akmuo reikšmė

Kas yra akmuo? akmuõ sm. (3b) K, ãkmuo (1) Ds, DP467, 622, akmuõj Dv, Lp, Pns; gen. sing. -eñs, -eniẽs, ãkmenio, -eno, -enes; nom. pl. ãkmenys, -ens, ­enes, -eniaĩ, -enaĩ, -enie; gen. pl. -enų̃, -enių̃ 1. kieta uoliena arba jos atskiras gabalas: Akmuõ kampinis, kapinis B. Apie Vištytį vieni ãkmens Gs. Tie ãkmenes Ds, Dsn. Prie jo klojimo buvo supilti viso lauko akmenaĩ Tršk. Kelias išgrįstas akmeniaĩs Pgg. Paleido ãkmenį ir išmušė langą Gs. Mėlynas akmuõ visų kiečiausias Dkš. Akmuõ, leistas iš mėtyklės, žirgždamas lekia J. Iškalė akmenỹ duobelę OG245. Nieko nėr, nor ãkmenius mušk Lp. Jojau per miestelį, per akmenų̃ brukelį JD993. Akmenys, krisdami į pilę, griovė namus S.Dauk. Dėjom klaimui pamatus, akmenis raičiojom O. Kam tie akmeniai šičia BBJoz4,6. Nemini ãkmenes didžio DP186. Ant akmens sėdosi Mž277. Prisakė ..., idant anys tave nešiotų, ir tu koją tavo neištiktumbei akmeniesp BBPs91,12. Šoko akmenump SPII15. Akmenie arba šiekštai MT69. Taryk tiems akmeniamus, kad pavirstų duona Ch1Luk4,3. Grindžiu kelią akmenimis SD19. Anys mane akmenimis mėtys BB2Moz17,4. Akmenáičius rinkau dirvoje Yl. Aš tave parvesiu kitą rudenėlį, kad žydės, kad klestės balti akmenė̃liai J.Jabl. Kad aš jojau kelužėliu, tuo lygiuoju vieškelėliu, kad palypsčiau akmenė̃lį, ugnelė žėrėjo (d.) Plv. Važiuosim ... pilkaisiais akmenėliais KlvD3. Spausiu paėmęs akmenėlùžį Jrk103. | prk.: Ir Domo krūtinę vėl užgulė akmuo J.Avyž. Nežinomas gailestis, pyktis – akmeniu slėgė žmogaus krūtinę P.Cvir. Kad jis ... akmenėliu sieru gulėtų TŽI158. ^ Sunkus, kietas kaip akmuõ Kp. Pienas kaip akmuõ surūgęs Lnk. Įdžiūvęs sūris – kap akmuõ Gs. Galva tep, kap akmuõ (sunki, skaudama) Mrj. Dingo kap akmuõ vandenyje Lš. Į akmenį (labai) sumušti N. Šeimynos žodžiai kaip akmens krito ant jo Žem. Akmuõ vis ritamas neapželia Pn. Ir akmuõ vietoje bebūdamas apkerpėja Slm. Laikui slenkant, ir akmuo su akmeniu susirieta Sim. Labai mylisi – kaip akmuõ su kirviu (didžiausi priešai) VP43. Sutinka kaip akmuo su kirviu VP43. Žmogus ne akmuõ – nevalgęs nebus Sim. Vyro širdis – akmuõ, moteriškos – vaškas Erž. Akmuo ir be šaknų auga PPr162. Per darbymetę ir akmuõ kruta Gs. Sienos nepalaižysi, akmens nepagriauši Sim. Siuvėjas ir ant ãkmenio duoną valgo Kp. Žirnių prisivalgęs, akmenų̃ antį prisikrovęs, kalbėk su juomi B. Ar jam, ar akmeniui, ar nebyliui – vis tiek Sim. Paleidęs ãkmenį iš rankos, nebesuturėsi J.Jabl. lasas">Lašas po lašo ir ãkmenį pratašo Gs. Mokyk ãkmenį plaukt – jis vis skęs Lš. Rasi akmenį galvai pramušt (nieko nerasi) Plv. Čionai tegausi akmenį dantie išsimušti Sim. Atiduos, kad akmenys žaliuos S.Dauk. Atsikando it dalgis į akmenį Sim. Su juo kalbėk ir akmenį rankoj turėk Tr. Duok tu jam karštą ãkmenį (sakoma neužsitarnavusiam ką duoti) Ml. Už širdį – širdį, už ãkmenį – ãkmenį An. Vaipykis, nabagėli, prikandęs akmenėlį Sim. Aš jam duona metu, o jis man su akmeniu atsvaido Sim. Iš geros širdies ir akmeniu metęs neužgausi Kpr. Nei ugnis dega, nei vanduo verdamano širdelė ãkmeniu griūna Nč. 2. girnų pusė: Nuvalyk švariai ãkmenį Bd. Kad malūne ant akmeñs kvietužėliai geltonuos, tada mudu su berneliu vieškelėliu važiuosiv JV822. Dar neišbuvau trijų dienelių, pristatė mane prie akmenė̃lių, prie ąžuolinio milinėlio (d.) Mrc. ^ Greitas kaip apatinis girnų akmuõ (iron.) Rm. 3. prk. sunkumas (liga): Akmuõ užpuolė (ant širdies) – ne prastiem išgydyt! Lp. 4. psn. svorio matas apie 15 kilogramų (30–40 rusiškų svarų): Sviesto akmuõ KII206. Akmuõ (30 svarų) rugių Šiauliuose 1 rub. 3 kap. A1883,217. Kelis ãkmenis pakulų pardavei? Mrj. Gražių ir gerai išdžiovintų apynių akmuo kaštuoja tris rublius Rp. Mėsa penkių akmenų̃ Pgg. 5. galąstuvas (prastas): Patrink kirvį į ãkmenį Kp. 6. muilo šarmas: Pirkau ãkmenio, reiks muilas virt Vžns. 7. Gs sintetinis mineralas laikrodžio ratelio ašiai įstatyti: Laikrodis su penkioleka akmenų̃ Brs. 8. ppr. pl. organizme atsiradęs konkrementas: Pūslės, tulžies ãkmenys DŽ. Danties akmenys sukelia danties aplinkos uždegimą EncV1497. Pūslėj akmuõ auga Ss. Akmeñs liga KII206. 9. sriegpjovės dalis: To gvintaunyko pertrūkęs akmuõ, nebepadarysi šriubo Kp. ◊ akmeñs aliẽjus KII206 žibalas. akmuõ ãkmeniu labai kietas: Žemė akmuõ ãkmeniu Dkšt. ãkmeniu mèsti kaltinti: Į didžiausią, rodos, ištvirkėlį niekas negali akmeniu mesti, nes ir patsai nėra be nuodėmės Žem. akmeñs nelìkti (nepalìkti neatsilìkti) ant akmeñs būti visiška sunaikintam, sugriautam: Akmens ant akmens neliktų Gumbo – nei trobos, nei jo paties Žem. Nebus paliktas akmuo ant akmenies BtMk13,1. Neatsiliks čia akmuo ant akmenio Ch1Mt24,2. akmeñs ožỹs B kalnų ožys. akmeñs píenas Mrj cinko sulfidas. akmeñs širdìs (kieno) negailestingas, nejautrus: Akmenies širdys užkietėjusių žmonių DP181. akmeñs šìrdį turė́ti būti negailestingam: Reik akmeñs šìrdį turė́t, ka nepasigailėtum Gs. brangùsis (brangùs) akmuõ žr. brangakmenis: Vienas žmogus rado brangų ãkmeną Ėr. Randamas yra ... brangusis akmuo BB1Moz2,12. Pamatė brangiausių akmenaičių vainiką beblizgantį VoL295. dal̃gis trõpijo į ãkmenį toks tokį sutiko, susikirto: Ot! tropijo dalgis į akmenį, – juokėsi Antanas Žem. gyvãčių akmuõ; EncIX31 toks rainas gipsas. kir̃vio akmuõ; EncIV517 nefritas. kraũjo akmũo; EncIV517 toks brangakmenis, hematitas. laũmės akmuõ; B kaukaspenis, velnio pirštas, belemnitas. papìktinimo akmuõ papiktinimas: Est ãkmeniu papiktinimo ir uola pažaidos DP20. pažaidõs akmuõ kliuvinys: Kitiemus yra akmenimi pažaidos DP3. pẽklos akmuõ kaukaspenis: Peklos akmeñs nusipirko, patrynė ir nuėdė karpą Gs. mėlynàsis akmenė̃lis rš vario sulfatas. muĩlo akmuõ Pn, Mrj natrio šarmas. pilkàsis akmuõ Šlč bazaltas. ragìnis akmuõ BŽ490 tokia uoliena. vélnio akmuõ Mrj farm. sidabro nitratas (Argentum nitricum in substantia). vė́žio akmuõ; B vėžio girnelė.

akmuo sinonimai

akmuo junginiai

  • akmuo po kaklu, akmuo tulžies pūslėje, antkapinis akmuo, dantų akmuo, grindinio akmuo, išminties akmuo, kelkraščio akmuo, mylias žymintis akmuo, vyno akmuo
  • Akmuo (Varėna), Akmuo, žirklės, popierius, Didysis Dzūkijos akmuo, Dūdiškių akmuo, Filosofinis akmuo, Haris Poteris ir Išminties akmuo (filmas), Haris Poteris ir Išminties akmuo (soundtrack), Haris Poteris ir išminties akmuo, Juodasis akmuo, Lapeliškių akmuo, Mėnulio akmuo, Raudonasis akmuo, Rozetės akmuo, Saulės akmuo, Skleipių akmuo
Ką reiškia žodis akmuotas? Visi terminai iš raidės A.