verčia reikšmė

Kas yra verčia? verčià sf. (4) NdŽ, KŽ, DūnŽ; Rtr žr. 1 vertė: 1. BzF197(Prk) Bet didžiausia verčia yra tos žolės iš aliejaus IM1847,26. Girnos be verčiõs dabar, niekas nemala Pgg. Jovaras menk verčiõs medis Plšk. Tie obūliai dabar nėko verčiõs Krš. Senių plepalai paliko be verčiõs Rdn. [Mokslo] verčios niekas gerai aprokuoti negali TS1902,12b. Nemenkos verčios ir išnykusio drabužio senovės paminėjimai dainose A1884,312. Antano Juškos raštai yra mūsų rašliavoje nepasakomos verčios A1884,421. Pirmiausią vietą ir didžiausią verčią duodame sakymams Daukšo MitIII461(S.Stan). Silkė kitą kartą buvo dideliai pigi – nėko verčiõs Mžk. O kad ben tas gėrimas, senovės būdo pagirtinas alus, galėtum būti pas visų įvestas vietoje nieko verčios prakeiktinos arielkos IM1878, 27. Pašaras dabar yra grūdų verčiõ[je] Šv. Pas mus antkiaušiai (ančių kiaušiniai) verčiõ[je] Jrb. Saliamonas nieko kito negeidavo, tiktai išminties, viską kitą mažo[je] verčio[je] turėdamas S.Stan. Mažos verčios namuos gaspadinė yra kiaulės koja paskutinė I. Ans verčiõ[je] žmogaus J. Verčios vyras I. Tąsyk mokytojai daug verčiõs buvo LKT166(Ktč). Žmogus lagerė[je] buvo menkesnės verčiõs už musį Krš. Tai esat vyrai – nė senos bobos verčiõs neturiat Kin. Ale visumet taip buvo: vaikis aukso verčiõs, merga nėkai – o kiek motriška nudirba! Krš. Verčiõs netura tokios plepalės Tl. „Pirmas“ rodo ne skaitliaus, bet kokio daikto arba žmogaus ver̃čią ir aukštybę Jn. Nori, ka seną to[je] pačio[je] verčiõ[je] laikytum sulig jaunaisiais! Šv. 2. Piningas mažos verčiõs KI500. Piningas verčios penkių kapeikų I. Oi lytas buvo didelios verčiõs: i cento be reikalo nėkas neleido Krš. Įkainavo [namą], verčiõs dar buvo Grd. Ar jo auksas taip apnokęs ir visai verčios pristokęs? PG. Iš popieriaus piningas – aukso verčiõs nesą nė gramelio Krš. Piningai buvo verčiõs – ne kokie popieriai Rdn. Viskas susijovė: [pinigų] susitaupojau – be verčiõs paliko Krš. Kaip vokiškos markės, teip ir litas ver̃čią pames Plšk. Rusiniais piningais gavau du rubliu – verčiõ[je] buvo tada rublis Grd. Mūsų karalystės popierpiningiai visur ir visosa žemėsa stov didžioj garbėj ir verčioj Kel1854,20. Daiktas didžios verčiõs, brangus daiktas KII349. Mainomoji prekės verčia Vr. Naktyje nuo pėtnyčios ant subatos su įsilaužimu į sūdo butą dvi skrynės su verčios daiktais pavogtos LC1883,8. Prekinis, verčios daiktas A1884,222. | Be verčiõs žmonys: maluo[ja], vaga Krš.

Ką reiškia žodis verčiamumas? Visi terminai iš raidės V.