kaip reikšmė

Kas yra kaip? 1 kaĩp adv. 1. SD73, R kokiu būdu; kiek; koks (tiesiogiai klausiant): Kaĩp tu tai darai? K. Kaip tu galėjai atvykti? J.Jabl. | Kaip ilgai tu ten būsi? Skrd. Kaip brangi ta šluota? BsPI39. | Kaip tavo sveikata? Skr. O kaip šiandie oras? Ėr. | Kaip ans yra pavarde? Plng. 2. vartojamas sušukimuose: Kaip greit viskas bėga, teka ir keičiasi! P.Cvir. Kaĩp gražu! Skp. Kaip čia gražiai! Als. Oi, kaĩp sopa galvą! Slm. Penkių nesuskaito, o kaip išsistato! LTR(Jnš). 3. kitaip: Jau ne kaip, ans yra miręs Šts. Jie gal ar persitaisę (persirengę), ar kaip įlenda rš. 4. žiūrint koks, žiūrint kiek: Stogas stovi penkiolika trisdešimt metų – kaĩp ilginiai, kaĩp apklojimas Šts. Atsieit, kaip ko kame daug yra Plt. 5. kažkaip, kažin kaip, labai: Nutyla visi įgeidžiai, kad ir kaip jie kartais priešintųsi rš. 6. kartu su kitais žodžiais rodo veiksmo būdą: Nukasus bulves ar kitas daržo žoles nuėmus, vėl reik kaip galint giliai suarti S.Dauk. Pradėjo kaip vien gal bėgti Plng. Reikia kaĩp įmanant saugoti ligonį nuo nuliūdimo rš. Pjauk rugius kap žemiau (kaip galint žemiau, ko žemiau), kad rugiena būtų žemesnė Prng. Ne kaip noris, bet kaip regis Plt. Kaip išdėta girdėti balsas jo, kaip gieda J. Matos vis kaip išdėt S.Dauk. Uošvės nelabai kaip žentų mėgiamos rš. 7. kartu su kitais žodžiais rodo veiksmo laiką: Iškeliavo vaikai kaip švintant I. Teveža pyliavą kaip (pavyzdžiui, kad ir) subato[je], kad kelias nepralytum Šts. Duktė jau buvo surišta, nesa kaip ryto jau būt turėję ją išvežt BsPI6. ◊ jei (kad) kaĩp ko gero: Jei kaĩp, ryto[j] būs lytaus Šts. Kad kaĩp, reiks išeiti iš namų Ėr. kaĩp aĩ tučtuojau: Kad tu man kaip ai ateitum Ds. kaĩp antaĩ 1. būtent, pavyzdžiui: Naminiai gyvuliai, kaip antai: arklys, karvė, avis J.Jabl. 2. kaip štai: Kaip antai ansai medžias gyvatos DP138. kaĩp gyvaĩ jokiu būdu: Kitiems žmonėms prikaišauti arba iš ligonio tyčiotis – kaip gyvai ne! Tat. kaĩp gývas niekados: Kaĩp gyvas to matęs nesu DŽ. kaĩp ir̃ (jéi), kaĩp i A1885,314, RŽ lyg, tarytum: Anam gale tvartų kaip ir kas šmėkštelė[jo] ir greit išnyko Ašb. Aš kalbėjau kaĩp i vyresnis Lnkv. Ant galo jis kaip ir pradėjo truputį sirguliuoti rš. Buvo raudonu kotu, kaip ir peilis, nu ir prapuolė Pbs. Kaip ir nėra kitos mergos, kad vis tą pačią vadini! rš. Aš gyvenu, kaip jei kiti žmonys Kv. Pasipasakok man visas savo bėdas, kaip jei savo broliuo Šv. Kodaliai buvo, kaip jei viedrai, su ausimis, bet be kampų (lankų) Plt. Galiu atvirai pasipasakoti tau, kaip jei savo vaikui Žem. Buvo teip pat sveikas, kaip jei pirmu M.Valanč. Žirnikas teip pat yra žolė vienmetinė, kaip jei kitos ankštėtosios žolės S.Dauk. kaĩp kar̃tas (sỹkis) rš tartum specialiai: Vos šieną suvežėme, kaip sykis ir ėmė lyti Nmk. Kaip sykis kitą dieną Glanas gavo laišką rš. kaĩp mataĩ (mãtant) tuojau pat: Visi kaip matai subėgo Pnd. Kaip bematant padarė Mlt. kaĩp reĩkia (reĩkiant, reĩkalas, stóvi) tinkamas; tinkamai: Jau mes kaip reikiant įsikūrėme naujojoje vietoje rš. Ko tu durų kaip reik neuždarei? Jnšk. Kaip reikalas šakalys neskyla Grž. Sesuo jau kaĩp stóvi merga Iš. kaĩp tàt Šl žinoma: Ar tu buvai vakar jomarke? – Kaip tàt Dr. kaĩp týčia lyg sąmoningai, tartum specialiai: O dár kaip týčia pradėjo lyti Ldvn. kaĩp tìk (tiktaĩ) visai taip; vos; tik, tiktai: Diena kaip tik pasitaikė tokia, kad gražesnės nė nepanorėsi J.Balt. Tenai buvo šaltinėlis kaip tik man atsigerti J.Jabl. Jautis stovia kaip tik pjauti Šl. |Pareisiu su bačka sėmenų kaip tik rūta Kp. Kepurė didumo kaip tìk DŽ. Ant šito piršto žiedas – kaĩp tiktaĩ Slm. | Prisisėmė krepšį pinigų – kaip tik jį pakelia (ps.) Db. Diržas kaip tìk sutenka DŽ. | Nieko te daugiau nebesą, kaĩp tìk keletas ... medžių BM40. Daug yra sviete jaunųjų mergelių: nė vienos nemyliu, kaip tik tave vieną (d.) Grz. kaĩp véik (víen) kaip tik: Kaip veik vienas vagonas tuščias prš. Kaip vien reikiant M.Valanč.
2 kaĩp prt. 1. kone, maždaug, apie: Taip jojau aš kaip valandėlę V.Piet. Atsidariusiose duryse pasirodė mergiščia kaip (kokių, apie) šešiolikos ar penkiolikos metų V.Piet. Gyveno su jąja kaip tris mėnesis ir sugrįžo ing namus savus DP471. Tu žinai jau nu prašokusius kaip keturis tūkstantis metų BPI337. 2. tik, išskyrus: Nebuvo nei vieno žmogaus tavo dvare, kaip viena sena žmona VoL289. Turto tiek ir tera">tėra, kaip aplūžusi lova rš.
3 kaĩp conj. 1. tarytum, it, lyg; kaipo (lyginant): Koks gražus mažytis mūsų kraštas, – kaip lašelis tyro gintaro S.Nėr. Puvėsių sienos su skylėm kaip rėtis T.Tilv. Vaikų kaip pupų, o duonos nė plutos LTR. Rugiai da kaip nebuvo (neprasti) Pc. Kaip ant krosnies pila (pila kaip ant karštų akmenų, daug geria) ST621. Kietas kaĩp akmuo DŽ. Baltas kaĩp sniegas DŽ. Aš toks didelis, kaĩp tu K. Išbalęs žmogus drobės balčiu, kaĩp drobulė J. Aš jį, kaip kaimyns, viernai bandžiau pamokinti K.Donel. Greitas kaip apatinysis girnų kūlis Žem. Džiaugiasi kaip žirgą dovanotas Žem. Gyvenkim kaĩp broliai Trgn. [Pušys buvo] tankios, aukštos, lygutės, geltonos kaip žvakės A.Baran. Jis turėjo tris sūnelius, visus tris kaip vieną (d.) Ds. Jį laiko kaip protingą vyrą Ps. Penkios dešimtys ir dveji metai kaip viena diena A.Baran. ^ Didelis kaip kaminas, kvailas kaip avinas Šts. Pats kaip kupstas, galva kaip puspūrė, pilvas kaip būgnas Plt. Duonos kaip nebuvę (greitai suvalgė) Vkš. Visa kaip sudaužyta (visa skaudi, labai pavargus) Ds. Atsisėdau kaip šventėj ir sėdžiu Ds. Smirda kaip ožys SD242. Širdis kaip motinos R262. Senoji močiutė balta kaip gulbelė, o jos jauna dukružėlė skaisti kaip roželė JV37. Visos rūtelės kaip viena drebėjo JD943. Kirto brolelį kaip ąžuolelį, lėkė galvelė kaip kopūstelis KlpD28. Mano mergelė auga kiemely kaip ežere nendrelė RD176. Nebūk toks, kaip kur žemę knisa Š. Kaip varno plunksna mėlynai sumuštas (visas mėlynas) ST291. Kaip ant kojų užstojau (iš pat mažens) ST199. 2. negu, nei, už (po aukštesniojo laipsnio būdvardžio ar prieveiksmio): Kur tu rasi geresnį kaip aš? J.Jabl. Daugiau žino, kaip mes Š. ^ Geriau yra duoti, kaip prašyti Als. Pelų vis daugiau kaip grūdų PPr52. Sugriaut lengviau kaip pastatyt PPr48. 3. santykiauja su prieveiksmiu „taip“, jungiant sakinio dalis ar trumpus, nepilnus sakinius: Lįsk, sesaite, laukan: kaip jau bus, taip Db. Kaip kakaryko, teip kakaryko, kaip tas pats, taip tas pats Plt. Paskiau kaip būs, taip – anam blogiau nebūs Ll. Varna jam capt! kepurę nuo galvos, kaip nulėkė, teip nulėkė! BsMtI118. Tavęs kaip nėra, taip nėra rš. Ieškomojo kaip nebuvo, taip nebuvo rš. Kaip tiek, taip tiek S.Dauk. Kaip besveikiną, taip besveikiną plėčkelę (begerią) Jzm. Tasai vilktinis ... užgauna ing save žuvis visokios giminės, teip piktas, kaip ir geras DP526. Ir anys visi pradėjo vienas kaip antras išsikalbinėti BPII204. 4. kai (pažyminio šalutiniam sakiniui prijungti): Ak, kur dingot jūs, barzdotos mūsų gadynės, kaip lietuvninkės dar vokiškai nesirėdė! K.Donel. 5. kai (laiko šalutiniam sakiniui prijungti): Kaĩp rasa nukris, eisim rugių pjauti Als. Vakar kaip atėjau čia, tai ir tebesu Ldk. Kaĩp nusergėjo, kad nėr namie vyrų, tai atėjo jis J. Kaĩp aš išėjau, tai jis parėjo K. Kaip tik metė gaidžiukas riešutų kekelę, ir išmušė vištytei akelę J.Jabl. Kaip močiutė stakles taisė, dar aš maža buvau, kaip seselė drobes audė, dar man nerūpėjo (d.) J.Jabl. Kaip pelėda tekėjo, zuikiui širdis skaudėjo JV963. Kaip užjosi prieš kalnelį, tu ten rasi kiemužėlį JV1. Ką pasakys matušėlė, namo kaip pareisiu? JD41. Dar gaideliai negiedojo, kaip mamužė kėlė KlpD18. Kaip sūnytis pas mergytę jojo, sens tetužis nieko nežinojo RD110. Kaip tik nusivilko rūbus, ragana ir įstūmė į upį MPs. Ale ką mislijo Ievutė, tavo pačiutė, kaip jos pirmas vaiks užgimęs klykti pagavo? K.Donel. Tuojau, kaip vilką pamato, visi kojosn DP485. Kaip ... išvydo ..., tarė anumpi Mž96. | Jau trys mėnesiai, kaip nelyja KBI34. Jau seniai, kaip guli aukštame kalnely LB23. Tik keli metai buvo sukakę, kaip mes buvome atgavę spaudą rš. Vilkas jau keleri metai kaip miręs I.Simon. Tai kaip nuo to karto, tai visai išdūko rš. 6. kad: Stojosi didi tamsybė, kaip kits kito neregėjo BB2Moz10,22. | Jei kuris sau regisi stovįs, tesidabo, kaip nepultų brš. | Taip tenkinėkite, kaip sąlažus įgytumbite DP484. Nei vėl vertas esmi, kaip jo kurpių diržus atriščia BPI46. 7. kadangi: Kaip vogta, tai niekais ir eina J.Jabl. Bet kaip ji (lapė) jį taip prisispyrusi meldė, nulėkė po kelių dienų ant pietų steliuotas K.Donel. 8. kur: Kaip ta duobė, čia beržas buvo (stovėjo) Ėr. Važiuok, jaunikėli, ten, kaip piemuo gieda, tai rasi kelelį A1884,21. 9. šalutinius būdo aplinkybės sakinius jungiant: Kaip pasveikino, taip atsveikino Ds. Kaip grajija, taip ir šoka Slnt. Daryk, kaip galima, ne kaip norima J.Jabl. Jis dėjosi, kaip būtų toliaus ėjęs VlnE59. Peliutė taip priėdė, kaip niekuomet dar nebuvo ėdusi J.Jabl. Kaip paukščiai giedojo, taip ir paukšteliai gieda J.Jabl. Kaip tu mažas be mamužės, taip aš jaunas be seselės KlpD68. Kaip kas išmano, teip save gano Sln. Kaip pasiklosi, teip išmiegosi VP21. Kaip tu man, taip ir aš tau Žem. Kaip laimėtas, taip išduotas (kaip įgyta, taip praleista) ST521. Nes ir miškas lietuvį, kaip tiktai galėjęs, teip visados raminęs, visados mylėjęs A.Baran. Kaip įmaišysi, taip ir kepsi B. Kitaip nebuvo, kaip turėjo užmokėt Ls. Tam daiktui reik lubose taip plačią kiaurynę padirbti, kaip yra platus maišas S.Dauk. Kad aš taip gyvas būčiau, kaip nemeluoju Grž. Jis moka teip skaityti, kaĩp ir rašyti KI49. Nei man gailu povelės, nei povelės plunksnelės, kaip man gailu tetušelio vargelė[je] palikti StnD16. 10. jungia šalutinius papildinio sakinius: Papasakotum, kaip tau ten buvo A.Vencl. Niekas nematė, kaip ten buvo Ėr. Aš misliju, kaip čia rytoj šienas suvežus Ps. O jis nemokėjo, kaip laukelį arti JV969. Pasakyki, mergužėle, kaip vainikas brangus JD614. Ar girdėjai, ar regėjai, kaip aguonas sėja? J.Jabl. Kaĩp jo pavardė, taipogi tikrai nežinau BM24. Nežinojaus, nė kaip esanti Skdv.

kaip sinonimai

kaip junginiai

  • (eina) kaip iš pypkės, (kaip) jautienos, (kaip) karalienės, (kaip) karalienės, karališkas, (kaip) lapės, (kaip) lapės, lapiškas, (lygiai) kaip ir, (taip) kaip, (švelnus) kaip šilkas, atrodyti kaip, augti kaip grybams po lietaus, aštrus kaip skustuvas, baltas kaip sniegas, bet kaip, būti kaip devintame danguje, būti kaip tik, būti/jaustis kaip devintame danguje, dar kaip, daromas priešokiais/kaip pakliūva, daryk kaip nori, daryti kaip nori, dievaži! kaip Dievą myliu!, dirbti bet kaip, eiti kaip sviestu patepta, elgtis kaip pridera, elgtis kaip pridera/tinkamai, esantis kaip filialas, esantis kaip filialas/narys/padalinys, garbindamas kaip stabą, iškišti kaip, išnykti kaip dūmams, jaustis kaip, jaustis kaip devintame danguje, jaustis kaip namie, jaustis kaip ne savo kailyje, jaustis kaip ne savo kailyje/nejaukiai, juodas kaip degutas, juodas kaip smala, kad ir kaip, kad ir kaip būtų, kad ir kaip keista, kad ir kaip ten būtų, kaip Dievo užantyje, kaip angelas, kaip be galvos, kaip dukart du, kaip galima, kaip gyvas, kaip ir reikėjo tikėtis, kaip iš po žemių, kaip karoliukas, kaip kaulas, kaip košė, kaip kulka, kaip laukinis, kaip maišas, kaip metalas, kaip mitas, kaip motina, kaip mėsos, kaip naujai gimęs, kaip ne šio pasaulio, kaip nors, kaip oficialus asmuo, kaip pagal užsakymą, kaip pakliūva, kaip papuola, kaip pasiutęs, kaip paslaptį, kaip pašėlęs, kaip perkūnas iš giedro dangaus, kaip perlai, kaip pietiečio, kaip plienas, kaip popierius, kaip sakoma, kaip savo penkis pirštus, kaip sidabras, kaip sirupas, kaip smala, kaip sniegas, kaip spiralė, kaip stulpas, kaip suodžiai, kaip sviestu patepta, kaip ten., kaip ten..., kaip tik, kaip tik tada, kaip tik tas, kaip tik šiuo metu, kaip vaikas, kaip vaistas, kaip vienas, kaip viesulas, kaip visagalis, kaip visuomet, kaip yra, kaip čia atsitiko, kaip įkaušęs, kaip šeiva, kaip šešėlis, kaip žvaigždės, kaip žvėris, kas tai matė! kaip taip galima?!, kietas kaip ragas, lengvas kaip plunksnelė, matysi kaip savo ausis, miegoti kaip užmuštam, ne toks geras kaip paprastai, ne toks kaip visada/visų, norėti pasakyti (kaip), padarytas kaip pakliūva, pasidaryti kaip stikliniam, pasilikti kaip stovi, pataikyti kaip pirštu į akį, pavargęs kaip šuo, pilantis kaip iš kibiro, pilti kaip iš kibiro, plonas kaip voratinklis, studijuoti kaip šalutinę specialybę, sustoti kaip įbestam, sveikas kaip ridikas, tiesus kaip styga, toks pat kaip, užsispyręs (kaip asilas), užsispyręs kaip velnias, visi kaip vienas, įsitempęs kaip styga, šaltas kaip ledas, švelnus kaip pūkas, žinoti kaip savo penkis pirštus
  • Kaip aš sutikau jūsų motiną
Ką reiškia žodis kaip ne kaip? Visi terminai iš raidės K.