tarp reikšmė

Kas yra tarp? tar̃p praep. su gen., instr., dat. Rtr, Š, FrnW; L junginiai su šiuo prielinksniu žymi: 1. H, R, MŽ, Sut ko buvimą vietoje, ribojamoje kitų objektų, ar veiksmą, vykstantį kokių daiktų ribojamoje vietoje: Ir už stalo sėdėjo jis pasistatęs tarp kojų savo ilgą, platų kalaviją A.Vien. Kiemas būna tarp budinkų LKT112(Klm). Tarp klėtie ir tarp trobai kelalis eita Krtn. Tarp Viliaus ir Martyno įsispraudusi sėdi ponia Gaidienė I.Simon. Tarp jo antakių įsirėžė statmena raukšlė rš. Bulbas sugrūda, tarp rankų paploja ir kepa grūstinius blynus Svn. Staklių muštuvai bildėjo dažnai, vienodai, šaudyklė nardė tarp siūlų LzP. Tarp dviejų pušelių – beržas geltonplaukis S.Nėr. Užtekėjo mėneselis tarp dviejų žvaigždelių RD115. O šis šviesus kardužėlis tarp baltųjų rankelių JD1121. Tas tėvas mėtės mėtės tarp vaikų i įsitaisė prieglaudo[je] Užv. Tankus miškas tarp mumis ir tarp anais taip mus užslėpė I. Ir išėjo iš miesto nakčia keliu tarp anų dviejų mūrų BBJer52,7. Kurį ing grabą dest ir tarp dviejų akmenų užrakina DP407. | Tarp durų (durų angoje, tarpduryje) vėjas pučia, pelus nuneša, o sėmenys palieka Svn. ^ Nereikia piršto kišti tarp durų, nei liežuvio tarp vyro ir žmonos Pt. Tarp durų nekišk pirštą VP46, S.Dauk. Matyt, juoda katė buvo perbėgusi tarp meistro ir direktoriaus J.Balt. Tarp dviejų ugnių NdŽ. Tarp kūjo ir priekalo (būti, atsidurti tarp dviejų didelių pavojų) NdŽ. Skaityti tarp eilučių (suvokti paslėptą rašinio mintį) NdŽ. Tarp pirštų raumės niekados neauga (draugų pykčio niekas nepageidauja) CII1121. Tarp pirštų neaugs kalnas, net nei raumuo bus B. Avinas ant avino, tarp avinų taukai (sienojai ir samanos) LTR. ║ tam tikru atstumu nutolusius susijusius objektus: Kelias tarp Vilniaus ir Kauno DŽ1. 2. vienarūšius daiktus ar asmenis, kurių apsuptyje kas yra ar vyksta koks veiksmas: Vėjas tarsi pasislėpė tarp miško lapų ir snaudė J.Bil. Darbininkas stovėjo tarp medžiais girės I. Tarpežeriai buvo tarp trijų ežerų, didelių pelkių ir raistų A.Vien. Antai pažvelki! Tai Vilnius rūmais dunkso tarp kalnų plačiai Mair. Tarp skiedrų mėtosi daug puikių lentukių A.Vencl. Todėl iš bėdos bandžiau tarp vištų nulįsti K.Donel. Prasta mano nakvynėlė tarp žalių klevelių JD492. Sunkus dalykas ne tarp keturių akių, bet po akių susiejusių vyskupų savo griekų išsipažinimą ištarti Ns1858,3. Nesėkiat [erškėčių] tarp radastų BBJer4,3. Ir pamatė sūnytėlį tarp kareivių pulkelio JD1121. Atsigulsiu į staldelį tarp šėmų jautelių KlpD11. O kursai norint jauties ant marių to pasaulio daugesn daužytis tarp vilnių, o neg vaikščiot ant žemės DP400. ^ Tarp kalnų, tarp duobių tupi paukštis ant kiaušinių (bulvių keras) LTR. Po turgų vežiotas, ant rankų nešiotasnamie tarp moterų sukas (ratelis) LTR. ║ asmenis, tarp kurių kas daroma, vykdoma: Padalijo turtą tarp įpėdinių DŽ1. 3. VlnE112, BPII41, PK68, SGI86, P, Plšk draugės santykius: Jis gyvena tarp menininkų DŽ1. Jau visai nesigėdita tarp žmonių pasirodyt? K.Donel. Tarp Lietuvos sodiečių man teko labai tankiai girdėti teip kalbant J.Jabl. Visi išmirė, tik aš viena baladojuos tarp gyvųjų Skd. Tu užaugai pas tėvelių, šėrei žirgelį tarp brolelių, ko liūdi? StnD18. Tegul šitoji lazda lieka tarp jūsų J.Bil. Tarp mūsų buvo girnakalys ir malūno darbininkas Dūkna P.Cvir. Ir noriu tarp vaikų Izrael gyventi BB2Moz29,45. ^ Tarp vilkų ir žmogus turi kaukti PPr135(Btg). Tarp dvijų auklių vaikas be galvos S.Dauk. 4. BtMt10,22 nurodomą grupę asmenų ar daiktų, iš kurių kokiu nors atžvilgiu kas išskiriamas: Tūls tarp jūs, mano sėbrai, vos į baudžiavą slenka K.Donel. Adomas turėjo daugel vaikų, tarp kurių buvo Kainas ir Ablius S.Stan. Tu Vytauto didžio galybę matei, kad jojo tarp savo pulkų Mair. Kiekvienas tarp mūsų mato, jog ugnis yra didelė dovena S.Dauk. Tarp tų visų medžių visu dideliuoju buvo ąžuolas S.Dauk. Tarp visų meilių da i šunį ve reikia mylėt Jrb. Jis man geriausias dėdė tarp geriausių B.Sruog. O aš pažinau savo motynėlę tarp šimto verpėjužėlių, močiutę verpėjėlę JD489. Diksas, ans žioplys …, nei dievaitis koks tarp būrų skiauturę rodo K.Donel. Pagirta tu esi tarp visų moterų Mž164. Tarp vyrų moterų vyras yra kaip galva, ant kurio žodžio tur paliaut visi namai DP464. Tada būk prakeiktas tarp visos bandos ir tarp visų žvėrų ant lauko BB1Moz3,14. Šitai valgykita tarp (viršuje iš) to, kas vandenyje yra BB3Moz11,9. Jam todrin visur evangelistos duost pirmą vietą tar̃p apaštalų DP621. 5. BPII17, CII311, R383, MŽ515, N, KŽ, Skdv, Slm susijusius, tarpusavy santykiaujančius asmenis: Aniedvi tarp savęs nesutinka J. Anie tarp savęs sugyveno neblogai LKT100(Šauk). Mokytojis drausdavo vaikams lietuviškai tarp savęs kalbėti Plšk. Eidami numie tarp savęs rokavos Krg. Nežinia, kas tę darosi tarp jų VšR. Tarp mūsų susitikimas K. Tarp tų (anytos, dieverių) ir tarp marčios yra tankiausi nesutikimai ir barnys StnD20(pastaba). Tarp mūsų kalbant NdŽ. Prapuls, prapuls tarp mūs jaunų meiliejie žodeliai JV873. Senutės tarp savęs susiprato latvių kalba Pt. Tarp savęs pasitarę, [vokiečiai] davė ženklą atvesti našlę P.Cvir. Tarp pačių turtingųjų nebebuvo nei vienybės, nei pataikos S.Dauk. 1918 metų kovo mėnesį sudarius taiką tarp Tarybų Rusijos ir Vokietijos, į Lietuvą ėmė grįžti karo pabėgėliai rš. Ir buvo didi kariai tarp jų BB1Mak1,10. Tarp savęs kalbėjo Mž245. Tatai jumus prisakau, idant tarp savęs mylėtumbitėsi VlnE177. Ponas tebūk sūdžia tarp manęs ir tavęs BB1Moz16,2. Kaip tarp tėvo ir sūnaus bendra pažintis, teip vėl tarp piemenes Christaus ir avių jo DP207. 6. NdŽ vienas su kitu lyginamus, gretinamus asmenis, daiktus ar reiškinius: Tarp jų yra daug bendra DŽ1. Tarp žmogaus ir kitų padarų (gyvių) yra daug skirtumo J.Jabl. Tai buvo pasakyta prabėgomis, tarp kitko A.Vencl. Tarp ko kita, jis man prikišo, kad aš vis ką nauja prasimanąs J.Jabl. Bet vėl skyrių daro tarp naudingo ir nenaudingo, tarp gero ir pikto, tarp tiesos ir falšiaus DP406. 7. galimų kokio dalyko kraštutinumų ribas: Juosmens slankstelių skaičius svyruoja tarp 2 ir 9 rš. Žodynėlis galės būti tarp penkių ir dešimt lankų LKGII607. 8. laiko, kuriuo kas vyksta, tarpą: Ir dabar jis laukė ateinant kito tarno tarp vienuolikės ir pusiau dvylikės J.Balč. Mėšlas į laukus paprastai būdavo vežamas tarp pavasario sėjos ir šienapjūtės MLTEII565. Tarp vasaros ir tarp žiemos PrLXVII33. Ir kožnas pulkelis visų izraelitų tur tą papjauti tarp vakaro (paraštėje po užsileidimo saulės ir pradžia nakties) BB2Moz12,6.
tar̃p- praef. NdŽ, I. DŽ1 žr. tarpu-: 1. tar̃pakis, tar̃pdantis. 2. tar̃pkalėdis, tar̃pmetis. II. NdŽ, DŽ1 būdvardžių vediniai su juo žymi: 1. ryšio, bendrumo buvimą tarp vienarūšių objektų: tarpmiestìnis, tarprajòninis, tarptautìnis. 2. objekto buvimą ar vyksmą tarp ko: tarpatòminis, tarpląstẽlinis.

tarp sinonimai

tarp junginiai

  • aikštė tarp vartelių (20 m ilgio), atstumas tarp arkos atramų, būti tarp, pertrauka (tarp kėlinių), prekyba tarp šalių, prekyba tarp šalių grupių, skaityti tarp eilučių, susisiekimas tarp uostų, tarp kitko, tarpas tarp bėgių, tarpas tarp krūtų, temperatūra tarp 20 ir 30 laipsnių, temperatūra tarp 30 ir 40 laipsnių, temperatūra tarp 40 ir 50 laipsnių, temperatūra tarp 50 ir 60 laipsnų, temperatūra tarp 60 ir 70 laipsnių, temperatūra tarp 70 ir 80 laipsnių, temperatūra tarp 80 ir 90 laipsnių, temperatūra tarp 90 ir 100 laipsnių, tik tarp mūsų kalbant
  • prekyba tarp šalių, prekyba tarp šalių grupių, susisiekimas tarp uostų
Ką reiškia žodis tarpa? Visi terminai iš raidės T.