draugas reikšmė

Kas yra draugas? 1 draũgas sm. (4) K 1. toks pat, tos pat rūšies daiktas: Rask man tos pirštinės draugą – vieną pirštinę turiu, reikia dar antros Žem. To draũgo (vieno perėjimo) vištyčių buvo dešimtis, o kiek beliko! KlvrŽ. To draũgo siūlų tik tiek ir tėr KlvrŽ. Vieno draugo (to paties plauko) arkliai I. 2. euf. Varn išmatos: Patėkštas žmogaus draugas kaip kepurė Žem. Įmanytumėte savo draugą atsisukę suėsti! Žem.
2 draũgas sm. (4), -ė sf. (2), -ė̃ (4); SD126 1. J asmuo, su kuriuo palaikomi artimi, pasitikėjimu, meile pagrįsti santykiai, bičiulis: Nuo pat mažumės jie geriausi draugaĩ Sb. Ji mano draugė̃ Š. Visos mano draũgės ištekėjo Kp. Čia nebėra mano tėvužėlių nei draugužėlių Škn. Kartais tenka ir draugáms susipykti Š. ^ Meška vilkui ne draugas Bsg. Pažìnsi draugą nelaimėje, o pavyduolį laimėj Sim. ║ kas atsidavęs kam: Šuo – žmogaus draugas rš. 2. K asmuo, dalyvaujantis toje pačioje veikloje, turintis tą patį darbą, profesiją ar laipsnį, kolega: Mano mokslo, tarnybos draũgas J.Jabl. Kelionės draugas R291. Puotos draugas R410. Sudiev jum, draugelės, su kuriomis vaikščiojau Tvr. Draugalavai su tūlais draugaĩs DP95. ^ Draugų prie stikliuko netruks PPr109. 3. to pat kolektyvo, tos pat aplinkos narys: Mes suėjom į didelį būrį – daug draugų tolimų tautų (sov.) A.Vencl. Savo galvijus didžiai anksti pavasaryje išvaro ir taipo ganyklą kitiems draugams ir sau pagadina K.Donel1. Išliko tikt Nojus su visais savo draugais, laive buvusiais M.Valanč. Pareis mano bernužėlis, didžiojo pulko draugelis N38. | prk.: Šitas paršas deglio draũgas (to paties turėjimo) Brt. Avytė avino draũgė Brt. Dairėsi draugų rš. 4. palaikytojas, rėmėjas, šalininkas: Turės mūs dainos giesmės tūkstančius draugų, nes vargt padėjo jos ir ateitį kurt šviesią (sov.) L.Gir. Ruso darbininko draugas kovoje prieš kapitalistų klasę yra ir darbininkas vokietis, ir darbininkas lenkas, ir darbininkas prancūzas (sov.) rš. Gražu yra kentantims daug draugų turėti VP17. Nebūk niekumet draugu svetimų griekų brš. 5. MŽ209, Q138 sutuoktinis; vyras; žmona: Mano draugas buvo drūktas žmogus MitI76. Juokias iš manęs ir draugė̃ Pls. Kokia mano draugė graži – kap aguona darže, kap roželė sode Lz. Po tos savo draugẽlės gavęs didę pasogėlę JV1002. 6. sov. tarybinės įstaigos, įmonės kolektyvo narys, tarybinis žmogus: Sudaryti komisiją iš trijų draugų DŽ. Seminare dalyvauja partijos darbuotojai – iš viso apie 100 draugų sp. Nemažą pagalbą mums teikia ir draugai iš rajono sp. ║ rš sov. priedėlis prie vardo, pavardės, laipsnio ir pan.: Draugai Kaikarys, Uogela, Ginčas baigia vykdyti metinį darbo planą sp. ║ kreipimosi į asmenį žodis, vartotas Tarybų Sajungoje vietoje žodžio „ponas“: Draugai! Darbininkų ir valstiečių revoliucija, apie kurios būtinumą visą laiką kalbėjo bolševikai, įvyko rš. Šiandien tariu jums, brangūs draugai, paskutinį žodį: aš kovos kelią už tiesą ir vargšų reikalą užbaigiau sp.

draugas sinonimai

draugas antonimai

draugas junginiai

  • artimas draugas, kambario draugas, klasės draugas, susirašinėjimo draugas, vaikystės draugas
  • Draugas (pasaulio lietuvių dienraštis)
Ką reiškia žodis draugatsivedimas? Visi terminai iš raidės D.