teisė reikšmė

Kas yra teisė? téisė sf. (1) Š, K.Būg, Rtr, KŽ, teisė̃ (4), teĩsė (2) 1. sing. MLTEIII526 teis. žmonių santykių teisingumo sistema: Pirmajame Lietuvos Statute jau yra kodifikuota valstybinė ir civilinė teisė rš. Labiausiai perimama buvo romėnų teisė LTEXI233. Baudžiamoji téisė DŽ. Bažnytinė teisė TTŽ. Papročių téisė NdŽ. Administracinė teisė TTŽ. Darbo teisė TTŽ. Šeimos teisė TTŽ. Tarptautinė téisė DŽ1. Teisės mokslas TTŽ. Teisės norma TTŽ. ║ NdŽ mokslas, tiriantis tą sistemą, jurisprudencija: Téisę studijuoti DŽ1. 2. DŽ teis. teisingumo sampratos nustatoma laisvė, galimybėdaryti: Nuosavybės téisė NdŽ. Demokratinės teisės TTŽ. Autoriaus téisė LTEXI232. Jų teisės varžomos, skaudžiamos J.Jabl. Ir jų téises siaurina J.Jabl. Žmonės pradėjo skųstis, kad esančios mindomos jų teisės rš. Pradžiugo gyventojai, išgavę šiokią tokią teiselę Žem. Jis dar neturi visų piliečio teisių Ašb. Jau apie XVI amžių Čiobiškis buvo judrus prekybos miestelis, tvarkęsis Magdeburgo teisėmis sp. Balsavimo téisė NdŽ. Téisės pažeidimas NdŽ. Ypatingos teisės LL179. Teisių atėmimas LTEXI236. 3. K.Būg nj. galimybė ką daryti: Neturi téisės išeiti DŽ1. Kiekvienas žmogus turi téisę gyventi FT. Mokytojai netura teisės nubausti vaikų Krž. Ans tura teĩsę pry turto anos kabinties Varn. Turi šoperį samdyti, pats važiuoti neturi teisė̃s Kl. Aš jau su diržu neturu teisė̃s, aš ne tėvas Krt. Naujoko teisėmis vėl atsidūriau miško kolonoje – rąstų tampyti B.Sruog. Nepasiginčysi, nepasipeši čia, jei tu žvirblio teisėmis prisiglaudęs gyveni svetimoje pastogėje! rš. Ka pareidavo [globotinis] iš karuomenės, tik tada jam atiduodavo tą téisę [į žemę] Škn. Tik savikritiškas žmogus turi téisę kritikuoti kitus rš. Iš kalėjimo jis buvo paleistas be teisės gyventi mieste rš. ║ valia, galia elgtis kaip tinkamam: Kas jums davė teisę su žmogumi elgtis kaip su gyvuliu? J.Gruš. ║ pagrindas, kuriuo lemiantis kas daroma: Kuria teise reikalauji, kad mūsų kniazius pasielgtų, kaip tu nori? V.Krėv. Kas jo prašė mus bernais užrašyti, kokia teise mes jam priklausome? V.Myk-Put. 4. SD1139, KIG43, Sut, LsB283, BzB332, L, Š, KŽ tiesa, teisybė: Kelio Dievo téisėje mokė ir topi teip tiesą bylojo kiekvienam DP365. Teikis mums duot savo Dvasią, mokytoją teisės šventos PK23. O žodis stojos Kūnu ir gyveno terp mūsų…, pilnas loskos ir teisės Ch1Jn1,14. Aš tikrą teisę sakau jumus MP127. O nemiduok atstoti nuogi teisės tavo brš. 5. teisingumas: Gink nuog piktųjų, nesang ant žemės teisė pražuvo KN10.

teisė sinonimai

teisė antonimai

teisė junginiai

  • Bendrijos teisė, Bendrijos teisė - šalies teisė, EB teismų teisė, administracinė teisė, aplinkos teisė, apsisprendimo teisė, autoriaus teisė, balsavimo teisė, bankininkystės teisė, baudžiamoji karo teisė, baudžiamoji teisė, bendroji teisė, branduolinės energetikos teisė, budizmo teisė, būdas/teisė įeiti/naudotis, būdas/teisė įeiti/pasiekti/patekti, civilinė teisė, darbo teisė, derinimo teisė, draudimo teisė, duomenų apdorojimo teisė, duoti teisę, energetikos teisė, globos teisė, hebrajų teisė, hinduizmo teisė, ieškinio pareiškimo teisė, informacijos teisė, iniciatyvos teisė, islamo teisė, jūrų laivininkystės teisė, jūrų teisė, kalinimo įstaigų teisė, kanonų teisė, karo teisė, konstitucinė teisė, kosminės erdvės teisė, lyginamoji teisė, medicinos teisė, mokesčių teisė, nuosavybės perdavimo teisė, nuosavybės teisė, oro teisė, pagal baudžiamąją teisę, paprotinė teisė, pasimatymo teisė, patentų teisė, paveldėjimo teisė, piktnaudžiavimas teise, pirmenybės teisė pirkti, pirmumo teisė, prekių ženklų teisė, prekybos teisė, prieglobsčio teisė, prievolių teisė, prigimtinė teisė, privatinė tarptautinė teisė, privatinė teisė, protestantų bažnytinė teisė, regioninė teisė, religijos vidaus teisė, rinkimų/balsavimo teisė, romėnų teisė, sandorių teisė, santuokos ir šeimos teisė, socialinė teisė, steigimosi teisė, suteikti teisę, tarptautinė baudžiamoji teisė, tarptautinė darbo teisė, tarptautinė ekonominė teisė, tarptautinė mokesčių teisė, tarptautinė prekybos teisė, tarptautinė teisė, tarptautinė teisė - valstybės teisė, tautų teisė, teisė atgauti nuosavybę, teisė gauti ir skleisti informaciją, teisė kandidatuoti, teisė kreiptis į teismą, teisė naudotis privačia žeme einančiais keliais, teisė naudotis privačia žeme einančiais keliais/takais, teisė pasinaudoti, teisė rengti demonstracijas, teisė streikuoti, teisė turėti savo kultūrą, teisė į būstą, teisė į darbą, teisė į fizinę sveikatą, teisė į kaupiamąją pensiją, teisė į kosminės erdvės nuosavybę, teisė į mokslą, teisė į sveikatos priežiūrą, teisė į vystymąsi, teisė įeiti, teisė/galimybė pareikšti nuomonę, teritorinė teisė, transporto teisė, turintis teisę, turintis teisę pardavinėti alkoholį, veto teisė, viešoji ekonominė teisė, viešoji tarptautinė teisė, viešoji teisė, visuotinė rinkimų teisė, įpėdinystės teisė, įtvirtinta teisė, įvaikinimo teisė, šalies teisė, šeimos teisė, žemės ūkio teisė
  • Bendrijos teisė, Bendrijos teisė - šalies teisė, EB teismų teisė, administracinė teisė, aplinkos teisė, apsisprendimo teisė, augalų veislės nuosavybės teisė, autoriaus teisė, balsavimo teisė, bankininkystės teisė, baudžiamoji teisė, branduolinės energetikos teisė, budizmo teisė, civilinė teisė, darbo teisė, derinimo teisė [V4.1], draudimo teisė, duomenų apdorojimo teisė, energetikos teisė, globos teisė, hebrajų teisė, hinduizmo teisė, ieškinio pareiškimo teisė, informacijos teisė, iniciatyvos teisė, islamo teisė, jūrų laivininkystės teisė, jūrų teisė, kalinimo įstaigų teisė, kanonų teisė, karo teisė [V4.1], konstitucinė teisė, kosminės erdvės teisė, lyginamoji teisė, medicinos teisė, mokesčių teisė, originalo perpardavimo atlygio teisė, oro teisė, paprotinė teisė, pasimatymo teisė [V4.1], patentų teisė, paveldėjimo teisė, piktnaudžiavimas teise, pirmenybės teisė pirkti, prekių ženklų teisė, prekybos teisė, prieglobsčio teisė, prievolių teisė, prigimtinė teisė [V4.1], privatinė tarptautinė teisė, privatinė teisė, protestantų bažnytinė teisė, regioninė teisė, religijos vidaus teisė, romėnų teisė [V4.1], sandorių teisė, santuokos ir šeimos teisė, socialinė teisė, steigimosi teisė, tarptautinė baudžiamoji teisė, tarptautinė darbo teisė, tarptautinė ekonominė teisė, tarptautinė mokesčių teisė, tarptautinė prekybos teisė, tarptautinė teisė, tarptautinė teisė - valstybės teisė, tarptautinė žmogaus teisių ir laisvių teisė, tautų teisė, teisė atgauti nuosavybę, teisė gauti ir skleisti informaciją, teisė kandidatuoti, teisė kreiptis į teismą, teisė rengti demonstracijas, teisė streikuoti, teisė turėti savo kultūrą, teisė į būstą [V4.1], teisė į darbą, teisė į fizinę sveikatą [V4.1], teisė į kaupiamąją pensiją, teisė į kosminės erdvės nuosavybę, teisė į mokslą, teisė į sveikatos priežiūrą, teisė į vystymąsi, teritorinė teisė, transporto teisė, veto teisė, viešoji ekonominė teisė, viešoji tarptautinė teisė, viešoji teisė, visuotinė rinkimų teisė, įtvirtinta teisė, įvaikinimo teisė, šalies teisė, šeimos teisė, žemės ūkio teisė
  • Administracinė teisė, Agrarinė teisė, Angloamerikiečių teisė, Aplinkos teisė, Aplinkosauginė baudžiamoji teisė, Autorių teisė, Baudžiamoji teisė, Bendrovių teisė, Civilinio proceso teisė, Civilinė teisė, Daiktinė teisė, Darbo teisė, Dieviškoji teisė, Diplomatinė ir konsulinė teisė, Diplomatinė teisė, Europos Sąjungos teisė, Europos teisė, Ginkluotųjų pajėgų teisė, Islamiškoji teisė, Jūrų teisė, Kaltė (baudžiamoji teisė), Kaltė (civilinė teisė), Kaltė (teisė), Kanonų teisė, Kolizijų teisė, Kompetencija (teisė), Konsulinė teisė, Kontinentinė teisė, Lyginamoji teisė, Magdeburgo teisė, Materialinė teisė, Medijų teisė, Mokesčių teisė, Monizmas (tarptautinė teisė), Nacionalinė teisė, Objektyvioji teisė, Organizacijos teisė, Paprotinė teisė, Pasaulietinė teisė, Paveldėjimo teisė, Pozityvioji teisė, Prievolinė teisė, Prievolių teisė, Prievolė (privatinė teisė), Prigimtinė teisė, Privatinė teisė, Proceso teisė, Radijo teisė, Religinė teisė, Romėnų teisė, Sporto teisė, Statutas (administracinė teisė), Statutas (tarptautinė teisė), Statutinė teisė, Statutų teisė, Statybos teisė, Subjektinė teisė, Sutarčių teisė, Sveikatos teisė, Taikaus plaukimo teisė, Tarptautinė baudžiamoji teisė, Tarptautinė humanitarinė teisė, Tarptautinė jūrų teisė, Tarptautinė privatinė teisė, Tarptautinė teisė, Tarptautinė teisė (reikšmės), Tarybinė teisė, Teisė (reikšmės), Teisė ir Teisingumas, Teisė ir vienybė, Transnacionalinė teisė, Viešoji teisė, Viršvyriausybinė teisė, Šeimos teisė, Ūkinė baudžiamoji teisė, Ūkinė teisė, Žemės teisė (reikšmės), Žiniasklaidos teisė
Ką reiškia žodis teisėdara? Visi terminai iš raidės T.