pirmas reikšmė

Kas yra pirmas? pìrmas, -à num. ord., adj. (3) K; H, R 1. SD249, 166 esantis pačioje pradžioje, skaičiuojant iš eilės, einantis prieš antrą: Pirma pati, kad ir netikus, geresnė už antrąją gerą LTR. Pirmà žmona pamirė Nmč. Par mus buvo pìrmasiai brigadierius geras Aps. Pirmi metai po veselės tai aukso, antri – sidabro Skdt. Vilius pirmasis puolė prie vaiko ir, pakėlęs nuo žemės, mėgino pasisodinti ant kelių I.Simon. Žmonių nebuvo: įejau beveik pìrmasai autobusan Ob. Pirmieji patiekalai – sriubos yra sulčių išsiskyrimą žadinanti priemonė rš. Pirmoji žolė esti labai piktžolėta rš. Velykų pirmà diena Zt. Skrandys su pirma diena išėjo į karą I.Simon. Mėnuo saulužę vedė pirmą pavasarėlį RD27. Ant kermošiaus ne ką daugiau žmonių suvažiuoja, kai pirmąsiãsias dvi dienas BM233. Niekas nieko nedavė pirmū́sius metus Gršl. Apie pìrmą [valandą], po pirmõs NdŽ. Rytoj pirmuoju traukiniu išvažiuoju I.Simon. Man daug nereikia: pirmąjį miegą numiegu, ir vėl stačia Užp. Sulaužiau tiltelį pirmuo karteliu, anvirkdžiau mergelę pirmuo žodeliu LTR(Tvr). Atsiliepė močiužė su pìrmuoju žodužiu LB47. Pralotui buvo įdomu išgirstinors apie Kalnynus iš pirmos burnos (be tarpininkų) V.Myk-Put. Ir Juda davė savo pirmamujam sūnui Ger moterį, vardu Tamar BB1Moz38,6. Atejo tada žalnierius, pirmamuojam palaužė blauzdas VlnE212. Pirmamíejė uzbone pienas buvo, o ne tamė[je] Krš. Po pirmamsiui tai i rublelį gaunu Dglš. Pirmamęjime sakyme gana apie užgimimą ... bylojome DP43. Pirmū̃siūse vokyčiūse (per pirmąją vokiečių okupaciją) spaudėm aliejų iš sėmenų Šts. Gudijo[je] augina daug paveislių pirmiedviems veislėms S.Dauk. Jųdviejų pirmuojudu sūnu vardu buvo Kainas ir Abelas prš. Rymionių raštinykas jau pirmaimęje (orig. pirmaimijĩ) amžiuoje minavo[ja] aiškiai Žemaičius savo garsiame rašte S.Dauk. Septyniasdešimt pirmúosan metuosan inšokau Švd. Aštuoniasdešimt metų pirmíesi (pirmieji) Ad. ^ Pirma skiedra kakton Sn. Pirmi gaidžiai velnią baido TŽIII377. Pirmieji šunyčiai skandinami, antrieji palaikomi B. Pirmieji šunyčiai skęsta CII1124. Jaunas arklys, jauna merga – dar pirma galva (juokiamasi iš seno) B. 2. naujai atsiradęs, įvykęs, pradedantis naują daiktų, įvykių, reiškinių eilę (pabrėžiant, kad anksčiau to nėra buvę): Mūsų šalyje įkurta pirmoji pasaulyje socialistinė valstybė, davusi liaudžiai laisvę ir laimę (sov.) rš. Literatūriniu atžvilgiu pirmoji mūsų knyga sudaro įdomų tyrimo objektą V.Myk-Put. Ak, Adom, tu pirms žmogau išdykusio svieto K.Donel. Ko teip verki, jaunoja? Negi tujai pirmoja?! LTR(Rk). Pirmą kartą gyvenimas parodė jam savo nagus, pirmą kartą jo maža širdelė atjautė žmonių neteisybę ir sunkią nelaimę J.Bil. Juk ne pirmas mets, kaip mes gyvendami vargstam K.Donel. Pirmì metai – niekad tep nebuvo Rmš. Pirmų̃ pìrmą kartą NdŽ. Pirmosios dainos lietuviškai man širdin kliudė A.Baran. Ma[n] pirmì tokie matomi esat, ka geriat abu, i turiat Sk. Laukuose jau ūžė pirmieji traktoriai J.Balt. Pirmíeji (elementarieji, pradžios) mokslai NdŽ. Apie pìrmuosius mūsų gimdytojus DP149. ^ Nuo pìrmo turgaus nebėk Dkš. Pìrmo turgo nebėginėk Zt. ║ ankstyvas, anksčiausias, greitesnis už kitus: Mat koks tu razumnas: in stalą tai pìrmas, o kai in darbą tai paskutinis! Ut. Aš pirmoji visų vaikų ateinu į mokyklą Šts. Ka noriat būt patys pirmíejai, tai skubykitės Erž. Vieverslys pìrmasai giesminykas Lnt. Su pirmais vyturėliais kilo saulė skaisti S.Nėr. Sode pirmosios uogos yra žemuogės ir braškės rš. Pirmesnės uogos didesnės buvo Ėr. ^ Nesidžiauk pirmas pjaudamas, džiaukis pirmas kluonan veždamas TŽV600. Kas pirmas kelias, tam pirmas ir blynas LTR(Ant). Kas greitesnis, tas pirmesnis, kur užkliūva, ten pargriūva Jon. Kas pirmesnis, tas geresnis VP23. Kas pirmesnis, tas gudresnis, kas paskuo, tas kaip šuo Vvr. Kas pirmas į maišą, tas paskiau iš maišo flk. 3. ankstesnis, seniau buvęs, praeitas (pabrėžiant skirtumą nuo dabar esančių daiktų, įvykių, reiškinių): Oi eisiu eisiu, aš čia nebūsiu, oi eisiu, ieškosiu pirmų dienelių JV824. Žveng žirgaitis žaliųjų avižaičių, verk mergaitė pirmųjų dienaičių RD3. Atadavė Jobui tris gražias dukteris. Gražesnės buvo užu pirmosias Mž439. Dūmoja atpėdui sugrįžt pirmum̃pjump bjaurybiump DP206. Ižg naujo pirmomisjomis nuodėmėmis pažeist Dievą DP188. 4. pradinis, pirminis: Pirmóji priežastis NdŽ. Pirmasis šaltinis rš. | Iš pirmų̃ pradžių reikė[jo] neduot valią Gs. 5. pralenkiantis visus kitus, žymiausias, svarbiausias: Pirmasis mokinys mūsų skyriuje rš. Sakos, jau nebepjausiu daugiau, o teip pìrmasis pjovė[ja]s buvęs Gršl. Būsi žmogui pirmiáusis draugas pri visų sunkiausių darbų PP69. Buvo tai kampininkė labai vikri, kaip vijurkas, ir pirma visam sodžiuje „pletkininkė“ V.Krėv. Ir bare, ir dainoj – visur pirmoji! J.Balt. Jis iš antro galo pirmas (iron. paskutinis) Skr. Tai mano pirmíeji prieteliai mano bėdoj Gdr. Tu man, Agotyt, pirmas pamergys būsi rš. Liepų žiedų arbata pirmasis liekarstas nu slogos Vkš. Tos girės buvo jiems ne vien pirmąja pastoge ir uždanga nu žiaurio oro, bet dar klėtimis visų jų turtų S.Dauk. Miestas pirmiausias (sostinė) SD353. Pirmasis daiktas N. Pirmas piktadaris, kurstytojas, maištinykas SD71. Taip bus paskiausieji pirmais, pirmieji paskiausiais Ch1Mt20,16. Kuris turėtų būt tarp jų didžiausiu ir pirmiausiu po karaliui toje karalystoje DP483. ^ Šuo pirmą kruopą pagrobė, t. y. germių prisiėdė J. ║ labai geras, geriausias: Pirmos rūšies grūdai rš. Pirmõs klasės vairuotojas DŽ1. Laimėjo pirmą premiją konkurse rš. ║ pirmaujantis, vadovaujantis: Pirmose gretose kovėsi geriausieji lietuvių tautos sūnūs ir dukros sp. Pavietų seimeliuose ponai užėmė pirmąsias vietas, turėjo pirmą balsą, dažnai pirmininkavo seimeliui ir dažniausiai jam vadovaudavo rš. ║ muz. atliekantis pagrindinę melodiją (dainuojant, griežiant) (ppr. apie aukštą balsą): Pirmaĩs balsais giedojo Msn. Pirmíeji smuikai MuzŽ. ◊ ant pirmõs rañkos pradžiai: Ant pirmõs rañkos susikalė pašiūrę, vėliau pasistatys geresnį namą Jnš. ant pirmų̃ gaisrų̃ Šts skubomis. Gegužė̃s pirmóji tarptautinė darbo žmonių šventė: Sveika būk, Gegužės pirmoji, taikingoj Tarybų šaly! (sov.) V.Mozūr. iš pìrmo (pìrma) NdŽ; B, M nuo pìrmo; MT229 iš pradžių: Iš pìrmo anas blogas buvo, ale paskui geras Tvr. Iš pirmo toks nedrąsus buvo Šts. Anas iš pìrmo labai taupus buvo Ob. Kažemėkai iš pirmo mislijo, kad tai štuka Sch227. Duost tatai ant galo, ko iž pirmo nedavė DP152. Norėjo, idant kiti jiems dirbtų ir elgautų, iš pirma baugindamys, paskui galia prisuokdamys prie darbo vargdienius žmonis S.Dauk. Iš pìrm dygo grybai, o dabar ne Šts. Nū pìrmo viskas neita (nesiseka) Prk. iš pìrmojo žvil̃gsnio greitai, staiga, greitomis: Nespręsk iš pirmojo žvilgsnio J.Dov. pìrmas pakliùvęs NdŽ bet kuris, bet koks. pirmì gaidžiaĩ (pìrmas gaidỹs) labai ankstyvas rytmetys: Nuo pirmo gaidžio paskėlėm, tai du klojimus iškūlėm lig zariai Ml. Juras dažnai su pirmaisiais gaidžiais grįždavo namo P.Cvir. pirmõn galvõn pirmiausia, visų pirma: Norite išlikti gyvi – gaivinkite pirmon galvon savo šeimą Vaižg. pirmóji krẽgždė; rš kas nors pirma visų pasirodantis. pirmà rankà 1. geriausias pagalbininkas: Ana pry kolkozo pirmà rankà buvo Kl. Pišoriam jis pirma ranka buvo Lnkv. 2. teisė leisti kortą: Aš dalinau kortas, tai jo pirmà rankà Jnš. pìrmu snukiù neskirstant: Karvė tą šieną ėda pìrmu snukiù Bt. pirmóji ugnìs mūšis, šaudymo vieta, priešakinės pozicijos: Mes ėjom į pirmą ugnelę, su muškietoms labai mosuodami JD1102. Juk čia jų garbė pastatyta ant pirmosios ugnies V.Kudir. pirmõs širdiẽs geras: Jie žmonės pirmõs širdiẽs Vl. pìrmas vélnias kas niekam tikęs: Jeigu ateis kavalierius ir labai geras, tai žinok – pìrmas vélnias Grl.

pirmas sinonimai

pirmas junginiai

  • pirmas žvilgsnis
Ką reiškia žodis pirmas liekas? Visi terminai iš raidės P.