dalykas reikšmė

Kas yra dalykas? dalỹkas sm. (2) 1. R252 daiktas, objektas; reikalas, atsitikimas: Dalykas yra platesnė sąvoka, negu daiktas: daiktas yra materialinis dalykas FT. Kožnas daiktas duotas vadinas dalỹkas J. Žagrės, geldos, kubilai, sajonas, žiurstas, skepeta bus dalykai ūkio J. Medis yra geru dalykù Slnt. Moteriški dalỹkai vyram nerūpi Grž. Kaip gyvas dar nesu matęs tokio dalỹko Plv. Baisių dalỹkų pripasakojo Gs. Latvių vaikiai vis liuob aplei žemės dalykùs (žemės ūkį) kalbės Šts. Veselija tai dalỹkas – galvoj ūžia, pilvas dykas Ppr. Jam atsitiko toks dalỹkas, ka iš tikro buvo nusigandęs Jrb. Sunkus dalỹkas čia gyvent Aps. Kas ma[n] galvo[je], jūs dalỹkas Vlkv. Ne tavo dalykas, tylėk! Pn. Ne tas dalỹkas, kad gerti, bet kad išpagirioti Šts. Jūsų kas dalỹkas yr? Dr. Užmiršau bepaklausti, kas ten dalỹkas buvo Slnt. Nesupranta, kas čia dalỹkas prieina Šts. Aš šiandien turiu dėl vieno dalỹko į miestą eiti K. Jis senovės dalykùs labai pažįsta KI51. Aš rašau, kalbu apie tą dalỹką KBI37. Įsakė naikinti visus dalykus, stabmeldžių tikėjimui priderėjusius M.Valanč. Dalyku dainų žemaitiškų mūsų amžiaus būstime yra meilingi žodžiai tarp bernelio ir mergelės S.Stan. Labai gerai žinau, kaip tamsta myli lietuvišką kalbą ir visus mūsų žemės dalykus Jn. Vieną vakarą atsitiko muzikantui griežti visų geriausis, kokį jis mokėjo, muzikos dalykas J.Jabl. Komunistų ir nepartinių blokas yra natūralus ir gyvenimiškas dalykas (sov.) sp. Literatūros dalykai skaitytoją ir kalbos moko J.Jabl. Psichologijos dalykas yra sielos tyrimas GK1938,7. Mokyklų programoj buvo ir nereikalingų dalykų rš. | Jau reikia [ligonį] an jo dalykų vest (gamtos reikalo atlikti) Lp. 2. Q36, Lex7, CII1034, R, K žr. dalis 1: Trečiasis dalykas tedygo, kiti išdžiūvo grūdai Kal. Nė penktojo dalyko kalno neįlipau ir pavargau Šts. Giest antifonos užženklintą dalyką Mž498. Kurie su manim ėjo, tie teim savo dalyką (paraštėje dalį) BB1Moz14,24. Didžiausias dalykas B. Eik, tinginy, eik dirbt, pelnykis viežlybai duoną ir, ką pats pelnei, laikyk per savo dalỹką K.Donel. Aš tus stotkus ne pilnai pripilu, bet gerą dalyką midaus papildymui dar palaikau S.Dauk. Mažas tiktai dalykėlis bajorų tebebuvo katalikais M.Valanč. 3. tam tikras kiekis, skaičius: Aš gerą dalỹką laimėjau K. Didžiausias dalykas būrų tikt mažą grabelę iškasė K.Donel1. Po tam surinko iš daržo kopūstų bei sviklų lapų gerą dalyką LC1883,46. Didi daiktai ir didi nusidavimai, tie gerą dalyką mūs išdrąsinę, ir šen, ir ten randasi Ns1843,1. Jam dalykas piningų trūko prš. 4. valgio (mėsiško) gabalas: Valgis čia geras, kasdien dalykas lašinių ir kruopai balti Žem. Jauni visą dalyką mėsos suvalgo, pakol aš vieną kąsnį praryju M.Valanč. Taigi dabar žynys tur ... gerą dalyką taukų gauti Kel1881,27. 5. žr. dalis 3: Tai vis ir jam iš namų bus kokis nor dalỹkas Rdm. Kad ir kažin ką, bet man dalỹką turi atiduot, manę bernas neims be dalỹko Srj. Vargdienis tris sūnus turėjo, kuriems ... į dalykus paliko ... savo asilą VoL179. Dalyką tėviškės gauti B. Tėvo, motynos dalykas R121. Į dalykus gaunu, paveldėju Mž161. Tai man neteko į dalykùs KII226. 6. žr. dalis 4: Muno dalyke neganyk avių Šts. Muno dalykè yra tas Eršketupis Dr. Galėjo savo dalyke medžioti, medę kirsti, žvejoti, bitis veisti S.Dauk. Nė joks ūktveris po savo dalyku neduoda prūdą kasti J. Ganyklos išdalytos dalỹkais Al. Eik į mažiuką dalykė̃lį avižų grėbt Pc. 7. žr. dalis 5: Prūsai kėlės penkiose provincijose, arba dalykūse S.Dauk. Smolensko apygarda tapo Lietuvos dalyku S.Dauk. 8. daiktas, vieta: Šituose dalỹkuose vis labai sopa Dkšt. Žalgirių dalyke yr Gedvilės pievos Šts.

dalykas sinonimai

dalykas junginiai

  • abejotinas dalykas, aptariamas dalykas, atsarginis dalykas, būtiniausias dalykas, diskredituojantis dalykas, ginčijamas dalykas, juokingas dalykas, laimės dalykas, neabejotinas dalykas, nebūtas dalykas, neesminis (dalykas), neleistinas dalykas, nenuspėjamas dalykas, nepakenčiamas dalykas, netikėtas dalykas, neįmanomas dalykas, neįvykdomas dalykas, norimas dalykas, pagrindinis dalykas, prabangos dalykas, rizikingas dalykas, sudėtingas dalykas, supaprastintas dalykas, svarbiausias dalykas, tikras dalykas, vientisas dalykas, viliojantis dalykas, visiems gerai žinomas dalykas, visiems žinomas dalykas, įdomiausias dalykas, įprastas dalykas
Ką reiškia žodis dalykdraugis? Visi terminai iš raidės D.