kiemas reikšmė

Kas yra kiemas? kiẽmas sm. (4) K; SD398, Lex24, Kos46, Lpn102, R, MŽ133, N 1. plotas žemės tarp vienos sodybos pastatų, atšlaimas; aikštelė prie gyvenamo namo: Juras ėjo per kiemą nuleidęs galvą P.Cvir. Kiemas buvo tuščias, apžėlęs žalia velėna A.Vencl. Priėjo pilnas kiemas žmonių J.Jabl. Patys drūtieji medžiai po mūsų kiemus ir sodus buvo senelių sodinta A.Baran. Kiẽmas be tvorų – nėra kur nei kiaulės pasileist Lzd. Šoka kieme jaunimėlis JV1019. Man kiemelį bešluojant, ir atjojo trys bernyčiai (d.) J.Jabl. Kad aš ejau par kiemą, par žalįjį kiemelį, svirno raktai skambėjo D60. Į kiemelį įjodamas, bėrą žirgą šankindamas, pentineliais spausdamas StnD14. Pilnas kiemas raitelių kiemely sujojo, kiemely sustojo NS338. Vieną vakarą išėjus jo pati į kiemiuką žiūri, kad jų darželyj kažkas sužibėjo BsPII67. Oru ant galo vadiname kiemą, t. y. vietą po atviru dangum V.Kudir. ^ Kad vilkas kieme, šunį lakina (vėlai pasirengia darbui) Sd. Ir gaidys savo kieme drąsus J.Jabl. Kiemas uždaromas, o liežuvis neuždaromas LTR(Pnd). 2. atskira kaimo sodyba, ūkis: Matėm, kaip kelių šimtų kiemų bažnytkaimis skendo ugnyje nuo krašto iki krašto J.Balt. Vienuolikai valstiečių kiemų paskirta 22 tonos dobilų sp. Kas toliau yra ne per dideliausiame dešimties kiemų sodžiuje, nebematyti Vaižg. Toksai kiemas vadinos dar ūkiu S.Dauk. Didysis kunigaikštis turėjo savo dvarą arba kiemą A.Janul. Prie šio kiemo kapinių iš viso ... 14 kiemų priklausę VoL294. Mūsų sodos dvyleka kiemų̃ J(Kv). Daktarui vežti arklį davė Gaidžio kiemas Jnšk. Du kiemai buvo Žaldokų Brš. Mūsų kieme (šeimoje) dar nebuvo vagių Upt. Pirma anys visi trys buvo gi vienas kiemas Sdk. Kiẽmas su kiemù gyvena (šalia vienas kito) ir nežinos, ką katras daro! Dkš. Prie Tornavos eidavo kožna diena iš kiemo po berną ir po mergą Lnkv. Aptenka (apeina) visus sodos kiemus Tv. Te par juos kožnam kieme šuva yra Skdt. Kokio kiemo esi (kokia tėvų pavardė)? Tj. Aš iš prasto kiemelio, neturtingo tėvelio LTR(Žl, Krkn). Jei nori pirkt kiemo, tad ieškai gero DP198. Ir nuėjo kitas kieman savo Ev. ^ Visas sviets alų daro, tik keturi kiemai nedaro (visi medžiai numeta lapus, tik keturi: kadagys, eglė, pušis, ėglius lieka žali) ST419. 3. Tlž, Klp kaimas, sodžius: Lomenių kiemas Gg. Tik tu viena tokia šitame kiemè PnmA. Trylika kiemų kalba lietuviškai Grv. Gaigãliai – nemažas kiemas Grv. Mūs kiemè aš daugiausia vaikų turiu Krn. In Vievį kiemo nėra, tik viensėdžiai Vvs. Elektra dabar po kiemùs Dv. Tame kiemè gyvena devyni gaspadoriai nuo bočių J. Žmogus iš šio kiemo KBI47. Vaitas kiemo SD402. Aš gyvenu kiemuosè, ne miestely J. Jie atėjo vis kiemaĩs KI303. Išilgai kiemo OsG166. Tie žmonės buvo pažįstami iš kiẽmo Karanėtų Aru16(Grv). Viso kiemo gaidžiai pabudę pradėjo giedot Jrk65. Į kiemą atėjęs, guodės savo bėdą visiems žmonėms Jrk62. Ten jau keli miestai ir daug kiemų atsirado Ns1832,10. Verkdams apleido savo kiemą ir pasislėpė tarp žmonių myliamųjų M.Valanč. Pramanė mane kiemo žmonelės neturint draugalėlio, jaunos mergelės (d.) J.Jabl. Atėjo net iš kito kiẽmo Žž. Šitam kiemè jaujos nebuvo Kš. Kožnas kiemas turėdavo seniūną, šaltyšių Pgg. Pasiklausk, iš kurio kiemo Arm. Didis kiemas, daug gyventojų Prk. Babrų tai didis kiemas yra Srj. Abromiškių kiemas, o Kernavės miestelis Ker. Pas šaltyšių buvo susirinkę visi kiemo vyrai Rg. Buvom kiemè, dabar atskyrium gyvenam Arm. Te senas kiemas buvo Arm. Tep ėjo iš vienos pirkios kiton per visą kiẽmą Dv. Kiemè gyvenam Sem. Prijojau kiemą, prijojau antrą, atradau mergelę rūtų darželė[je] D51. Par kiemą jojau, dūmojau, ant bėro žirgo rymojau StnD26. O Pupkaimių kiemely giriamos mergelės JV178. Jok į kitą kiemužį, gauk sau kitą mergužę JD300. Vilkyškių kiemas kai Karaliaučius LB76. O ir atjojo jaunas bernelistolimo kiemelio LB49. Kiemelio berneliai tai man pasakė, Varšavos studentai gazetuos rašė Gg. Išbėg išbėgo iš Rusnės kiemo du jaunu žvejyteliu RD32. Iš didžio kiemo mergužę vedžiau LTR(Nm). Nemeilus buvo kiemo bernelis JV966. Augo kieme mergužėlė dvylikos metelių Mrk. Ar nežinojai, mano berneli, katram kieme augau? JV41. Šeši miestai ir jų kiemai BBJoz15,62. Kur kiemelis būdavo, vardu Bethania BPII113. Neturėjo nė vieno miestelio, kiemelio DP89. Daug pūstų teipo kiemų ir kiemelių, daug išpūstytų miestų ir miestelių KN269. Jis keliavo per miestus ir kiemus NTLuk8,1. 4. kaimo gyventojai: Vieną visas kiẽms tyčioms vadindavęs Slunkium K.Donel. Visas kiẽmas šį vakarą buvom suseję Šlu. 5. R, OG31 viešnagė, svečiavimasis, vaišės; pokylis: Einu, važiuoju kiemañ J. Kep' pyragą: aš eisiu in dukterį kieman VoL379. Prašau kiemañ Aps. Atvažiavo kiẽman Grv. Kiẽmą darau Ad. Labai pasilgo savo brolių ir sumislijo vienąkart važiuotie an juos kieman BsPII209. Tėtis išvažiavo į kiemùs Bd. Ta mano martelė tep ilgai iš kiemų̃ nepareina Dg. Ejo mergočė kiemañ Trak. Sėdžiu kai kiemè Švnč. Turiu šventana Jonui gerą kiẽmą pas Dūdus Bgs. Atvažiuok į mus kieman Vlk. Parvažiavo iš kiemo nosis nukorę, kaip išvyti Vj. Senai buvau par motulę kieme Tvr. Tada paprašė tėvai kiemañ Ign. Kiemè gerai, bet namie dar geriau Ck, Rš. Kap savo ūlyčioj [giminės], tai nigdi kiẽmo nėra (nėra kur pasisvečiuoti) Prng. Artie kiẽmo nėr Trgn. Kiemaĩ žmogų išdirgina Ds. Gerai, jum bus naujas kiemas (vieta pasisvečiuoti) Sdk. Ta pati viena skarelė ir šienan, ir kiemañ (ir prie darbo, ir išeigai) Krok, Rdm. Kodėl manęs kiemẽlin neprašei? Dglš. Par mus šiandie yra kiẽmas (vaišės) Tvr. Liepė suruošt didelį kiẽmą ir suprašyt daug svečių Ml. Pakol visus kiemus atbūsme, tai ir gavėnia užeis Psn. Da iškels mum te kiẽmą (pavaišins) Mlt. | Karvę nuvedė kiemañ (pas bulių pasibėgti) Skp. ^ Namie prisivalgyk, tai ir kiemuõs ką gausi Sch90. Kiẽmo valgis tik lig vartais (svečiuose daug neprivalgysi) Ds. 6. patogi, tinkama vieta: Cebulės per žiemą be kiemo [būna] (ne vietoje pamestos) Šts. 7. Trgn toks žaidimas. ◊ kiẽmo marùšė (šlúota) Škn juok. kas mėgsta svečiuotis, lankytis pas kaimynus: Eikit, paduokit arkliam – kada jūs sulauksit to kiemo šluotos! Arm. Jau mūsų kiemo šluota pareina Žsl.

kiemas sinonimai

kiemas antonimai

kiemas junginiai

  • (keturkampis) kiemas, daržas/kiemas už namo, kiemas už namo, sodybos kiemas
  • Kiemas Vilnius
Ką reiškia žodis kiemauti? Visi terminai iš raidės K.