teipo reikšmė

Kas yra teipo? 1 teipõ adv. NdŽ, teĩpo Lš; SD367 žr. 1 taipo: 1. Tai avys tiktai teipõ bėga, o kiaulės kiteip Dv. Teipõ dirbo ir seniau DrskŽ. Ir ji teipo padarė BSPI10. Bei vaikai Izrael darė teipo ir rinko kits daug, kits maž BB2Moz16,17. Jei teipo tat darysit, jau neabejokit, bat nuog jo padėjimo kožnu čėsu laukit PK46. Testov nu teipo NTMt3,15. ║ Abu drauge turi užlaikyt pakajų, vienybę, ištikėjimą, meilę, sandarą teipõ, kaip Christus turi suderėjimą su bažnyčia savo DK102–103. O mes jiemus teipo ten atsakėm, kaipo mes čionai giedot turėtum PK98. ║ Būna teipo, kad reikia ir in alaus nueit Dv. Tasai jų bylą teipo ištaisys, jog žemė drebėti… turės BBJer50,34. ║ Dai niekas teipõ dai neišvirkuos kap biedna siratelė Tvr. Jis teipo nusismūtys ir nusitąsys kaip moteriškė gimdanti BBJer50,43. Kaipo klausėme visame Maižėšiaus, teipo klausysim tavęs ChJoz1,17. ║ Todėlei bylo Ponas teipo: šitai, eš tavo bylą ištaisysiu BBJer51,36. Apie tatai šioje evangelijoje teipo skaitom BPII5. Judai teipo bekalbant, pasirodė pulkas an kalnų BB1Mak4,19. 2. Treji metai skaudžiai bus, kap teipõ man darosi Dv. Laumės, lemdamos laimą kūdikio, prižadėjo: jis būsiąs kunigaikštis arba karaliūniūtė – ir išsipildydavo teĩpo MitII57. Ka neturi, i teipõ apsieina Aps. Tegu stovi teipõ Lp. Dievas teipo pastanavijo dėlei visų kūnų, gyvybą turiančių P. Kadang tai teipõ yra, o ne kitaip, tada nepridera tau kita, tiektai jau atakias ataduot jiemus DP26. 3. Prisuk [radiją], kad ne teipõ rėkt DrskŽ. Turint tad teipo didį ir teip neabejotiną parodymą, nereikia mumus ieškot kituosemp tiesos DP588. Piktenybės tavo yra kaltyba, jog teipo plakama esi BBJer2,19.
2 teipõ prt.; Sut žr. 2 taipo: Teipõ sopėjo [kojas] žiemon, padirbėjau – ir vė sopa Drsk. Iš vilnų teipõ (ne tik iš linų) darė audeklus Pb. Vaikai tėvam teipõ neduos Drsk. Teipo ir jūs, kada ižvysite tai dedantis, žinokite, jog arti yra karalystė Dievo SPI1. Ir jų išmintis teipo nieko negal? BBJer49,7. Teipo buvo Viešpats su juo visur, kur tikt išėjo Ch2Kar18,7.

Ką reiškia žodis teipo jau? Visi terminai iš raidės T.