užu reikšmė

Kas yra užu? užu- praep., ažu- (r.) žr. už-.
užù praep. DŽ, NdŽ, KŽ, DrskŽ; N, [K], M, Vad, ažù (r.) Š, FrnW, LzŽ, àžu; N, K G79, M, LL176 žr. 1 už. I. 1. Jau ažu kalno jis buvo J.Jabl. Mažutis miškelis až upės, àžu Skliausčių [kaimo] Pb. Ažu akmenų yra tokia slėnė Ob. Ažù miško gyvenam Ds. Ažu tilto sustoste? Mlt. Užù plento upė, žuvys namie (čia pat įsigyjamos) Antr. Viedma ragana užù stalo sėdi, alulį geria (ps.) Rūd. Dabar ažmigo ir miegos ažu stalo LKT318(Imb). Jaunoja sėdi ažu stalo, kas ką turi, tas tą neša ir dovanoja LKT332(Antr). Anys apie Kristų kalbėjo … po jų akimis užu stalo sėdintį BPII27. Toktai girdėjo Sara užpakalyje jo, užu durių šėtro BB1Moz18,10. Bet jaučio mėsą, odą ir mėšlus tu lauke užu abaso ugnim sudegink BB2Moz29,14. ^ Laikyk liežiuvį ažù dantų, o dantis – ažù lūpų Ml. Miške akys, užu sienos ausys LTR(Dglš). ║ Va, mūsų triobos tenai buvo, va, užù bulbų, tenai Šmn. Rytinės sienos siekta užu Ventos ir Jūros upių K.Būg. 2. Ažlindo ažu šėpos ir tupi Mlk. Kas tave pasodino ažu balto stalelio? NS891(Sv). Ir vakarą pasisėdo pas (paraštėje užu) stalą su dvylikais BBMt26,20. Išeik ažù vario vartelių BM429. Ir ištrėmė Adomą, ir padėjo užu žardį Eden BB1Moz3,24. Ir suvadink visą susirinkimą lauke užu vartus BB3 Moz 18,3. Ir pastatyk jį lauke užu užkabą, kuris užu skrynės liudymo kaba BB2Moz30,6. ^ Toks tokį pažino, ažu stalo pasodino LTR(Grv). 3. Kam mane toli nudavei?.. Užu vandenėlių, užu sraujų upelių VD 95. II. 1. Užù valandos išvažiuoju miestan Sv. | Diena ažù dienos – ir mėnasis LKT373(Šlčn). 2. Ažù mėnasio šešiolika dienų darbujau Btrm. Ažu vienos valandos ir nueinu Btrm. Ažu penkelius metus užaugo ita medžiaga Dv. Visi greitai dirbo, kad ažù nakties padaryt Dv. 3. Užu trijų dienų, tatai esti pėtnyčios didžios dieną buvo … numiręs BPII31. Kame tie, kurie užu šimto metų gyveno? – Visi numirė BPII409. 4. Prieš vainą ažù rusko Lz. Mes ažù Lenkijos kariavom su gudais Grv. ║ Dar ažu saulės parėjom namo LKKIX215(Dv). Ažu mano atminimo nebūdavo jau teip LKT332(Antr). Tokie [stebuklai] yra ažu mūsų amžio pramanyti SPI184. III. 1. Paimk [sienojį] ažù galo ir kelk Kp. Žiponas ažsikabino ažu šakos Antz. Visi čiačiai (pravardė sakančių čia) pasigėrė, ažu plaukų susitvėrę Gmž. ║ Ažu ausies – eik pas bobą LKKIX215(Dv). Piktumėlis: àžu žodžio – àžu kirvio Aln. 2. Patykis, patikėjimas pinigų ažu pirktus daiktus SD18. Ažù žemę mokėt reikdavo Aln. Aš užù savo moku, tu mokėk užù savo galą gryčios Krs. Kapeikos tai reikia, mokestis užù žemę reikia mokėt, draudimas Kp. Užù vieną audimą šimtą rublių užmokėjo Žl. Užù mano vainikėlį šimtas raudonųjų J. Jei ji iš to škadą gaun, tada jis tur duoti dūšią užu dūšią, akį užu akį, dantį užu dantį, ranką užu ranką, koją užu koją, degalą užu degalą, žaizdą užu žaizdą, papūtą užu papūtą BB2Moz21,23-25. Šitaigi tavo alga užu tavo piktą gyvenimą ir darbus BBJer4,18. ║ Užu du pinigėliu KlbIII240. Ažu pavalgį būsme Strn. Aš užu rublį visus metus tarnavau Sb. Ir pardavė jį ismaelitams užu dvidešimtį sidabrinykų BB1Moz37,28. Jei mąstysime sau dažnai, jog esme pasamdyti ant darbo ažu grašį, o nedera darbinykui pateikaut, kuris susikalbėjo ant darbo SPI328. 3. Tu paganysi ažu manę LKT397(Arm). Serga mergiotė, tu, moma, paganyk ažù ją Svn. Dabar iš vienos karvės visi gyvena: karvė duoda ažù dešimt karvių Alz. 4. Vieton ką, ažu ką turėt SD147. Anas sėdint maiše laukia, kada čia jį aprinks ažù karalių (ps.) Dv. Įžada jį meilingai Ponas priimt tosp šventosp draugystėsp savo, o paskaitykit jį tarpu viernų savo ir priimt jį užu sūnų savo MP96. ║ Jį turėjo kaip ir ažù durną Rk. Ant manę latviai žiūrėjo, užu ponaitį turėjo LTR(Skp). Ir tatai turėkiat ažu ženklą VlnE9. Anys jį laikė užu praraką BBMt21,46. Tas … slūžij saviems gimdytojams ir laiko anus (juos) užu savo ponus BBSir 3,8. Svietas tai girdėdamas juokiasi ir ažu niekus turi sau tą Evangelijos mokslą, mindo kaip grūdų garstyčios SPI303. ║ Ar jau nebesakysi meitėlio ažu ožką? BsPII262. 5. Nes neest kaltas niekad kęst sūnus užu tėvą, o tėvas užu sūnų MP81. Man reikė užu tave žalią mėsą valgyti MPs. Oi tada kad jis draskės užù karvę! Slm. Kaip grūdas garstyčios yra kartus, taip Dievo žodis daro širdyj labai sveiką dūšiai kartybę, kad ana užu savo nusidėjimus karčiai verkia SPI307. 6. Tu sūdiji užu siratelę ir ubagą Mž526. Prašoms priimk mūsų maldą bei melskiasi užu mus BBJer42,2. Christus mylėjo bažnyčią ir patis savi iždevė užu ją Mž33. O čionai užu tą pahonką kačeib prašė apaštalai, tačiau jos viera o jos pakarnas prašymas mielesnis buvo Poniep MP116. Tada graudeno Judas savo žmones, idant anys užu savo brolius kariautų BB1Mak5,32. Anys drebėjo ažù savo skūrą BM46(An). 7. Nenoriu užu šveplo vyro tekėt Pnm. Tegu nešoksta do greit ažu jo ana Klt. Ažu belaruso išejo Dgp. Žada tave motinėlė užu šiaučiaus duoti LTR(Brž). Užu jų sūnaus mano tikra sesuo LKKVII204. ^ Geriau ažu seno, kaip ažu durno LTR(Km). IV. 1. Kelmas yra didesnis ažu šaką J.Jabl. Adelia ažu Stasią kiek aukštesnė JT259. Sveikata brangesnė ažù pinigus Vj. Ma[no] brolis jaunesnis užù mane Dv. Jai saldesnis miegas ažu valgį Ukm. Kas yra kietesnis užu akmenėlį TDrIV164(Prng). Žvakė yra žinia Dievo ir akys jo, ažu saulę tol skaistesnės SPI19. 2. Anties plūksnos ažu visas geresnės LKT320(Zr). V. 1. Ažu tavęs nemačiau nė jo J.Jabl. Užù arielkos ir ranką prikišė Aln. Auga, tai ažù tą sudžiūvus Dgp. Gal tu ažù manę likai invalidas? Ad. Ažu jos karvės aš, matai, sėdėsiu namie Mlk. [Jautis] nemato tik užu lentos [, pririštos prie ragų] Pb. Ažù tavęs dabar nevalgęs esu Kur. Ažu šaltelio, ažu lietulio mano rūtos nedygo LTR(Ad). \ užu; iš užu

užu junginiai

  • Tizi Uzu, Tizi Uzu vilaja
Ką reiškia žodis užuantė? Visi terminai iš raidės U.