pilvas reikšmė

Kas yra pilvas? pil̃vas sm. (4) K; SD20, H 1. kūno dalis, kur yra virškinimo organai: Pilvas, viduriai burbuliuoja R53. Pilvo plėvės uždegimas rš. Kad nueitai [daug prigėręs] šokt, ot kliuksėt pilvè! Pls. Pil̃vas pilnas, o akys da nori Krs. Jau ma[no] pilvas valgyt prašo Grv. Pil̃vas sopa Nmč. A pil̃vas jam sopa, ka rėkia? Ppr. Mamaitė, pilviùkas skausta! BM290. Rėkia žmonės pilvù Nm. Graudena pilvù Ds. Tie dūmai (rūkymas) jam suės pilvą Jrb. Gale pil̃vo man suka Pb. Pilvù i pilvù mirdavo seniau Ck. Negerk daugiaus vandenį, bet imk mažumą vyno dėl tavo pilvo CII5. Jonošius buvo tris dienas ir tris naktis pilve didžuvies BtMt12,40. Ir nusijuokė dusliai, iš pilvo J.Paukš. ^ Gieda kaip ubago pilvas PPr338. Argi mūsų gyvulio pilvaĩ – valgyk i valgyk (svečių atsikalbinėjimas) Rm. Pil̃vo neapgausi: [v]andenio pilk, kiek nori, o valgyt vis tiek noris Km. Vienas geria į galvą, kitas į pil̃vą (nepasigeria) Erž. Pil̃vas ne gromata: ką įdėjai, niekas nepaskaitys Stak. Pilvas ne laiškas: ka inkiši, niekas neperskaitys LTR(Jz). Pil̃vas – ne zerkalas: niekas nemato, kas tę yra Lš. Ką į pil̃vą įdėjai, tas tavo Rdn. Ką indėjau pilvè, tai kermošiun nenunešiu parodyt Ln. Nepripilsi pil̃vo – ir nedirbsi Rdn. Pilvas nepasotintas DP8. Pilvùs prysipylę dabar žmonys Grd. Su bulbyne darbininkas a gali pil̃vą užkišti?! Krš. Pilvas ne maišas, šiaudais neprikimši PPr225. Nėra ko valgyti, man matosi, pilvai prie nugaros prikeps! LzP. Pilvas lipo prie nugarkaulio (kenčiau alkį, badavau), nes šeimininkas viską žėrėsi sau J.Dov. Išalkau, net pil̃vas prilipo prie strėnų Kt. Išlėkė, pil̃vą įtraukęs (nevalgęs, alkanas) pabuvo [svetur], i vėl parlėkė Pj. Kas dėl pilvo gyvena (viską pravalgo), tą vargas kedena Dkšt. Jo visas gyvenimas dėl pilvo (tik pavalgyti) Ds. Žmogus dirbi dirbi an pilvo ir an skūros Ktv. Kas vilko gerklėj, tas ir pilvè Mrj. Per pilvą nėr vieškelio B, MŽ. Pil̃vas – ne vieškelis, gali jį susiaurinti (galima mažiau valgyti) Skr. Ėdė, kol pilvas leido KrvP(Ant). Dėkuo virusi, kepusi, mun pilvelį patepusi (juok., svečias dėkoja šeimininkei už vaišes) Gd. Moka ... pil̃vui ... tarnauti DP5. Pilvui slūžijąs. Vieną pilvą rūpinąs R54. Akys už pilvą platesnės Trg. Akis už pilvą didesnė KrvP(Skdv). Visus pil̃vas kankina (verčia vargti, dirbti) Ėr. Tuščiu pilvù (nevalgęs) neilgai išbūsi Rs. Pilvaĩ dyki, užtat nelinksma Ėr. Su pilvu nepasiginčysi (nevalgęs nebūsi) PPr102. Ausims klausai, ne pilvù (turėjai išgirsti)! Rs. Kas y[ra], ko nesusirieti? A pilvè kaulą turi?! Erž. Akys – marios, pilvaĩ – ne laukai Vdn. Akys – marios, pilvas – pekla LTR(Mrj). Žmogaus geriausias draugas tai pilvas Švnč. Sveikas kūnas būtų, kad pilvas nesirgtų TŽV620. Dabar jau žmonės savo pilvą už Dievą laiko brš. Kada pilvas kaukia, tai ir mokslas netraukia rš. Geram prociauninkui pilvas spakainas LTR(Vdk). Gaspadinės visų pilvaĩ išmieruoti (žino, kiek kas suvalgo) Užp. Darbas pilvą peni rš. Mokslas pilvą maitina Varn. Lopeta per pil̃vą gausi (greit mirsi) Grv. Be rankų, be kojų, be galvos, be pilvo, o kur tik pasisuka, tai visur pučia (vėjas) Ds. Ka i visą girią sugriaušiu, vis tiek be pilvo būsiu! (pjūklas) LTR(Vdk). Visas mėsos, o pilvukas kaulo (slyva) Mrk. Aksomo mykolukas, o kaulo pilvukas Graž. Eina jautis upėn plautis, pilvą namie palieka (užvalkalas) Ldvn. 2. priekinė liemens dalis, kur yra virškinimo organai: Mes mėgom prie kūdros ant pilvų atsigulę gulėt S.Nėr. Kad duodavom važinėt in pilvų̃ [nuo skardžio]! Ant. Visi sodan susėdę, pilvaĩs atsigulę Žrm. Mes, gaspadoriai, visi dirbam, rankų nelaikom ant pilvo sudėję J.Balt. Iki pilvi [subrido] Rmš. Pilvuką šaunų pasiauginęs Vilius I.Slmon. Pilváitis išsprogęs kaip voro kulelis KlvrŽ. Nusganęs kaip meitėlis, pil̃vas išlėkęs (išdribęs) Dkk. Kad parejau, mani nepažino – aš tokį pilvãlį buvau turėjęs Krg. Pas močiutę augau, žalius žirnius valgiau, dėl to mano pilvytis, pilvytytis paledrytis, tamtedrytis taip didelis JV735. Pil̃vas kai būbnas Plv. Oho! pilvelis kai vokiečio LTR(Grk). Pilvas kaip bosas Žem. Merga kaip brauktuvė, be pilvo (įdubusiu pilvu) Ds. Jis lig pil̃vi sušlapo Pun. Tiek sniego, kad arkliai pilvaĩs eina Jrb. Pilvù eik, Murza! Ds. Galvijai ik pilvo dumbluose bei vandenyje klampoja K.Donel1. Ir vis, kas ant pilvo slenka (rėplioja), ir vis, kas ant keturių alba daugesni kojų vaikščioja BB3Moz11,42. Ant pilvo tavo vaikščiosi BB1Moz3,14. ^ Tegu bus an tavo pil̃vo jomarkas (tegu bus tavo viršus) Plv. Tegul jau ant tavo pil̃vo kermošius, aš jau nebesikišiu Slm. Ana ant pil̃vo blusą užmuša (gerai privalgiusi) Ob. Pilvą išpūtęs (nutukęs), cigarą užrūkęs, juoksies iš savo sapnų Mair. Pilvùs iššera (nusipeni) kunigai Pj. Sunku įduoti arkliuo pilvą (įpenėti), pašaro neturiant Varn. Užbarbėlis, kad gerai priėda, pilvu varinas, subinę nešinas vaikščio[ja] J. Išsiėdęs, pilvù varinas vaikščiojo Pj. Jaunas buvau klienas, išėjau į pil̃vą dabar Pj. Negaliu daug valgyti, bijau į pilvus išeiti Šts. Avelės blogos, pilvaĩs apsiraizgę (pilvotos) Ktk. Gėriau alų, ištąsė pil̃vą (išaugo pilvas) Pj. O buini, o pil̃vas: kai atsisėdžia, pilvas ant kelių pasidėjęs! Jrb. Sėdi senis, pil̃vą paleidęs (išsikėtęs) Skr. Par pilvą kojų savo nemato jijė (labai stora) J. Nebuvau dar matęs tokios storos moters, turbūt ji per pilvą niekumet savo kojų nemato Žem. Par pil̃vą tako nemato Krš. Per pilvùs [nutukėliai] žemės nemato Gs. Kas didelį pilvą turi, tas į vartus skersai žiūri LTR(Erž). Iš pilvo didumo pažinsi činą LTR(Ul). Nuo kopūstų pilvas pustų Mrk. Didelis pilvu, bet mažas protu KrvP(Mrk). Valgyk, kad pilvas plyštų, dirbk, kad akys tįstų Krk. Pilvelis ištino (pasidarė nėščia), motulė nežino Pšl. Pilvą pridaręs (vlg. padaręs nėščią), išėjo B. Mergai pil̃vą suruošė Dglš. Pametė pilvą, atprato nu valgio ermijo[je] betarnaudamas Šts. Per bobos pil̃vą trys gyslos pasitiesę (sijos) Dv. Galva šiaudų, pilvas medžio, kojos akmenio (medinis namas su šiaudų stogu ir akmenų pamatu) LTR. Įminsiu mįslę: per visą pilvą gysla, pilvo gale jomarkas (giros kubilas) LTR(Sln). ║ drabužio dalis, dengianti apatinę liemens dalį: Neapsilaistyk pil̃vo, užsilenkęs valgyk! Erž. Ne tiek gėrei, kiek pil̃vą apsilaistei Vb. Kad kokia merga skalbdama pilvą sušlampa, tai ta gaus vyrą girtuoklį (priet.) LTR(Sln). 3. skrandis: Jis kalėjime prie Smetoniaus pil̃vą pagadino ir tuo pilvù mirė Skr. ║ papjauto gyvulio skrandis: Mėsą supjausto, prideda lapelių ir sukemša in [avies] pil̃vą Klvr. 4. NdŽ laivo korpusas. 5. NdŽ koks daikto iškilimas, išsipūtimas: Nupirk stiklą su pilvù Krsn. Puodai buvo su pilvaĩs dideliais Rdn. Pasiuvo maišą su pilvù Jnš. Obuolio pilvas suksis smarkiau už galus dėl to, kad jis yra platesnis Blv. ║ įlinkimas, išlenkimas: Neapsižiūrėjau, tai jis per daug nuarė rubežiaus, ir į mano pusę pil̃vas darosi Snt. Reikia kelio pilvùs ištiesyt Mrj. 6. prk. pilvūzas, pilvočius: O poryt mažu reiks parvežint didelį pilvą (poną) K.Donel. Pil̃vą vežti Kv. ◊ be pilvų̃ lìkti labai prisijuokti, prisikvatoti: Be pilvų likom LTR(Ds). iš [sàvo] pil̃vo pačiam (išgalvoti): Aš ne iš sàvo pil̃vo tai išgalvojau Ar. Iš sàvo pil̃vo išsigalvo[ja] i plepa Krš. O kad ir vedu girdėjov, juk vedu iš sàvo pil̃vo neišmanėv Plt. Aš tai galvoju, kad iš pil̃vo išmislija i bliauna Všk. Aš iš sàvo pil̃vo neišsimisliu nė per aguonos grūdą Gs. pil̃vą apgáuti šio bei to, prastesnio ko užvalgyti, pasisotinti: Su bulbyne pil̃vą apgaváu Krš. Pasišildė barkščių ir užėdė, apgãvo pil̃vą Krš. pil̃vą išjuõkti labai prisijuokti: Aš pil̃vą ìšjuokiau [nuo tų kalbų] Btg. pil̃vą palìnksminti skaniau, gardžiau užvalgyti: Pil̃vą, rods, kasdien protingai reikia palìnksmint, bet ir, kas ant pilvo reik, vis turime rūpint K.Donel. pilvù sir̃gti būti nėščiai: Toji merga pilvu serga Pnd. už pil̃vą (iš pil̃vo) už pavalgymą, už valgį (dirbti, tarnauti): Bado metais žmonės siūlydavosi iš pilvo dirbt Kt. Visą dieną krutėjo tik iš pilvo Prng. Namie kruopelės duonos neradau, išejau iš pil̃vo slūžyt Str. Sutiktau tik iš pil̃vo dirbt Al. Už pil̃vą dirbo Krš. Velnias, pasivertęs bernu, nuėjo pas ūkininką tarnauti už pilvą SI241. Už pil̃vą eidavom tarnauti Rs. Kalpa vargsta už pilvą VP22. Tokių čiupikų, kaip tie tavo vaikiai, nebuvau matęs – nė už pilvą neatidirba Mžk. Vark tu, žmogus, par amžių už tą pil̃vą Grg. Vaikas už pilvẽlį karves ganė Eig. per vìsą pil̃vą (visù pilvù) labai, be galo, visiškai (kvailas, mulkis, netikęs): Kvailas per visą pilvą J.Jabl. Mulkis par visą pilvą VP30. Kaip žmonės sako, kvailas per visą pilvą, ir tiek Grž. Esi kvaila per visą pilvą, kitos tokios niekur nerastum J.Balč. Durnas par vìsą pil̃vą Šln, Trgn. Iš gaspados nevalgęs, iš krūmų nešikęs, per visą pilvą netikęs B. Visù pilvù durnas Lp. per vìsą pil̃vą (persigąsti) labai: Parsigandau par visą pilvą Lkv. pil̃vas ant nósies lìpa apie nėščią moterį: Jau vėl anai pil̃vas an nósies lìpa, oje, oje! Krš. pil̃vą apsimùšdamas iki soties: Valgyk pil̃vą apsimùšdamas, ka tik patinka Krž. Pataisė tokių skanių ruduokiukių – valgyk pil̃vą apsimùšdamas Škn. pilvù raitýtis smarkiai juoktis, kvatoti: Dieve mano, kaip jie pilvais raitėsi! Ssk. pil̃vą susiė̃mus (susigriẽbus, susispáudus) smarkiai (juoktis): Kad Zigmas sužinotų, pil̃vą susiė̃męs kvatotų Ub. Juokėsi jie tenai, pilvùs susiė̃mę Pg. O juokės iš jo visi, susiriesdami, pilvą susiimdami Vaižg. Kas matė viską, leipsta juokais, pilvùs susigriẽbę Rd. Juokės visi, pilvùs susispáudę Jd. pilvù varinà menk. nėščia: Vaikas metų, jau vėl pilvù varinà eina! Krš. už pil̃vo nusitvė́rus labai, smarkiai (juoktis): Džiaugias visi, už pilvų̃ nusitvė́rę Krš.

pilvas sinonimai

Ką reiškia žodis pilvaskaudis? Visi terminai iš raidės P.