prieš reikšmė

Kas yra prieš? 1 priẽš praep. su acc., gen., dat., instr. ir su padalyviu, pusdalyviu, prieveiksmiu, prỹš (ž.) Štk, prýš (ž.) Krš, Pvn, prìš (ž.), prė̃š žodžių junginiai su šiuo prielinksniu rodo: 1. H vietą priešakyje, iš priešakio: Jis stovi prieš mane Svn. Prieš bangas sustojus, šauk mane vardu S.Nėr. Dūda pravirko kaip vaikas prieš vakarykščius savo draugus P.Cvir. Pats atsisėdo prieš manęs Pč. Gyvename durys prieš duris NdŽ. Ketvertas vaikelių, nuo 4 iki 8 metų, stovėjo prieš motulę išlydėdami Vaižg. Prieš pirkią kvietkos žydi Zt. Toks medis ten yr pryš trobai Trk. Pastatė tuos batus prėš ugnį, i sutraukė Škn. Ištiesė [Antanukas] kojytes ir šildosi prieš krosnies liepsną V.Krėv. Kai atvažiuodavo pas poną svečių, kepdavo viščiukus, užmovę ant geležies, prieš pečių Skr. Štai stačiai prieš mano akis gautas laiškas, į kurį aš turiu atsakyti Vaižg. Toje pačioje gatvės pusėje, tiesiai prieš Daubaro sodybą, gyvena Stašys V.Myk-Put. Marė atsistojusi prieš berną ir dantis rodo KzR. Du berniukai, vaidinantys alyvų pirklius, atsistojo prieš teisėją J.Balč. Tadaik anas prieš tą mergą inbruks žemėn ramtį (ps.) Zt. Prieš jam žuveido (užeina) Rod. Atsisėdo prieš jį senis teip, kad jo plikė prieš saulę blizgėjo BM145. Pasižiūrėk prieš veidrodį, kaip tu atrodai Ktk. Hetmonas, kursai tenai stovėjo prieš jį VlnE176. Ir išvydęs juos, kėlėsi prieš juos BB1Moz19,1. | Prieš kits kitą R163. Mažieji medeliai siūbuoja prieš vienas kitą, tarytum šnekasi arba sveikinasi Žem. Mes su Stepuku sukam žilvičio švilpukus ir grojam susėdę vienas prieš kitą ant akmens J.Balt. Tiedvi eili eina viena prieš kitą gilumoj [scenos] Vd. 2. kryptį į kokią nors vietą, į kokį objektą: Iš džiaugsmo su rankomis pliaukščiodamys, bėga prieš motiną vaikai J. Išeimi prieš ką SD409. Avys nubėgo prieš kalną (į kalno pusę) LKKIX163. Jis bėgo prieš duris KI497. Kai šoko prieš duris, tai durys tik tvokst – atsivėrė Jrk46. Išsirado viens bernelis prieš vainiką plaukti LTR. Jis pamatė ateinant prieš jį baltą kupetį LTR(Kp). 3. akivaizdą, kurioje kas vyksta: Prieš saulę gulėti B. Ant pakerės gulėdama gyvatė ranguojasi į kamuolį prieš saulę J. Ir Vilnius buvo netoli, prieš saulę bokštai švietė J.Marcin. Eik į kiemą, atsisėsi, pasišildysi prėš saulaitę Škn. Prėš šviesą pažiūrėjau, rodos, užversti [kiaušiniai] Škn. Prieš akis sumirgėjo dešimčių paveikslų kontūrai ir spalvos A.Vencl. Šit neseniai prieš akis turėjai visus gyvulius, ir kaip galėjai išsikrikdyti, kol aš pavalgiau pusryčių Dkš. | Aiškus ir lygus guli prieš manęs gyvenimas Pč. Tiej visi keliai prieš akis stovėj[o] Lp. Nėra tos pirkelės, kad nebūt bėdelės: kožnas turi bėdų prieš save Rod. Suspėsit, atsiėsit iki soties, vasara ilga prieš akis J.Balt. 4. netoli esančią vietą, į kurią artėjama: Prieš tiltą arkliai pradėjo baidytis LKKIX163. Da gerai prieš Vabalnyką pradėjo lyt Slm. Sutemę jau buvo prieš Kupiškį Vb. Mum da gerokai prėš Tyrelį sutemo Škn. 5. įveiktiną aukštėjančią vietą: Prieš kalną R62. Prieš kalną reikia visa nešti Pl. Prieš kalną – pakalnėn, vis lėk lėk triskart dienoj [karvės melžti] Sb. Sunku lipt prieš kalną Dj. Nu i važiuoji kai bajoras: prėš kalną zovada, į pakalnę – žingsniais Škn. Sunku prieš kalnelį [v]andenėlis neštie (d.) Pb. Sunku smilteles prieš kalnelį nešti JD551. Prieš sniegą (pusnį) rėpliodavo, kabydavos į tą kalną – eidavo pas ją Jrb. ^ Prieš kalną gera eit, o nu kalno ir kūliais nusiriti B. Pryš kalną i vežimas didesnis LTR(Vdk). Sunkesnis vežimas prieš kalną M. Eini vis prieš kalną (juo senyn, tuo sunkyn) Dglš. 6. priešingą judėjimo kryptį: Aš iriuos prieš vėją KBI19. Prieš vėjus SD424. Prieš vėją pūsti K. Šiton pusėn tai gerai važiuot, o prieš vėją negerai Nmč. Prieš srovę irtis sunku J.Jabl. Plaukti upe prieš vandenį BŽ44. Kai prieš plauką glostai [katę], pyksta Slm. ^ Prieš vėjį neatpūsi VP39. Prieš vėją nepapūsi (neužpūsi Trgn) Upt, Grž. Nespjauk prieš vėją – pats save apspjausi J.Jabl. 7. santykį su kuo nors (palankumą ar šiaip kokį nusiteikimą): Aš nelenksuos prieš jus (jums) Zt. Eisiu aš prieš jį lankstytis! Grž. Gana! Tos gėdos tau pakanka prieš niekšų gaują besižemint S.Nėr. Atsakis prieš Dievą OG442. Kaip elgeta apšvežęs, net gėda prieš svetimą žmogų! Žem. Negal priš savo pačią durnius būti Krt. Prisiminęs, kad mes esam krikščionys, artimo krašto kaimynai ir jo tėvynės bičiuliai, prašiau pasigailėti ir užtarti mus prieš plėšikus J.Balč. Siaubas prieš tą žmogų man dar padidėjo A.Vien. Tėvų (gimdytojų) meilė prieš vaikus KI50. Ar tu meilės prieš mane turi? KI478. Aš džiaugiuos da prieš kitas savo mergaite Ml. Jis galėjo pūstis prieš savo žmoną NdŽ. Pučias kaip varlė prėš jautį Škn. Prieš žilą galvą nuimk, sako, kepurę O. Prieš medalikėlį meldžias, o reik daktaro Skr. Nemokėjai ... prieš tėvelį kepurėlės pakeltie, prieš močiutę galvelės palenktie LB110. Žadėjai vyrui tikrai mylėti, kad kasdien bartų, prieš jį tylėti LTR(Plv). Prieš didesnį būk mažesnis PPr129. Giriasi terba prieš maišą, nors abu tušti KrvP(Alv). Urėdas ... viešpatų, alba ponų, prieš tarnus Mž36. Kartais žmogus prieš žmogų susigriešija BPII290. Ir ji, supratusi, jog nėščia buvo, pamažino (paraštėje paniekino) ji ponią savo priš save BB1Moz16,4. Yra didė malonė Dievo prieš mus DP520. Savo malonę prieš ing save tikintiemus yra parodęs FrnS1267. Žiba ir tvaska meilė jo prieš žmones SPII203. Negirdėtą prieš mus nevertus meilę garbinti mums dera MKr8. Neturėsi dievų svetimų prieš mane Ev. 8. priešingumo santykius: Prieš neprietelius traukti K. Prieš veliną kariauti OsG167. Jis eina prieš mus DŽ. Dėl to, sako, mes turime ir toliau kietai laikytis prieš Skrodskį ir neklausyti, jeigu mus nuo žemės varytų V.Myk-Put. Jokie tardymų žiaurumai neprivertė jų ką nors pasakyti prieš savo partiją rš. Šiaušėsi jis ir prieš savo motiną, kam ji užsiėmė užkurį A.Vien. Aš prieš ne vieną teip pakalbu Ėr. Kaip tu nebijai šnekėt prieš tėvus?! Kur. Tai vaikelis, jau prėš tėvą šerį stato! Škn. Ir jie dabar prieš vyriausybę eina, galvas kelia J.Jabl. Žmogus prieš žmogų kaip kotas (budelis) prieš kotą Vlkv. Prieš mano dalios Mšg. Aš prieš jį nieko neturiu NdŽ. Ką čia tuščiom rankom žmogus atsigysi prieš ginkluotus?! Skr. Ji prieš mani kabinas Jrb. Gentys prieš testamentą priešysis KI60. Susižodžiavo dėl mažmožio ir tyliai urzgė viena prieš kitą I.Simon. Sviftas matė, kaip karaliai keitėsi, kaip ministrai darė intrigas prieš vieni kitus J.Balč. Tu elgies (darai) prieš savo pažadą KII387. Žodis prieš žodį – ir susibarė NdŽ. Jis ginasi jos, jis kovoja prieš šitą mintį, bet nelengva ja atsikratyti I.Simon. Kad tu buvai įėjusi į tą kambarį prieš mano norą, dabar turi ten vėl eiti prieš savo norą J.Balč. Kol aš gyvas, prieš mano valią marčios nebus! Vb. Ar gal ... bloga varlė prieš liūtą didelį stengtis?! K.Donel. Kad manęs nebartų, piktai nekalbėtų, prieš mane našlaitę rankelės nekeltų LTR(Bgs). Žmogus prieš kitą keršija ir tyko malonės pono BPII494. Pasistengė Kain prieš savo brolį Habel ir užmušė jį BB1Moz4,8. Tataig yra prieš budelius heretikų ir piktai kaimenei jų DP227. Tas, noris visas svietas prieš jį būtų, viršų apturės SE87. Giminė nes pasikels prieš giminę ir karalystė prieš karalystę Ch1Mt24,7. Kas ne su manimi, tas prieš mane SkvLuk11,23. Griežė prieš jį dantimis Ev. Kurisg tuo vienu prieš kiekvienam nusiminimui nopgintųs DP229. Prieš tikėjimą gal nusidėti ketveriopai P. ^ Šiaušias kaip katinas prieš šunį J.Jabl. Šoka kaip varlė prieš dūmą LTR(Šk). Da šoksta kap varlė prieš dalgę OG442. Šokinėja kaip rupūžė prieš debesį Krsn. 9. laiką iki tam tikro, kalbamojo momento, vyksmo: Ateik prieš vakarą pas mane KBI23. Pryš naktį nesprok (negerk daug) tos kavos Trk. Turgus prieš Užgavėnes vadinas bobturgis J. Jis ėmė ir prieš pat šaukimą į kariuomenę vedė A.Vien. Naktyj prieš gaidžius taipo supleškino pernai K.Donel. Ateik prieš vakarą, prieš gaidžius, prieš Sekmines, prieš pietus J.Jabl. Ir geisdamas [vyskupas], kad pryš tą dieną kas vien galįs plušėtų į Šidlavą M.Valanč. Uodega žilstelėjusi prieš žiemą NdŽ. Prieš lietų anei lapas nekruta Kp. Kiaulės pryš lytų bėga ant numų, avys nebėga Akm. Sukilo kaip vėžiai pryš perkūniją Plt. Grįžo prieš pačias Kalėdas OG441. Jau prieš aną karą pradėjom art plūgais – seniau ardavom arklais Ktk. Taip buvo priš karus Vkš. Pryš karą pusė žmonių dykų stovėjo (buvo be darbo) Škn. Vaikas prieš metus (nesulaukęs metų) pradėjo vaikščiot Ėr. Prieš rugius norim pievą nuspjaut Trgn. Pusė valandos belieka prieš tą važiavimą Lnkv. Viesulas švilpdamas drasko bures taip, kad širdys jūreivių dreba prieš pražūtį I. Prieš teliuką melžė Ėr. Prieš aušrą gerai da aš gyva Kž. Prieš Naujus metus kepa bandutes Zt. Prieš Sekmines bit anys Zt. Prieš Velykas, pačiu paleidimu, įsigeidė ji kadugių dažyvėms Žem. Vaikesas turėdavo anksti kelt, arklius paliuobt – prieš saulę dar ant lauko išeidavo Žml. Da prieš saulės tekėjimą pakūrenau pirtį Dbk. Prėš pusrytį duodavo pusiaurytį Žg. Prieš tekėstes tai geros marčios [būna] Dglš. Prieš porą dešimtų metų Sr. Jums garbė, kad staklės prieš pavasarį trinka K.Donel. Po pietų, prėš saulės leiseną, prijoja kryžkelinę (ps.) Žg. Jie pabaigė taisyti tinklą ir išėjo žvejoti dvi valandas prieš dieną, kaip buvo įprasta J.Balč. Ji pagimdė prieš laiką LKGII635. Vieniuolekta pryš pusę (10 val. 30 min.) Šts. Prieš mėsą piršlys ir buteliukus atkimšo Vaižg. Dabar prieš duoną (iki duonos kepimo) nebekursme Mžš. Prieš sprogstant lapams daros pumpurai ant medžio, ant žiedo J. Prieš čia pareitant būčiau ten nuejusi J. Kiekvieną vakarą, prieš įmingant, jis užsidegdavo žibintą, apsisiausdavo kailiniais ir eidavo apžiūrėti tvartų J.Balt. Bet, prieš ką pradėdamas, jis ažsimanė da parūkyt LTR(Dkk). Prieš išvažiuodamas parašysiu J.Jabl. Senis pagaliaus kupčius, būdamas našliu ir bevaikiu, pryš mirdamas užrašė jam visą turtą VoL322. Arklys prieš važiuojant turėjo būti pašertas J.Jabl. Reikėjo prieš lyjant važiuoti J.Jabl. Raudona saulė prieš šiulmą, balta prieš šaltį Ktk. Pryš vėjus ausys niežt Sk. Prieš pernai buvo Rud. Prieš dienelę kėliau, sėdau in stakles (d.) Šn. Prieš Šventą Oną šienas džiūsta ir po tvorai, po Šventai Onai ir ant tvoros nebedžiūsta Tr. Dabinies kaip kerdžiaus boba prieš naktį Vdžg. Kiaulė pradėjo ėst kaip ne prėš dorą – reiks bul’bų virt Slm. Čia ne prieš gerą Mžš. Ne prieš gera šiandiej visi teip dūksta Sdk. Ne prieš gera višta gieda (priet.) Skdt. 10. lyginimą, gretinimą objektų, kurie labai skiriasi nuo kitų: Kas tu esi prieš mane? J. Prieš Adelę tai jau mūs brigadoj darbinykės nėr Trgn. Prieš Juliotę nebuvo žvėries (piktesnės) Dglš. Ana kaip močia prieš jį – negraži Ktk. Ana gerai atrodo – aš prieš ją sena Ktk. Jie prieš tave visai kvailučiai J.Jabl. Tu prieš jį vabalas esi DŽ. Eik tu, eik, nabage, – tu prėš aną tik vaikas tesi! Škn. Tu tik krumplys prieš tokį vyrą LKKIX164. Tavo arklys prieš mano tik kuinas NdŽ. Pelė prieš žiurkę labai maža J.Jabl. Prieš vaikus ir jisai vyras Glv. Aš prieš jį tikt niekai KBI24. Prieš kenčiančius da nekenčiam Vžns. Geriau nerado prieš namus Dglš. Prieš savo namą nerandu ramesnio Vdšk. Nėra šalies baltam sviete prieš Lietuvos žemę! A.Baran. Kistinėlės bangų ošimas nyko prieš jų kalbos ir dainų skambumą A.Vien. Kas ta duona prieš laisvę! Rz. Mokytojaut prieš pirminykystę lengva Ktk. Prieš lakštingėlės nėra gražesnio giedojimo Ds. Mūsų gražios uogos prieš tais uogas, kur šiandie mačiau Ėr. Mūsų linai tai da čysti prieš kitų Kp. Šuniui prieš kaulą nėra gardžiau Ktk. Prieš jos (kriaušės) nebuvo gardesnių Ds. Nėr geresnės dalgės jam prieš šitą Dglš. Anas važiuoja karietoj prieš visus ponus gražesnis (ps.) Tvr. Senovė[je] pasnykai pryš viską buvo Šts. Kojos prieš galvą provą jau paėmė savo (žmogus nebepaeina) Prng. 11. atsiteisimo santykius: Talkos buvo prýš kits kitą linus minti Krš. Dovana prieš dovaną LTR(Ds). Kap jūs in mane, tep aš in jus: pyragas prieš pyragą Pls. Pyragai prieš pyragus B. Pyragas prėš pyragą: kaip tu ma[n], teip aš tau Škn. Aš daba statysiu vėl dantį prėš dantį Škn. Akys ne duobės, sako: dovis prieš dovį Žem. deka">Dėka prieš dėką Dkš. Geras pryš gerą Lkv. ×12. (germ.) paskirtį: Prieš visas ligas R32. Dobilą [mėšlas] prieš didį šaltį kavoja K.Donel1. Jis ima žolių prieš ligą KBI21. Prieš mirtį žolių nėra I.Simon. Girdėjau, kad jau – ar turi, ar atrado gerus vaistus prieš kraujaligę I.Simon.
2 príeš adv., priẽš DŽ, prýš (ž.), prėš 1. kieno priekyje: Eik príeš K.Būg. Prieš stovįs SD167. Sėdi akis į akį prieš LzP. Jei daug laukančių [mašinos] prýš, neįeisi Šv. Mes prieš stovim, o panaitės užpakalin Db. Tenai jojo apicierų pulkai, o prieš varė žalnerėlius jaunus (d.) Ktv. O tie, kurie prieš ėjo, ir tie, kurie paskui, šaukė Ch1Mr11,9. Visuose prieš sančiuose daiktuose MP70. ║ iš priekio, priešinga kryptimi: Mama mane išvarė tau prieš. Juk tu bijai vakare viena vaikščioti I.Simon. Pačios eina pryš veizėti, ar negrįžta vyraliai iš karčemų Šts. Vat eina anas ir mato, kad ateina žmogus prieš (ps.) Ob. Kai nešu karvei [gert], tai šuniokas šoka prieš (nori pirmas gerti) Ktk. Ėjo prieš ir bylojo jumpi VlnE191. Nežinojau nes, jog mi stovėjai prieš and to kelio Ch4Moz22,34. Išėjo prieš, aną sveikino SGI103. ║ į priekį, į tolumą: Išplėstomis akimis žiūrėjo príeš NdŽ. Saulė tiesiai akỹs, nieko nematau prieš Vb. 2. iš anksto, anksčiau kalbamojo momento: Reikėjo užmokėt [meistrui] prieš, būt geriau dirbęs Vb. Ka jau taisais kur važiuot, tai ratus iš brigados užsiprašyk gerokai prėš, bo paskutinę dieną nieko nebus Škn. Porą savaičių prieš atėjo pas mane Db. Kaip juodu mylėjose prieš, o daba viens kito matyt negalia Jrb. Jie tą vaiką susigavo da gerokai prieš Jrb. 3. ateityje, prieš akis: Kol da ką tik į porį susėję, tai i ta meilė didelė, o paskui negal žinot, kas galia būt – viskas da tebė[ra] prėš Škn. Jauna mergiotė, jai viskas da prieš Trgn. | Gerai pasilsėk – ilga kelionė prieš Vb. 4. nesutinkant, priešinantis; priešingai: Dabar Vilius turi tverti prieš. Bet Vilius beveik ir patsai nežino, kodėl jis nekimba prieš I.Simon. Darau prieš R422. Šoko tas vaikinas tėvui prieš, į krūtinę kibo Jrb. Nepasiduok, kibk prýš! Skd. Ūkininkai prýš laikos, nenoria paskirto viršaičio Lkž. Da tu burblysi (bambėsi) prieš, paršelyna tu! Trgn. Pradėjau pryš rokuoties, ir susibarov P. Nėkumet neatsakė prýš nė žodelio Pln. Aš nieko neturiu príeš NdŽ. Aš nigdi ne prieš (visada sutinku) Dglš. Man Jonas nerašo, aš nieko prieš – tegu Rs. Tačiau studentas Vabalaitis netarė nei už, nei prieš, bijodamas užrūstinti šeimininkę J.Dov. Ji ėmė piršliaut; jis už mani jaunesnis, aš vis prieš (nesutinku) Šln. I toks nūsproga da tūras prýš! Vkš. Geras vaikas tėvui prieš nesako Trgn. Viešpatis kaip avinėlis ... nemaž nestembė prieš DP176. Prieš kas kūnui ižguli, rūpiai ir atžvilgtinai daro SPII62. Priegtam yra tikrumas ir stiprumas mūsų išganymo, prieš statytas mūsų silpnybei MT176. | Negalės prastų linų nė į mašiną įkišti: kibs prýš Šts. Padėjo tą mėsą tokią – negaliu praryt, i tiek: kai tik kiši prie burnos, kąsnis stojas prėš, i gana Škn. 5. iš naujo, vėl: Dirbau, bet negerai. Reiks dirbtie príeš Ds. Negerai parašei. – Tai aš perrašysiu príeš Š. Jėg visus linus teip nušukavai, tai reiks prieš šukuot Sdk. ║ atsilyginant, tiek pat: Aš atitarnausiu jam prieš, t. y. kiek jis man tarnavo, tiek aš jam tarnausiu J. Atiduoti prieš, t. y. antra tiek duoti J. ×6. (vok. wider) atstumiant, netinkant: Tas valgis man prieš KI88. Uošvienės ji nenori matyti savo akim, taip ji jai šį rytą prieš I.Simon. Barniai, kamantinėjimai, žodžiavimasis Ilžei buvo iš širdies prieš I.Simon. Karaliui ir nepatogu, ir baisiai prieš I.Simon.
3 príeš- praef., prýš- (ž.) I. LKGI432 daiktavardžių vediniai su juo žymi: 1. laiką, esantį prieš pat tą laiką, kuris pasakytas pagrindiniu žodžiu: príešaušris, príešdienis, príešpavasaris. 2. daiktą, esantį prieš pagrindiniu žodžiu pasakytą daiktą: príeškambaris, príešlapis, príešplūgis. 3. vietą, esančią prieš tą daiktą, kuris pasakytas pagrindiniu žodžiu: príešangis, príeškaktis, príeškalnis. II. būdvardžių vediniai su juo žymi: 1. LKGI591 laiką, esantį prieš pagrindiniu žodžiu pasakytą būvį: prieškarìnis, priešrinkìminis. 2. NdŽ, LKGI591 ypatybę, susijusią su veiksmu, skirtu pašalinti pagrindiniu žodžiu pasakytam reiškiniui: priešepidèminis, priešdùjinis, priešlėktùvinis.

prieš sinonimai

prieš antonimai

prieš junginiai

  • (su)kurstyti prieš, atsilaikyti prieš, balsas prieš, būti nusistačiusiam prieš, būti už/prieš, gerai pagalvoti prieš ką nors darant, iliustracija prieš titulinį lapą, lenkti galvą prieš, lenkti galvą prieš ką nors, lygybė prieš įstatymą, malda prieš ir, malda prieš ir/arba po valgio, nukreipti prieš, nuteikinėti ką nors prieš ką nors, piestu stoti prieš, plaukti prieš vėją kaitaliojant kryptį, prieš Europos Sąjungą nukreiptas sukčiavimas, prieš baigiant, prieš laikrodžio rodyklę, prieš miegą, prieš srovę, savaitę prieš., savaitę prieš..., smurto panaudojimas prieš žmoną, stoti prieš, stoti prieš (teismą), stovėti prieš, turėti pranašumą prieš (ką), už ir prieš, veikti prieš, vienas prieš vieną
  • lygybė prieš įstatymą, prieš Bendriją nukreiptas sukčiavimas
  • Argumentas prieš žmogų, Protagoro prieš Euathlosą paradoksas, Septynetas prieš Tėbus, Teroristinė ataka prieš Irako parlamentą (2007 m.), Vengrija prieš madjarus
Ką reiškia žodis priešadominis? Visi terminai iš raidės P.