tūkstantis reikšmė

Kas yra tūkstantis? 1 tū́kstantis num. card. m. (1) K, J.Jabl, Rtr, FrnW, NdŽ, LzŽ; R, Sut, N, M, L, -ies f. (1) J, J.Jabl, FrnW, NdŽ, KŽ, tūkstantìs, -iẽs (3b) Rtr; CII576, R, R349, MŽ, MŽ467, N 1. skaičius ir kiekis 1000: Trys tūkstančiai OsG40. Keturios tūkstantys KlC113. Penkios tū́kstantys Jn. Ir skaito te ingi tū́kstantį Šlčn. Miegas iš tiesų neėmė. Nusprendė skaičiuoti iki tūkstančio rš. Gimęs da tū́kstantis aštuoni šimtai penktais metais buvo Nmč. Tūkstantį kartų SD1183. Tū́kstantis gramų Azr. Susirinko žmonių į tū́kstantį OGLIII316. Kai katrąžiem tai apie tū́kstantį surišdavau šluotų Sb. Su broliais apie gal kokias tris keturias tū́kstantis eglučių atsivežėm iš miško ir prisodinom PnmR. Žodynas bus didelis – išeis apie 8 ar 10 tūkstančių puslapių K.Būg. Tū́kstantis litų prie Smetonos tai buvo sūdna diena (daug) Žl. Tū́kstančio jam da maža GrvT74. Septynios tū́kstantys buvo jai dalies, – litai taigi pinigai Alz. Reikė dalios [mokėt]: po tris tū́kstantis litais daviau – šešias tūkstantis [abiem] Kp. Mano pasoga nedidelė – tik dvi tū́kstantys litų Šmn. Davė te po tū́kstantį, te po dvi Žl. Jeigu aš turėčiau dvi tū́kstantis, aš in tave ir šikdama nežiūrėčiau Jdp. Tuos tū́kstantis [rublių] reikia atdirbt Drsk. Priketino duot tris tū́kstančius [pasogos] Pls. Mes dvi leidėm [už vyrų], po tū́kstantį rublių davėm Sdb. Aštuonias tū́kstantis až sodybą davė Adm. Keturias tū́kstantis tegavo až namą Aln. Nupirkom eržilą už du tū́kstančiu, seseriai du tūkstančiai, broliui tris tū́kstantis – ženijos mat Kp. Užperniai pardaviau anta tū́kstančio kiaulių Drsk. Parvežė du tū́kstančiu Eiš. Karvei dabar pusantros tū́kstanties, o atlyginimas šimtas rublių Kp. Kur gera karvė, tai ir trys tūkstančiai, ir pusketvirto Ps. Devynios tū́kstantys už mašinėlę Vj. Jeigu tu atsimeti, nebeparduodi, tai sumokėk dvi tū́kstantis rublių Mlt. Sako, Budrys perniai až medų dvi tū́kstantis paėmęs Svn. Jei parduotau, gautau dvidešims tū́kstančių LKT363(Rdš). Tegul ir kelias tūkstantis duoda, ale sveikatos nebėr Kpr. Tū́kstanties rublių noria Kpr. Radosi kokia tūkstantis avių LC1878,15. O kad ir būtų tū́kstantis šimtelių, nė viena nešluostys graudžių ašarėlių JD119. Tūkstantis žingsnelių nuo mano panelės LTR(Lp). O už mano jaunystėlę tris tūkstančius duosi LTR(Plv). Nebaisu man tūkstanties žmonių ir piktųjų PK44. Darąsis mylaširdi[n]gystę ant tūkstančio tiemus, kurie mane myl Mž20. Visi kliedėjimai ir kliaudžios nuog tū́kstanties ir nuog kieko šimtų metų bažnyčioj Christaus pažudytos ir papeiktos buvo DP254. Nuog tū́kstanties metų ir toliaus krikščionystėje ir šventės įstatytos, ir apvaikščiojamos buvo DP541. Bet toji žmona ir kitų tū́kstantis tą falšių jo regimai nužudžia DP52. Atgrąžino vierosp dvi dešimti ir penkias tū́kstantis DP91. Bet sena kacerstva (klaidatikystė) pirm tū́kstančio metų ir toliaus pažudyta DP547. Bei Izraelas trotijo tą dieną daugia žmonių, tatai esti kaip du tūkstantis vyrų BB1Mak5,60. Bei Gorgijas ėmė penkis tūkstantis pėstinykų ir tūkstantį raitinykų geriausių BB1Mak4,1. Visų dūšių yra keturios tūkstantys ir šeši šimtai BBJer52,30. Eš tavam broliui tūkstantį sidabrinykų daviau BB1Moz20,16. O tų, kurie valgė, buvo apie keturias tūkstantis VlnE95. Nustato šešias tūkstantis metų MT236. Už rūtelių vainikėlį – šimtas doleraičių, o už mano jaunystėlę – šimtas tūkstantáičių Š(Nm). Tūkstantė̃lė tai nesiskaito kad pinigas Slm. Vieną karvę žadam parduot – vė[l] bus mum tūkstantė̃lis Mžš. Aš tau duosiu tūkstantėlį už rūtelių vainiką LTR(Pg). ^ Tū́kstantis – kaminas rūkstantis (už tūkstantį litų galėję nupirkti trobą) Mžš. 2. NdŽ, KŽ reiškiant neapibrėžtą daugybę: Jie ėjo vis šimtais, tū́kstančiais KBIS6. Iš tū́kstančių tik vienas toks senas yr Jrb. Ačiū tau ačiū tū́kstančiais kartų! Jrb. Nors čia ji gyveno tūkstantį kartų geriau kaip namie, bet vis dėltokažkas traukė pas savuosius J.Balč. Galvą graužia tū́kstantis darbų Tr. Ne šimtus – tū́kstančius žąsų atvarydavo iš Užnemunės Pnmž. Tūkstančiai rankų medžius laivams genėja V.Kudir. Tiek tūkstančių amžiais gyveno, kentėjo, o kas bent vardą atspės? Mair. Visur degė šimtai tūkstančių auksinių lempų J.Balč. Vakaras jau žvaigždžių tūkstančius sužiebė S.Nėr. Vai eisim, eisim, mes čion nebūsim, už tūkstančio mylelių A1884,258. Maži garsingi paukšteliai gieda tūkstančiais balselių LTR(Km). [Dievui] tarnauja tū́kstantimis tū́kstančių angelų nesuskaitomų DP4. Tūkstantimis atpuldinės prieštarnykai jo MP118. Nerastumėsgi anų (griekų) tūkstančių tūkstantimis? P. ^ Iš šimto į tū́kstančius išėjau (susipainiojau kalbėdama) Tlž. Mažas bajoras bus tū́kstantis metų stiklo palociuj (vabalėlis gintare, inkliuzas) JT106. Du bėga, du veja, du spokso, du riogso, o tū́kstantis švilpia (arklys bėga) Mrc. Tūkstantis langų, vienos durys. Kai įeini, amžinai neišeini (bučius) LTsV636(Tvr). Dešimts tūkstančių apkabina ir nesuspaudžia (akys) LTsV534(Klvr). Aš pažįstu tokį poną, kurs tur tūkstančio lopų žiponą, kaulinę burnelę ir mėsos barzdelę (gaidys) Lz. Tūkstančių tūkstančiai viena juosta juosi (kūlys) LTR(Ds). Tūkstančiai tūkstančių su viena juosta susijuosia prš. Kalnais nubėga, kalnais parbėga; šimtais, tūkstantimis skaito, viena atsistojusi visus išbaido (metėja ir audėja) Kos85. Stovi lazda, ant tos lazdos numai, tūse numūse tūkstančiai žmonių gyvena (aguona) LTR(Mžk).
2 tū́kstantis sm. (1) DŽ, NdŽ, Vlkv, Ds kortų lošimas iki 1000 akių: Tryse ėsam – paloškim tū́kstantį Skr. Mes lošėm tū́kstantį Jrb. Da saulė aukštai, duok da tūkstanti sušveisme Slm.

tūkstantis junginiai

  • Tūkstantis ir viena naktis
Ką reiškia žodis tūkstantiškas? Visi terminai iš raidės T.