saulė reikšmė

Kas yra saulė? sáulė sf. (1) K, saulė̃ (3) DP593, Lz; SD342, H, R, B, Sut, N, J 1. dangaus kūnas, aplink kurį skrieja Žemė ir kitos planetos: Saulė, kaip ir kitos žvaigždės, yra milžiniškas labai karštų šviečiančių dujų kamuolys rš. Saulė užteka R330. Jau ir sáulė pasrodė Šlčn. Sáulė jau paskėlė Nmč. Ant padūmavusių laukų kilo raudona saulė J.Gruš. Pakėlė anksti – da sáulei netekėjus Jsv. Sáulė tekės pri pusryčiais Kl. Tan šonan nuej[o], kur sáulė teka Nmč. Jau saulė atėjo beveik į pietus BsMtI68. Po Jono (birželio 24 d.) sáulė pareita atgal Klp. Sáulė pietūs LKT273(Krs). Saulė tekėjo, kai brolelį šovė, saulė leidos, kai laidojo LTR(Grv). Atsikėlė, sáulei netekėjus, Dievui nežinant (labai anksti) Plv. Dar su sáule parginė gyvulius namo, nelaukė vakaro Jnš. Iš namų išsiruošdavau dar prieš saulę, o sugrįždavau, jau gerokai sutemus rš. Būdavo, išeinam dešimtą valandą iš Vilniaus i su sáule namo [pareiname] vasaros laike Rmš. Be sáulės (anksti) kelias – darbo yr Sug. Išeini be sáulės, pareini patamsy namon LKT225(Gg). Rodos, ir anksti paskėliau, bet kol apsidairiau, tai saulė kur Mrc. Paskėliau – sáulė pusėj dangaus Klt. Sáulė pakilo biškį – i kelkis Mšk. Atsikeldavom prieš sáulės tekėjimą rugių rišti, ka duosme lig pusryčio šlapiais pilvais! Sk. Saulė užėjo už debesiukų P.Cvir. Užejo toks debesis – nebėr saulės Mšk. Ponai mirs – jau su saule lietus lyja Ad. Ką lyja su sáule, varažija, ką kunigas pamirė Pst. Po lietaus saulė meilesnė LTR(Srj). Štai jau tek skaisti saulė ir lankos jau švinta, ir rasa nu žolynų kaip sidabras krinta S.Stan. Sáulė buvo šviesi, ale buvo šalta Brsl. Saulė̃ žibina Lz. Atsimuša saulė SD208. Tykot naudos kokios, norint lyja, šąla, saulė degina SPII63. Saulė kaitina R338. Sáulė kap užkaičia (užkaitina), karšta, – gyvuliai gyliuoja LKT235(Btr). Sáulė kaip užkepino, kaip pirty Ktk. Tai, žiūrėk, da kur sáulė aukštai! Jrb. A da sáulė danguj? Krž. Vakar sáulė debesin sėdo Mžš. Jei saulė vakare į debesius įbrenda, tai rytoj bus lietaus Jnšk. Jeigu saulė nusileida į debesį, ant ryto pagados nebūs Pp. Didelė sáulė teka – bjauri bus Erž. Dieną bus vėjas – sáulė raudona Pc. Apstvėrus sáulė – bus lietaus Pls. Apie sáulę drignis – trečioj dienoj bus oro permaina Lel. Nuo sáulės grąžos i pradėjo šalt Erž. Jeigu saulė skaisti, tai bus pagada Ps. Sáulė išbalus – rytoj bus šalta diena Ktk. Sáulė balta priš lytų, raudona priš šilumą End. Debesiu vakaro ažeina sáulė – bus lietaus Aps. Sáulė kap kaspinais perpinta leidžias – in blogo oro Ad. Baigt rugiai pjaut su saule – duona bus baltesnė LTR(Dkšt). Su saule pabaigėm grėbt KlbIV88(Mlk). Su saule gulė, su saule kėlės J.Jabl. Iki sáulės [nusileidimo] viskas atlikta Rsn. Veizu, jau sáulė besileidanti LKT50(Mžk). Vakare vė[l] ganydavom ligi sáulės laidos LKT215(Jnš). Lig sáulės laida ravėjo LKKV160. Pabūsma, paki sáulė ažsileis KlbXI32(Mlk). Jau sáulė užeina, vakaras Dv. Jau sáulė seniai būs užsileidusi, ka eisiam gulti Yl. Dailiai, gražiai pašoko, sáulė leisis – visi numie Žr. Grįžk namo, paki sáulė neažusėdus Smal. Iš namų išeinu, sáulei netekėjus, pareinu, saulei nusileidus Rdm. Atejo po sáulės [nusileidimo] Rsn. Sulig sáule jau karves pamilši Nv. Mane sáulė jau lanko[je] rado bepjaunant (pradėjau pjauti dar prieš saulės tekėjimą) Grk. Sáulė nuo sáulės (nuo saulėtekio ligi saulėlydžio) kasdavom bulbas Dglš. Kas tau bedirbs taip, kaip tuočės – nu sáulės lig sáulės Lž. Pažiūrėjęs an sáulę, pasakis, kokia diena Km. Kai sáulė susgrįžta, tai oras pabjūra Antr. Saulė močiutė kraitelį kraus, mėnuo tėvelis dalelę duos (d.) Graž. Donava (Dunojus) teka prieš sáulę SchG284. Reikia gertieilės, o ne prieš saulę (priešinga kryptimi) Jnš. Saulės rodyklas R330. Sáulės laikrodžio rodiklis BŽ97. Sáulės takas KII191. Aptemimas saulės R330. Gadinimas saulės R330. Sáulės vainikas (per visišką Saulės užtemimą matoma jos pakraštinė dalis) DŽ. Saulės kelias R330. Duris Jeruzalemo neatverkite, iki saulei įkaitus BBNe7,3. Užtemo sáulė pusiadienoj DP180. Kada tu nug tavo artimojo rūbus užguldymu imsi, tatai jam turi ataduoti, iki nenurendėjus saulei BB2Moz22,26. Ir numirė saulei nusileidžiančiai BB2Krn18,34. Ir kožnas pulkelis visų izraelitų tur tą papjauti tarp vakaro (paraštėj po užsileidimo saulės ir pradžią nakties) BB2Moz12,6. Nieko nėr patenkančio po saule DP238. Tavęspi lėkt norėčiau, saulužele! Vd. Brenda, brenda toj saulýtė, ana šviečia, šildo debesis, an mūsų nenori šildyt Ob. Paimk saulutę nuo dangaus – būsi gudrus LTR(Rm). Migla biškį nueis, i būs sauláitė Šts. Saulele, motule, užtekėk (d.) Kb. Jau saulẽlė (… saulìkė) teka KII27. Jei saulùtė užkliudė, tai iškart ir atšilo LKT367(Al). Atsikeli – sauliū́tė tik lenda Dgč. Sauliùlės nėr Dglš. Oras malonus, su saulukè Lp. O kad išauštų ši baltoji aušrelė, kad patekėtų bent šviesioji saulelė (d.) Vlkš. Beauštanti aušrelė, betekanti saulelė, kelk, seserelė, muno viešnelė, ar dar tu n'išmiegojai StnD20. Miela saulytė, dievo dukryte, kur taip ilgai užtrukai? RD78. Aušta aušrelė į rūtų daržą, teka saulẽlė į vainikėlį JV810. Aušta aušrelė į beržynėlį, teka saulẽlė į ašarėles JD814. Tekėk, sauliule, in aukštų medelių, šildyk, sauliule, ežero ledelį (d.) Tvr. Kai sauláitė pakilo, išsidžiovinai LKT153(Žg). Atsikėliau, tik saulelýtei užtekėjus Km. Saulẽlė buvo pasrodžius, ažsimūrijo i vė Aps. Oi lenkės, lenkės giedri saulelė mėlynų debesėlių LTR(Mrc). Kai ažejo debesiukas, ažudengė saulýtę LKT313(Ob). Saulẽlė gerą daro – viską augina Eig. Saulelė linksmai švietė, gaivino ir šildė žemelę Žem. Sauliùlė šviesi sniegą nušildė Ad. Jau sauliū́tė an medžių [i](prieš saulėleidį)

saulė sinonimai

saulė antonimai

saulė junginiai

  • ratilas (aplink saulę ar mėnulį)
  • Po viena saule (2006 albumas), Saulė (mitologija), Saulė (organizacija), Saulė (reikšmės), Saulė Cameron, Saulė Olendrienė
Ką reiškia žodis saulėašarė? Visi terminai iš raidės S.