liga reikšmė

Kas yra liga? 1 ligà sf. (4) 1. SD26 organizmo veikimo sutrikimas, sveikatos pairimas, nesveikata, negalė: Odos, vidurių lìgos DŽ. Augalų ligos rš. Liga prilimpanti, limpanti R327. Ilgiau kaip metą galvos smagenų džiūvimo liga sirgo BsV57. Akmens ligà KII206. Kojų liga (podagra) SD259. Dėl ligos nevažiavau Drsk. Ans ne iš senumo mirė, o iš ligõs Kl. Liga kojas pakirto rš. Jis labai ligos suimtas Pt. Liga kokia ima Ėr. Įkibs į tavi liga Šts. Ir nė kokia liga į jį nekibo S.Dauk. Nėra jam čėso vaitoti, ligų suspaustam gulėti A.Strazd. Liepynas žiedais bites penėjęs, saldų medų davęs, ligas visas lietuvių su prakaitu varęs A.Baran. Mes ir poniškas ligàs kentėt neprivalom K.Donel. Ligà išejo par pažastis su prakaitais Tv. Kam taip vargt, gali sau ligą įsivaryt (apsirgti) Ps. Ligos patrauktas (sunykęs, sumenkęs) Vb. Senelis buvo ligų suėstas Plt. Paršalusios bulvės mun pati liga Ggr. Iš nevalgymo gali ligà kabintis Jnšk. Iš kojų visos ligos kilsta Mžk. Ligos įsisuka į vaikus Šts. Ne vienas nuo to ir ligą gavęs BM57. Kad dar ne mirties liga (ne mirštamoji liga), tai pasveiks Alk. Paskutinio[je] ligo[je] (mirštant) pri anos nepriejo Krž. Bado liga labai sunki Ėr. Toks gyvenimas tik ligą didino Ėr. Jis dešimtį metų vandens liga sirgęs Viln. Aš jau tom ligom persirgęs Dkš. Kad liga įbingsta, ir turia sirgti J. Jis ta liga ir nevaikščiojo J.Jabl. O ligon insimest negali? Vlk. O ligelių tu nesišauk: pavasarį jos ir pačios tankios viešnios rš. In kiek metų (po kiek metų) inkstų ligà prisimetė Mrj. Senė, ligoms pasidengusi, nėkur neina Krš. Metų neištraukė ir džiova mirė – kaip greit liga suvirino Šd. Pačiosu ramiosu dienosu ligõm nuėjo gyvenimas Švnč. Anys gauna [pašalpą], o aš, ligõs žmogus (ligonis), negaunu JnšM. Jis kai liga – ima ir išverkia Auk. Nelinkiu niekam tokios ligẽlės, nė savo neprieteliui Žž. Bei aš visas ligas nuog tavęs atkreipsiu BB2Moz23,25. Ateit … ant žmonių ligos DP219. ^ Svetima ligà pirštu maišoma (neužjaučiama kitų nelaimių) Pln, Šts. Liga ateit ir nešaukiama B. Ligõs su plutele neiššauksi (neišprašysi) Ds. Ligà raita atjoja, pėsčia išeit B. Lìgos neina medžiais, bet žmonėm Bsg. Tokia tavo ligà, kaip kito sveikata Plv. Seno sveikata – jauno ligà LMD. Nėr ko sirgti be ligos Tl. Įšnekėjo kap sveikam ligą Gs. Senatvė pati yra liga VP40. Liga jei nenumarins, tad įžudys VP27. Jam liga iš akių žiūri, sveikata – iš pilvo TŽV608. Liga ne boba – neperveiksi LTR(Grk). Atsimena kap sveikas ligas KrvP(Mrk). Liga ne sesuo B. Liga ne motina Ėr. Liga be ligos – tau reikia valgyti Dkš. Viena bėda ne bėda, viena liga ne liga Šn. Su ligà dėl laiko nesulygsi Trg. Žmogaus liga pašaly PrLXVII32. Tarp bėdų ligų nėr Rm. 2. prk. rūpestis, bėda: Oi tu mano lìga! (sako tėvas apie savo vaiką, dėl kurio turi daug rūpesčių) Krsn. Dar čia ne liga, kad taip sako Ėr. ║ sunkumas, nemalonus dalykas: Su juo šnekėt man didžiausia liga Rs. ^ Jam liga be ligos Ėr. 3. prk. yda, trūkumas: Mūsų laikraščiai daug kas kalbos liga serga J.Jabl. Kai sieniniai laikraščiai gvildens šį klausimą, liga kaipmat dings sp. ◊ ligų̃ puodẽlis (púodas, pãtalas, maĩšas, papjovà, pãtronas, apãštalas) kas nuolat serga, amžinas ligonis: Tai tau ligų puodelis – serga ir serga Ll. Jau ta Marikė tikra ligų puodas, serga i serga, ka ne tokia bėda, tei tokia Krš. Ligų papjova, ligų patalas Sln. Toks ligų maišas – vis serga Rm. Jis yra persirgęs visom ligom – tai tikras ligų maišas Jnš. Nėra tokios ligos, kuria jis nebūtų sirgęs – tai tikras ligų patronas (apaštalas) Jnš. namų̃ ligà šeimos nešlovė, vargas: Tas Jurgis tai namų̃ ligà Alk. puolamóji ligà; I med. epilepsija, nuomaris: Ans tura puolamąją ligą Vkš. sàvo ligà sir̃gti savo rūpesčiais sielotis: Kožnas savo liga serga Trgn. svẽtima ligà sir̃gti kito kieno rūpesčiais sielotis: Ko sergi svetima liga? An. Svetima liga nesirk Grz. víena ligà sir̃gti tuo pačiu, kaip ir kitas, rūpesčiu gyventi: Jie, taip sakant, viena liga serga A1883,72. tìnginio (vil̃ko) ligà sir̃gti tingėti, tinginiauti: Bene tìnginio ligà sirgái, kad į mokyklą neatejai vakar Als. Vilko liga serga, tai ir nedirba Ds.
2 ligà sf. (2) TrpŽ muz. lanko pavidalo ženklas aukščiau natų, pažymintis, kad reikia griežti susiejant, nenutraukiamai: Liga rodo, kad garsą, pažymėtą dviem ar keliomis natomis, reikia tęsti rš.

liga sinonimai

liga antonimai

liga junginiai

  • atogrąžų liga, endokrininė liga, gyvūnų liga, inkstų liga, jūros liga, kraujo liga, kvėpavimo takų liga, lytiškai plintanti liga, lėtinė liga, mitybos liga, nagų ir snukio liga, nervų liga, odos liga, profesinė liga, psichikos liga, psichinė liga, sergantis jūros liga, skrandžio ir žarnų liga, užkrečiama liga, užkrečiamoji liga, įgimta liga, širdies ir kraujagyslių liga, žuvų liga
  • atogrąžų liga, endokrininė liga, gyvūnų liga, inkstų liga [V4.1], kraujo liga, kvėpavimo takų liga, lytiškai plintanti liga, lėtinė liga, mitybos liga, nagų ir snukio liga, nervų liga, odos liga, profesinė liga, psichikos liga, skrandžio ir žarnų liga, užkrečiamoji liga, įgimta liga, širdies ir kraujagyslių liga, žuvų liga
  • Adisono liga, Alzheimerio liga, Chlorozė (augalų liga), Corgoň Liga, Gambrinus liga, Genetinė liga, Gūžys (liga), Infekcinė liga, Kuru (liga), La Liga, Laimo liga, Liga Deportiva Universitaria (Quito), Liga I, Miežis (liga), Naša Liga, Naša Liga 2006–2007 m. sezonas, Premijer liga, Rožė (liga), Umaglesi Liga, Vėžys (liga), Čagaso liga
Ką reiškia žodis ligaminas? Visi terminai iš raidės L.