visai reikšmė

Kas yra visai? 1 visái adv. K, LsB122, Šlč, RŽ, Sn, Kvr, Vdk, Vkš, Kl, Skd, visaĩ Rtr, Nm; H177, N, M, L, L733, LL274 1. visiškai: Visái perdurti KBI19. Tas žmogus visái niekam nevertas KBI8. Ne po ilgu vėl jis atėjo pas tą mergą ant žvalgų, bet ji jo visái (po visam) nenorėjo Sch122. Visái sutaupti arba uždaryti Jn. Visái par daug nereikia labam būti J. Grūžinėti visai čystai J. Aš to visái nežinojau DŽ. Jo tėvas ne visái sveikas DŽ. Visái kas kita NdŽ, DŽ1. Visái naujas NdŽ. Visái arti NdŽ. Aš čia visái vienas NdŽ. Visái kitas žmogus NdŽ. Jis buvo visái kitoks NdŽ. Visái kitaip NdŽ. Visái išgaruoti NdŽ. Argi tu visái mane pamiršai? NdŽ. Visái ne NdŽ, KŽ. Tas man visái nepatinka NdŽ. Manėme, kad jūs visái nebegrįšite NdŽ. Tu mane ne visái supratai NdŽ. Visái ne taip buvo NdŽ. Visái nieko KŽ. [Žibalo] liko visái an dugno DrskŽ. Aš negaliu visái LzŽ. Metus kitus rašė, o toliau ir visaĩ pragaišo LzŽ. Jis visai nusigyveno J.Jabl. Linai buvo jau visai sužydę J.Balč. Jis nebuvo visái ant Dievo linkęs Mc. Palijo, ale visái maža lietaus Dgp. Ale teip numiriau (apalpau), kad visái Svn. Užsirakini gryčią ir nesileidi visaĩ [čigonės] Jdp. Jis visaĩ ne baliaus žmogus (nemėgsta puotauti) Ps. Mažutės visaĩ, už skruzdėles mažesnės [spragės] Grž. Ir gálva, ir akim skundžiuosi, visái sveikatos neturiu Krs. Antanas gal i visai nebegali, jy tai stipri da labai Mžš. Šiemet visaĩ be pieno per visąvasar Kp. Kai tu sakysi, kad aš meluoju, tai aš visái nesakysiu Alz. Duodavo ganyklą mum čia visaĩ apie namus Plvn. Py mūso jūra visái artie Klp. Ne tas pasnykas, ka pilnas skraistas žirnių, pupų – reikia visái nevalgyt Sk. Kada nu laukų nueinam visái, tada laisvas laikas, tai tada jau minam [linus] Bsg. Prisispausi [linų saują] i duosi, kol visái išbyrės [spaliai] Grz. Per gavėnią mus laikydavo visaĩ sausai – nė su pienu nevalgydavom Vl. Jau visai merga, o bernų dar nereikia Pg. Medinukai būdavo, dirbdavo ir visaĩ medines klumpes Antr. Žemės nedaug, penki hektarai nebuvo visái LKT326(Aln). Visai prie gyvenvietei gyvena Lel. Senis visái sugriuvo, nebepasikelia, vis lovoj Tr. Taip neskauda. Bet kai išgeria, tai visái nebepaeina Pbs. Marti tai visái lietuviška (= lietuvė) Dbg. Vakar mumy (mūsų) visái namie nebuvo LKT226(Plm). Pereitais metais mažai uogų visái buvo LKT211(Lbv). Per šitą žiemą jau visaĩ supuvo trobos padlagas Švnč. Dabar aš jau visái be galvos Msn. Jau visái vakaras, o dar avelės neparvestos Bsg. Dievas neduoda žmogu visái prapult Arm. Kur prieg pieskėj, visái išdegė Rod. Sa visái negali LKKXVIII164(Zt). Ne visaĩ iškepta žąsė LKKXVIII164(Zt). Mano balsas sugedo visaĩ Grv. Lietuvoj gi visaĩ kitaip kalba Mlk. Visái mažai kas laiko bičių, sunyko dar̃ Dg. Čia jaunas gražus, akių neturi, suprato, kad jau visái nematis Lp. Tokia čėplia, visái jau menkutukė Pv. Ir mūs trobos striekas jau visaĩ nuplyšęs Lš. Šieno grebot visái negaliu Ūd. Kai susimina sniegas, tada visái gi negalì atkast takų Žln. Palaidinis tai visai kūdas, tik pelus gal ėst, ir arklio mėšlą duoda Rud. Ta avis visái visái užpakalį velka – a pjaut, a ką Jrb. Anąsyk visái jau: ėjo kniubo, ėjo kniubo Jrb. Ta motina sena, ale visái kalbos neturia Erž. Kriūkai visái nudilo, o naujų niekas neperka, durys baigia išgriūt Vdžg. Liepė visái nieko šiandie tiems viščiukams neduot, o tu kiaušinių užšeri Smln. Jau aš in jas (knygas) ir akis padėjau visái Srj. Nori smulkiai [malti], tai nuleidi visái, kaip tiktai nesisiekia [apatinio] akmens PnmŽ. Jam visaĩ nė kam ko Snt. Papaiko mergiščia visai Plv. Tie kareiviai atėjo ne visái blaivi Plšk. Tą karvę paliko pjauti, tik baubs, kauks, visái pieno nebebuvo Yl. Visái rudenį parejom, o po Visų šventų buvo jau Pp. Dar̃ visi nauji [gyventojai], visai kitokie – iš Belarusijos, iš kur Kls. Ta mamunelė visái jau kojėms nebepaejo Sd. Sako, Vilimėnė jau toki yr visái slabni Trk. Motriškos negerdavo, kitą kartą visái negerdavo Jdr. Ne tei visai maža, pusė bėdos karvytė [p]Sdb. O ans jau gulėjo jau visái blogas Žeml. I daug žvejų visái nebžvejos i vis tiek valstybei nuostolis (nj.) Plng. Kaimynas visái paseno, aną karšina vaikai Klp. Seniau su pjautuvu pjovėm, o dabar visái kitas gyvenimas Žsl. Ant senatvės plaukai pradeda smukti, paskuo visái nusmunka Pln. Visái negera ė̃sat, kad neklausot Kin. Ne ką, visái mažai teuždirbo, jau sunkiai dirbdavo Kv. Muno jau amžius netoli, jau visái matyti Grd. Ausia ta visái negirdu Stl. Šeškėnė senikė visái jau marinama Žlp. Kai lazda sukumps visái ji Nmk. O dar visai neseniai taip buvo gražu šiuose kalnuose J.Bil. Bet ji dabar visai ne jauna, tik susilenkus kaip lazda, be dantų V.Krėv. Vis dėlto kunigas [Mackevičius] pastebėjo, kad ji ne visai pritaria tėvui ir broliui, o mielai palaikytų jo nuomonę V.Myk-Put. Oda jųdviejų buvo visai tamsiai raudona, veidai liesi, rūstūs – taip bent atrodė Mš. Aš nenoriu jo visai atiduoti tau A.Vien. Vest Tamošiui pats jau laikas… Jis visai jau nebe vaikas K.Bink. Aš jį pirmą kartą matau ir visai neprašiau, kad jis mane užtartų ar ką… K.Saj. Antanėlis tuoj vėl uždėjo ranką Kazytei ant peties, pagalvojęs visai apkabino ją per pečius J.Balt. Uošvė, sužinojusi, kad Antanas nori atsiskirti, visai užsiuto, pro žentą skersa vaikščiojo V.Bub. Devynis rytus migluže miglosiu, o šį dešimtąjį visái netekėsiu LB58. Už rankelės paėmė, klausinėjo motinėlė, ar jau visai sugrįžai LTR(Pn). Aš išjodamas į karą, aš palikau mergužėlę visái jaunų metelių (d.) Grl. Kur aš dabar pasidėsiu visái siratėlė? JD1244. Senų senovė[je] vanagas su višta visái nesipyko (ps.) Plv. Tas velnias visai nusijuokė BsPIV56. Tik pamatė, kad jo turtas vis mažyn mažyn, ir visai žmogelis nusigyveno LTR(Kp). Reikia iš trijų atskirų laukų paimti po vieną akmenį ir juos padėti klojiman arba klėtin, tai tų javų ar grūdų pelės visai nelies LTR(Ant). Ar tu jau visái padūkai taipo begyvendams? K.Donel. Moters! Ar jau mes visái pasiduosime gėdai? K.Donel. Vaidevutas būs viešpačiu kaip pirma buvęs, bet ne visai S.Dauk. ^ Ka tėvas miršta, pusė našlaičio, o ka motyna – visái našlaičiai Sd. Teisybės neieškok, nerasi, jos visai nėra LTR (Skm). ║ [i]nebent:
2 visaĩ adv. žr. visaip 1: I naktim, i dienom visaĩ ma[n] būna Vl. Visaĩ auga obels, ve kai sodas: jei didelis sodas, tai daugiau jų Jrb. Visaĩ sviete būna, i brolis brolį užbado Jd. Jinai, sako, dvyliktą valandą šoks iš karsto i atlėks pas tave. Visaĩ kalbės i visaĩ tave baidys i visaĩ, sako, viską rodys (ps.) Rdd. Agi visaĩ: ir šaltesnės, ir šiltesnės būdavo žiemos Bsg. Visaĩ žmonės tuos daiktus vadina Bsg. Visaĩ iškeikia, išvadina, ka neduok Dieve! Bb. Pargyvenom visaĩ Šmk.

visai sinonimai

visai antonimai

visai junginiai

  • visai išprotėjęs, visai ne, visai neilgai, visai nesvarbu, visai priartėti
Ką reiškia žodis visaik? Visi terminai iš raidės V.