tankus reikšmė

Kas yra tankus? 1 tañkus sm. (2) PnmŽ tinklo vidurys iš tankių akučių; plg. tankis 4.
2 tánkus, -i adj. (3) LKKXI185, DŽ1, (1) Sch348, DŽ, NdŽ, tankùs, -ì (3) DŽ, NdŽ; SD1161, SD59, H, R, MŽ, Sut, N, M, RtŽ, Š pršn. retas. 1. K, L, Rtr, BŽ108, Žl, Nmč, Btrm susidedantis iš arti viena prie kitos esančių (ppr. išaugusių) vienodų dalių: Senovės raštininkai pasako[ja] Žemaičių kunegaikštystę kiaurai užgultą buvus tankiais miškais ir traškančioms giriomis M.Valanč. Miškai tánkūs, užžėlę, ta i uogų neliko Krž. Baisiausia tánkus pušyniokas – kur te bus baravykų Klt. Tankùs medžias čia augo Pb. Iš tánkio miško gal pasikirsti medžių DūnŽ. Inlindo ką tankiáusian miškan, ir baigta KlbIII17(Lkm). Tankūs javai B. Kad tánkūs kviečiai – uodas snapo neįkištų! Dkš. Tanki girė – uodas snukio (snukį Sch109) n'įkiša (neįkiša MŽ) B, PrLXVII23. Šilas tankus kaip siena rš. Miglotas rytas, tankus eglynas, guli brolelis šile negyvas LTR(Lš). Tankesnium̃ (tankesniuõm) raistu su tokiu griozdu nepralįsi KlbIII8(Lkm). Javai yra šįmet tánki, tiršti ir sūdri Klp. Toki tankūs linai kap kieša, net išgeltę Rdm. Javai tánkūs kap šepetys Dkš. Tokių tánkių rugių kap gyva nemačiau LKT200(Plv). Kad užlyna gerai, žolė auga tánki Rsn. Žolė tánki, tai bus šieno Gdr. Tankūs krūmai, beržynėliai, lankys mane bernužėliai LTR(Kpč). Viena eglė buvo tánki tánki – lįsdavom nu lytaus Krš. Stov šaly kelio tankiój epušėlė (d.) Dv. Tavo viršūnėn, tavo tankiõjon, vis degulė kukavo DrskD186. Apatiniai ugniažolės lapai sudaro gana tankią kuokštę – skrotelę rš. Gražūs kopūstai – tánkūs (kietos gūžės) Lp. Žieminiai kopūstai tankesnì, vasariniai reti, baltesni Pv. Atneškit… ir šakas kitų tankių medžių ChNe8,16. Kiaulių šeriai buvo tánkūs Dgp. Avis tankia gražia vilna J.Balč. Karklo pumpurai su tankiu pilku pūkeliu rš. Tankì barzda NdŽ. Tánkios žandenos NdŽ. Grėsmingai kilsčioja tankūs antakiai rš. Tankùtis, tankutė̃lis, tankučiùkas NdŽ. ^ Tankañ miškan tokį [nenaudėlį] nuvest ir palikt Žln. Tanki giria, bet ne giria (šepetys) LTR(Ldvn). Tankus tankus miškas, po tą mišką laksto daug kiškių (gyviai galvos plaukuose) Pnd. tánku n. KlbIII11(Lkm); RtŽ: Anam miške labai tánku LKKXI118. Te ir klampu, ir tánku – arkliu neinvažiuot Slk. Tánku, kad ir uodas nosies neinkiš Ds. Čia teip tanku, tik vagim gyvent BsPIV178(Brt). Tanku – nor vilkam vaikus veskis LTR(Lp). Tankiaũ kur, tarp samanų, [lepšių] kotas plonas Kvr. tánkiai adv.: Šitoj ūlytėlė tánkiai sustatyta LKT305(Kur). Tankiáusia apaugęs katinas Klt. tankỹn adv. NdŽ, KŽ: Giria kuo tolyn, tuo tankỹn Ėr. ║ RdN kuriame yra ko gausiai, vienas prie kito: Šalis tanki žmonėmis SD169, N. Buvo toks kaimas, vadinamas Smirdsodis, didliai toks tánkus Žr. Tenai tokios labai tánkios ūlytėlės buvo Pn. tánkiai adv. NdŽ: Tánkiai gyventojų buvo Pšl. Pasistatykit pirkelę tankiausiai žmonių gyvenamoje gatvėje J.Jabl. Kap tánkiai (tirštai) prikepi spirgučių, tai dažalas Pls. ║ esantis arti vienas prie kito (apie vienodus daiktus): Paskum po šias pakalnes, ant seno stuobryno buvę pušys suaugę nuo metų šimtyno: tánkios, aukštos, lygutės, geltonos kaip žvakės; viršūnės, esą, ūžė ir liemenys plakės A.Baran. Jamp tánkūs dančiai LzŽ. Vežant krikštan, kūmai turi susispaust, kad vaiko dantys būtų tankesni LTR(Pmp). Vienan galan [šepečio linams šukuoti] būna reti, kitan tánkūs [dantys] Kpč. Tánki tánki dantukai tokie muštuvams Rt. Spaustuvei bus duotas formatas, bus pasakyta kaip tankios eilutės J.Jabl. Tas raides ka rašo par daug tánkias, nebsuskaitau Krt. Pakelk, rūtele, savo tankias šakeles TDrIV167(Kb). Liepužėlės tankios šakos, o lapeliai dar tankesni LTR(Nm). Ba jau mano dukrelės jau nuilso ir nuvargo … tankiąsias kapeles statydamos, statydamos LTR(Ktv). Asur buvo kaip cedro medis …, turįs gražias šakas ir tankius lapus BBEz31,3. Medžiai … žiedais apkraujas ir lakštais apdengias, o paskui to tankius obuolis gimdžia DP585. | Pompa prieg laidojimo, tankios (gausiai susirinkę) žmonės, kurios kūną ant palaidojimo pralydi …, yra gyvųjų … patiešijimai, ne mirusiųjų pašalpos DP550. tánku n., tankù NdŽ: Labai tankù pirkių mūsimp LKKXV282(Zt). tánkiai adv. Rtr: Kap tau svaidytie bulbas: ai retai, ai tánkiai? Aps. Žinai, širdele, šiemet tánkiai reikia mest [bulves]: pūsta, gali nedygt Pv. Bulbas tankiáusia mėčiau, o nieko nedygo Klt. Tánkiai pasodino kunodas, kap pasėjo Zt. Tegul ana sėja tánkiai [agurkus], ba anies retai dygsta Ml. Tánkiai morkus susėjau, daba tokie mažučiai Žg. Gražūs sėklojai, tankūs, reikia tánkiai nepalikt, išretint Kvr. Tánkiai apdygęs javas Lz. Tavo javai tánkiai susėti J. Miežius tánkiai sėja, o žirnius retai Svn. Dukrytė mano, jaunoji mano, nesėk par tánkiai žalių rūtelių JV427. Juo retai sėjau, juo tankiai dygo (d.) S.Dauk. Teip tų gėlių tánkiai Pžrl. Krūmo medis y[ra] netikęs, kad tánkiai augęs Šts. Retai šakojo, tánkiai lapojo, mano vargelis labiau bujojo (d.) Ktv. Tai vysta sodelis, tankiai sodytas, tai verkia sesutė, toli nuduota LTR(Mrk). Pirma buvo tánkiai sustatytos [gryčios], ben trys po vienu stogu LKT305(Kur). Jauna [bičių] motinėlė kiaušinėlius deda tánkiai, in žėdną akutę LKT205(Kt). Retai sėdė[jo] kūmai – dantai retūs, tánkiai – tankūs (juok.) Ad. Kitais laikais tvarto lubas tánkiai negrįsdavo Nm. An tų bolkių lentų prikrauta, vienos rečiau, kitos tankiaũ Smal. Mat ir avys bėga kartu, tai tankiaũ reikia užtvert LKT293(Kpr). Žarnų sienelės yra tankiai išraizgytos kraujagyslių ir limfagyslių rš. ^ Retai sėji – tánkiai auga, tánkiai sėji – retai auga Pnd. 2. I, J.Jabl padarytas (austas, pintas, megztas ir pan.) glaudžiai suspaudžiant, su mažomis skylutėmis, mažais tarpeliais: Audeklas iž šilkų tankus ir lygus SD3. Keturiniai visi tankèsniai audeklai Kltn. Grįžk, dukrele, atgalio, grįžk, jaunoji, atgalio, grąžyk skrynias ir pėrynas ir tankiójas drobeles DrskD38. Plunksnos landžios laukan iš patalų be tankių įpilų Šts. Tę tánkus [mezginys], neskaria, o čia nunerta tokis retas kap bučius Pv. Tankùs tinklas NdŽ. Dažus į purkštuvą reikia pilti pro tankią marlę rš. Ta krytelė toki tánki buvo Šts. Reik i rėtį turėti a tánkį, a retą Rt. Tada nusijojo sietu tánkum miltus Skp. Sietelis mašinkėlės, tas tankèsnis, pipirus mala Mžš. Pats tankỹsiai sietelis Žl. Tankus šepetys N. Jeigu nori labai plonai išverpt rankšluosčiam, tai būdavo da tankesnì šepečiai Sk. O par tankiúosius [šepečius] kai paršukuoja, būna pašukos LKT174(Vdžg). Ale tokios tánkios jo akėtelės Švnč. Tánkum grėbliu tai paimt[ų] Ds. Tánki tvora LKAI64(Brš). Jeigu kožną dieną galvą šukuosys tankioms šukoms, utų nebūs Vkš. Skietas retas, tankus, proretotas B. Skietas retas daug ataudų ima, tánkus – mažiau Klt. Tokiem ploniem siūlam reikia tankèsnio skieto Sb. Kaip antai krežius ka pina, i tankèsnis, i retesnis yra išpintas Lc. Geležinis muštuvas – vytelėms suglausti, kad krepšiai ir baldai būtų tankūs rš. Skindelių stogas turia būt tánkus Lnkv. ^ Tánkus sietas – daug atasijų Sb. tánkiai adv.; R176, VĮ: Tankiai megzti N. Mok mano mergelė tankiai austi, nendriniu skieteliu tankiai austi KlpD43. Ausiu drobeles ko tankiausia LTR(Ldvn). Apsiūk tánkiai, apmėtyk, kad neirt Klt. Tankiaũ primušk skietu siūlus Brt. 3. be tarpelių, neakytas, standus: Beržo žievė tánki, nepraleidžia vandens Ėr. Švinas tankesnis arba sandaresnis už medį J.Jabl. Klevo mediena tanki, kieta, sunki, stipri, gražios tekstūros rš. Plaukuočio beržo lapai labai tankūs, beveik odiniai rš. Samanukų (grybų) apačia tánki kap tikrinio, o patakuočių reta Kpč. Jo (išvirto kiaušinio) lukštas tankèsnis pasdaro, nepriima kvorbos Eiš. 4. MedŽ116 kondensuotas, kompaktiškas: Nuo vieno ligi kito žemės krašto būriavosi tankūs debesys rš. Planetą gaubia tanki atmosfera sp. Tankusis gipsaskompaktinis, persišviečiąs arba net visai skaidrus gipsas EncIX31. Tankios struktūros skiediniai yra atsparūs šalčiui rš. Sujungtasis vanduo labai tankus rš. | Buvo tanki tamsybė visoj Egipto žemėj tris dienas Ch2Moz10,22. 5. SD118, SD36, I, LL18, Rtr, OGLIII99 dažnai, praleidžiant neilgą laiko tarpą kartojamas, pasikartojantis: Tankus ant teisų žmonių ateit nuliūdimas SGII17. Kiekvienas mokyto[ja]s ypatingu sau papročiu moko, todėl teip tankios parmainos mokytojų niekam negeliavo M.Valanč. Tarp tų (dieverių) ir tarp marčios yra tankiausi nesutikimai ir barnys StnD20(pastaba). Tiej baliai reti, tánkūs nebūna Pv. Jeigu tankèsnis lietus, tai tę smėliuosa nelabai kenkia, o sausra labai kenkia, išdenga Srj. Rudenėlis šaltas, lietutis tankus LTsII534. Turi rūtų pilnas rankas – dėl ko verksmas tavo tankus? LTR(Br). Džiovin matušė sūnaus mandurelį savo tankiais atdūkseliais (d.) Plt. Tankūs karai jiems davė gerą pamokinimą prš. Tánkus šūviai NdŽ. Tankùs žaibavimas NdŽ. Tave tánkumis balsais bažnyčios ragino DP9. Priklausėmės tánkaus raginimo gerump darbump DP313. Mūsimp nasruose nieko tánkesnio nėr, tiektai Dievas o velinas DP293. tánkiai adv. KI229, K, DrskŽ, tankiaĩ DP472; PK252, SD118, B, CII173, R, MŽ, Sut, L, LL277: Tankiai, daug kartų, ne vienąkart R376, MŽ505. Dažnai kur esmi, tankiai lankau kurią vietą SD22. Tánkiai tau reikės ugnies prasiskilti K.Donel. Atalekia ana an manę svečiuos tánkiai Pnd. Tánkiai susitenkam Dgp. A ne par daug tánkiai pas tas mergas vaikščioji? Nv. A negaliatav tankiaũs užeiti? End. Aš tánkiai važiuoju Eišiškėn Pls. Autobusai pro mumis eita tánkiai tankèsniai Snt. Reikia praustis tánkiai Pv. Gal tims vyrams barzdos ir neaugtum, ka neskustum taip tánkiai LKT74(Rdn). Kas metai beveik tiej vaikai: vaikus pirko tai pirko tánkiai Srj. Gera buvo motriška, liūbam pasirokuosiam tánkiai Sd. Apie mirtį reikia tánkiai pagalvot Vlkv. Galiu valgyt po biškiui i tankiaũ Smal. Kleckus aš verdu tankiáusiai Lpl. Šiemet tánkiai lyja – pievos inžėlę Prng. Kai tankiaũ lietus užeina, tai auga Kdn. Jei yra pagada ir sauso[je] vieto[je] [tabokai], tad reik tankesniai ir didesniai laistyti S.Dauk. Tarp Lietuvos sodiečių man teko labai tankiai girdėti teip kalbant J.Jabl. Šitie žemės drebėjimai dar iki šiol nepasiliovę, jie atsikartoja tankiai Kel1856,10. Mūsų stuboj retkarčiais, tos krivūlės netánkiai būdavo Snt. Per tankiai, per tankiai mane, bernužėli, lankei LTR(VšR). Kiek tu tankiai skrynę versi, tiek tu graudžiai verksi KlpD52. Tankiáusia in juos reikia vaikščiot Smal. Jūsų geresniai paršai, jūs tankiaũ liuobiat Slm. Tankiai anys keliaudavo BB2Moz40,36. [Žmogus] tankiai žada sau, kad ilgai aba iki smerti gerai turėsis SPI115. Tankiaus N. Tuo metu ėmės top sakramentop ištikimieji tánkiaus eit DP268. ^ Kur tankiai eina, ten žolė neželia LTsV224(Vlkv). Tankiai žaibuoja, tiktai netrenkia (dantys) LTR(Grk). tankỹn adv.: Tai aš vis tankỹn lankyt, tankỹn Pin. 6. susidedantis iš viena paskui kitą greit judančių dalių: Tokis tánkus lietukas, gražu žiūrėt! Pv. Tankùtis tai geriau anlyja nekaip buinas Grv. Lytus tankesnis pasipylė Žem. ║ judantis, lekiantis tuoj vienas po kito: Puol kulkos tankios kaipo ledai RD193. ║ Pnd, Mžš, Lb, Dv, Btrm, Ktv, Stk, Lp, Vlk vienas po kito gimstantis: Tánki vaikai, visi pamečiuo DūnŽ. Būna kai kano tánkūs, o mano tai reti vaikai buvo Dg. Tai vaikai tánkūs: tas paskui tą Pls. Vaikai tánki: kasmet pati griūna Šts. Kai tik metai susidūrė, tai vaikas i vaikas – par tánkūs jau Jrb. | Buvo tánki šeima – nestipri Gd. tánku n.: ^ Kad ir smulku (maži vaikai), bet tánku Skp. 7. L, NdŽ, KŽ, Plt, Vkš, Kpč, Sdk dažnai apsilankantis: Tankus svečias B, N. Svečiai neretai, o tankiausias svetys Kurtavėnų dvaro ponas Tiškevyčia Žem. ^ Tankus svečias atbosta J.Jabl. Tánkus svetys nemalonus Lkv. Tankūs svečiai i ubagai – tai Dievo koronė LTR(Vdk). 8. NdŽ greitu tempu, mažais tarpais, skubriai daromas: Ji nuskubėjo tankiu, energingu žingsniu J.Dov. Sopa muno kojelės nuog tankių žingsnelių (d.) S.Dauk. Mūsų marčios labai tánki kalba, ji žodžius berte beria Skrb. Anas užaugesnis atrodo, ir kalba jo tankèsnė Lb. tánkiai adv. NdŽ, KŽ, Švnč: Man juokas iš Paulinos: ale kad tánkiai iš kiemo lekia Slm. Jų visos mergos tánkiai (smulkiais žingsniais) mina Gs. Anas visa tánkiai: ar eina, ar dirba Sdk. I tos žvakelės netánkiai, teip lengvai eina Lpl. Šoka, o tánkiai duoda! Mžš. Šeštadienį pradėjo tánkiai DrskD123. Šok, mergyte, tankiai ratą, kad berniokai pasdabotų LTR(Pnd). Tankiai bylau SD144. Tiek tánkiai rokuojas, ka nė suprasti negal Sd. Par mum tánkiai kalba Ker. Tánkiai pilia (kalba), kad negaliu suprastie Grv. Tu labai iš reto kalbi, aš tankiaũ Kp. Vejant visi susispaudžia ir tankiai dainuoja LTR(Slk). Širdis teip tánkiai plaka: klapt klapt klapt Ant. Jos balsas trūkčioja, ji tankiai alsuoja, net girdėti V.Bub. Šeštadienį pradėjo tánkiai pūtuot, o pirmadienį ir numirė Slm. Garvežys suūbavęs, vis tankiau pūškuodamas, važiuoja toliau K.Saj. Julius tankiai sumirksėjo ir brūkštelėjo aukštyn plaukus rš. Tánkiai išeina, kai kulia dvylikoj Imb. Labai nemušk tánkiai – pamažiukai: didelis sviestas bus! Mžš. Girnas suku tankiai, kad byrėtų smulkiai (d.) Vp. Tánkiai girneles traukiau, žalius rugelius maliau JD130. Aš grėblelį tankiai traukiu, vakarėlio da nelaukiu (d.) Brž. Pradilo dalgelis, tankiai brūkštuojamas LTR(Šts). ^ Kas tankiai mina, netoli nueina LTR(Srj). Tankiai sukas – kai girnapusė (iron.) LTR(Ds). tankiõsios adv.: Susakė tankiõsios – nieko nesupratau Švnč. iš tankiõsios adv.: Kur anas eina, kad teip iš tankiõsios mina? Trgn. Trata iš tankiõsios, nei suprast, nei ką KlbIII16(Lkm). Kai pradeda bert iš tankiõsios, tai suprast nemožna Ut. iš tankių̃jų adv.: Šneka iš tankių̃jų LD282. 9. ne vienas, dažnas, neretai pasitaikantis: Tankiame gyvenime buvo terba su pupoms šeimynai valgyti pakabinta [šeimyninėje] Rt. Tánkią adyną i viena numie sėdu Slnt. Tankų metą atsitinka, kad po tokio lytaus staiga stoja žiema Žem. [Ligonis] tankiai ing ugnį puola ir tankų kartą ing vandenį GNMt17,15. Tankiam žmogui pryš didelį šturmą ausis cypia LTR(Vdk). tánkiai adv.: Dažnai, tankiai SD36. Ežere tánkiai nuskensta Dgp. Liepos mėnesį tankiai gražios dienos atsitinka Žem. Garstyčninkas kieminis auga tankiai po kiemus ir daržus nesėjamas LMD. Gyvačių būdavo tankiaũ, įkirsdavo gyvoliams Krž. Blogas jam tankiai pašaras, didžiausi pietūs – ašaros A.Strazd. Dažnai [ligonis] puola ing ugnį ir tankiai (dažną sykį) ing vandenį BtMt17,15. ^ Tankiai su sermėga apsivilkusi vaikščioja tikra išmintis M. Ponas ir juokuodamas tankiai nudažo kailį S.Dauk. Tankiai muša karčemo[je] ir negirtus S.Dauk. Tankiai reik būt motinai už vaiką mažesnei LMD(Sln). ◊ tánkiai rẽtas lėtabūdis: Ana buvo tánkiai retà bobelė Trgn.

tankus sinonimai

Ką reiškia žodis tankvagės? Visi terminai iš raidės T.