blogas reikšmė

Kas yra blogas? blõgas, -à (brus. блaгiй) adj. (4) J; R310 1. kam nors netinkamas, prastas, negeras: Mano blõgos akys, aš neįžiūriu Sb. Jau blõgas stubos stogas Krsn. Blogas alus N. Šiandien blogèsnis kelias kaip vakar Rm. Blõgas oras Dkš. Blogas metas N. blogaĩ adv.: Blogaĩ nuravėtas laukas – pilna žolės Sb. blogỹn adv.: Kelias blogỹn eina, reikia skubint parsivežt malkų Rm. ║ slegiantis, nemalonus: Bloga nuotaika rš. Rengės jau siųst blogą žinią jisai rš. ║ sunkus, vargingas: ^ Blogo nematęs, gero nesuprasi Gdž. blõga n.: Bloga gyvent buvo Lz. Ar nelabai blõga eit? Sdk. blogaĩ adv.: Dabar jie jau nebeblogaĩ gyvena Sb. Vienam gerai, o visiem blogai Slm. ║ nuostolingas, negeistinas: Už gerą blogù atmoka Krš. Nebijok – nieko tau blõgo nepadarys Gs. ^ Nėr to blõgo, kurs neišeitų į gerą Jrb. blõga n.: Ką aš tau blõga padariau? Užp. Gal paskui bus kas blõga man už tai Vlk. ║ darantis žalos: Šarkos – blogi paukščiai: kiaušinius išgėrioja Sb. ║ pranašaujantis nelaimę: Šią naktį blogų ženklų pastebėjau, vargo laikus pranašaujančių mums ir mūsų tėvynei rš. Šiąnakt sapnavau blõgą sapną Sb. ║ neišlavintas: Blogas skonis rš. ║ negabus, nerūpestingas: Ana buvo bloga mokinė Krtn. Blogas tai gaspadorius, kurio dirvas cyruliai temėšlau[ja] VP10. ║ išvirkščias: Siuvant blogóji pusė visada į vidų verčiasi Lnkv. Išvirkščioji, arba blogoji, mezginio akis rš. Marškinius blogúo[ju] šonu apsvilkęs OZ10. 2. turintis neigiamų moralinių ypatybių: Blõgas vaikas širdį tėvam užduoda Jnš. ^ Blogam žmogui visur bloga PPr251. Blogas paukštis, kuris savo lizdą teršia PPr141. Blogas būsi, kad kalbėsi, o netikęs, kad tylėsi S.Dauk. Blõgo ir nemokomas išmoksta Jnš. blogaĩ adv.: Kas gerai daro, gerai sau, kas blogaĩ – sau Lp. ║ peiktinas, smerktinas: Blõgas padarymas akis bado Jnš. blõga n.: Par mum nieko blõga nesigirdi Kp. blogaĩ adv.: Geriau nieko nedaryt negu blogaĩ daryt Jnš. ║ nepalankus, neigiamas:apie tamstos vyrą nesu girdėjusi nieko blogo J.Avyž. blogù adv.: Niekas jų blogu nemini niekad rš. blogúoju adv.: Tomas jį iki mirties minės bloguoju J.Avyž. Jei geruoju neklauso, tai blogúoju nė to tiek neklausys Vkš. Aš su anuo blogúoju tebesu Akm. ║ Ds pasiutęs: Tu jo lenkis kai blõgo šunio Trgn. 3. liesas, menkas: Blogi jaučiai ir arkliai iš bado sylos neteko K.Donel1. Na ir blõgas – vieni kaulai Ut. Jo veidas atrodo blogas Antš. Kaip įsėsi lauką tokiu blogu arkliu? Sdk. Kap tekėjo, blogùtė buvo Plš. Kiauliukas blogùtis Dglš. ^ Blogas kaip pijoko arklys PPr319. blogaĩ adv.: Kas tai, ka tep blogaĩ atrodai? Gs. ║ silpnas, nestiprus: Zara itoj paklotaitė blogutùkė pliš Arm. 4. R319, K silpnas (apie ligonį): Ligonis visai blõgas Jrb. Tėvelis tamstos blogas, marinamas LzP. Šiandie ligonis daug blogèsnis Jrb. blogaĩ adv.: Išgirdom naujyną nuo kaimynų – jau mūsų sesytė blogai (sunkiai) serga KlvD264. blogỹn adv.: Ligonis vis blogỹn eita K. ║ ligos suimtas. blõga n.: Jau man nuo ryto vis buvo blõga gale gerklės Ds. Man blõga, ir miego noris Ob. ◊ blogà akìs; blõgas žvil̃gsnis tariama galia pakenkti pažiūrėjimu: Atžinda turi blogas akis Pt. Jisai atžindulys, jam gyvuliai nesiseks, jo blogà akìs Mrj. Blogo žvilgsnio nukreipėjas rš. blogà rankà tariama galia pakenkti prisilietimu: Yra žmonių, kurie turi blõgą rañką arba blogas akis Pn. blõga añt širdiẽs; blogà širdìs vemti verčia, šleikštu: Ma[n] blõga añt širdiẽs Rs. Pasidarys bloga ant širdies Sz. Rodos, nieko neskausta, o širdis taip bloga, net kojos į žemę smenga Žem.

blogas sinonimai

blogas antonimai

blogas junginiai

  • baisiai blogas, blogas poelgis, blogas virškinimas, blogas/žiaurus elgesys
  • BLOGas.lt
Ką reiškia žodis blogasai? Visi terminai iš raidės B.