takas reikšmė

Kas yra takas? 1 tãkas sm. (4) 1. SD1163,181, SD334, SC13, H, H177, R, MŽ, Sut, N, KBII51, K, M, LL14,221, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ siauras kelelis eiti: Išmindžiojo žolę, par sodą tãką padarė Jnš. Šituo takù išeisi an kelio JnšM. Išeini par mišką tiesiai be kelio – takaĩs Vdn. Kiek mes ten vargom be kelio i be tãko! Skd. Jug aš pats esu čia gimęs augęs, i muni liuob mama vadžios čia tuo takù Vvr. Susiaurėjęs keliukas par mišką: buvo platus kelias, o daba tik tãkas paliko Krž. Kaip tik išėjome, tai visą kelią vienu takù – nė krypt Skr. Aš ėjau keliu, o ji, mani pamačius, pasisuko takaĩs Jrb. Po lietaus visi takai glitūs pasdaro, parpult možna Lš. Čia tãkas muštas per kviečius Ūd. Takaĩ apie namus tik stovi išmušta Dgč. Jis rytas vakaras pas mus ir pas mus, tai tãkas ir numuštas Pv. Klaiku, kai žmonių nebėra: triobos tuščios, užžėlę takaĩ Dkk. Kad negyventum, ažaugt i takaĩ Dglš. Ejau, ten gyvatė besanti an takù Yl. Eikite tuo keliu, toliau rasite taką ir tiltą LTR(Trak). Anys kalbėdavo, kad velnio tãkas te ejo Gdr. Niemčiai neleido vaikščiotie per takaĩs GrvT132. Vaikiai nepraleida takaĩs eiti puikios mergės (šnekina) Šts. Takus paemam ir eitam tiesiau, kad noriam Šatėse veikiai būti Šts. Eik verčiau keliais, vieškeliu: kame tus takùs gali pasekti – paklysi, jei kokio[je] Dr. Aš noriu pažiūrėt tų takų̃, kur dar be kelnių bėgiojau Pv. Baltaragis pamatė pirm savęs take kaži kokį šešėlį Žem. Kiaurą žiemaitę takus nutakavo, tetą nukaršino Žem. Takas į Jono Biliūno kapą niekuomet neužžels (visada bus lankomas) A.Vien. Ištekinėjau takelius J. Žolikė – tik pas tvartus, o pas triobą takiùkai, švaru PnmŽ. Takẽlis čia mums yr sumintas Mžk. Žinojo tus takaliùs, kuriuo (kaip) ten reik išeiti Kal. To[ji] eina takeliukù ir randa gryčelytę (ps.) LKT324(Trgn). Naiarčiausias kelias bus va šituo takeliù Mlk. Čia mano visi takẽliai išvaikščiota, išvažinėta Antš. Tu tuo takučiù eik ir eik – ir rasi savo motiną (ps.) Klvr. Vištų takùliai padaryti avižosa Arm. Kur eisi, mergužėle, kur eisi, lelijėle, keliai beržais užaugo, takèliai dobilėliais DrskD153. Ei kas numynė juodą takelį iki lelijų darželio? RD185. Zopostykite kelią Viešpaties, tiesius darykite takus Jo DP25. Sieną užu tą padarysiu, jeib ana taką jų nerastų BBOz2,6. Ant marių ir vandenų padėjai savo takus SGII40. | prk.: Užklausė save iš netyčių, paleidęs mintis protavimo takais V.Kudir. Kitam dainuoja toji dainelė apie saulėtą ateities takelį V.Krėv. Žmogui reikia eiti tiesiai gyvenimo taku Vd. Kad tu pavaikščiotum mano takẽliais (patirtum mano vargus), ir tu nemiegotum! Dbk. ^ Patakuočiai (tokie grybai) kap tãkas išsikloję auga Kpč. Tiek reikalingas kai akmuo an tako LTR(Km). Geriau vienas kelias negu šimtas takų KrvP(Mrk, Trg). Kiekvienas takas prie ko nors veda PPr261. Nemesk kelio dėl takelio PPr217. Pametęs kelį, keiksi takelį S.Dauk, Sch85(Rg). Del tiesaus tako nesuk iš kelio KrvP(Erž). Geriau žinomu taku kai nepažįstamu vieškeliu LTR(Vdk). Ar takùtį ras pareit namolia (iš kitų kraštų ar grįš sūnus) Drsk. Žmonės spėja iš veido ramaus, būk man rožėmis klojas takai (viskas vyksta palankiai, puikiai) Mair. I takaĩ nubarstyti jo bobai (vyras labai ja rūpinasi) Klt. Atrasi aštrius takelius, atsiskyrus nuo tėvelių LTR(Šmk). Nevaikštant takaĩ apželia An. Visi eina, mina: takų̃ takaĩ, kelių keliai Žlp. Miške, žinai, svieto yra: tãkas an tãko, kelias an kelio Bsg. Kas šika ant tako, tas ant kito sako (verčia kitam kaltę) Trgn, Grš, Vdžg. Sidabro laukas be takų̃, (vandens plotas) Užp. Lygūs laukai be takų, auga medžiai be šakų (ežeras ir meldai) LTsV642(Užp). ║ SD1182 prk. veikimo, elgimosi, gyvenimo būdas: Tėvų takaĩs ir vaikai eina Ėr. Savo taku eiti S.Dauk. Vaikas seka tėvo taką PPr160. Vaikai visados tėvų takais seka LTR(Jnš). Linkiu Tamstai pasivedimo naujuose takuose Blv. Dabar kitais takaĩs nuejo – dabar nebeišgirsi [senų dainų] Grv. Kelių Tavo pamokink mane, Dieve … Ir takų Tavo išmokink mane Mž174. Mokyk mane kelio savo, lydėk taku tikruoju PK54. Teisųjų takas žiba kaip žvakė CII201. Turime ir mes žodį Dievo, kursai yra žiburiu kojomus mūsų ir šviesumu takãmus mūsų (arba keliamus) DP63. 2. vieta, kuria einama, perėjimas: Tãko teisė NdŽ; Ser, PolŽ1207. Pasitrauk nuo tãko, leisk praeit Ėr. Visi skyrėsi – darė tãką svečiui Ėr. Stova ant tãko Rsn. Tãką regi, o tep nieko Drsk. Teip jug aš sau tãką matau, bet ka jau reik ką dirbti – nebmatau Ms. Gerai tai ką gi bematysi, senatuvė gi. Kad nors tãką matyčia! Ppl. Nė savo tãko nematau – yra trūkę nervai iš sunkių darbų Yl. Lėlis netura lizdo, vien an takù Ms. Senis atsinešė kirvį ir pasidarė taką per girią LTR(Lzd). Laumės parbėgo namo, atsinešė lopetą ir išsikasė sau taką LTR(Mrc). Kambariukas – lova tiktai ir takùtis mažutis praeit Rm. Man tik takẽlis praeit paliktas Krs. Darželyje atsirado lyselės su gražiais takais terpu jųjų V.Piet. Abromas užbėgo jiems taką M.Valanč. Siuntinys, taką užbėgęs, tarė, jog lietuviai vienu trūkiu eita S.Dauk. Muzikantas pareina iš to vakarelio, ir užejo ponaitis už tako Tl. Vsevolodas, ką sutiko po taku – kaimas, gyvolius, turtus, – vis naikino S.Dauk. Padėjai kaladę po takù, nepamačiau ir pavirtau Vkš. | prk.: Norint pažinti priegaidės takùs (šokinėjimą), reikia įsistebėti į jų skyrius Jn. Tėvas gavo tãką (priėjo, prilindo) pri valdžios, ir paliko sūnus neimtas [į kariuomenę] Lnk. ^ Žinau, kad kortos man išbūrė mirtį ir taką perbėgo juoda katė (ištiks nesėkmė) S.Nėr. Jei žmogus įejo – kas po takù, tas po nagu (ką nutveria, tuo ir sviedžia) Žr. Ten jau tokia vagių kiemena – kas po tãko, tas po nago (viską vagia) Brs. ║ vieta, kur vyksta intensyvus eismas: Labai pri tãko gyvenat: eina ir eina mašinos Krš. ║ atvira, matoma vieta, kur daug kas užeina: Baisu svilint [paršas] – čia an tãko par mum Žl. | Toks tę ir gyvenimas ant šunų tãko Kp. ║ skridimo kryptis: Bitės buvo perkeltos į kitą vietą ir pametė tãką Trs. 3. Ser, DŽ, NdŽ, Klt, Vlk, Zp, Gs, Mžš, Varn siauras ilgas grindų patiesalas: Susisukau lininių siūlų ir prisiaudžiau takų̃ Mrj. Takaĩ tai netrukt išaust, greita [galima padaryti] Pv. Patiesk takùs, stuba neprisimys Trg. Šiaudiniai takaĩ nebuvo tvirti, ale buvo geri Vkš. Asliniai takai LKGI476. 4. prk. siauras žemės sklypelis: Tik itą takẽlį [žemės] dav[ė] GrvT85. Seniau takẽlio, to [žemės] sprindelio gailėdavo GrvT133. ^ Jei nepriėsi iš valako, iš tãko nė to tiek Lkv. 5. KŽ, Vlkv upės tekėjimo vieta, vaga: Tuomi takù vanduo teka J. Upelis buvo, dar̃ nėr nė takẽlio Pun. Juk upės pradžia visuomet stovi aukščiau už taką Blv. ║ Q19, Č, Alz vandens gysla: Požeminis vandens tãkas NdŽ. Kaip anie pasidirbo šulinį, tą tãką paėmė, i trūksta [v]andens LKT58(Lnk). An gero tãko iškasė šulnį Krš. Kur juoda smiltė žemė[je], ten vandens tãkas Tl. Panešė [vyšnios šaką] i rado vandenio tãką BSG. Kasė ir atatiko tą tãką Kpr. | Dirvožemio poros susisiekdamos sudaro plonyčius vandeniui sunktis takelius rš. 6. PolŽ163 specialus (ppr. pažymėtas) ruožas, tarpas, kuriuo judama: Bėgimo tãkas NdŽ. Plaukiamasis, plaukiojimo tãkas NdŽ. Dviračiami yra takaĩ sudaryta Drsk. Kėglių tãkas NdŽ. Lediniu hipodromo taku, riaumodami motorais, skriejo automobiliai sp. Mėžimo takas rš. Rovimo takas rš. Sielių takas rš. Ižo takas rš. Sūkurio takas rš. ║ lėktuvų pakilimo ruožas aerodrome: Lėktuvas, išsukęs į pakilimo taką, dar smarkiau sugaudė motorais rš. Štabų pastatai ir kylamajame take buvę lėktuvai apgadinti sp. 7. Antš žymė, likusi kam pervažiavus, perėjus, nutekėjus ir pan.: Grėblių takas ŽŪŽ62. Kurmis rausė ir rausė daržą – tik vieni takaĩ Kpč. Pereina [karvės pieva] – takaĩ ir matyt Btrm. Va ir nubėgo šmorais, nuejo tokis takẽlis, ale nusivalysiu Pv. Aš raudojau raudojau, man ašarų takaĩ Kvr. Jaučiu ant skruostų išverktus takus ašarų rš. 8. dryžis, juosta, ruožas: Rauda kumelė, mažas toks takiùkas par nosę Jdr. Takẽlis eina in čia ir in čia, eglukėm tokiom būna [audeklas], kap pirktinis Kpč. Vieni sau šienauna, perbreda vis tãką (pievos ribą) Drsk. Takaĩs, kai avelę reikia kirpt [triušį] Klt. | Pirštinės, mezgamos vienos spalvos siūlais, paplatinamos tik ties nykščiu, sudarant nykščio taką rš. 9. dangaus kūnų judėjimo trajektorija: Saulės tãkas KI366, KII191. Mėnesio tãkas KI168. Žiemą kai ilgos naktys, sietynas eina vasaros saulės takaĩs Ob. Mėnulis savo take kartais užbėga į priekį arba atsilieka EncVII1364. Ant jų viršu apali bonė dėl dabojimo saulės tako ir žvaizdžių S.Dauk. Saulė savo vieta eiti …, žvaizdės šviesą savo laiko ir aptur tikrą savo taką Mž176. | Giliau už tų kelių – dar mažesni elektronų takai, kuriais skrieja aštuoni elektronai rš. 10. DŽ, NdŽ, KlvrŽ, Erž, Pc, Brž, Trgn tarpas tarp praskėstų pjūklo dantų: Par mažas pjūklo tãkas, reikia padidyt. Kur kleiptukas? O tei tai sunku pjaut [p]Jrb.
2 ×tãkas (plg. brus., rus. тoк, l. tok) sm. (4) BzB331, FrnW, LKAI54(Rod), LzŽ, Sem, Žž laitas, padas, grendymas: Pasideda pėdus ant tãko ir kulia Kš. Klaime šalinės, te ir tãkas Pb. Kur dedam javus – terpupėdžiai, kur kuliam – tãkas Šlčn. Tãkas išmuštas klaime ir gryčioj LKT314(Ob). Mano takas (paraštėje kluonas), ant kurio eš kuliu BBIz21,10. Duktė Babilonijos yra kaip takas, kada ant jos yra kuliama BBJer51,33. ║ LKAI43(JnšM, Vvs, Šlčn, Rod, Zt) krosnies padas: Iškūrinam pečių, an tãko papiliam bulbų, iškepam, dažom ir valgom Sem.

takas sinonimai

takas junginiai

  • Paukščių takas, bėgimo takas, dviračių takas, kėglių takas, pakilimo ir nusileidimo takas, pasivaikščiojimo vieta/takas, pėsčiųjų takas
  • dviračių takas
  • Paukščių Takas
Ką reiškia žodis takauckas? Visi terminai iš raidės T.