vabalas reikšmė

Kas yra vabalas? vãbalas sm. (3b) KBII61, Rtr, Š, DŽ, NdŽ, FrnW, KŽ; H, H188, R218, MŽ, MŽ290, Sut, M, L 1. N, K vabzdys kietais antsparniais: Juodas vãbalas ant kelio po šūdu lenda J. An bulbų vabalų̃ galybės Brb. Tuoj vabalai susiknisė žemės[na] visi LTR(Pnm). Tus arklius gyliavo vabalaĩ Šauk. Kaži koks vabaláitis įlindo į rankovę Lkv. Valgyk sau sveika, kad nori, vãbalą margą K.Donel. Vãbalą kepi, kad tep ilgai kūreni plytą? (juok.) Dglš. Prisėsk skylę, ka vãbalas neįlįstų (juok.) Šauk. Jis sakė: ir atejo žiogai su vabalais be skaitliaus BBPs105,34. Vabaláitis NdŽ. | prk.: Bieso vabalaĩ tie (lėktuvai) neliaunas nė naktimis lakioti Šts. ^ Lyg vabalas automobilis raivosi per duobes J.Ap. Kokie čia vaikai – kai vabalaĩ Trs. Gyvas vãbalas – juda, plusta [vaikas] Krš. Kur ans nusėdės – gyvas vabalẽlis Trk. Žmonių vaikai balti, išblyškę, o cigonelių juodas kai vabalẽlis Grdm. Arkliai buvo juodi kap vabalaĩ Vv. Juodi kaip vãbalas [triušiai] Žl. Išmėtė visą burną tokiom pūslėm kaip vabaliùkais Upn. Visi puolėm kai vabalaĩ i pasistatėm bažnyčią Ln. Visi pašaliai užtručyti, išdvėsam kaip vabalaĩ End. Veiza į mumis kaip į piktą vabalą Gršl. Yra visokių vabalų: vieni aukštyn skrenda, kiti mėšlan lenda LTR. Lėkė kaip sakalas, nutūpė kaip vabalas LTsV269(Šk). Vabalus leidžia, o muses spendžia vortinkliu (mažus vagis karia, o didelius paleidžia) B766. Vabalas ne mėsa LTR(Pn). Alkanam ir vabalas mėsa LTsV317(Rm). Kvailam daiktui ir vãbalas mėsa, ir gaidys drigontas Rm. Pėtnyčio[je] vabalas mėsa Trs. A kad tave vabalas! LTR. Baisus vãbalas, kas tę daros! Skr. Lįsk vãbalui į blauzdą (sakoma įkyrėjusiam) Šl. Šviesus vabaliukas po žemę lando (noragas) LTR(An). Šūbis devynšūbis, žemės vabalas viena koja (kopūstas) Slnt. Šviesi maži vabaleliai – pilnas saujas negali suimti (sėmenys) Jrg(Tl). 2. N bet koks vabzdys: Jau tų vabalų̃ – utėlių, blusų – neturėjom Krt. Kiek liuob būti tų numinių vabalų̃: prūsokai, blakės, svirpliai Krtn. Par skarytės kertelę geri [iš liūgo], ka nepričiulptum vabalų̃ kokių Sdb. Balta galva, o vabalų̃ nė kokių nėr: nė vieno vãbalo neiššukuoju Prk. Jos (kandys) kerta – pasiutęs vãbalas Pžrl. Kuisis, rodos, mažas vãbalas, o kanda skaudžiai Pln. Ka ėda vabalaĩ, ka vedu karvę LKT106(Krž). Lig pusryčių paari, o po pusryčių negal par vãbalus Škt. Ka parveža šviežį šieną, y[ra] dikčiai daug vabaliùkų aname Varn. Gražus vãbalas (bitė), kulkozas tikras – viena motinėlė viską valdo Krč. Skruzdėlės ir bitės gudriausi vabaliùkai, kiekviena savo darbą žino Žb. Bitutė, Dievo vabalėlis, triūsia ir triūsia… A.Vaičiul. Amarai slyvus daugiausiai užpula, maži vabalẽliai, juodi Vgr. Muškės [Sibire] – tokie mažyčiai vabalỹčiai, po kepure ar skrybėle pragriaužia kaktą PnmŽ. Jei rudenį vabalai pradeda lipti ant langų, prasidės šalčiai LTR(Krž). Jis jau toks visiem geras, kad nė vabalė̃lio nenuskriaus Jnš. Silkių maistas yra jūrių mažieji vabalėliai, ypačiai mažieji vėžiai Kel1852,150. Alksninis vabalas (vabaliùkas NdŽ) (Lampyris) E. Švento Jono vabalė̃lis (Lampyris splendidula) NdŽ, KŽ; E. Švento Jono vabaliùkai žiba kai žerija Jsv. Švento Petro vabaliùkas (Caccinella) Jdr, Šv, Tv. Dievo vabalẽlis (Coccinella) LKKXVII185(Nt). Auksinis (Aukso Q229) vãbalas (Cetonia aurata) NdŽ, Pn. Klevinis (Medinis NdŽ, Kp, Saulės Sut, Gegužės mėnesio I) vãbalas (Melolontha melolontha) J.Jabl(Vl), LKAI156(Ukm), Vdn. Ąžuolinis (Ąžuolų LKAI156(Tršk)) vãbalas (Melolontha vulgaris) NdŽ, KŽ, LKAI156(Slč); E. Kolorado vãbalas (Leptinatarsa) S.Mast. Vãbalas raganosis (Oryctes nasicornis) BŽ130; E. Žuvinis vãbalas (Dytiscus marginalis) NdŽ, KŽ; E. ^ Gražus jautukas, medinės kojos, vabalai pilvą ėda (bičių avilys) LTR. 3. scom. KŽ, Plt, Yl prk. bet koks gyvas padaras: Jug laikysma gyvolių, tų vabalų̃ daug Všv. Ką tu numie dirbsi, ka neturi nė kokio vãbalo? End. Daba neturu nė vieno gyvo vãbalo Trš. Ten žvėrys gyveno tiktai miškiniai: stirnos, visokiausi miško vabalẽliai Klk. Sukriunka koks vãbalas, ir pasibaido žmogus miške Šts. Tarp vabalų žaltys už visus buvo juo gerbamas S.Dauk. Kiek mes prisigaudėm i vėžių, i vabalų̃ visokių Šts. O čia papjovė vãbalą kokį ten, gaidį a vištą Vkš. I toks mažas vabalẽlis (gaidys), i kokį tura pasiutimą End. Viščiukai, tokie maži vabaliùkai, o tiek daug lesa Snt. Dykavoti nora jaunas vãbalas (šuniukas) Tl. Miežis y[ra] šilimos vabalas Šts. Nebuvo geras vãbalas tas kaukas Kv. Arų neduoda, o reiktų gyvą vãbalą (žmogų) geriau žiūrėti Kltn. ^ Miško vãbalas kožnas mišku kvepa Plt. 4. scom. prk. apie žmogų: Aš pažįstu, kas tu do vabalas Kos159. Par menkas vãbalas esi muni iš čia išvaryti Trk. Ka keli pryš tėvą ranką, neprotingas vãbalas esi Varn. Kol jaunas vãbalas – nori miego, slabnė[ja] širdis Žlb. Senas vãbalas esu – į aštuntą dešimtį įkibau Ub. Buvo ne svieto vãbalas – baisiai majedni buvo Pln. Pagedęs vabalas tie bolševikai Šts. Nelabas vabalè, ką padirbai? Lkv. Nedori vabalaĩ, ka su maklevojimais prasideda Ub. Apsėstas vabalas tas mūso vaikas – neklauso tėvų Šts. Tokia vabalẽlis (maža mergaitė) paima i dirba KlvrŽ. Vabaliùką parvežė skurliuose, i auginu Bsg. Kas te – vabalė̃lis buvau Bsg. ^ Visi Dievo vabalai – ar ponas, ar mužikas Vv. 5. scom. prk. apie nepatikimą daiktą: O i keistas esi vãbalas! (apie bananą) Trk. Šnapsas yra prakeiktas vãbalas Krkl. Ka ta butelka i priklus vãbalas, bet be anos vėl blogai Trk. ◊ dúonos vãbalas žmogus: Paliko jis mus, penkis duonos vabalus rš. Numirė – vienu duonos vabalu mažiau LTR(Grk). nė̃ [jókio, kókio] gývo vãbalo ničnieko, nė vieno (gyvo): Išieškojau visą gryčią – nieko nėr, nė̃ gývo vãbalo Šln. Žiburelis spykso, troba tušti – nė̃ gývo vãbalo nė[ra] Trk. Aplinkuo nebuvo matyti nė kókio gývo vãbalo Tl. Nei vieno žmogaus, nei jokio gyvo vabalo ji nemylėjo ir niekam niekuomet nieko gero nepadarė Žem. Oi Dieve! nė gyvo vabalo, kad su manim pašnekėti norėtų LzP. vabalų̃ priléisti primeluoti: Ei tu, man visokių vabalų̃ priléidai! Vvs. vabaliùką numarìnti (nuramìnti) numalšinti troškulį, alkį: Duok ir ma[n] nors vabaliùką numarýt Snt. Duok arielkos lašeliuką nuramìnti vabaliùkui Š(Pmp). vélnio vãbalas nenaudėlis, netikėlis: Vélnio vabalè, nieko nesakyk! Grd. Vélnio vãbalas, tujau muni keravo[ja] tas katinas Sd. Vélnio vãbalas – avis laksto Skdv. žẽmės vãbalas Šd prastuolis: Ans yr žemės vabalas – dirba i dirba be parstojimo Dr. Žẽmės vabalaĩ buvom: gyvenom, vargom, krutėjom Žlp. Buvo tik žẽmės vãbalas Tr. Su vedega ir su kastuvu ateina žemės vabaliūkštis žmogėnas į ištisą kalną Vaižg. Už milijonus neatkentėsiu aš, paprasčiausias žemės vabalas Pt.

vabalas sinonimai

vabalas junginiai

  • Jonas Gudaitis-Vabalas, Kolorado vabalas, Saulius Vabalas, Vabalas raganosis
Ką reiškia žodis vabalauti? Visi terminai iš raidės V.