pinigų ėmė Ad. Penkta da eilià aš, kap pasdėjo (įsikūrė) Sekonai Tvr. Girdėta nuo senelių, tai taip ir eina eilių eiliom LTR(Šmn). Šito turto bus eilių̃ eilióm Gmž. Vaikai jo teišgaišta, ir vardas jų antroje eilioje teprapuola BPs109,13. Eiliomis ižskirstytomis pradės Viešpatis žmones savas ... skaityt DP542. Eilià eĩliai paduoda Btg, Lp. Eilià eĩlią varo Asv. 9. Dglš, Slk žr. eilė 9: Pasogą gi didelę rauna: šimtas rublių i eilià keltavų Ck. Duosme margą karietelę, gyvulių eilẽlę Švnč. 10. Dglš, Sdk žr. eilė 10: Jos graži eilià Krok. Pasiūk man naują eĩlią On. Turi pinigų, tai kokią eĩlią nuspirk Lš. Pasisiuvau naują eĩlią ir nuejau veseilion Drsk.

Ką reiškia žodis eiliadarys? Visi terminai iš raidės E.